Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10493

Projektin nimi: EXIMIN ( Export, Import, Innovations)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Vaasan ammattikorkeakoulu Oy Vasa yrkeshögskola Ab

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2267669-3

Osoite: Wolffintie 30

Puhelinnumero: 0207 663300

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.puv.fi

Projektin kotisivun osoite: www.eximin.eu

Vastuuhenkilön nimi: Jorma Tuominen

Asema: Tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja

Sähköposti: jorma.tuominen(at)puv.fi

Puhelinnumero: 0207 663 433

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Suomalaiset vientialueensa laajentamisesta kiinnostuneet pk-yritykset ja niiden henkilöstö Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja muualla Manner-Suomen ESR-ohjelma-alueella, joka on Itä-Suomen ulkopuolinen Suomi. Yritysten ohella tärkein kohderyhmä muodostuu koulutus- ja kehittämisorganisaatioista ja yhteistyöverkostoista, joihin kuuluu em. organisaatioita ja yrityksiä. Yksittäisten yritysten liiketoiminnan edistäminen ei ole hankkeen toimien kohteena. Elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden edustajista esimerkkinä kohderyhmistä ovat yritystoimintaa auttavat ja mahdollistavat tahot, kuten Merinova, Viexpo ja esim. Pohjanmaan kauppakamari ja koulutusorganisaatioista esimerkkinä on Vaasan korkeakoulukonsortio.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Vaasan, Keski-Pohjanmaan ja Kemi-Tornion ja Novia ammattikorkeakoulujen sekä Vaasan yliopiston opiskelijoista sekä ulkomaalaiset että kotimaiset opiskelijat. Esimerkiksi Vaasan amk:ssa opiskelee noin 400 ulkomaalaista opiskelijaa, joista yli 90 on Afrikan maista. Keski-Pohjanmaan amk:ssa opiskelee noin 260 ulkomaalaista opiskelijaa, joista lähes 100 opiskelijaa tulee Afrikan maista. Opiskelijat ovat mukana hankkeensa opintojensa puitteissa eikä hankkeella rahoiteta opintoja, jotka kuuluvat perusrahoituksen piiriin.

Pk-yritykset ja korkeakoulut laajemmin Suomessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 167, joista naisia 22

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vaasan, Keski-Pohjanmaan ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut ja Vaasan yliopiston Levón-instituutti toteuttavat yhdessä yhteistyötahojen kanssa uuden ja innovatiivisen kolmivuotisen EXIMIN-hankken (Export Import Innovations). Hankkeessa luodaan puitteet innovaatioiden prosessiverkostoille liittyen liiketoimintamahdollisuuksiin Afrikassa. Tätä kautta hankkeen päättyessä ammattikorkeakouluilla on riittävä osaamis- ja taitotaso sekä valmiudet toteuttaa yrityskohtaisesti räätälöityjä toimeksiantoja liittyen liiketoimintaoperaatioihin uudella markkina-alueella. Hankkeen kohderyhmiä ovat pk-yritykset, koulutus- ja elinkeinoelämän organisaatiot, ko. organisaatioista ja yrityksistä koostuvat innovaatioverkostot sekä luotavat uudet verkostot. Välillisesti hankkeesta hyötyvät korkeakoulujen opiskelijoista suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat. Hanke avaa pk-yrityksille ja niiden verkostoille uuden markkina-alueen, Afrikan ja sen valtavat mahdollisuudet vaivattomasti ammattikorkeakoulujen opettajien ja muiden asiantuntijoiden avustuksella. Pk-yritykset henkilöstöineen sekä muut hankkeessa koottavan innovaatioverkoston toimijat saavat ajankohtaista ja yksityiskohtaista tietoa liiketoimintamahdollisuuksista Afrikassa. Verkostolle järjestetään infotilaisuuksia, seminaareja ja toimialakohtaisia konsultointeja Afrikan markkinoiden tarpeista, mahdollisuuksista, liiketoiminnasta, lainsäädännöstä, kulttuurista ja yhteiskunnasta. Tässä hyödynnetään erityisesti korkeakoulujen afrikkalaisten opettajien asiantuntemusta.
Toimialakohtaiset seminaarit voivat sisältää esimerkiksi markkina-analyysejä tai yritysverkostojen kansainvälistymisohjelmia. Energia- ja ympäristöala (esim. aurinkoenergia ja jätehuolto) tarjoavat suomalaisille pk-yrityksille runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia Afrikassa ja mahdollisuuden uusiin innovaatioihin uusien tuotteiden ja palveluiden räätälöinnissä yhdessä korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. Open Source -järjestelmien käyttö lisääntyy jatkuvasti, mikä tulee vaikuttamaan kaikkien IT-alan yrityksien käyttäytymiseen ja se tulee uudelleen strukturoimaan markkinoita. Kansantaloudellisesti on viisasta siirtyä käyttämään Open Source-sovelluksia. Myös sosiaaliset ja kulttuuriset innovaatiot lisääntyvät kansainvälisestä vuorovaikutuksessa oppilaitos, yritys ja elinkeinoelämän tasolla keskinäisen yhteistyön tuotoksena, mikä voi myös osaltaan synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Hyvät käytännöt juurrutetaan projektiorganisaatioihin pysyväksi toiminnaksi. Hankkeen aikainen yhteistyöverkosto elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja afrikkalaisten kumppanien kanssa jää elämään. Hyvistä käytännöistä, Afrikkaan liittyvästä perustiedosta ja liiketoimintamahdollisuuksista tehdään opetusmateriaali verkkoon. Hankkeessa luotava innovaatioiden prosessiverkosto jää pysyväksi toimintamuodoksi yritysten, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän järjestöjen välille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektipäällikkö, projektityöntekijät ja projektikoordinaattori vastaavat yhdessä projektin tiedotuksesta. Ohjausryhmä hyväksyy toimenpiteet etukäteen.EXIMIN-projektille luodaan omat kotisivut. Ammattikorkeakoulun tiedotus- ja markkinointipalvelut avustavat ja levittävät tietoa yhteistyöverkoston kautta. Merinovan uutuuskirjettä ja nettisivuja hyödynnetään markkinointikanavina. Vaasan kaupunki ja Vaasan korkeakoulukonsortio ylläpitävät yhdessä markkintointityöryhmää, minkä kautta tietoa levitetään kaikille korkeakouluyksiköille Vaasassa sekä Vaasan kaupungin yhtiestyöverkostolle, johon kuuluu monta kymmentä koulua. Myös yhteistyöpartnereiden markkinointikanavia ja verkostoja käytetään projektista tiedotettaessa, esimerkiksi VASEK:ia ja Pohjanmaan yrittäjäjärjestöjä. Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori, kuuluu Arenen hallitukseen, valtakunnalliseen ammattikorkeakoulun rehtorineuvostoon, jota hyödynnetään myös EXIMIN-projektin tiedotuksessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

