Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10510

Projektin nimi: Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 30.9.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 020 636 0100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/kainuu

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Outi Pitkänen

Asema: Asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: outi.k.pitkanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 44 536 2502

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin pääkohderyhmä ovat yritystoiminnasta kiinnostuneet, yritystoimintaa suunnittelevat ja vastikään yritystoiminnan aloittaneet henkilöt kuten starttirahayrittäjät. Muita kohderyhmiä ovat naisyrittäjät, luovien alojen yrittäjät sekä yritykset, joissa sukupolven- tai muu omistajuudenvaihdos on lähivuosina ajankohtainen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin tärkeimpiä sidosryhmiä ovat Yritys-Suomi -verkostoon kuuluvat tahot kuten Kainuun ELY-keskus, Kainuun TE-toimistot ja Finnvera Oyj sekä Kainuun kuntien elinkeinotoimistot ja kehittämisyhtiö Kainuun Etu Oy. Muita kohde- ja sidosryhmiä ovat mm. paikalliset Leader-yhdistykset, Pro Agria Kainuu ry., oppilaitokset ja koulutusorganisaatiot sekä muut yrityspalveluja tuottavat ja elinkeinoelämää kehittävät tahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 2565, joista naisia 800

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2117, joista naisia 913

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 600, joista naisten työpaikkoja 250

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 775, joista naisten työpaikkoja 302

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 450, joista naisten perustamia 200

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 540, joista naisten perustamia 241

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoiman Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut -hankkeen tavoitteena on Seudullisten yrityspalveluiden kehittäminen saattamalla kainuulainen yrityspalveluyhteistyö Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän mukaiselle tasolle. Tämä tarkoittaa sopimukseen perustuvan yhteistyön aloittamista paikallisen yrityspalveluverkoston kesken Yritys-Suomi -palvelumallin mukaisesti. Sopimuksella pyritään selkeyttämään toimijoiden rooleja sekä työn- ja vastuunjakoa, vahvistamaan alueellisen ohjauksen asiakaslähtöisyyttä sekä parantamaan toiminnan tunnettuutta ja löydettävyyttä osana Yritys-Suomi -palvelukokonaisuutta, joka hankkeella jalkautetaan Kainuuseen.

Hanke tukee merkittävästi Kainuun ELY-keskuksen tavoitteita, jotka liittyvät taloudellisen tilanteen
edellyttämiin elvytystoimiin sekä yritystoiminnan uudistamiseen. Hanke edistää uusien, kannattavan toiminnan edellytykset omaavien yritysten perustamista, kehittää olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä sekä aktivoi omistajuudenvaihdoksia Kainuussa. Hankkeen pääkohderyhmä ovat yritystoiminnasta kiinnostuneet, yritystoimintaa suunnittelevat sekä vastikään yritystoiminnan aloittaneet henkilöt, kuten starttirahayrittäjät. Muita kohderyhmiä ovat mm. naisyrittäjät, luovien alojen yrittäjät sekä yritykset, joissa sukupolven- tai muu omistajuudenvaihdos on ajankohtainen lähivuosina. Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden sekä hankkeiden kanssa, ja toimenpiteitä voidaan kohdistaa myös muille yrittäjille ja yrityksille.

Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten julkisten yrityspalveluorganisaatioiden sekä muiden Yritys- Suomi Kainuu-verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Kainuun ELY-keskus, alueen TE-toimistot, Finnvera Oyj:n Kajaanin aluekonttori, maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö Kainuun Etu Oy, Kainuun Yrittäjät ry., maakunnan Leader -toimintaryhmät, Pro Agria Kainuu ry. sekä Kainuun kunnat ja näiden elinkeinotoimet.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan aktiivisesti projektin kohderyhmille ja sidosryhmille, kuten yhteistyökumppaneille ja viranomaistoimijoille. Tiedotuksessa hyödynnetään paikallislehtiä, internetiä, erilaisia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä painettavaa materiaalia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämistä muille toimijoille ja viranomaisille tehdään koko hankkeen ajan mm. tiedottamalla hankkeesta, tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sekä osallistumalla erilaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin kehittämistyöryhmiin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 428 187

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 345 214

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 619 322

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 530 793

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut -projektin tavoitteena oli toteuttaa ja juurruttaa yhteisiä palvelumalleja, joilla tähdättiin valittujen asiakasryhmien toiminnan parantamiseen. Hankkeella pyrittiin edistämään uusien, kannattavan toiminnan edellytysten omaavien yritysten perustamista, alkuvaiheen tukemista ja kasvu-uralle saattamista sekä naisyrittäjyyden edistämistä, omistajuudenvaihdosten aktivoimista ja maaseutuyrittäjyyden toimintaedellytysten parantamista.

Projektin kohderyhminä olivat yritystoiminnasta kiinnostuneet ja yrittäjiksi aikovat henkilöt, ensikontaktin toimivat yritykset sekä omistajuudenvaihdosta suunnittelevat. Painopiste oli alkavissa yrittäjissä ja nuorissa yrityksissä.

Projektin toteutuksesta vastasi Kainuun Ely-keskus. Sijainti oli toiminnallisesti hyvin luonteva. Sillä oli selkeää yhteistä leikkauspintaa muiden Ely-keskuksen oman tuotannon hankkeiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin kaikkien keskeisten kainuulaisten toimijoiden kanssa.

