Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10485

Projektin nimi: Aikuiskoulutuksen eurooppalaiset parhaat käytännöt

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 30.4.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Osoite: PL 181

Puhelinnumero: 015 355 61

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.mamk.fi

Projektin kotisivun osoite: blogit.mikkeliamk.fi/aikuiskoulutus/

Vastuuhenkilön nimi: Kalevi Niemi

Asema: tulosaluejohtaja

Sähköposti: kalevi.niemi(at)mamk.fi

Puhelinnumero: 040 569 8901

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Mikkeli, Savonlinna

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä on Etelä-Savossa toimivat aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset ja niiden henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat oppilaitosten opiskelijat ja maakunnan aikuisväestö sekä maakunnan muiden aikuiskoulutusta järjestävien oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat sekä työelämän järjestöt ja yritykset ja työnantajatahot. Toiminta kohdistuu myös muihin Itä-Suomen aikuiskoulutusoppilaitoksiin ja niiden henkilöstöön kokemusten, tulosten ja mallien jakamisena ja levittämisenä. Tutustumisvierailujen kohdeorganisaatiot ovat myös kohderyhmänä, sillä he saavat tietoa suomalaisesta aikuiskoulutuksesta, uusia ideoita meiltä omaan toimintaansa ja uusia kansainvälisiä kontakteja uuden yhteistyön pohjaksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 35, joista naisia 24

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aikuiskoulutus kaipaa toimintamalleja, jotka houkuttelevat aikuiset kehittämään osaamistaan ja mahdollistavat opiskelun eri elämäntilanteissa. Elämänlaajuisen oppimisen vaatimus kasvaa ja oppimisen tulee tapahtua moniulotteisessa verkostossa, virtuaalisuuden ja henkilökohtaisuuden yhdistävissä oppimis-, työ- ja vapaa-ajan ympäristöissä. Oppimisen yhdistäminen työelämään joustavasti ja laadukkaasti on haasteellista. Tällä projektilla etsitään vastauksia haasteisiin tuomalla aikuiskoulutukseen uusia innovatiivisia joustavien opiskelumahdollisuuksien, työelämälähtöisyyden ja tieto- ja viestintäteknologian soveltamismalleja.

Tavoitteena on
-löytää aikuiskoulutuksen hyviä käytäntöjä
-tuoda aikuiskoulutukseen uusia perinteiset opiskelun muodot ylittäviä malleja
-aikaansaada toimintamalleja, joilla koulutustarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin ja lisäämään osaamista tehokkaammin
-verkostoitua Etelä-Savon alueen oppilaitosten, koti- ja ulkomaisten oppilaitosten ja työelämän järjestöjen kanssa
-tukea koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä

Projekti kohdistuu Etelä-Savon oppilaitoksiin ja niiden henkilöstöön. Välillisiä kohderyhmiä ovat opiskelijat, maakunnan aikuisväestö sekä muiden aikuiskoulutusoppilaitosten henkilöstö, opiskelijat ja työelämän järjestöt. Hankkeen tuloksista tiedotetaan avoimesti ja ne ovat käytettävissä myös muiden aikuiskoulutustoimijoiden toiminnan kehittämiseen.

Hanketoimijat määrittelevät tutustumiskohteet Euroopassa ja laativat tavoitteet benchmarkkaukselle. Kohteiksi valitaan erityisesti hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät 1) työssä oppimisen malleihin ja työelämäyhteistyöhön (Itävalta), 2) nonformaalin oppimisen hyväksilukemiseen ja hyödyntämiseen (Saksa), 3) uudenlaisiin oppimisympäristöihin (Iso-Britannia) ja 4) koulutusorganisaatioiden yhteistyömalleihin ja oppisopimukseen korkeakoulutuksessa (Italia).

Tutustumisvierailuihin osallistuu oppilaitosten henkilöstöä sekä työmarkkinajärjestöjen edustajia. Osallistujat dokumentoivat aikuiskoulutuksen parhaat käytännöt. Tuloksena on mallinnukset koulutuksen toteutustavoista ja niiden soveltamisesta suomalaisessa aikuiskoulutuksessa. Uusia ideoita levitetään verkkosivujen, seminaarin ja julkaisun avulla.

Tuloksena
-uusia ideoita ja malleja aikuiskoulutuksen toteutustavoista ja menetelmistä
-arviot mallien soveltuvuudesta
-uusia oppimisympäristöjä, joustavia opiskelumahdollisuuksia ja uusia tuotteita, joilla luodaan motivoivia kouluttautumismahdollisuuksia aikuisille siten, että osaamisen kehittäminen näkyy yksilöiden, organisaatioiden ja alueen kilpailukyvyn parantumisena
-julkaisu, jossa esitellään eurooppalaisten aikuiskoulutuksen parhaiden käytäntöjen soveltamismalleja Suomeen
-verkostoituminen uusien tahojen kanssa ja pohja jatkoyhteistyölle koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistämiseksi
-kasvanut kansainvälisyysosaaminen
-Etelä-Savon oppilaitosten tiivistynyt yhteistyö ja verkostoituminen edennyt Itä-Suomen läänin oppilaitosten kesken

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Alkuvaihe:Projektin käynnistymisestä tiedottaminen ja työryhmän kokoaminen oppilaitosten edustajista.Tiedotus kohdistuu Etelä-Savon oppilaitoksille ja työelämän järjestöille ja pääasiassa otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä organisaatioihin.Hankkeen toimijat tiedottavat omien organisaatioidensa tiimeissä ja tiedotuskanavissa. Lisäksi tiedotteet ja internetsivut.

