Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10489

Projektin nimi: Vaikeiden oppimisvaikeuksien pudokkuusriski hallintaan neuropsykologisella osaamisella

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.5.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Osoite: PL 35, Mattilanniemi 2, Agora Center

Puhelinnumero: (014)2601211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.jyu.fi/

Projektin kotisivun osoite: https://www.mit.jyu.fi/agora-center/esakan/xxx/Pudokkuus/PUDOKKUUSHALLINTAAN2008.htm

Vastuuhenkilön nimi: Lyytinen Heikki

Asema: prof.

Sähköposti: heikki.lyytinen(at)psyka.jyu.fi

Puhelinnumero: (014)2602863

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työvoimatoimistojen ja työvoiman palvelukeskusten työvoimaneuvojat, ammatinvalintapsykologit ja muut po. asiakkaiden kanssa toimivat

Ammatillisten oppilaitosten opettajat sekä erityisopettajat ja kuraattorit

Työvalmennusyksiköiden työvalmentajat

Työllistämis- ja sosiaalipalveluiden henkilökunta

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kaikki Jyväskylän alueen 15-30 -vuotiaat henkilöt, joilla oppilaitoksissa tai työvoiman palvelujärjestelmässä havaitaan ammatillisten opintojen aloitusta tai jatkamista tai muuten työllistymistä haittaavia vaikeita kapea-alaisia tai laaja-alaisia oppimisen tai keskittymisen vaikeuksia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27, joista naisia 25

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jyväskylässä toteutetaan 15- 25 vuotiaiden koulutuksen ja työllistymisen pudokkuuden ja syrjäytymisen riskin kannalta keskeisten oppimisen ja keskittymisen kehityksellisten vaikeuksien arvioinnin pilottihanke.

Pilottihanke keskittyy vaikeisiin kapea-alaisiin ja laaja-alaisiin oppisen ja keskittymisen vaikeuksiin. Siihen kuuluu asiakaskohtaisen neuropsykologisen arvioinnin avulla toteutuva koulutuksen ja työllistymisen suunnittelu jatkoseurantoineen.

Pilottihanke vahvistaa merkittävällä tavalla syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten ammatillisen koulutuksen ja työllistymisen toimijoiden alueellisen osaamisverkon toimintaa.

Hanke tuottaa valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevia koulutusmateriaalia ja hyvien toimintakäytäntöjen kuvauksen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista laaditaan loppuraportti. Projektista kirjoitetaan artikkeleita alan lehtiin.
Projektissa laaditaan ja julkaistaan opas asiantuntijoille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä kuvataan loppuraportissa ja muissa artikkeleissa sekä niihin liittyvissä koulutustilaisuuksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 58 523

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 53 066

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 153

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 663

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Jyväskylässä toteutettiin vuoden mittainen kehityshanke, joka keskittyi 15-30 vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten kehityksellisiin opiskelun vaikeuksiin. Hankkeessa tutkittiin 25 työvoimapalveluiden ja ammatillisen kuntoutuksen asiakasta, joilla oli vaikeuksia ammatillisten koulutusten aloittamisessa, loppuun saattamisessa tai koulutuksen jälkeisessä työllistymisessä. Vaikeuksien syynä olivat vaikeat kapea-alaiset tai laaja-alaiset kehitykselliset kognitiivisen tiedonkäsittelyn heikkoudet.

Hanke vahvisti käsitystä tällaisten kehityksellisten opiskelun vaikeuksien pysyvyydestä. Hanke osoitti, että tarkempi taustahistorian ja nykyisen toimintakyvyn selvittely on keskeisen tärkeää, kun halutaan tarkentaa mitkä tuet ja avut ovat kaikkein hyödyllisimpiä. Lisäksi tarpeen mukaan kuntoutuspsykologin, ammatinvalintapsykologin tai neuropsykologin tutkimus tarkentaa kognitiivisen tiedonkäsittelyn ongelmien laatua siten että henkilön kykyjen heikkouksista ja vahvuuksista syntyy myös hänelle itselleen eriytyneempi käsitys. Tarkennus on hyödyllinen, koska asiakkaiden oma käsitys ongelmistaan on usein epäselvä: asiakkaat kyllä tuntevat koulunkäyntinsä ja opiskelunsa vaikeudet mutta tavallisesti selittävät niitä yleisellä huonoudellaan, kiinnostustensa puutteella tai vaikeuksillaan keskittyä riittävästi joihinkin oppiaineisiin.

Jotta näiden, kehityksellisten oppimisvaikeuksien vuoksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, koulutus- ja työllistymismahdollisuudet tulevat mahdollisimman tasavertaisiksi, on heidän opiskelukykyän arvioitava samaan tapaan kuin yleensäkin aikuisten työkykyisyyttä arvioidaan. Arvioinnissa on otettava huomioon tiedonkäsittelytoimintojen osatoimintojen heikkouksien ja vahvuuksien kokonaisuus suhteessa suunniteltujen koulutusten ja ammattien vaatimuksiin.

Peruskoulun vaikeuksien ja tukien historia on tärkeä myös ammatillisen koulutuksen ja työllistymisen tukien suunnittelun kannalta. Kun tukia on tarvittu paljon jo peruskoulussa, tulee tukien tarve pääsääntöisesti jatkumaan ammatillisissa opinnoissa ja useissa tapauksissa myös työelämään siirryttäessä.