Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10487

Projektin nimi: Titaani

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.10.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 19

Puhelinnumero: 020 636 0140

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Juha Holmi

Asema: ESR-koordinaattori

Sähköposti: juha.holmi(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 312 8639

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Nivala-Haapajärven, Kokkolan, Ylivieskan

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Kalajoki, Reisjärvi, Perho, Toholampi, Ylivieska, Kokkola, Sievi, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömäksi jääneet ja työttömyyden uhkaamat sekä potentiaaliset työnantajat sekä työllistyneet joilla on edelleen koulutustarpeita uudessa työyhteisössä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ei muita kohderyhmiä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 25, joista naisia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27, joista naisia 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoite on hallita sitä rakennemuutosta mitä Liha-Poutun toiminnan lakkauttaminen on aiheuttanut Kannuksessa ja sen lähi työssäkäyntialueella. Hankkeella täydennetään muutosturvalla aloitettuja toimenpiteitä työvoimapoliittisen toiminnan keinoin. Koulutus kohdennetaan eri toimialoille työllistävästi.

Tavoitteena on käynnistää alueella uutta työllistävää yritystoimintaa ja työllistää paitsi irtisanotut myös yritystoiminnan käynnistämistä tukevat mahdollisesti muutkin työnhakijat tai etsiä irtisanotuille jokin muu työllistymistä edistävä ratkaisu.

Toiseksi projekti voi aktivoida alueella toimivia yrityksiä rekrytoimaan työvoimaa. Varsinainen rekrytointikoulutus hankitaan kansallisin varoin.

Manner-Suomen ohjelman mukaan tavoite on erityisesti henkilöstön osaamisen ja työkyvyn sekä työorganisaatioiden laadun ja yritystoiminnan kehittäminen. Toisekseen tuetaan uuden yritystoiminnan synnyttämistä. Pohjois-Suomen alueosiossa korostetaan PK- yritysten henkilöstön ja johdon osaamista ja alkavien yritysten tukemista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti tiedottaa toiminnastaan suoraan asiakkaille ja työnantajille sekä lehdistön kautta myös suurelle yleisölle. Noudatetaan tiedottamisesta annettuja ohjeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä toimintatavoista keskustellaan ohjausryhmässä ja raportoidaan valtioneuvostolle. Hyvät toimintatavat jäävät alueen toimijoiden käyttöön. Näistä keskeisiä ovat TE-toimisto ja aikuiskouluttajat.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 218 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 212 525

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 218 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 212 525

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Titaani -projektin tavoitteena oli hallita sitä rakennemuutosta, mitä Atria/Liha-Pouttu Oy:n toiminnan lakkauttaminen aiheutti Kannuksessa ja lähiympäristössä. Projekti kohdennettiin työttömäksi jääneisiin, ja pääkohderyhmä oli Atria/Liha-Pouttu Oy:n henkilöstö. Mukaan tuli vielä Jaloste-Pouttu Oy:stä vuodenvaihteessa 2009/2010 irtisanottavat, joille projekti tarjosi palveluita silloisin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Hankkeella täydennettiin muutosturvalla aloitettuja toimenpiteitä työvoimapoliittisin keinoin.
Projekti oli koulutuksellinen, sekä ylimaakunnallinen, sillä irtisanottu henkilöstö tuli yli kymmenen kunnan ja kolmen seutukunnan alueelta, ja kestoltaan 1.1.2009 - 31.8.2010. Projektissa toimi osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto.
Projektilla oli käytössä koulutukseen 2500 otp, ja lisäksi vielä 75 htp henkilökohtaiseen ohjaukseen ja konsultointiin. Koulutukselliset osiot olivat: "Ammatilliset, yksilölliset, räätälöidyt ja mielellään tutkinto- ja osatutkintotavoitteiset koulutukset" 1500 otp, sekä "Eri ammattialoille ja työelämään valmentava koulutus" 1000 otp.
Ammatillisessa koulutuksessa korostettiin erittäin vahvasti työelämälähtöisyyttä ja työllistymistä tukevia opetusmenetelmiä. Koulutus toteutettiin yksilöllisten tarpeiden ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti, sovittaen tarpeet tulevaa työtehtävää ja työpaikkaa ajatellen.
Eri ammattialoille ja työelämään valmentava koulutus oli perinteisen ryhmäkoulutuksen tilalle rakennettu joustavampi ja yksilöllisempi malli, joka myös räätälöitiin ja toteutettiin niin opiskelijan kuin mahdollisen työpaikan tarpeiden mukaisesti. Tässäkin korostettiin opiskelijan henkilökohtaista vastuunottamista ja työskentelyä oman tilanteensa eteenpäin viemiseksi. Kouluttaja tuki itsenäistä työskentelyä henkilökohtaisella ohjauksella. Valmentavassa koulutuksessa vastuukouluttajan rooli "psyykkaajaana" ja "valmentajana" korostui.
Eri koulutusosioiden vastuukouluttajat tekivät opiskelijalle HOPSin jota päivitettiin säännöllisesti, ja erityisesti räätälöidyn koulutuksen puolella päivityksiä tehtiin usein, jotta työpaikan vaatimukset ja koulutus saatiin sovitettua kohdalleen. Nämä päivitykset tehtiin yhdessä opiskelijan, yrityksen edustajan ja kouluttajan/-jien kanssa, sillä viimekädessä tavoitteena oli aina työpaikka opiskelijalle koulutuksen päätyttyä.
Uusia työ-, koulutus-, oppisopimus-, työkokeilu-, työharjoittelu- ja piilotyöpaikkoja etsittiin ja kartoitettiin jatkuvilla yritys- ja työnantajakäynneillä, sekä hyödyntämällä erilaisia ennakointitietoja, esimerkiksi Yritysharava, alueelliset ennakoinnit jne. Projektin aikana ta -käyntejä tehtiin noin 200, joista noin kolmannes yhdessä vastuukouluttajien kanssa. Käynneistä saadut tulokset ja tarpeet, jotka eivät kohdentuneet suoraan projektille, välitettiin sopivalle toteuttajaorganisaatiolle.
Projektin tavoitteet täyttyivät hyvin. Projektissa oli mukana yhteensä 27 henkilöä. Projektin lopussa työttömänä on viisi henkeä. Uusia työpaikkoja syntyi lähes 20, uusia yrityksiä aloitettiin kolme, ja edelleen on pari yritysideaa vireillä. Koulutuksissa mukana olleet ovat suorittaneet seitsemän tutkintoa/osa-, mm. metsäkoneenkuljettaja, kiinteistönhoitaja, rakennusalan perustutkinto.
Myös projektien välinen yhteistyö toimi hyvin, sillä kaikenlainen tieto ja erilaiset tarpeet kentältä päin liikkuivat eteenpäin soveltuvalle toteuttavalle organisaatiolle jäämättä pimentoon.