Toteutusvaihe:Tutustumisvierailuista ja innovatiivisista aikuiskoulutuksen parhaista käytännöistä tiedottaminen. Tiedotus kohdistuu Etelä-Savon oppilaitosten henkilöstölle, muualle Itä-Suomeen ja valtakunnan tasolla erit. kehittämishankkeiden kautta. Tiedotteet, tiedotuslehdet, sähköposti, internetsivut (esim. kopase.fi, yrittäjä.- ja ta-järjestöjen nettisivut), blogit.Itä-Suomen lääninhallituksen aikuiskoulutuksen asiantuntijaryhmissä ja alueen aikuiskoulutushankkeissa tiedottaminen.

Tulosten levittäminen:Parhaista käytänteistä ja niiden mallinnuksista tiedottaminen. Tiedotus kohdistuu Etelä-Savon oppilaitoksiin, Itä-Suomen alueelle (Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) ja valtakunnan tasolla eri oppilaitoksille ja niiden verkostoille sekä kehittämishankkeille, myös toiselle asteelle ja muille aikuiskoulutuksen järjestäjille.Tiedotteet, seminaari, julkaisu (voi olla verkkojulkaisu), blogit, tulosten esittely hankkeessa mukana olleiden organisaatioiden sisäisissä tiimeissä ja tiedotuskanavia käyttäen. Järjestöjen kautta järjestetään tilaisuudet, joissa malleja esitellään työelämälle ja pohditaan sovellettavuutta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008:Tiedotetaan hankkeen tavoitteista ja lähtökohdista Itä-Suomen alueella oppilaitosten, järjestöjen ja aikuiskoulutushankkeiden kautta. Tiedotus ja osallistuvien organisaatioiden henkilöstön sitouttaminen hankkeeseen.

K2009:Tutustumisvierailuihin osallistuu edustajia eri oppilaitoksista ja yrittäjä-/ta-järjestöistä, kukin osallistuja vie tietoa omaan organisaatioonsa ja koulutuksen suunnittelu- ja toteutusprosesseihin.
Yhteinen työskentely juurruttaa malleja organisaatioihin. Jatkuva tiedotus hankkeen etenemisestä tiedotuslehdissä, nettisivuilla yms. Ylläpidetään kaikille avointa blogia parhaisiin käytäntöihin tutustumisesta ja benchmarkkauksen annista.

S2009:Aikuiskoulutuksen parhaiden käytäntöjen dokumentointi ja analysointi niiden soveltuvuudesta suomalaiseen aikuiskoulutukseen tehdään yhdessä työelämän edustajien kanssa, jolloin tulokset myös leviävät. Järjestetään tilaisuuksia, joissa työelämä ja oppilaitokset pohtivat malleja ja soveltamista yhdessä. Levittäminen kohdistuu myös Etelä-Savon, Itä-Suomen ja koko Suomen oppilaitoksille ja niiden verkostoille ja hankkeille.Hyviä käytäntöjä ja niiden soveltamismahdollisuuksia esitellään seminaaritilaisuudessa, levitetään verkkojulkaisua, ylläpidetään nettisivuja ja blogia, tiedotetaan järjestöjen lehdissä, levitetään Itä-Suomen aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen hankkeiden(Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) ja muiden aikuiskoulutushankkeiden sekä kopase.fi -verkkopalvelun kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 89 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 89 520

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 102 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 108 196

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli vastata aikuiskoulutuksen uudistamistarpeeseen ja löytää toimintamalleja, joiden avulla opiskelu olisi joustavampaa, houkuttelevampaa ja mahdollista erilaisissa elämäntilanteissa.
Projektilla etsittiin vastauksia näihin haasteisiin tuomalla aikuiskoulutukseen uusia innovatiivisia joustavien opiskelumahdollisuuksien, työelämälähtöisyyden ja tieto- ja viestintäteknologian soveltamismalleja.

