Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10482

Projektin nimi: Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi/VOSE

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Opetushallitus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0829731-2

Osoite: Hakaniemenranta 6

Puhelinnumero: 040 348 7555

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oph.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/osaamistarpeiden_ennakointi/vose-projekti

Vastuuhenkilön nimi: Matti Kimari

Asema: Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

Sähköposti: matti.kimari(at)oph.fi

Puhelinnumero: 040 348 7750

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon organisaatiot, jotka kehittävät tai käyttävät osaamistarpeiden ennakoinnin menetelmiä, verkostoja ja tiedonkulun välineitä. Näitä ovat esimerkiksi koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut, koulutustoimikunnat, niiden yhteistyöryhmät ja koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmä sekä tutkintotoimikunnat. Lisäksi kohderyhmiin kuuluvat muut ennakointiin keskeisesti liittyvät toimijat, kuten maakuntien liitot ja TE-keskukset.

Toisen vaiheen kohderyhminä ovat edellä mainittujen organisaatioiden, kuten korkeakoulut, koulutuksen järjestäjien ja opetus- sekä valtionhallinnon palveluksessa työskentelevät henkilöt, jotka kehittävät tai käyttävät osaamistarpeiden ennakoinnin menetelmiä, verkostoja ja tiedonkulun välineitä. Tämä konkretisoituu muun muassa siten, että kyseisille henkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua projektissa järjestettäviin seminaareihin. Myös työelämän edustajat ja tutkinnon suorittajat ovat toisen vaiheen kohderyhmiä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat pk-yritykset ja työ- sekä elinkeinoelämän organisaatiot (kuten esim. työmarkkinajärjestöt) , koska työ- ja elinkeinoelämän osaamis- ja ammattitaitovaatimukset välittyvät projektin ansiosta aikaisempaa paremmin ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen sekä parantavat työvoiman osaamisen työelämävastaavuutta. Tämä tuo myös eri alojen opiskelijat välilliseksi kohderyhmäksi, kun heidän osaamisensa vastaa yhä paremmin työelämän osaamisvaatimuksia ja edistää heidän työllistymistään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa luodaan valtakunnalliseen käyttöön ennakointimalli, joka sisältää prosessit, menetelmät, verkoston ja tiedonkulkujärjestelmän ammatillisten osaamistarpeiden ennakoimiseksi. Mallin kehittämisellä luodaan pysyvä ja uudenlainen ennakointikäytäntö, jolla voidaan ennakoida työ- ja elinkeinoelämän osaamis- ja ammattitaitovaatimuksia jatkuvalla sekä muutoksiin herkästi reagoivalla tavalla ja välittää niitä koulutusjärjestelmään. Tämä johtaa siihen, että erityisesti ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen perusteet sekä korkea-asteen ammatillisesti suuntautuvat tutkinnot ja koulutusohjelmat vastaavat työ- ja elinkeinoelämän osaamis- ja ammattitaitovaatimuksia. Osaamis- ja ammattitaitovaatimusten muutoksiin pystytään vastaamaan samalla nopeastikin erityisesti aikuiskoulutuksen keinoin. Ennakointimalli palvelee molempien kieliryhmien ennakointitarpeita. Osaamistarpeiden ennakointia kehitettäessä pyritään parantamaan myös sen hyödynnettävyyttä koulutustarpeiden ennakoinnissa ja koulutuksen strategisessa ohjauksessa.

Osaamistarpeiden ennakoinnin vaikutus näkyy tutkinnoissa, opetussuunnitelmissa, koulutusohjelmissa, koulutuksen sisällöissä, oppimisessa ja työvoiman osaamisessa optimaalisena työelämävastaavuutena, joka edistää työllisyyttä, kansallista kilpailukykyä ja kestävää kehitystä.

