Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10484

Projektin nimi: Orkesterointi-Inno

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-korkeakoulusäätiö (Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu TKK Dipoli)

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Tekniikantie 14, Espoo (PL 19206)

Puhelinnumero: (09) 47001

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.dipoli.tkk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.orkesterointi-inno.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kalevi Köninki

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: kalevi.koninki(at)dipoli.tkk.fi

Puhelinnumero: (09) 4702 4470

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin pääkohderyhmään kuuluvat Innovaatio- ja osaamisjärjestelmät- kehittämisohjelman projektitoimijat sekä heidän sidosryhmänsä ja yhteistyökumppaninsa. Muita kohderyhmiä ovat erityisesti muiden EU-projektien toimijat, tulevat projektitoimijat, rahoittajaviranomaiset, ministeriöt sekä elinkeinoelämän järjestöjen edustajat ja yritykset, silloin kuin toiminta koskee synergiaetujen hakemista Innovaatiot ja osaamisjärjestelmät kehittämisohjelman kanssa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu kaikkiin EU-projektien parissa työskentelevien organisaatioiden ja yritysten henkilöihin silloin kuin toiminta koskee synergiaetujen hakemista Innovaatiot ja osaamisjärjestelmät kehittämisohjelman kanssa.

Kohderyhmät koostuvat alueellisista monialaisista työ- ja opetushallinnon rajat ylittävistä aikuiskoulutusverkostojen edustajista.
1. Hyväksyttyjen ESR-projektien toimijat ja heidän sidosryhmänsä sekä yhteistyökumppaninsa (pääkohderyhmä)
2. Mahdolliset tulevat projektitoimijat
3. Rahoittajaviranomaiset kotimaassa ja ulkomailla sekä muut rahoittajien edustajat
4. Ministeriöt
5. Hyväksyttyjen ja tulevien projektien mahdolliset yhteistyökumppanit kotimaassa ja ulkomailla
6. Yritysten ja kuntasektorin edustajat
7. Muut elinkeinoelämän edustajat esimerkiksi järjestöistä
8. Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset
9. Muut hankkeen aikana tärkeiksi havaittavat yhteistyötahot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 251, joista naisia 155

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EU-hankkeiden vaikuttavuus on osa Lissabonin strategian tavoittelemaa kilpailukyvyä. Vaikuttavuus voidaan saada aikaan luomalla toimenpiteiden jatkumo, jolla lisätään tuottavuutta ja innovatiivisuutta työyhteisöissä: "supertuottavuutta". Tämä merkitsee uudelle tasolle nousemista ICT:n ja projektihallinnon uusimpien työkalujen ja menetelmien avulla.

Merkittävinä kehittämisalustoina toimivat EU-hankkeet, joiden tulosten ja innovatiivisten tuotosten avulla voidaan vastata työelämän suuriin muutoshaasteisiin. Projektin tavoitteena on kehittää EU-hanketoimintaan osallistuvien tahojen ja toimijoiden yhteistyötä sekä verkottaa tärkeät toimijat keskenään siten, että ESR-kehittämisohjelmien vaikutus on tähänastista suurempi. Projektin tuotoksena syntyy verkostoitumisen orkesterointimenetelmä, jonka toimintaa tukee sähköinen verkkoympäristö. Projektipäälliköiden roolia kehitetään kohti InnoAgenttina toimimista ja projektipäälliköitä koulutetaan uuteen InnoAgentin rooliinsa EU:n seuraavalle ohjelmakaudelle vastaamaan innovatiivisten kehittämishankkeiden vetäjän vaatimuksia.

Verkostoitumisen orkesteroinnilla pystytään yhdistämään yksittäisiä innovatiivisia hankkeita strategisiksi kokonaisuuksiksi ja kehittämään ydinalueksi valittuja kansallisia ja kansainvälisiä teemoja. Hanketoimijoita verkotetaan laajasti keskenään ja hankkeiden toimintaa kehitetään yhdessä. Hankkeiden välisiä synergiaetuja pyritään hyödyntämään koko hankkeiden keston ajan.
Uudistamishankkeiden tuloksien levittäminen ja vaikuttavuuden aikaansaaminen moninkertaistuu.

