Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10483

Projektin nimi: Pienyritysten koulutustuki - Protek; työvoimapoliittisen koulutuksen hankinta hakemukseen 701299

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 40b

Puhelinnumero: 010 19 1450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-Karjala

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala; hanketoiminnan alla oma sivu

Vastuuhenkilön nimi: Kirsti Paajanen

Asema: Koulutusasiantuntija

Sähköposti: kirsti.paajanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0442464608

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset ensisijaiset kohderyhmät ovat Pohjois-Karjalan mikro- ja pienyritysverkostot ja niiden henkilökunta. Verkostot voivat olla toimiala, teema tai klusterikohtaisia.
Alueellisesti kiinnitetään erityisesti huomiota myös maakunnan reuna-alueiden pienyritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Koulutus- ja kehittämistoimet pyritään toteuttamaan Protek -mallin mukaisesti yritysverkostoja
kouluttamalla tai yksittäisten yritysten kehittämishankkeita toteuttamalla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toissijainen kohderyhmä ovat eri toimijatahoissa yritysneuvontaa tekevät henkilöt. Hankkeen aikana vaihdetaan kokemuksia ja haetaan alueellisia hyviä käytäntöjä yrityskohtaisten koulutushankkeiden toteuttamiseksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1860, joista naisia 920

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 756, joista naisia 223

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet:
-Kehitetään ensisijaisesti mikro- ja pienyritysten henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia yrityslähtöisesti sekä työn uudenlaista organisointia osana työpaikkojen liiketoiminnan kehittämistä yritysverkostoissa.
-Yritysten henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet kytketään laajasti työvoiman saatavuus-, työssäpysymis- ja tuottavuustavoitteisiin
-yritysten henkilöstön koulutukselliset toimenpiteet toteutetaan pitkälti verkostomaisen (toimiala, teema tai klusterikohtainen) toiminnan kautta

Toteutettavat toimenpiteet:
-Hankkeella toteutetaan seudullisten kehittämisyhtiöiden (JOSEK Oy, PIKES Oy ja KETI Oy), Protek-hankkeessa (hakemus 701299) kartoittamien yritysverkostojen työssä olevan henkilöstön koulutustarpeita
-Hankittavalla koulutuksella vastataan mm. verkostojen yritysten ja toimialan muutostarpeisiin sekä niiden osaamis- ja kehittämistarpeisiin.
-Kehitetään mikro- ja pienyritysten / yritysverkostojen tarpeisiin tuotteistettuja koulutuskokonaisuuksia, joita jatkossa voidaan tarjota osana seudullisia yrityspalveluja
-hyödynnetään muut yritysten osaamisen kehittämiseen käytössä olevat palvelut ja rahoitusmahdollisuudet ja edistetään niiden käyttöä (näitä toimenpiteitä ei rahoiteta Protek-hankkeesta)

Kohderyhmä:
-Toimiala-, teema- tai klusterikohtaiset sekä akuutista tarpeesta nousseet alueelliset mikro- ja pienyritysverkostot jsekä yksittäiset yritykset ja niiden palveluksessa jo oleva työvoima
-Suuremmat yritykset voivat olla harkinnanvaraisesti mukana mm. toimiessaan verkostovetureina
-Erityisesti yritysten työntekijöistä huomioidaan ikääntyvät, alhaisen koulutustason tai vanhentuneen ammattitaidon omaavat työntekijät, epätyypillisissä työsuhteissa olevat ja maahanmuuttajat sekä yksinyrittäjät
-Alueellisesti kiinnitetään erityisesti huomiota myös maakunnan reuna-alueiden pienyritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Kehitettävät uudet tuotteet:

Mikro- ja pienyritysten ja yritysverkostojen yritysverkostojen osaamisen kehittämisen hyvät käytännöt ja palvelutuotteet osana kehitettävää seudullisten yrityspalvelujen toimintamallia.

Kehitetään ja juurrutetaan toimintamalli henkilöstövoimavarojen (ennakoivaan) kehittämiseen työpaikoilla ja huomioidaan myös niiden henkilöstöryhmän ammatilliset kehittämistarpeet, joiden pääsy ja osallistuminen kehittämiseen on ollut aikaisemmin vähäistä.

