Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10506

Projektin nimi: Suunto -projekti

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.4.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Ruokasenkatu 2

Puhelinnumero: 0206360010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/lappi/hankkeet -> Suunto-projekti

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: Strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040-5834615

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työmarkkinoille kuntoutuvat asiakkaat, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea työmarkkinaedellytysten parantamiseen ja jotka ovat aktiivisen työvoimapolitiikan palveluilla autettavissa.
Välityömarkkinoilla toimiva verkosto (esim. työ- ja elinkeinotoimistot, työvoiman palvelukeskukset, kunnan sosiaalitoimet, säätiöt, III-sektori ja eri palveluntuottajat)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välityömarkkinoilla toimiva verkosto

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1065, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1097, joista naisia 641

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 40, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17, joista naisten tutkintoja 9

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suunto-projektin tavoitteet kohdistuvat sekä asiakaskohderyhmän palveluprosessin että asiakasta kohtaavan palveluverkoston toiminnan kehittämiseen. Projektin pääasiallinen tehtävä on työmarkkinoille kuntoutuvien asiakkaiden tuöhönkuntoutumisen prosessin kehittyminen tuotekehitystyön ja välityömarkkinoiden kehittymisen avulla.

Tuotekehitystyön tueksi rakennetaan työmarkkinoille kuntoutuvien asiakasohjausmalli, joka koostuu työhönkuntoutumisen eri vaiheista, niille määritellyistä tavoitteista, tehtävistä sekä palveluista. Työmarkkinoille kuntoutuvien toimintamalliin liitetään kiinteäksi osaksi myös henkilöstön osaamisvaatimukset sekä malli vaiheittaiseen verkostoyhteistyöhön. Toimintamallin kehittymisellä tavoitellaan mahdollisimman oikea-aikasta palvelua, palvelutarjontaa sekä niiden vaikuttavuutta asiakkaiden työhönkuntoutumisen eri vaiheissa.Työhönkuntoutumisen palvelumalli rakennetaan yhdessä Lapin välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Koulutus- ja työllistymismallit kehitetään ja toteutetaan Lapin TE-toimiston toiminta-alueella.

Asiakkaiden palveluprosessit rakentuvat työhönkuntoutumisen vaiheiden pohjalta, joihin kehitetään aktiivisen työvoimapolitiikan palveluja sekä palvelutuotteita, ja jotka ketjutetaan palvelupaketeiksi. Lisäksi asiakkaiden palveluprosessin asiakasohjaus liitetään kiinteäksi osaksi tuotekehitystyötä. Työllisyys- ja koulutusvaiheisiin kehittävistä palveluista koostuvat palveluprosessit kilpailutetaan ja hankitaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta, jotka voivat käyttää alihankintaa oman osaamisensa täydentämiseksi. Asiakasprosessiin hankittavat palvelut koostuvat työvoimakoulutuksesta ja palkkatukityösta tai palvelumalleista, joihin yhdistetään molempia työmarkkinatoimenpiteitä. Lisäksi palveluprosesseihin liitetään kiinteäsi osaksi koulutus- ja työhönvalmennus, joiden toimintamalleja hankkeen aikana kehitetään. Palvelun tuottajat sitoutetaan osallistumaan palvelutuotteiden ja prosessien kehittämiseen hankkeen aikana.

Välityömarkkinoiden koordinoinnilla tarkoitetaan pääasiassa eri palvelun tuottajien tehtävien määrittämistä ja toimijoiden (ml. alueen projektit) asemoimista työhönkuntoutuksen eri vaiheisiin. Välityömarkkinoilla toimiva verkosto liitetään kiinteäksi osaksi palveluprosessien tuotekehitystyötä ja seutukunnallisia yhteistyömalleja. Tuotekehitystyö nähdään myös välityömarkkinoilla toimivan verkoston kehittämisen välineenä. Välityömarkkinoiden koordinoinnilla tarkoitetaan myös seutukunnallisten välityömarkkinastrategian rakentumista, eri toimijoiden välistä työnjakoa ja välityömarkkinatoimijoiden osaamisen vahvistamista ja laatukriteerien määrittämistä.

Hankkeessa luodaan seuranta- ja arviointijärjestelmä niin asiakaskohderyhmän tavoitteiden kuin myös verkostotoiminnan tavoitteiden kehittymisen tueksi.