Tavoitteena oli
-löytää aikuiskoulutuksen hyviä käytäntöjä
-tuoda aikuiskoulutukseen uusia perinteiset opiskelun muodot ylittäviä malleja
-aikaansaada toimintamalleja, joilla koulutustarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin ja lisäämään
osaamista tehokkaammin
-verkostoitua Etelä-Savon alueen oppilaitosten, koti- ja ulkomaisten oppilaitosten ja työelämän järjestöjen
kanssa
-tukea koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä

Projektin toteutuksesta vastasi pitkälti projektiryhmä, joka oli kaikille projektin kumppaneille avoin työskentelyryhmä. Ne kumppanit, jotka eivät halunneet nimetä osallistujaa ryhmään, otettiin tiedotusrinkiin, eli heitä tiedotettiin projektin etenemisestä,suunnitelmista ja tuloksista ja he osallistuvat käytännön toimenpiteisiin silloin kun kokivat sen tarpeelliseksi.

Projektin toimijat määrittelivät tutustumiskohteet ja benchmarkkausmatkojen tavoitteet. Kohteiksi valittiin erityisesti hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät 1) työssä oppimisen malleihin ja työelämäyhteistyöhön (Saksa ja Hollanti), 2) aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (Hollanti), 3) uudenlaisiin oppimisympäristöihin (Iso-Britannia), 4) yrittäjyyskasvatukseen sekä yrittäjyyteen (Iso-Britannia) ja 5) organisaatioiden uusiin yhteistyömalleihin ja oppisopimukseen (Saksa). Matkoja toteutettiin neljä ja ne tehtiin keväällä ja syksyllä 2009. Matkoilla tutustuttiin 13 eri kohteeseen. Benchmakkausmatkojen lisäksi projektin toimijoita osallistui ajankohtaisiin, projektin keskeisiä teemoja käsitteleviin seminaareihin, joista myös koottiin hyviä käytäntöjä.

Benchmarkkausmatkat olivat hyvin tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten kesken. Tutustumisvierailuihin osallistui projektia toteuttavien oppilaitosten henkilöstöä sekä yrittäjäjärjestön edustaja, jotka tutustuivat kohteissa aikuiskoulutuksen hyviin käytäntöihin ja uusiin toimintamalleihin. Ryhmät dokumentoivat aikuiskoulutuksen parhaat käytännöt. Tuloksena tuotettiin kuvaukset uudenlaisista koulutuksen toteutustavoista ja havaituista hyvistä käytännöistä sekä pohdinnat niiden soveltamisesta suomalaisessa aikuiskoulutuksessa. Projektin tutustumismatkojen kautta saatiin vietyä tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä maailmalle.

Uusista aikuiskoulutuksen toimintamalleista ja kehittämisideoista tehtiin matkoihin liittyvät raportit, järjestettiin seminaari, pidettiin blogia ja tuotettiin julkaisu "Uudistuva aikuiskoulutus - eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia".

Tärkeimmät projektin tulokset olivat aikuiskoulutuksen hyviin käytäntöihin tutustuminen ja uusien ideoiden saaminen, uusien toimintamallien sovellettavuuden pohdinta eri oppilaitosten edustajien kesken, verkostoituminen niin kansainvälisesti kuin eteläsavolaisten toimijoidenkin kesken, uusien kontaktien luominen ja pohja jatkoyhteistyölle sekä projektin tulosten saattaminen julkaisun muotoon.

Aikuiskoulutuksen eurooppalaisia hyviä käytäntöjä löydettiin, niihin tutustuttiin ja ne kuvattiin ja raportoitiin sekä pohdittiin niiden soveltumista Suomeen. Samalla uusia koulutuksen toteutamiseen liittyviä toimintamalleja tuotiin erityisesti Etelä-Savon oppilaitosten tietoisuuteen.

Etelä-Savossa toimivat aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset ja niiden henkilöstö pääsivät projektin avulla kansainvälistymään, löysivät uusi verkostoja ja saivat uusia ideoita koulutuksensa kehittämiseen. Projektin aikana toimenpiteillä ei ollut suoraan vaikutusta opiskelijoihin ja maakunnan aikuisväestöön, mutta projektissa tutustuttiin malleihin, jotka toimeenpantuina vaikuttavat suoraan opiskelijoiden arkeen ja ihmisten opiskelumahdollisuuksiin.

Projektin tuloksia on alettu hyödyntää jo projektin aikana mukana olleissa oppilaitoksissa, joko osallistujien omassa työssä tai laajemmin organisaation koulutuksen tai toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Projektin kautta syntyneitä kontakteja on myös lähdetty hyödyntämään uuden yhteistyön muodossa.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta hyvänä voidaan pitää sitä, että projektin toiminaan osallistui melko laaja joukko eri ihmisiä Heidän omakohtaisen kokemuksensa kautta projektissa syntyneet uudet ideat levinnevät parhaiten oppialitoksiin. Tätä on tuettu tiedottamisella, blogilla, raporteilla ja julkaisulla.

Projektin tuloksena tuotetut kuvaukset eurooppalaisista koulutuksen toteutusmalleista ja kootut hyvät käytännöt ja kehittämisideat ovat avoimesti käytettävissä kaikkien aikuiskoulutustoimijoiden toiminnan kehittämiseen.