Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10504

Projektin nimi: Työelämä tutuksi ja töihin

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Nuorten Ystävät ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0195035-8

Osoite: Torikatu 28

Puhelinnumero: 044-7341 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.nuorten-yst.fi

Projektin kotisivun osoite: www.nuorten-yst.fi/jarjestotoiminta/kehittamishankkeet/paattyneet_kehittamishankkeet

Vastuuhenkilön nimi: Marja Irjala

Asema: pääsihteeri

Sähköposti: marja.irjala(at)nuorten-yst.fi

Puhelinnumero: 0440-685962

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Syrjäytyneet ja syrjäytymisen uhanalaiset oululaiset nuoret ja nuoret aikuiset.Vajaakuntoiset koulutetut ja kouluttamattomat oululaiset nuoret ja nuoret aikuiset. Maahanmuuttajanuoret ja nuoret aikuiset. Muiden etnisten vähemmistöjen nuoret ja nuoret aikuiset.

Oulussa oli vuoden 2007 loppupuolella arviolta 1700 alle 25-vuotiasta työtöntä. Työttömyyden pitkittyessä myös riski syrjäytyä työelämästä ja sitä kautta laajemminkin yhteiskunnasta kasvaa oleellisesti.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oulun seudulla toimivat yritykset ja yhteisöt, jotka saavat työntekijöitä käyttöönsä projektin aikana ja sen jälkeen. Oulun työvoiman palvelukeskus ja Oulun kaupunki.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 113, joista naisia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 94, joista naisia 6

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuosittain valitaan tietty määrä osanottajia yhteistyössä työvoimaviranomaisten, Oulun työvoimanpalvelukeskuksen tai Oulun kaupungin työntekijöiden kanssa.
Vuosittain ja ryhmittäin toteutetaan 2:n ensimmäisen kuukauden aikana työmarkkinatuella tapahtuvat toimenpiteet. Tarvittaessa toteutetaan toimintakyvyn arvioinnit ja koulutuskokeilut. Toteutetaan tarvittavat sosiaalisen vahvistamisen toimenpiteet: ryhmäpäivät ja talouskurssi sekä ammatillisen vahvistamisen toimenpiteet (tulityökortti, työturvallisuuskortti, trukkikortti tarvittaessa, hygieniapassi ja ensiapukurssi tms.). Käynnistetään valmennustoiminta. Työpaikkojen etsintä käynnistetään jo syntyneiden yritysverkostojen avulla ja tehdään sopimukset.
Projektin edetessä toteutetaan seuraavan 6-12 kuukauden aikana työllistyminen. Työllistymiseen on mahdollista saada palkkatukea max. 12 kk. Hankkeelle on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta erillinen palkkatuki määräraha. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoi palkkatukirahoja ja ns. emohanke raportoi tukityöllistymipäivien toteutumisen. Yksilöllisen jatkosuunnitelman laatiminen toteutetaan ja tehdään jatkotoimenpiteet, lisäksi toteutetaan max. 10 seurantapäivää.
Toimenpiteiden jälkeen projekti päätetään ja laaditaan loppuraportti ja taloudellinen selvitys.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Nuorten Ystävät ry:n nettisivuilla ja lehdessä. Viranomaisille tarkoitetun esitteen avulla. Kohderyhmään kuuluville henkilöille suunnatun esiteen avulla (myös NY:n nettisivuilta tulostettavissa). Lehti-ilmoituksin. Lehtiartikkelein. Jaetaan esitteitä mm. Nuorisotaloille. ESR-työkokouksissa ja TE-keskuksen tilaisuuksissa. Erillisissä yhteistyökumppaneille suunnatuissa info-tilaisuuksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikainen tiedottaminen:
Nuorten Ystävät ry:n lehdessä ja nettisivuilla.
Viranomaisille suunnatuissa tiedotustilaisuuksissa.
Projektin jälkeinen tiedottaminen:
Nuorten Ystävät ry:n lehdessä ja nettisivuilla.
Julkaisemalla loppuraportti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 382 509

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 335 087

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 562 066

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 386 457

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nuorten Ystävät ry:n toteuttama Työelämä tutuksi ja töihin -projektin lähtökohtana oli Oulun seudun korkea nuoristyöttömyys, jota haluttiin helpottaa matalan kynnyksen tukitoimilla. Projektin kohderyhmänä olivat alle 25- vuotiaat työttömät nuoret, joilla oli vaikeuksia työllistymisessä ja tarvitsivat siihen tukea.

Projektin tavoitteena oli luoda käytännönläheinen toimintamalli, joka turvaa nuorelle katkeamattoman ja luonnollisen polun työelämään madaltaen työelämään siirtymisen kynnystä erilaisilla toimenpiteillä. Projektissa työskenteli kolme kokopäiväistä ohjaaja ja osa-aikainen projektipäällikkö.

Projektissa tärkeimmät yhteistyökumppanit olivay Oulun kaupunki ja Oulun seudun Te-toimisto. Suurin osa nuorista ohjautui hankkeeseen Te-toimiston kautta. Yhteistyötä tehtiin työmarkkinatukijakson aikana, palkkatukien ja jatkosuunnitelmien osalta.

Toinen tärkeä yhteistyökumppani oli Oulun kaupunki. Projektissa oli lisäresurssina kaupungin työllistämiskeskuksen ohjaaja, joka toimi yhteyshenkilönä nuorten toimeentulotukiasioiden ym. selvittämisessä. Hän oli myös apuna nuorten ohjautumisessa hankkeeseen tiedottamalla siitä kaupungin sosiaalitoimen tiimissä.

Toteutus ja tuloksia
Kahden kuukauden valmennusjaksolle osallistui 94 nuorta, joista 31 henkilöä työllistyi ja 18 henkilöä jatkoi jossakin muussa työelämävalmiuksia parantavassa toimenpiteessä. Jakson jälkeen 35 nuorta jäi työttömäksi. Valmennusjakson aikana vahvistettiin nuorten sosiaalisia ja ammatillisia taitoja sekä ryhmätoiminnoilla että yksilöllisellä ohjauksella ja tuella. Työnhakuvalmiuksia, työelämätaitoja ja osaamista nuoret paransivat suorittamalla erilaisia lyhytkursseja kuten hygieniapassi, tulityökortti, työturvallisuuskortti tai trukkikortti. Kaikki nuoret suorittivat myös hätäensiapukoulutuksen. Hyviksi käytänteiksi todettiin säännöllisesti kaksi kertaa viikossa toteutettu fyysistä kuntoa parantava liikunta sekä Pohjois-Pohjanmaan Marttojen toteuttama talouskurssi.

Projektiin osallistuneiden nuorten palautteiden pohjalta malli oli toimiva ja tarkoituksenmukainen. Jakson keskeyttäneitä nuoria oli vain 10 ja heistä osa halusi aloittaa valmennujakson uudellee seuraavan ryhmän kanssa. Nuorten työllistymisen tukemiseen näyttäisi olevan selvästi tarvetta, koska monelta nuorelta puuttui sekä koulutus, työkokemus että rohkeus ottaa omatoimisesti yhteyttä työnantajiin. Projektin toimintamalli on tuotteistettavissa sellaisenaan joko ryhmämuotoisena työhönvalmennuspalveluna tai valmennuskurssityyppisenä kokonaisuutena.

Projektin tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Oulun kaupunki, Oulun seudun TE-toimisto, oppilaitokset ja Oulun seudun yritykset.