Välityömarkkinoiden koordinointi ja tuotekehitystyön tulosten levittäminen kohdistuu koko Lapin alueelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin markkinointivaihessa hankkeesta tiedotaan työ- ja elinkeinotoimistoille, työvoiman palvelukeskuksille ja kunnille. Näiden lisäksi hankkeesta tiedotetaan myös välityömarkkinoilla toimivalle verkostolle. Asiakkaille hankkeesta tiedotetaan infotilaisuuksien lisäksi kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. Markkinointivaiheen tiedottaminen tehdään esittelykäyntien lisäksi työkokousten avulla.
Hankkeen aikana tiedottamista tapahtuu aktiivisen yhteistyön merkeissä.
Hankkeesta tehdään väliraportit ja tuloksia esitellään seminaarien ja työkokousten yhteydessä.
Hankkeen aikana tehdään lehdistötiedotteita hankkeen tuloksista. Projektilla on www- sivut ja projektista tiedotetaan mm. projektiesitteillä ja muulla tiedotusmateriaalilla esim. kynät, muistitikut jne...

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen juurruttaminen ja levittäminen aloitetaan jo hankkeen aikana. Työmarkkinoille kuntoutuvien henkilöasiakkiden strategia pohjautuu Suunto-projektin kehittämään toimintamalliin, jota aletaan jalkauttamaan Lapin TE-toimistoille vuoden 2010 alusta. Hankkeen luonne on sellainen, että välityömarkkinoilla toimiva verkosto on itse koko ajan mukana kehittämis-, seuranta- ja arviointityössä.

Kevään 2014 aikana järjestetään työkokous, jossa keskitytään erityisesti hankkeen kehittämien toimintamallien ja tulosten hyödynnettävyyteen jatkossa. Toimijakartta ja sen rakentamistyö edistää osaltaan hankkeen luoman palveluprosesimallin juurtumista käytäntöön. Hankkeen tuloksista tehdään vuoden 2014-2015 aikana ELY-julkaisu, johon kootaan hankkeen keskeisimmät tulokset.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 246 361

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 144 715

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 5 555 203

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 423 096

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Suunto -projekti oli Lapin ELY-keskuksen toteuttama projekti, joka toteutettiin ajalla 1.5.2008-30.4.2015.Projektin henkilöstöön kuului projektin alkuvaiheessa 5 henkilöä ja loppuvaiheessa 3 henkilöä. Projektihenkilöstön vaihtuvuus näin pitkän projektin aikana on ollut suurta. Projektin tavoitteena oli työmarkkinoille kuntoutuvien asiakkaiden työhönkuntoutumisen prosessin kehittyminen tuotekehitystyön ja välityömarkkinoiden kehittymisen avulla. Välityömarkkinoiden kehittämisen tavoitteena oli vahvistaa vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palveluita sekä palvelujärjestelmää niin, että mahdollisimman moni asiakas löytäisi avoimille työmarkkinoille johtavan tuetun työllistymispolun. Projektin kohderyhmänä olivat työmarkkinoille kuntoutuvat asiakkaat, jotka tarvitsivat yksilöllistä tukea ja ohjausta työmarkkinavalmiuksiensa parantamiseen ja jotka olivat aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin autettavissa.Asiakkaat ohjautuivat projektin palveluihin TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskusten kautta. Toisena kohderyhmänä oli välityömarkkinoilla toimiva verkosto, johon kuului toimijoita muun muassa TE-toimistoista, kunnista, säätiöistä, kolmannelta sektorilta ja oppilaitoksista.Projektissa on rakennettu yhteistyössä TE-toimiston ja välityömarkkinoilla toimivan verkoston kanssa työhönkuntoutuksen palvelumalli. Kehittämistyöhön on kuulunut:
1) asiakasohjauksen kehittäminen; oikea palvelu oikeaan aikaan
2) työllistymismallien ja työnantajayhteistyön kehittäminen; palkkatukityön vaikuttavuuden parantaminen ja siirtymät avoimille työmarkkinoille
3) palveluiden tuotekehitystyö; räätälöityjä ratkaisuja ja palveluja prosessin eri vaiheisiin sekä
4) välityömarkkinoiden koordinointi; palveluverkoston toiminnan tehostaminen