EXIMIN-projektin hyvät käytännöt juurrutetaan projektiorganisaatoihin pysyväksi toiminnaksi. Hyvien käytäntöjen levittämistä edistää projektin maantieteellinen jakauma. Projektista tiedotetaan mediassa ja hyvät käytännöt ovat kaikkien saatavilla projektin internet-sivujen kautta. Hyvistä käytönnöistä tiedottavat myös projektiin mukaan tulevat elinkeinoelämän yhteistyötahot omille sidosryhmilleen. Arenen kautta EXIMIN-projektin hyvät käytännöt leviävät kaikkien ammattikorkeakoulujen tietoisuuteen. EXIMIN-projektista järjestetään loppuseminaari, missä projektin tulokset ja hyvät käytännöt esitetään.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 302 115

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 295 232

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 375 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 346 332

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

A road map was developed to assist project team follow the timescale for the project. The EXIMIN project was divided into two main stages: Initiation, and the Implementation stage. The initiation stage is between September 1st 2008, and August 31, 2009. The following key activities were carried out in the initiation stages: presentation of EXIMIN model to partners, introductory seminar to innovation, information gathering on Finnish companies doing business in Africa, creation of a website for EXIMIN, and a visit to target African country to create a network.

The implementation stage was from the September 1st 2009 to August 31st, 2011. The key activities in this stage including creating networks of different stakeholders in developing innovation systems, organizing seminars, visiting targeted African countries, creating and developing innovation systems. The first stage of the implementation of the EXIMIN is between January 2010 and December 2010, whereas the second stage of implementation is from January 2011 to August 2011. The project was extended to December 31st to enable partners’ complete information gathering on the innovation systems.

The main activities carried out between January and June 2010 includes partners focused developing innovation system in their respective areas. The activities involved gathering information on different countries in Africa, and working with Finnish companies on how to develop an innovation system that can promote knowledge and new way of doing business between Finnish and Africa companies. The project manager has also presented EXIMIN in an event organized by the Seinäjoki Technological Center.

The goal of EXIMIN is being achieved through the following ways:

• Research
• Seminars
• Networking

The first research project in the project was carried out by interviewing Finnish companies doing business in Africa. The goal of this research was to understand the different challenges facing Finnish companies interested in doing business in Africa. Questionnaires have been sent to the Companies on the 20th May 2009. Thirty one companies out of 147 companies have responded to the questionnaires and all of them have expressed interest in forming a network of companies doing business in Africa. The result of this research was published at the end of this year. In August 2009, the project manager of EXIMIN visited Ghana to create a network of knowledge and research base in Ghana. The project manager visited Cape Coast and Accra Polytechnic, and presented the concept of EXIMIN.

EXIMIN project organized six seminars to promote and disseminate information on export and import innovation: The first seminar introduced participants and project coordinators to innovation system. The second seminar presented the different business opportunities and possible innovation systems that is need to facilitate business between Africa and Finland. The third seminar presented information on financing innovation for renewable energy technologies in Africa. The fourth seminar organized in Kokkola presented export innovation system in renewable energy, and also how to export to Cameroun. Fifth seminar organized in Kemi-Tornio presented to participants the potential of doing business in Africa, and the final seminar presented results of the EXIMIN project.

The third approach assisting EXIMIN to develop innovation system is networking between different companies and organizations. The following companies are working actively with EXIMIN; Decatour Oy, Elozo Oy, OPAM Solar Oy, VACON Oy, HTT Group, Green Technology, GASEK, UPC Ltd, Thurmo Oy, Mors Software, and MHG systems, to provide input to the EXIMIN innovation system.

The project has created network with organizations such as Viexpo, VASEK, Finnpartnership, VNT Management, Ostrobothnia Chamber of Commerce from Finland, and African Bioenergy and Renewable Company (ABREC) from Togo, and ECOWAS. Together, these networks are creating different innovation systems for EXIMIN. The Solar energy innovation system created by EXIMIN has opened business opportunities for OPAM and VACON in Ghana, and efforts are underway to introduce the innovation system to other countries such as Nigeria and Kenya. Currently, the EXIMIN team is working with Koivula Ammattiopisto to develop an integrated export innovation system for bioenergy.

The EXIMIN project has created the basis for future projects in the areas of technology transfer for exports and exports in renewable energy. Excellent networks have been created by the EXIMIN project which can act as basis for creating future projects in export innovation to Africa. For example, project manager of EXIMIN presented a network of Finnish companies who participated in the network and interested in expanding export networks in ACP Group of States in Brussels in February 2012. The goal of the meeting in Brussels is ensure the continuous promotion of the EXIMIN idea.