Tulokset ja vaikutukset:

-Yritysten henkilöstö on entistä motivoituneempi ja ammatillisesti pätevämpi
-Henkilöstön työurat pidentyvät ja työhyvinvointi paranee
-Osaamisen, kokemusten ja tiedon välittyminen yritysten kesken lisääntyy verkostojen sisällä ja välillä
-Tuotteistettujen koulutuspalveluiden avulla koulutushankinta saadaan joustavammaksi
-Työ- ja elinkeinohallinnon, seudullisten kehittämisyhtiöiden ja muiden toimijatahojen osaamisen edistämis- ja kehittämispalvelut vakiinnutetaan osaksi seudullisia yrityspalveluja

.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottaminen vuosina 2008 ja 2009 keskitetään kohderyhmälle ja kehittämisorganisaatioille
tiedottamiseen. Tavoitteena on mahdollistaa kohderyhmän osallistuminen koko maakunnan alueella.
Tiedotus tapahtuu osittain paikallisten tiedotusvälineiden kautta, mutta pääpaino tiedottamisessa suunnataan osatoteuttajien organisaatioviestinnän kautta.
Toiminnan ollessa täydessä vauhdissa 2009 ja 2010 tiedotus suunnataan maakunnallisesti tuloksista
tiedottamiseen, jossa hyödynnetään alueen tiedotusvälineitä.
Erillinen tiedotussuunnitelma laaditaan toiminnan käynnistymisen aikataulujen vahvistuttua rahoittajalta
saatavien ohjeiden mukaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Maakunnalliset hyvät käytännöt:
Maakunnallisesti hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen osatoteuttajien välillä on jatkuvaa
toimintaa koko hankkeen ajan.

Kansallinen taso:
Hyvien käytäntöjen tiedotussuunnitelma vahvistuu kansallisen PROTEK -tukirakenteen kanssa yhteistyönä. Tavoitteena on jatkuva hyvien käytäntöjen vertailu ja tietojen vaihto muiden Suomessa toteutettavien Protek -hankkeiden kanssa. Kansallisella tasolla hyödynnetään myös muiden TE-keskusten kokemuksia yhteishankintakoulutuksen toteuttamisesta.

Euroopan taso:
Hyvät käytännöt tunnistetaan vuosien 2008 ja 2009 aikana. Vuoden 2009 ja 2010 aikana osallistutaan
eurooppalaiseen työllisyysfoorumiin; Employment Weekiin Brysselissä ja tiedotetaan hyvistä käytännöistä eurooppalaisella tasolla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 015 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 858 288

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 015 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 858 288

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

PROTEK -pienyritysten koulutustuki -hankkeen tavoitteet ja tulokset:
1)TäsmäKoulutus -hankinta joustavammaksi: Toteutettiin kaikkien toimialojen yhteishankintakoulutuksen kilpailutus (tarjouspyyntölomakkeiston kehittäminen, tarjouksen laatiminen ja hankinnan toteuttaminen sekä prosessin suunnittelu perehdytyksineen ja hankintamenettelyyn liittyvien lomakkeiden laatimisen koordinointi). Hankintamenettely on toteutettu yhteistyössä ELY-keskuksen ja TE-toimistojen kanssa. Lisäksi TäsmäKoulutuksen suorahankintaan/kevennettyyn kilpailutukseen on laadittu tarjouspyyntölomake. Hankintaosaamisen lisäämiseksi PROTEK-hanke hankki räätälöidyn hankintakoulutusohjelman (3 pv) ELY-keskuksen ESR -hankkeille.

Selkiinnytettiin yksinyrittäjien TäsmäKoulutus -hankintamalli, johon liittyen laadittiin oma lisälomake. Koordinoitiin Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinohallinnon yksinyrittäjien koulutus- ja kehittämispalvelujen profilointi yhteistyössä kansallisen työvoimakoulutusyksikön, TE-toimistojen ja yritysten kehittämispalveluhankkeen kanssa.

2)TäsmäKoulutus -hankinta yrityslähtöisemmäksi:
Havaittiin tärkeäksi yrityslähtöisen luonteen ymmärryksen lisääminen niin kouluttajatahojen, yritysten kuin yrityspalvelutoimijoiden keskuudessa. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat laadukkaan ohjatun työssäoppimisen mallintaminen ja liiketoimintasuunnitelmapohjaisen henkilöstön kehittämisen varmistaminen. Koulutusten toteuttamista verkostoille pitää vielä konkretisoida ja mallintaa (esim. moduloitu koulutusohjelma hakuun?).

