Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10501

Projektin nimi: Kunskap och kompetens i utbildning och på arbetsmarknaden

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0246312-1

Osoite: Domkyrkotorget 3

Puhelinnumero: 02-21531

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.abo.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tina Engblom

Asema: vicedirektör

Sähköposti: tina.engblom(at)abo.fi

Puhelinnumero: 02 215 4665

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Målgrupper för projektet är 1) personal i den högre utbildningen i Svenskfinland liksom det arbetsliv där människor med studier och examen från dessa institutioner placerar sig. Det fokuserar på samarbete med arbetslivet utanför högskolorna för högskolornas personal, på arbetsplatshandledning för de som blir bryggan mellan studier och arbetsliv. Här blir en nyckelgrupp 2) alumnis som utexaminerats från högskolorna och universiteten. Men det fokuserar också på 3) kompetenshöjning för vuxna med lång arbetslivserfarenhet för att de ska kunna höja och uppdatera sin formella kompetens och sist men inte minst utvecklas. Det finns redan rimligt många erfarenheter inom hälso- och sjukvårdssektorn som kan analyseras och eventuellt fungera som bas för fortsatta arbete när det gäller den t.ex. den merkantila och tekniska sektorn. När det gäller att utbilda arbetsplatshandledare är det sannolikt inte bara alumnis som kommer ifråga utan här behövs ett bredare perspektiv som måste utvecklas i samarbete med arbetslivet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Indirekta samarbetsparter blir högskolornas och universitetens rekryteringstjänster, ordinarie studerande, Handelskammare, företag, företagarföreningar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, alumniföreningar, kommuner, Utbildningsstyrelsen, Undervisningsministeriet, studentorganisationer och vuxenutbildningsorganisationer.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 136, joista naisia 118

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektet utvecklar och testar nya arbetssätt som ger lärare och personal inom den högre utbildningen en reell chans att kunna arbeta professionellt i sin egen bransch i företag eller organisationer. På så sätt kan företag och organisationer få in kvalificerade människor som kan bidra med sitt specialkunnande och med analysförmåga av arbetssätt och processer. Inom projektets ram utbildas arbetsplatshandledare och nya system skapas för att identifiera och godkänna informell och icke-formell kunskap inom den högre utbildningen. Projektet som leds av Åbo Akademi har fyra delprojekt
1. Utveckling av lärarnas arbetslivskompetens. Genom ett fungerande och accepterat fundament för universitets och högskolelärares nätverksbyggande kan ett flertal betydelsefulla synergier uppnås;
- Skapande av partnerskap mellan samhälle och utbildare
- Överföring av såväl ny kunskap som tyst kunskap i bägge riktningarna
- Bättre anpassning av kunskapsbehovet för studerande
- Möjlighet att fånga upp forskningsbehov hos arbetsgivare
2. Arbetsplatshandledning och utbildning av arbetsplatshandledare
- noggrant kartlägga och analysera universitetens och yrkeshögskolornas nuvarande system för arbetspraktik för att finna utvecklingsområden
- utgående från kartläggningen och lärarnas erfarenheter från delprojekt 1 utveckla organiseringen och planeringen av praktikperioderna så att bestående modeller kan skapas
- utveckla lärarnas beredskap att handleda studerande
- utveckla arbetslivets beredskap för arbetsplatshandledning
3. PROJEKTLABORATORIET 2011 - Modeller för projektbaserat lärande
- Att bygga upp ett nätverk av samarbetsorganisationer och att etablera långsiktiga relationer till externa projektmentorer.
- Att kartlägga intresse och förutsättningar för att ingå partnerskapsavtal med potentiella externa samarbetsparter i Åboregionen
- Att utveckla, testa och implementera nya innovativa samarbetsmodeller för arbetslivsrelaterad projekt.
4. Att utveckla och tillämpa principer om Work Based Learning / Lära i arbetet i universitetsmiljö.
När det gäller basen för WBL utgör Tekniska fakulteten vid ÅA en pilotplattform. Inom fakulteten ser man vuxna studerande med arbetslivserfarenhet som en potentiell rekryteringsgrupp. Arbetet på tekniska fakulteten och ÅA allmänt syftar till att skapa en hållbar koppling mellan universitet, studerande och arbetsliv och att förankra samarbetet så att alla parter ser en win-win situation. Genom detta skapar universitetet möjligheter att attrahera redan erfarna yrkesmänniskor som i många fall inte har slutfört sin universitetsexamen (t.ex. inom IT-sektorn) tillbaka till universitetet för att slutföra sina studier vid universitet. Denna personliga formella komtpetenshöjning kan ske i en flexibel arbetsmiljö och ger också arbetsgivaren en mer kunnig och motiverad personal.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektet får en egen hemsida på Internet som uppdateras kontinuerligt: hemsidan får direkt länkar till alla partners och också till myndigheter och branschorganisationer som medverkar i projektet. Avsikten är också att få omvänd länkning så att nämnda parter länkar till projektet från sina egna respektive hemsidor. Dessutom skapas ett e-nyhetsbrev som sänds ut till partners och andra intresserade en gång i månaden och en större satsning görs kvartalsvis då man också fokuserar på medial uppföljning av insatserna. Samtliga enheter som medverkar skapar också synlighet i sina egna media (både tryckta och virtuella). Projektledningen har för avsikt att medverka i konferenser och seminarier nationellt och internationellt för att sprida idén och de erfarenheter som samlas in under projektets gång. För att det hela ska fungera smidigt så uppgörs en mediestrategi och plan för projektets som helhet och dess delar direkt i startfasen. Mediestrategin följs upp kontinuerligt av projektledningen. Alla berörda parter förbinder sig att bidra till att mediestrategin förverkligas på överenskommet sätt.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektet är banbrytande till sin natur och kräver därför en kontinuerlig insats ifråga om information och kommunikation såväl internt som externt. Därför skapas en gynnsam kommunikations- och informationskultur direkt från början. Förutom de redan nämnda insatserna i form av hemsidor och e-brev mm satsar projektet under hela perioden på också lokala och regional informationsmöten och tyngdpunkt läggs också vid att ha såväl formella som informella möten med branschorganisationer och skapa nya forum för arbetslivet och den högre utbildningen att mötas på. Här läggs speciell tonvikt på att visa vilka strukturella förändringar som kan ske lokalt och nationellt i ett samarbete av det här slaget. Den mediestrategi som beskrevs ovan (11.1) kommer också att omfatta en plan för hur erfarenheterna kan spridas både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 599 954

