Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10486

Projektin nimi: Merit - Osaamispääoman kasvu yrityksissä

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 30.6.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0209599-8

Osoite: Wolffintie 35 A 5.krs / PL 700

Puhelinnumero: 06-3248111 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uwasa.fi/levon

Projektin kotisivun osoite: Projektille ei luotu omaa nettisivustoa

Vastuuhenkilön nimi: Jouko Havunen

Asema: Johtaja

Sähköposti: jouko.havunen(at)uwasa.fi

Puhelinnumero: 06-3248450

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Kyrönmaan, Jakobstadsregionen

Kunnat: Kruunupyy, Vähäkyrö, Korsnäs, Isokyrö, Maalahti, Luoto, Mustasaari, Närpiö, Kristiinankaupunki, Vöyri, Laihia, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Kaskinen, Pedersöre

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmä koostuu Pohjanmaan pk-yritysten henkilökunnasta ja johdosta (arviolta yhteensä n. 50 yritystä henkilöstöineen).

Projektin toimintoja kohdennetaan erityisesti alueen osaamisintensiivisiin yrityspalveluyrityksiin, eli KIBS -yrityksiin, jotka tukevat muiden yritysten ja julkisen sektorin tuottavuutta ja innovaatiotoimintaa. KIBS-yritysten tärkein tuotannontekijä muodostuu useimmiten korkeaan osaamiseen perustuvasta inhimillisestä pääomasta. Välittämällä palvelujaan muille yrityksille, KIBS-yritykset tukevat ja täydentävät teollisuuden ja pk-sektorin toimintaa ja kehitystä luomalla niille palvelujen kautta edellytyksiä menestyä sekä alueellisesti, kansallisesti että globaalissa verkostotaloudessa.

Toimintoja voidaan kohdentaa myös julkisen sektorin henkilöstöön silloin, kun siitä voidaan katsoa olevan erityistä hyötyä ja lisäarvoa kyseisen erikoisalan verkostolle ja verkoston kehittymiselle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat esim. alueen suuret "vetureina" toimivat yritykset kuten kuten esimerkiksi ABB, Wärtsilä, Citec ja Vacon. KIBS-yritykset sekä muut varsinaiset kohdeyritykset (pk-yritykset) toimivat suurelta osin verkostoina, toimittajina, alihankkijoina, tukipalveluina sekä kumppaneina näille alueen suurille yrityksille. Kohdeyrityksistä osaamisintensiiviset yrityspalveluyritykset tuottavat suurille yrityksille asiantuntijapalveluita, joiden tuottamisesta suuret yritykset ovat viime vuosina luopuneet keskittymällä ydintoimintoihinsa ja ulkoistamalla, ja joiden tuottamiseen suurilla yrityksillä ei enää ole resursseja.

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös alueen yrittäjäjärjestöt ja seudulliset kehittämisyhtiöt, jotka hyötyvät hankkeessa tuotetusta tiedosta ja tutkimustoiminnasta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 172, joista naisia 86

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 337, joista naisia 64

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Merit - Osaamispääoman kasvu yrityksissä

Kohderyhmä:
Pohjanmaan TE-keskusalueen pk-yritykset, yhteensä n. 50 yritystä henkilöstöineen, erityisesti osaamisintensiiviset yrityspalveluyritykset eli KIBS -yritykset (käännös- ja tulkkauspalvelut, suunnittelu- ja insinööripalvelut, lakiasiainpalvelut, taloushallintopalvelut ja Contact Center palvelut) sekä puutaloteollisuus ja metalliala.

Tavoitteet:
Projektilla parannetaan työyhteisöjen kilpailukykyä ja edellytyksiä kasvulle ja työvoiman kysynnälle koulutuksen ja konsultoinnin keinoin. Näin vastataan alueen yritysten ja työyhteisöjen toiminnassaan kohtaamiin haasteisiin, kuten osaavan työvoiman kehittymiseen ja saatavuuteen tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että työvoiman tarjonta lisääntyy alueella ja että työvoimavarat saadaan nopeasti käyttöön avoimiin työpaikkoihin. Pk-yrityksiä kannustetaan uuden teknologian soveltamiseen ja tuottavuuden kasvuun, joka vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn ja imagoon uusien työntekijöiden rekrytoinnissa työvoiman tarjonnan pienentyessä.

Toimenpiteet:

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat osaamispääoman kasvattamiseen kohdistuvat suomen- ja ruotsinkieliset koulutus- ja kehittämistoimet. Järjestetään pitkä- ja lyhytkestoisia koulutusohjelmia, yrityskohtaista koulutusta, seminaareja, konsultointia yrityksissä sekä yrityskäyntejä.

Vaikutukset ja tulokset:
- Alueen työyhteisöjen kilpailukyky on kasvanut.
- Koulutuksilla on kohotettu pk-yritysten valmiuksia soveltaa uutta teknologiaa.
- Mukana olleiden pk-yritysten imago on muuttunut dynaamisemmaksi ja alalle on helpompaa houkutella osaavaa työvoimaa.
- Alueen KIBS-yritysten tunnettavuus on kasvanut, ja niiden tuottamat palvelut vastaavat asiakasyritysten vaatimuksia.
- Alueen KIBS-yritysten kehittyessä projektin toimenpiteiden myötä positiiviset vaikutukset ulottuvat myös näitä palveluita käyttäviin yrityksiin.
- Molemmille sukupuolille on saatu aikaan positiivinen työpaikkakehitys. Kehittämistoimet on jakautettu entistä tasaisesemmin keskuskaupunkialueiden ja niitä ympäröivien maaseutualueiden välillä.