Projektin kohderyhmä koostuu organisaatioista ja henkilöistä, jotka osallistuvat työ- ja elinkeinoelämän nykyisiä ja tulevia osaamistarpeita koskevan tiedon tuottamiseen, käyttämiseen ja välittämiseen sekä aiheeseen liittyviin verkostoihin. Kohderyhmiä ovat siten esimerkiksi opetushallinto, koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut, maakuntien liitot, työmarkkinajärjestöt, TE-keskukset ja eri alojen koulutus- sekä tutkintotoimikunnat. Välillisiä kohderyhmiä ovat työ- ja elinkeinoelämän yritykset ja organisaatiot, tutkinnon suorittajat ja opiskelijat.

Projektin alkuvaiheessa tehdään selvitys käytännöistä, joilla ammatillisia osaamistarpeita ennakoidaan Suomessa ja EU-maissa. Samalla arvioidaan osaamistarpeiden ennakoinnin hyödynnettävyys koulutustarpeiden ennakoinnissa ja koulutuksen strategisessa ohjauksessa.

Selvityksen perusteella laaditaan ennakointimalli, jota pilotoidaan muutamalla alalla kahden merkittävän työ- ja elinkeinoelämän klusterin alueella. Pilotoinnin yhteydessä kehitetään ja kokeillaan tarvittavilta osin uusia ennakoinnin prosesseja, menetelmiä, verkostoja ja tiedonkulkujärjestelmiä. Pilotoinnin kohteena olevista aloista julkaistaan osaamistarveselvitykset.

Lopullinen ennakointimalli viimeistellään pilotoinnissa saatujen kokemusten perusteella. Samalla laaditaan suunnitelma mallin juurruttamisesta valtakunnalliseen käyttöön sekä suunnitelma eri alojen/klustereiden osaamistarpeiden selvittämisestä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektisihteerin/-assistentin tehtävistä järjestetään Opetushallituksessa sisäinen haku kesällä 2008, tarvittaessa myös julkinen haku.

Projektin tavoitteesta, toimintatavasta ym. seikoista tiedotetaan kohderyhmille muun muassa projektin työseminaareissa, OPH:n sekä projektin sidosryhmien järjestämissä tilaisuuksissa ja Internetissä. Toimikuntien sihteerit välittävät tietoa projektista koulutus- ja tutkintotoimikunnille, minkä lisäksi projektia ja sen etenemistä käydään esittelemässä koulutustoimikuntien kokouksissa. Projektin alkamisesta tiedotetaan myös muilla ennakointiin liittyvillä sivustoilla. Hankkeen alkamisesta laaditaan ja toimitetaan tiedotusvälineille lehdistötiedote. Lisäksi projektista tehdään esite.

Projektin seminaariaineistot, tuloksia kuvaavat raportit sekä kuvaus ja suunnitelma valtakunnallisesta osaamistarpeiden ennakoinnista ja sen vakiinnuttamisesta julkaistaan Opetushallituksen Internetsivustoilla. Projektin ruotsinkielisestä toiminnasta tiedotetaan lehdistötilaisuudella ja -tiedotteella ruotsinkielisille medioille sekä eri alat ja alueet tavoittavissa ruotsinkielisen koulutuksen verkostoissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Syyskaudesta 2009 alkaen tiedotetaan kohdassa 11.1. mainittuja välineitä ja kanavia hyödyntämällä hyvistä käytännöistä (esim. suositeltavista, kokeilemisen arvoisista menetelmistä ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita).

Kohderyhmille järjestetään työseminaareja projektin toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Projektin eri vaiheissa tiedotetaan hyvistä käytännöistä (prosessit, menetelmät, verkostot ja tiedonkulku) kohderyhmille ja yhteistyötahoille ennakointiverkostoa ja sähköisiä tiedonkulkuvälineitä hyödyntäen.

Hyviä käytäntöjä levitetään myös ruotsiksi ja osittain järjestämällä ruotsinkielisiä kokouksia ja seminaareja sekä käyttämällä ruotsinkielistä verkostoa ja projektissa kehitettävää internet-palvelua.