Projektin toiminta voitiin karkeasti jakaa kahteen keskeiseen kokonaisuuteen. Toinen osa oli konkreettisten aloittavan yrittäjien palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen (neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut), toinen oli koko Yritys-Suomi Kainuu -toimintamallin kehittäminen.

Yritysneuvontaa toteutettiin Kainuussa kolmen päätoimisen yritysneuvojan voimin. Yritysneuvojien tehtäviin kuului mm. yritysideoiden arviointi ja kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaiden tarpeet neuvontapalveluiden osalta olivat hyvin erilaisia. Osalla heistä yrittäjyys oli vasta mietinnässä ja he halusivat pohtia asiaa yhdessä neuvojan kanssa eri näkökulmista. Osalla taas oli hyvinkin valmis yritysidea, joka saattoi tarvita lähinnä tarkennuksia ja asiantuntijan apua tietyissä erityiskysymyksissä.

Kaiken kaikkiaan yritysneuvonnan asiakkaita oli projektin aikana 968 henkilöä (miehiä 567, naisia 401). Keskimäärin yksi asiakas kävi yritysneuvojan luona n. kolme kertaa. Em. lisäksi oli paljon erilaisia lyhytkestoisempia neuvontatapahtumia, joissa asiakas kyseli lyhyesti jotain tiettyä spesifiä asiaa. Lisäksi yritysneuvojat ovat projektin aikana tehneet 269 yrityskäyntiä.

Yksi merkittävä osa yritysneuvojien työtä olivat heidän tekemänsä starttirahalausunnot. Kaikkiaan starttirahalausuntoja tehtiin projektin aikana 1061 kpl.

Projektin aikana järjestettiin useita eri koulutuskokonaisuuksia. Keskeisimmät ja toistuneet koulutukset olivat:
*Oman yrityksen perustamisen teemakoulutus (60 koulutusta, 936 osallistujaa)
*Aloittavan pienyrityksen liiketoiminnan suunnittelu -koulutus (16 koulutusta, 184 osallistujaa)
*Senior Intro -omistajuudenvaihdoksen valmennusohjelma (6 ohjelmaa, 73 yritystä osallistui, 102 henkilöä)
*Klinikkapalvelu yrityksen omistajuudenvaihdosta suunniteleville (18 yritystä/klinikkaa, 25 henkilöä)

Projektin toimenpiteisiin kuuluivat TEM:n tuotteistetuista asiantuntijapalveluista ProStart sekä ViestinVaihto. Asiantuntijapalvelut täydensivät erinomaisesti koulutus- ja neuvontapalveluita. Kaikkiaan projektin aikana toteutettiin 109 ProStarttia ja 6 ViestinVaihtoa.

Keskeinen osa Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut -projektin toimintaa oli Yritys-Suomi Kainuu -toiminnan ja toimintamallin kehittäminen. Kehittämistyön kautta pyrittiin luomaan Kainuuseen edellytykset pysyvän Yritys-Suomi -toimintamallin toteuttamiselle projektin päätyttyä. Kehittämistyötä tehtiin yhteistyössä sekä Kainuun ELY-keskuksen sisällä että muiden kainuulaisten Yritys-Suomi -toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli taata Yritys-Suomi Kainuu toiminnan jatkuvuus ja edelleen kehittyminen.

Konkreettinen toimintamallin ja Yritys-Suomi Kainuu -toiminnan kehittämisfoorumi oli Yritys-Suomi-ohjausryhmä, jossa olivat mukana edustajat kaikista keskeisistä kainuulaisista toimijoista. Projektin aikana luotiin yhteistä toimintatapaa ja verkostoa kainuulaisille yritysten kehittämistyön parissa työskenteleville. Jatkossa kokonaisvastuu aloittavien yrittäjien neuvonta- ja koulutuspalveluista on Kainuun TE-toimistolle.

Kaikkiaan projektin toimenpiteiden avulla on projektin aikana syntynyt Kainuuseen 540 uutta (miesten 299, naisten 241) yritystä. Näihin yrityksiin on syntynyt 775 uutta työpaikkaa.

Projektille toteutettiin projektisuunnitelman mukaisesti myös ulkoinen arviointi alkuvuodesta 2014. Sen toteutti TK-Eval. Kokonaisuudessaan projektia pidettiin hyvin onnistuneena. Arvioinnissa hankkeen todettiin koonneen tiiviin verkoston, jossa yhteistyö eri toimijoiden välillä on sujuvaa ja mutkatonta. Pienessä maakunnassa toimijat pääosin tuntevat toisensa, jolloin yhteistyö on varsin luontevaa.

Hanke oli jo vuoden 2013 lopussa täyttänyt osan tavoitteistaan: hankkeessa aloittaneiden naisten, mukaan tulleiden yritysten ja muiden organisaatioiden, uusien työpaikkojen ja uusien yritysten määrätavoitteet oli saavutettu ja paikoitellen reilusti ylitettykin. Myös tavoitteet koulutus- ja henkilötyöpäivien osalta on jo käytännössä saavutettu.