TE-hallinnon yritysten osaamisen kehittämisen palveluihin liittyvä kehittämistyö on käynnistetty yhteistyössä ESR-hankkeiden, TE-toimistojen ja ELY -keskuksen kanssa: jatkokehittämiskohteita ovat mm. henkilöstön osaamisstrategian sisältävän liiketoimintasuunnitelman edellyttäminen, työ- ja elinkeinopoliittisten perusteiden arvioinnin selkiinnyttäminen ja koulutustarvetta selvittävän työkalun kehittäminen. Yhteishankinta-koulutusprosessissa on myös kehittettävä koulutusten yrityslähtöistä vaikuttavuusarviointia ja TE-hallinnon internet-sivustoja.

3)Yhteistyössä (erityisesti TE-toimistot, kehittämisyhtiöt ja ELY-keskus) arvioida ja kehittää yritysten koulutus- ja kehittämispalveluiden tunnettuutta, toimijoiden yhteistyötä, yritysten osaamistarpeiden tunnistamista ja palveluohjausta: ostopalveluna toteutettiin PROTO -hanke, jossa toimijayhteistyössä syntyi maakunnallinen yritysten koulutus- ja kehittämispalvelujen palvelukartta. Kartan prosessointi on auttanut jäsentämään palveluverkoston monimutkaisuutta, palvelujen tuotteistamisen tärkeyttä ja huomioimaan organisaatioiden kotisivujen rakennetta yritysten koulutuspalvelujen näkökulmasta. Työskentelyn aikana profiloitiin ensi kertaa ne tahot, jotka Pohjois-Karjalassa antavat yritykselle maksutonta henkilöstöön liittyvää koulutusneuvontaa (kehittämisyhtiö, TE-toimisto, Tiedepuisto). Lisäksi toiminta on kehittänyt kumppanuutta ja nostanut esille teeman - henkilöstön osaamisen kehittäminen - joka ei ole ollut keskeisesti yritysten kehittämisessä esillä. Palvelukartan käyttäjiksi tavoitellaan yrityspalvelutoimijoita. Palvelukartta on nyt excell-versio, jonka sähköistämisen voisi viedä eteenpäin. Toimijayhteistyön aikana selkiintyi myös se, että palvelukartta ei ole yritysten käyttöön laajuutensa vuoksi sopiva. Yrityksille on laadittava hyvin lyhyt ja ytimekäs malli esim. yritys-suomi.fi -seutusivuille. Siellä voisi olla koulutusneuvontatahojen yhteystiedot, paikallisesti koulutuspalveluja tarjovien koulutustahojen nettilinkit ja tarvittaessa esim. kysymys -palsta, josta kysymys välittyy toimijaverkostoon. "Osaamisen kehittäjien" verkostotoiminnan jatkaminen nähtiin tarpeelliseksi - toiminnan organisoiminen ja siirtäminen rakenteisiin on seuraava askel. Käytännössä tämä tarkoittaa maakunnallisen foorumin muodostamista toimijoille (TE-toimistot, kehittämisyhtiöt, koulutusorganisaatiot, teeman hankkeet, ELY-keskus), joka laatisi itse toiminnalleen tavoitteet ja sisällöt. Toiminnan koordinointivastuun on ottanut ELY-keskuksen ESR-yksikkö.
4)TäsmäKoulutus -palvelutuotteen vakiinnuttaminen: tässä ensimmäiseksi haasteeksi tuli TäsmäKoulutus -tuotteen selkiintymättömyys. Sen osalta on jouduttu tekemään runsaasti TäsmäKoulutuksen konkretisointia ja tuotteen profilointia. Tästä työstä on hyötynyt tässä vaiheessa erityisesti TE-toimisto ja ELY-keskus.
5)Hankkia erityisesti pienyritysten tarpeisiin koulutuspalveluja ja TäsmäKoulutusta.
Hankkeen tärkeä tulos on, että hankkeen kohderyhmä eli pienyritykset saavutettiin erittäin hyvin, 79 % osallistujia oli mikroyrityksistä- yrittäjiä oli 20 % ja työntekijöitä 80 %. Yrittäjistä puolet olivat yksinyrittäjiä - kaikista koulutukseen osallistuneista yksinyrittäjiä oli 10 %.

Koulutushankinnoista 34 % oli erilaisia koulutuspalveluja yrittäjille ja työntekijöille ja 66 % TäsmäKoulutus -tuotteen mukaisia palveluja. Koulutuksista kerättiin erillinen palaute ja palautteiden keskiarvo oli 4,5 (asteikko 1 - 5).