Projektin tuottamia palveluja ovat hanketukipalvelu, verkostoitumisen ja yhteistyön lisääminen ja kehittäminen työpajojen, verkostoitumismatkojen, coachingin ja muiden tilaisuuksien kautta, valtakunnalliset ja kansainväliset tapahtumat, hankkeiden toiminnan menetelmä- ja mallikehitys, kohderyhmän koulutus yhteistoiminnallisiin työskentelytapoihin sekä verkkoympäristön hyödyntämiseen sekä erilaiset tietopalvelut.

Projektissa tuotettavat palvelut hyödyntävät erityisesti sen kohderyhmiä. Projektin pääkohderyhmään kuuluvat Innovaatio- ja osaamisjärjestelmät- kehittämisohjelman projektitoimijat. Muita kohderyhmiä ovat erityisesti muiden projektien toimijat, tulevat projektitoimijat, rahoittajaviranomaiset, ministeriöt sekä elinkeinoelämän järjestöjen edustajat ja yritykset. Projektin toiminta kohdistuu siis kaikkiin EU-projektien parissa työskentelevien organisaatioiden ja yritysten henkilöihin silloin kuin toiminta koskee synergiaetujen hakemista Innovaatiot ja osaamisjärjestelmät kehittämisohjelman kanssa.

Projektin tavoitteena on määrätietoisesti kehittää hankkeiden toimintakäytäntöjä ja malleja sekä verkostoida toimijoita synergioiden löytämiseksi niin kotimaassa kuin ulkomailla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan laajalla kampanjalla valtakunnallisesti median ja sidosryhmätoimijoiden välityksellä.
5-10 /2008 projektista tiedotetaan sidosryhmätahoille, jotka hoitavat edelleen tiedottamisen omilla alueillaan,
8-10/2008 projektista tiedotetaan medialle,
10-12/2008 järjestetään projektin kick off tilaisuus, paikalle kutsutaan laajasti projektin kohderyhmään kuuluvien tahojen edustajia,
9-12/2008 tiedotuskampanja, jonka avulla haetaan kohderyhmän jäseniä osallistumaan Innovatiiviset ESR-hankkeet työpajoihin ja muuhun toimintaan
1-12/2009 Viestintä tapahtuu pääasiassa erilaisten palvelujen mainostamisen ja niistä viestinnän kautta. Tämän lisäksi hankkeessa tapahtuneesta kehitystyöstä ja saaduista tuloksista sekä kehitetyistä malleista viestitään laajasti eri medioissa. Yhteistyö muiden koordinoivien hankkeiden kanssa on tärkeää laajoille kohderyhmille tiedottamisessa.

1-12/2010 Projektin tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämistilaisuus projektin kohderyhmälle, sidosryhmätahojen edustajille ja kv-toimijoille sekä medialle.

1-12/2011 Teemakonferenssitapahtuma hanketoimijoille ACSI 2011 (Aalto Camp for Societal Innovations) Orkesterointi-Inno hankkeen projektin tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi projektin kohderyhmälle, sidosryhmätahojen edustajille, kv-toimijoille sekä medialle. Tiedotusta hoidetaan laajasti hankeverkostojen yhteistyöllä ja sosiaalista mediaa hyödyntämällä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämistyö aloitetaan heti hankkeen alussa (2008) Innovatiiviset ESR-hankkeet työpajoissa.Kehitettyjä hyviä käytäntöjä vertaisarvioidaan ja kehitetään edelleen eri tahojen edustajien kanssa. Benschmarkkauksen sekä verkostoitumismatkojen avulla hyvät käytännöt leviävät EU-tasolle.

Hyviä käytäntöjä selvitetetään ja kehitetään laajasti koko hankkeen ajan sen eri palveluiden tuottamisen yhteydessä. Levitystyö tapahtuu pääosiltaan hankkeen palvelujen eli erilaisten toimintojen kautta joka vaiheessa, osana tuotettavia palveluja:

1.Hankkeiden toiminnan kehittäminen
- toimintatapojen ja -mallien kehittäminen konseptointityöpajoissa
- verkkopalveluiden käyttäminen toiminnan tukena
- yhteistoiminnallisten työskentelytapojen kehittämiskoulutus
- projektipäälliköstä InnoAgentiksi: projektipäälliköiden osaamisen ja toimenkuvan kehittäminen
2. Verkostoituminen ja yhteistyö- strategiset kumppanuudet
- työpajat
- coaching
- verkostoitumismatkat kotimaassa ja ulkomailla
3. Valtakunnalliset ja kansainväliset tapahtumat
- hankkeen toteuttamat tapahtumat
- hanke mukana muiden järjestämissä merkittävissä tapahtumissa
4. Tietopalvelut
- www-sivut/portaali
- hankkeiden tarvitseman tiedon kerääminen ja levittäminen
5. Hanketukipalvelut
- Rahoitusmahdollisuudet ja uudet synergiset yhteistyökumppanuudet jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa(kotimaa ja ulkomaat): tiedotustilaisuudet, työpajat ja coaching

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 470 279

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 467 825

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 572 859

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 533 479

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Orkesterointi-Inno hankkeen päätavoitteena on ollut luoda uusia toimintamalleja ja työkaluja rakennerahastotoimijoiden käyttöön. Edellä mainittuihin tavoitteisiin päästiin ensisijaisesti valmentamalla projektitoimijoita sekä luomalla erilaisia fyysisiä ja virtuaalisia tiloja projektitoimijoiden väliseen reflektointiin ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeen keskeisin tulos oli Toolboxiin koottu ja rakennettu viitekehys (10 innovatiivisen verkostomaisen projektitoiminnan peruselementtiä) sekä innovatiivisen projektitoiminnan perusedellytykset, jotka ovat yhdessä tekemisen ilon, toimijoiden välisen luottamuksen sekä kunnioituksen synnyttäminen. Jotta edellämainitutasiat sekä tulokset käytännössä voitaisiin soveltaa suoraan rakennerahastotoimintaan, edellyttää se merkittäviä muutoksia toimintamalleissa ja -käytännöissä myös projektitoimijaorganisaatioiden tasolla. EU:n komission syksyllä 2011 julkistamassa raportissa, joka liittyy yliopistollisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja siihen liittyvän kehittämistoiminnan alueellisen vaikuttavuuden vahvistamiseen, viitataan myös strategisten kytkentöjen vahvistamisen tarpeellisuuteen. Aalto-yliopiston hanketoiminnan kehittämistyöryhmän toimesta valmisteltiin keväällä 2011 rahoitushakemus, joka liittyy julkisrahoitteisia hankkeita toteuttavien organisaatioiden hanketoiminnan tukiprosessien ja toimintaympäristön kehittämiseen jatkohankkeeksi Orkesterointi-Inno hankkeelle. Siirtymällä kehittämisprosesseissa projektitoimijatasolta hankeorganisaatiotasolle ja implementoimalla Orkesterointi-Inno hankkeen keskeiset tulokset, saataisiin luotua merkittäviä muutoksia julkisrahoitteisissa hanketoimintaympäristöissä valtakunnallisesti ja sitä kautta luotua toimintakenttä, jossa samalla julkisrahoitteisella rahalla voidaan yhteistyössä saada enemmän aikaan. Projektitoimijatason ajatus- ja toimintamallien muutos ei riitä saamaan aikaiseksi todellista muutosta, vaan merkityksellisen muutoksen on tapahduttava projektiorganisaatiotasolla.

Orkesterointi-Inno hankkeen rooli oli hankkeen loppuvaiheessa merkittävä myös yleisesti rakennerahastotoiminnan toimintamallien kehittämisessä monitasoiseksi kansallisella tasolla ("co-creative multi-level governance"). Yhteistyötä sekä kehittämistoimenpiteita asian edistämiseksi tehtiin erityisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön mutta myös muiden rakennerahastohanketoimintaa toteuttavien rahoitus- ja hallinto-organisaatioiden sekä koordinoivien hankkeiden kanssa. Erityisesti OKM:n koordinoima toiminta, jossa on osallistututettiin hanketoimijoita (ja erityisesti kansallisia koordinoivia hankkeita) mukaan kehittämään koko rakennerahastotoimintaa, loi omalta osaltaan vahvaa pohjaa loppuohjelmakaudelle rakennerahsatotoiminnan kehittämiseksi.

Innofokus -projekti jatkaa Orkesterointi-Inno hankkeessa tuotettujen tulosten implementointia ja siinä aloitettua työtä projektiorganisaatiotasolla.