Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10496

Projektin nimi: På rätt spår

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Folkhälsans Förbund r.f.

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1749939-7

Osoite: Paasikivigatan 4

Puhelinnumero: 09-315 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.folkhalsan.fi

Projektin kotisivun osoite: www.folkhalsan.fi/parattspar

Vastuuhenkilön nimi: Viveca Hagmark

Asema: VD

Sähköposti: viveca.hagmark(at)folkhalsan.fi

Puhelinnumero: 09-315 5612

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Helsinki, Lohja, Kauniainen, Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ungdomarna i målgruppen är ungdomar 15 år fyllda som:
a) fullgör den grundläggande utbildningen med svara betyg
b) avbryter den grundläggande utbildningen och inte mera är läropliktig
c) avbryter under första året sin utbildning på andra stadiet (genast efter avslutad grundläggande utbildning eller efter senare påbörjad utbildning)
d) inte söker sig till utbildning på andra stadiet
e) ungdomar som har varit kunder på ungdomsverkstaden Loket-Veturi, SVEPS eller annan ungdomsverkstad

I målgruppen inkluderas ungdomar med svenska som första språk i Finland, oberoende av etnisk eller kulturell bakgrund.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yrkesinstituten Axxell och Prakticum får tilläggsmöjligheter att stöda och coacha sina studerande. Folkhälsans arbetspar, som samarbetar med studiehandledaren och egenlärarna i ett team, fungerar som stöd och hjälp för studerandena inom andra än studietekniska frågor. Arbetsparen samarbetar även med elevvården, elevhälsovården och skolkuratorer med förebbyggande arbete inom grundutbildningen i kommunerna.

Studerande vid Yrkeshögskolan Novia, Social- och hälsovårdsavdelningen i Åbo, erhåller möjligheter att inom en större helhet, utföra mindre utvecklingsprojekt inom ramen för sina studier.

Kommunerna som finns inom projektets område, dvs. Hangö, Raseborg (Ekenäs, Karis, Pojo), Sjundeå, Ingå, Lojo, Kyrkslätt, Esbo, Grankulla och Helsingfors

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1356, joista naisia 590

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Statsmakten har uppmärksamgjort samhället om behovet av stöd i olika brytningsskeden som en ungdom upplever under sin uppväxttid. Ambitionen för detta utvecklingsprojekt är att finna åtgärder som underlättar övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiets yrkesutbildning. Faran är stor att en ungdom avbryter sina studier under det första studieåret. Här skall man göra en stödande insats i samarbete med läroinrättningen. Statsmaktens utbildningspolitiskta mål är att alla skall ha utbildning på minst yrkesutbildnings nivå.

Projektet På rätt spår är planerat ske under perioden 01.10.2008-31.05.2011 med eventuell fortsättning fram till utgången av 2013 för att möjliggöra fortsatt prövning av projektresultaten - dvs. arbetsmodellerna och verktygen.

Projektets syfte är att via empowerment och stöd till självhjälp utveckla arbetsmodeller som stöd för studerande så att dessa inte tappar motivationen och avbryter sina studier vid en yrkesläroanstalt. Projektets syfte är också att stöda och hjälpa ungdomen att finna en ny studieplats, arbetsplats eller placering i ungdomsverkstad ifall studieinriktningen konstateras vara felaktig.

Ungdomarna i målgruppen är ungdomar 15 år fyllda som:
a) fullgör den grundläggande utbildningen med svaga betyg
b) avbryter den grundläggande utbildningen och inte mera är läropliktig
c) avbryter under första året sin utbildning på andra stadiet (genast efter avslutad grundläggande utbildning eller efter senare påbörjad utbildning)
d) inte söker sig till utbildning på andra stadiet
e) ungdomar som har varit kunder på ungdomsverkstäderna Loket-Veturi eller SVEPS

I målgruppen inkluderas ungdomar med svenska som första språk i Finland, oberoende av etnisk eller kulturell bakgrund.