Tuotteet:
- Uudet koulutusohjelmat ja täsmäkoulutukset jäävät valmiina ohjelmina käyttöön projektin päätyttyä

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alussa kootaan tiedotustiimi (esim. projektipäällikkö, sihteeri ja ohjausryhmän jäsen), joka koordinoi tiedotusta koko projektin ajan. Tiimi tekee viestintäsuunnitelman ja ohjeellisen aikataulun tiedotuksesta koko projektin ajaksi.
Projektille suunnitellaan oma logo, jota käytetään EU-lipun ja Vipuvoimaa EU:sta logon kanssa sekä ulkoisessa että sisäisessä tiedotuksessa koko hankkeen ajan.
Heti projektin alussa tehdään yleisesite, jota pystytään hyödyntämään koko projektin ajan.
Projektin alkaessa lähetetään tiedotusvälineille lehdistötiedote. Tämän lisäksi julkaistaan maksettuja artikkeleita alueen eri lehdissä (ml ammattilehdet). Rekrytointivaiheen aikana lähetetään esitteitä suoraan yrityksille sekä postitse että sähköisesti.
Tiedotetaan säännöllisesti asiakas-caseista, koska asiakkaan kokema hyöty projektista tuo tietoisuuteen projektin edut. Tiedotus hoidetaan tiedotustilaisuuksilla jos asiakkaan kokema hyöty on mittava (esim. lisää työpaikkoja, tuottavuutta) tai julkaistaan maksettuja artikkeleita. Koko projektin etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti eri tiedotusvälineissä.
Tuloksia levitetään eri seminaareissa ja tiedotusvälineissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koko projektin ajan levitetään projektin tuloksia ja käytäntöjä (sekä hyviä että huonoja) oleellisille sidosryhmille. Tuloksia ja käytäntöjä levitetään hyödyntämällä Levón-instituutin ja alueellisten kehittämisorganisaatioden verkostoja sekä Equal Spirit hankkeen aikana syntyneitä uusia verkostoja (yritys-, kouluttaja- ja organisaatioverkostoja). Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään myös valtakunnallisia tiedotusvälineitä, ja pyritään siihen että mediakattavuus ulottuisi myös alueen ulkopuolelle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 86 959

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 869

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 111 644

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 85 663

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohta liittyi Vaasan seudun ohjelmakauden 2007-2009 aluekeskusohjelmaan, jota Vaasan seudun kehitysyhtiö (VASEK) hallinnoi. Ohjelman tavoitteena oli alueen elinkeinoelämän yleinen kehittäminen ja erityisesti osaamisen kehittäminen. Levón-instituutin tehtävänä oli koordinoida aluekeskusohjelman osaamisintensiivisten yrityspalveluiden (KIBS) kehittämistä. KIBS toiminnoilla tarkoitetaan yritysten toisilleen tuottamia palveluja, joisss asiantuntijatoiminnalla on erityisen suuri merkitys. Kehittämiskohteiksi valittiin mm. käännös- ja tulkkauspalvelut, taloushallintopalvelut, suunnittelu- ja insinööritoimistot, juridiset palvelut sekä contact center -palvelut.

Projektin tavoitteena oli parantaa työyhteisöjen kilpailukykyä ja edellytyksiä kasvulle ja työvoiman kysynnälle koulutuksen ja kehittämisen keinoin. Lisäksi tavoitteena oli nimen omaan kehittää pk-yrityksen osaamispääomaa. Aluekeskusohjelman myötä projektilla oli valmiina yrityksiä, joissa koulutus- ja kehittämistoimintaa voitiin tehdä.
Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue oli Pohjanmaan maakunta ja varsinaisena kohderyhmänä alueen pk-yritykset, niiden johto ja henkilöstö. Toimintoja kohdennettiin myös julkisen sektorin henkilöstöön, silloin kun siitä voitiin katsoa olevan hyötyä ja lisäarvoa kyseisen erikoisalan verkostole ja verkoston kehittymiselle.

Projektissa toteutettiin yhteensä 1624 oppilastyöpäivää, josta 719 lähi- ja 905 etäpäivää. Kokonaistavoite oli 2400 päivää, joista 1200 lähi- ja 1200 etäpäivää. Projektiin mukaan tulleita yrityksiä oli yhteensä 62, tavoitteen a oli 52. Alle viiden henkilön yrityksiä oli eniten eli 27.
Projektin koulutuksissa oli yhteensä 337 henkilöä, joista naisia 64. Suurin osa osallistujista oli iältään 25-44 miehiä.

Kaiken kaikkiaan projektissa toteutettiin 12 eri koulutusohjelmaa. Kielenkääntäjille ja tulkkauspalveluille järjestettiin seuraavat koulutukset (5): Tulkkauskoulutus, Wordfast jatko II, Auktorisoitu kääntäminen, Käännösharjoitukset, Terminologi-svenska språket. Taloushallinnon - ja jurdisille palveluille järjestettiin kaksi koulutusta; Työoikeuden koulutus sekä Ekonomistyrning i sm-företag. Insinööri- ja suunnittelutoimistoille järjestettiin yksi yrityskohtainen koulutus Eurokoodikoulutus rakennesuunnittelijoille, Lisäksi talonrakennusyrityksille järjestettiin vastaavanlainen koulutus ruotsiksi. Muita järjestettyjä koulutusohjelmia olivat Hyvinvointialan koulutus, koulutus naisyrittäjille ja - johtajille sekä Laatukoulutus alihankkijoille.