Asiakasohjauksen kehittämiseksi projektin avulla rakennettiin työhönkuntoutuksen palvelumalli, joka lähti liikkeelle asiakkaiden segmentoinnista ja työmarkkinoille kuntoutumisen prosessin vaiheistamisesta. Työmarkkinoille kuntoutumisen prosessi vaiheistettiin neljään eri vaiheeseen: arviointi- ja suunnitteluvaiheeseen, kuntoutusvaiheeseen, kouluttautumisvaiheeseen sekä työllistymisvaiheeseen.Asiakkaiden segmentoinnin jälkeen eri segmenteille määriteltiin asiakaskriteerit, tavoitteet ja tehtävät ja lopuksi eri vaiheisiin vietiin eri palvelut.

Työllistymismallien ja työnantajayhteistyön kehittämisen keskeiset tulokset olivat työhönvalmentajapalvelun kehittyminen siirtymävaiheiden tueksi, palkkatuen liittäminen osaamista kehittäviin palveluihin ja sen hyödyntäminen siirtymävaiheessa avoimille työmarkkinoille, toimialakohtaiset työnantajakäynnit, vajaakuntoisten työllistämiskokeilu sekä projektin loppuvaiheessa tiivistynyt yhteistyö kuntien työllisyydenhoidon toimijoiden ja työllisyyskoordinaattoreiden kanssa.

Tuotekehitystyön tavoitteena oli kehittää palveluita työhönkuntoutumisen palveluprosessimallin eri vaiheisiin. Projektin tuotekehitystyössä kehitettiin sekä ammatillisen työvoimakoulutuksen malleja että erilaisia valmentavia koulutuksia ja osaamisen kehittämisen tukipalveluita. Tuotekehitystyön tuloksia ovat esimerkiksi Toppis -koulutukset, Mahis- ja Move -koulutukset, ammattitaito- ja osaamiskartoitukset, hoiva-avustajakoulutuskokeilut, tuetun työpainotteiset koulutusmallit sekä kuntayhteistyössä toteutetut mallit. Kehittämistyön tuloksena mallinnettiin Suunto -projektin tuettu työvoimakoulutusmalli, johon koottiin hyväksi havaittuja kokemuksia ja elementtejä tämän kohderyhmän koulutuskokeiluista. Mallissa työpainotteisuus näyttäytyy keskeisenä. Työpainotteiset ja työelämälähtöiset koulutukset ovat olleet yksi projektin keskeisimmistä tuotekehitystyön periaatteista.

Projektin palveluihin osallistui kaikkiaan noin 780 työnhakija-asiakastasta. Projektin toteuttamaan ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistui kaikkiaan noin 200 henkilöä, palkkatukea projektin kautta sai noin 80 henkilöä. Projektin toteuttamista työvoimakoulutuksesta kertyi henkilötyöpäiviä kaikkiaan noin 35 300. Tukityöllistämispäiviä kertyi reilut 12 000.

Välityömarkkinoiden koordinoinnissa projektin avulla rakennettiin Lappiin välityömarkkinatoimijoista koostuva verkosto.Keskeisin välityömarkkinoiden koordinoinnin väline oli rakennettu työhönkuntoutuksen palveluprosessimalli, joka toimi yhteisymmärryksen ja toimijoiden asemoimisen välineenä. Yhteistyön edistämiseksi projekti järjesti toiminta-aikana paljon erilaisia yhteisiä tapaamisia ja tilaisuuksia. Projektin järjestämänä toteutettiin verkostolle noin 40 erilaista seminaaria, työkokousta tai koulutusta. Niihin osallistui kaikenkaikkiaan lähes 300 henkilöä. Työpäiviä yhteisistä tapaamisista kertyi noin 2 500 työpäivän verran. Tämän lisäksi järjestettiin lukuisia pienempiä työryhmiä ja muita verkostotapaamisia.

Kaiken tämän kehittämistyön tuloksena Lappiin syntyi työhönkuntoutuksen palvelumalli, joka otettiin käyttöön Lapin TE-toimiston tuetun työllistymisen palvelulinjalla ja joka on ohjannut asiakaskohderyhmän ohjaustyötä koko palveluverkoston tasolla.