För att syftet skall uppnås är målet att bygga upp en utvecklingsmodell där arbetspar arbetar med ungdomarna att utveckla instrument som byggs upp och testas i projektet. Modeller för coachning (självreglering) via skapande och lärande skall utvecklas. Ungdomarna är med och bygger upp dessa modeller via den fortlöpande processutvärderingen som görs, men även via direkta mindre pilotprojekt som görs av studerande vid Yrkeshögskolan Novia, avdelningen för social- och hälsovård i Åbo.

Projektarbetet sker i nära samarbete med yrkesinstituten Axxell och Prakticum. Coacharna arbetar två och två i arbetspar, ett arbetspar i västra Nyland och ett i huvudstadsregionen. Båda coach-paren arbetar på samma sätt med regionernas yrkesutbildningsenheter i "sin" region. Coacharna utarbetar tillsammans med elevvården i grundläggande utbildning, studiehandledare, special- och egenlärare samt med studeranden en modell för handledning och coachning för att upprätthålla studerandenas motivationsnivå för att fullfölja studierna. Här koncentreras på de svaga och omotiverade ungdomarna som får individuell handledning för att förebygga studieavbrott. Ifall studieavbrott dock är motiverat söker man tillsammans en lösning för ungdomen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Allmänheten informeras via hemsida, massmedia, direkt information samt via mellan- och slutrapporten. Sammarbetsparterna, styrgruppen och beviljande instansen erhålller regelbunda möten, skriftlig rapporter och slutrapporten utöver samma tillgängliga information som allmänheten har tillgång till.

Ett seminarium kommer att arrangeras i december år 2010 i samarbete med YH Novia.
Pressinformation kommer att ges i samband med seminariet. Projektets offentliga slutseminarium arrangersas i april-maj 2011. Pressinformation ges i samaband med slutseminariet.

En temadag/temadagar arrangeras för samarbetsparternas tjänstemän och intresseade under projektets gång. De arrangeras i samarbete med Yrkeshögskolan Novia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Resultatet av kvalitetssäkringen och de utvecklade arbetsmodellerna ges i mellan- och slutrapporten, vid temadagar och seminarier. Modellerna är tillgängliga för allmänheten.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 412 009

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 389 890

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 485 287

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 463 169

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Inom utvecklingsprojektet På rätt spår har arbetat med att förebygga utanförskap och marginalisering bland YI studerande ungdomar i åldern 15-20 genom att sätta in extra stöd på konkret gräsrotsnivå vid yrkesinstituten Axxell i Raseborg och YI Prakticum i Helsingfors. Projektet har verkat genom fyra heltidsanställda coachers (Rebecca Karlsson, Petteri Pitkänen, Mikaela Nyholm och Kim Meller) hälsofrämjande insatser. Coacherna har strävat att stärka studerandes identitet, höja medvetenheten om den egna studie- eller livssituationen och främja ett aktivt medborgarskap i samarbete med yrkesinstitutens personal.

PRS-coachernas arbetsuppgifter var mångfacetterade och varierande.Coachernas arbetsbild bestod av 4 huvudkategorier:
1. Aktivt medborgarskap syftade på arbete för att förstärka studerandes känsla av sammanhang och medvetenhet om sina påverkningsmöjligheter 2. Fritid handlade om arbete för att förstärka samarbetet mellan skolan och instanser som erbjuder fritidsaktiviteter
3. Coachen i klassen/Coachen i skolan var coachernas konkreta närvaro i studiemiljön
4. Information innebar en kontinuerlig rapportering och systematisk sammanställning av arbetserfarenheterna. Coaching som metod var en viktig utgångspunkt i arbetet.

Här ingick även samarbete och nätverksarbete med olika aktörer regionalt och nationellt.