Tiedotetaan myös projektissa tuotetuista osaamistarveselvityksistä ja suunnitelmasta toteuttaa osaamistarpeiden ennakointi jatkossa eri aloilla/klustereissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 032 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 969 216

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 133 649

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 970 865

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi

9. Loppuraportin tiivistelmä

VOSE-projektin keskeisimpänä tavoitteena oli luoda toimintamalli valtakunnalliseen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointiin. Mallilla tuotettuja tuloksia tulee voida hyödyntää tutkintojen perusteiden, opetussuunnitelmien ja opetuksen sisältöjen sekä tutkintorakenteiden kehittämisessä vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita. Hankkeen keskeisimpiä hyödynsaajia ovat opetushallinto, koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset, ammattikorkeakoulut sekä yliopistot. Myös työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla voidaan hyödyntää ennakointityön tuloksia.

Ennakointimallin kehittäminen aloitettiin kartoittamalla erilaisia ennakoinnin toimintamalleja Suomessa ja eräissä EU-maissa. Ennakointimallin kehittämisessä hyödynnettiin työseminaareja, joihin kutsuttiin laajasti eri sidosryhmiä keskustelemaan ennakointimalliin liittyvistä yksityiskohdista ja ratkomaan niihin liittyviä ongelmia. Ennakointimallia testattiin kolmella eri alalla, jotka olivat kiinteistö- ja rakentamisala, lasten päivähoito ja perhetyön sektori (ruotsinkielinen pilotti) sekä matkailu- ja ravitsemisala. Nämä toteutetut ennakointiprosessit ja niiden tuottamat ennakointitulokset on raportoitu osaamistarveraporteissa, jotka löytyvät hankkeen Internet-sivuilta http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/osaamistarpeiden_ennakointi/vose-projekti.

Kehitetty ennakointimalli perustuu alaa monipuolisesti edustavan asiantuntijaryhmän työskentelyyn. Mukana asiantuntijaryhmissä on ollut työnantajien ja työntekijöiden, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen sekä tutkimussekstorin ja hallinnon edustus. Viimeisimmässä eli matkailu- ja ravitsemisalaa koskevassa ennakointiprosessissa keskeisenä toimijana oli matkailu- ja ravitsemispalveluiden koulutustoimikunta, jota täydennettiin myös muilla alan asiantuntijoilla. Lisäksi koottiin myös muiden alojen koulutustoimikuntien näkemyksiä tukemaan työtä.

Toimintamalli sisältää seuraavat vaiheet:
1. Ennakoitavan alan rajaaminen
2. Taustaselvityksen laatiminen ennakoitavasta alasta
3. Alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin vaikuttavien keskeisten muutosvoimien määrittely
4. Vaihtoehtoisten skenaarioiden laadinta tulevaisuustaulukkomenetelmään hyödyntäen
5. Osaamistarpeiden ja koulutuksen kehittämisehdotusten johtaminen skenaarioista
6. Raportointi ja tiedon levittäminen.

Ennakointityössä käytettiin alasta tehdyn taustaselvityksen lisäksi tukimateriaalina myös C&Q-profession järjestelmään koottuja tietoja työorganisaatioihin tehdyistä haastatteluista, joita toteuttivat 13 koulutusorganisaatiota. Lisäksi hyödynnettiin työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa käytössä olevaa TrendWiki-järjestelmää, johon koottiin alaa koskevaa aineistoa.

Projektille toteutettiin kaksi ulkoista väliarviointia ja loppuarviointi. Näitä arviointeja, saatuja kokemuksia ja projektiin osallistuneilta tahoilta kerättyä muuta palautetta hyödyntäen laadittiin ennakointimallin juurruttamissuunnitelma. Tavoitteena on kehittää osaamistarpeiden ennakoinnista pysyvää toimintaa niin, että sitä toteutetaan VOSE-projektissa kehitetyn mallin mukaisesti tai mallia soveltaen. Tarkoituksena on toteuttaa ennakointityötä kiinteässä yhteydessä koulutustoimikuntajärjestelmän kanssa. Jatkossa myös vielä selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää C&Q-profession ja TrendWiki -järjestelmiä ennakointityössä tulevaisuudessa.