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 537 515

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 647 204

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 581 986

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektet förverkligades som ett samarbete mellan Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande (koordinator) och Yrkeshögskolan Novia samt Svenska Handelshögskolan. Målsättningen var att inom högskolor och universitet pröva olika modeller för ökad förankring i arbetslivet, och för att åstadkomma en förbättring i attityderna till samarbete mellan högre utbildning och arbetsliv. Åtgärderna delades upp i 4 olika delprojekt:

1) Utveckling av lärarnas arbetslivskompetens

Av Svenska handelshögskolans lärare deltog sammanlagt 5 personer i projektet genom en 2-månaders arbetslivsperiod ute i företag. Deltagarnas rapporter och en webbenkät efteråt kunde utvisa att alla deltagare och alla företag gärna skulle göra detta på nytt i fall tillfälle bjöds. Båda parter lärde sig något nytt att använda i arbetet framöver och alla fick nya nätverk.

2) Arbetsplatshandledning.
Inom projektet arrangerades flera utbildningar i arbetsplatshandledning. Utvärderingen visade att kurserna upplevdes som mycket givande. Behovet skulle ha varit större, men det är svårt för intresserade deltagare att kunna vara frånvarande från arbetet för att delta i kurser av detta slag.

3) Projektlaboratoriet - modeller för projektbaserat lärande. Sammanlagt 13 lärare vid YH Novia fick tillfälle att under 2 mån. arbeta utanför högskolan. Deras rapportering ger vid handen att båda parter upplevde försöket som lyckat.

4) Att utveckla och tillämpa principer för WBL/lära i arbetet i universitetsmiljö. Inom projektet framställdes 2010 en rapport "Work Based Learning vid Åbo Akademi" som behandlar bl.a. AHOT och lärandemål vid universitet, arbetsmetoder och pedagogik i ett WBL-koncept, samarbete med näringslivet, WBL vid tekniska fakulteten, samt åtgärdsförslag för WBL vid ÅA. Av denna gedigna rapport har även en kortare version framställts, som introduktion till ämnet. Lära i arbetet har även behandlats på två seminarier. Via en enkät till lärare och studerande inom magistersprogrammet i bioteknik utreddes hur WBL kan fungera i universitetsmiljö. En utredning gjordes även om i vilken utsträckning praktik förekommer inom olika ämnen vid ÅA.

Både projektets innehållsliga och kvantitativa mål uppnåddes. Till de viktigaste mera allmänna resultaten hör en förändrad attityd till samarbete mellan högre utbildning och arbetsliv.
Webbsida: www.kunskapochkompetens.fi