I projektet kunde vi bestyrka argumentet att stöd för yrkesstuderande ungdomar behövs på flera olika plan. Ungdomarna står inför mångfacetterade utmaningar och ett förebyggande av de problem utmaningarna kan medföra kräver mångprofessionellt nätverk. Detta är centralt för att undvika att den unga slinker igenom stödnätverk som finns.

För att konkret nå de ungdomar som är i behov av stödande insatser för att de ska klara sig framåt i livet, är den i projektplanen formulerade utgångspunkten för en coach vid YI kanske inte den bästa tänkbara. För en fungerande coachmodell krävs ytterligare kritisk granskning av processerna. Coachning- eller förebyggande arbetssätt är inga mirakelrecept på förändring, här handlar det mera om att reflektera över våra förutfattade meningar och inställningar till vuxnas arbete med unga.

Konkreta resultat av samarbetet med aktörerna i regionerna har presenteras i projektprodukten, en multimedial slutrapport i form av en dvd innehållande intervjuer av projektpersonal och några representanter för samarbetsparter samt enTipsbank för arbetsmetoder (best practices). I den bifogade bilagan till dvd:n finns också en redogörelse över projektets synergieffekter och framtid.

I projektet deltog1200 personer i projektets informationstillfällen. Sammanlagt 1356 ungdomar deltog i olika projektinterventioner. Vi arbetade med 89 studerandegrupper och hade 36 olika individcase. Projektet arrangerade 3 seminarier ESF nätverksträff för uppsökande arbete i Pargas, Ungdomsforum i Raseborg samt PRS slutseminarium i Helsingfors.

Projektet utarbetade nya arbetsmetoder på gräsrotsnivå (coaching, tutorverksamhet, evenemang m.m.), initierade nya former av samarbete (regionalt, kommunala rastverksamheten vid YI mm, Ungdomsforum i Raseborg, Finlandssvenska ESF projekt med samma målgrupp).

Projektets verksamhetsresultat och synergieffekter syns idag på flera olika plan. Dessa redogörs för i 3 scenarier om framtid och projektets fortlevnad:1. Förebyggande ungdomsarbete vid yrkesinstitut, 2. Kommunalt uppsökande, 3. Nya projekt.

Innehåller bl.a.:

- Integrering av projektpraxis i ordinarie YI verksamhet (t.ex. tutorverksamhet vid Axxell Raseborg inkl. Folkhälsans utveckling av tutorarbete)
- Kontakter med det uppsökande ungdomsarbetet i regionerna vidareutvecklas och för in hälsofrämjande arbetsmetoder som stöd i arbete med unga.
- Processbeskrivningar och annat material finns i en nätpedagogisk platform på Axxells intranät Fronter och presenteras i PRS dvd (Tipsbanken).
- Nytt samarbete med kommunalt ungdomsarbete. T.ex. "Rastverksamhet" mellan Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet (Sandels) och Prakticum.
- Första svenskspråikg specialungdomsarbetartjänst i Helsingfors skapades fr.o.m 01.06.2011.
- Prakticum har ny ungdomspedagogtjänst (Marika Koivuporras) som utvecklar projektinsatserna, studerandevårdens verksamheter och trivsel.
- Nytt projekt Lärarcoachning vid YI Prakticum med coachen Mikaela Nyholm.
- Synergieffekter: Yrkesakademins projekt Yrkesstart i utveckling i Vasa och Folkhälsans förbund rf vidareutvecklar konceptet hälsofrämjande coachning i andra stadiets tutorarbete.
- I Raseborg har projektet arbetat för att en uppsökande ansvarsperson i Raseborg skulle utses, fördjupat samarbete mellan kommun, utbildningsenheter och ungdomsverkstäder
- Samarbetet mellan Finlandssvenska ESFprojekten utvecklas på nationell nivå vidare vid Regionförvaltningsverken.
-Samarbete kring uppsökande frågor vidareutvecklas i nationella ULA-nätverket.
- Eventuell fortsättning på PRS regionala Ungdomsforum i Raseborg med Folkhälsan som sammankallare utreds.