Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10516

Projektin nimi: Osaavana pidempään työelämässä (Protek)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Satakunnan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1570205-6

Osoite: Valtakatu 12, PL 266

Puhelinnumero: 020 636 0150

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/satakunta

Projektin kotisivun osoite: www.protek.fi

Vastuuhenkilön nimi: Anne Jortikka

Asema: Asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: anne.jortikka(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295022046

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Kohdetoimialana v.2008-09 olivat ensisijaisesti metalli-, meri-, puutuote- ja elintarvikealat

- V. 2010 ensisijaisena kohdetoimialana ovat metalli-, meri- ja puutuotealat.

- V. 2011 alkaen varsinaista kohdetoimialaa ei rajata, mutta verkostomanagerinn tekemiä yrityskäyntejä kohdennetaan myös tarvelähtöisesti eri aloille (esim. IT-ala, palvelualat, meriala, hyvinvointialat jne)

Alueelliset ja valtakunnalliset klusterit ja niissä toimivat pk-yritykset sekä akuutista tarpeesta syntyneet verkostot ja verkostoyritysten työntekijät. Verkostot voivat olla myös ylialueellisia.

Suuret yritykset voivat olla mukana jos ne tukevat pk-yritysten henkilöstön kehittämistä. Klusterilla tarkoitetaan myös toimialan yritysten keskinäistä yhteistyötä. Projektissa voidaan kehittää myös teemakohtaisia tai alueen akuutista tarpeesta lähteviä hankkeita.

Klustereiden palveluksessa jo olevat työntekijät: ensisijaisesti ikääntyvät, alhaisen koulutustason tai vanhentuneen ammattitaidon omaavat, epätyypillisissä työsuhteissa olevat ja maahanmuuttajat sekä yksinyrittäjät. Myös em. klustereihin palkattava uusi työvoima sekä lomautetut ja niistä yrityksistä irtisanotut kuuluvat projektin kohderyhmään.

Projektissa toteutetaan 9/2009 alkaen verkostohankkeiden yhteishankintakoulutusten lisäksi myös muuta yhteishankintakoulutusta. Kohderyhmänä ovat työttömät, työssäolevat, lomautetut ja irtisanottavat/irtisanotut henkilöt, jotka osallistuvat Rekry-, Täsmä- tai MuutosKoulutuksiin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Protekin kautta ohjatut yritykset/henkilöt, jotka osallistuvat muiden rahoittajatahojen kehittämistoimenpiteisiin.

Toimenpiteiden toteuttajatahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1230, joista naisia 470

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1100, joista naisia 308

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 200, joista naisten työpaikkoja 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 144, joista naisten työpaikkoja 48

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten tutkintoja 6

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohderyhmä:
Projektin kohderyhmään kuuluvat eri aloilla pk-yritykset sekä akuutista tarpeesta syntyneet verkostot. Suuret yritykset voivat olla mukana jos ne tukevat pk-yritysten henkilöstön kehittämistä. Yritysverkostojen rinnalla voidaan kehittää myös teemakohtaisia tai alueen akuutista tarpeesta nousevia hankkeita (esim. työpooli). Äkillisen rakennmuutoksen toimialaksi määritellyn meriteollisuuden alalla toimivat yritykset v. 2011-2012.

Yritysten palveluksessa jo olevat työntekijät: ensisijaisesti ikääntyvät, alhaisen koulutustason tai vanhentuneen ammattitaidon omaavat, epätyypillisissä työsuhteissa olevat ja maahanmuuttajat sekä yksinyrittäjät. Myös tulevat työtekijät kuuluvat kohderyhmään.

Kohderyhmänä ovat myös työttömät, työssäolevat, lomautetut ja irtisanottavat/irtisanotut henkilöt, jotka osallistuvat Rekry-, Täsmä- tai MuutosKoulutuksiin tai ammatilliseen työvoimakoulutukseen.

Tavoitteet:
Kehitetään ensisijaisesti Pk-yritysten henkilöstön osaamista ja työn uudenlaista organisointia osana työpaikkojen liiketoiminnan kehittämistä yritysverkostoissa.

Toteutettavat toimenpiteet:
Kilpailutuksen kautta valittu verkostomanageri kehittää ja tukee yritysverkostoja yhteistyössä yritysten kanssa. Myös verkostojen välistä yhteistyötä kehitetään. Selvitetään laajemmin verkostojen yritysten ja toimialojen osaamis- ja kehittämistarpeita sekä laaditaan kehittämisehdotukset.
Työorganisaatioiden toimivuutta, henkilöstön jaksamista ja motivoitumista edistetään.
Verkostoissa toteutetaan uudenlaisia työvoiman käytön (esim. työpoolit) sekä tiedon ja osaamisen välittämisen malleja.
Hyödynnetään muita yritysten kehittämiseen käytössä olevia palveluita ja rahoitusmahdollisuuksia sekä edistetään ja lisätään näiden käyttöä.
Järjestetään tilaisuuksia ja tapaamisia.
Hallituksen poliittisen linjauksen 9/2009 mukaisesti projektissa toteutetaan verkostohankkeiden yhteishankintakoulutusten lisäksi myös muuta yhteishankintakoulutusta.

Kehitettävät uudet tuotteet:
Kehitetään satakuntalainen verkostomainen toimintamalli pk-verkoston työssäolevan ja/ tai uuden rekrytoitavan henkilöstön kouluttamisessa ja kehittämisessä.

Tulokset ja vaikutukset:
Verkostomainen toimintatapa lisääntyy ja kehittyy alueella. Osaamisen, kokemusten ja tiedon välittyminen sekä yritysten yhteistoiminta ja yhdessä kehittäminen lisääntyy. Luodaan Satakuntaan työyhteisöjen verkostomaista kehittämistoimintaa tukeva ja lisäävä toimintamalli.
Työorganisaatioiden kehittyminen ja hiljaisen tiedon siirto lisääntyy.
PK-yritysten työvoiman saatavuus turvataan RekryKoulutuksen avulla.
Henkilöstön työurat pidentyvät ja työsuhteista rakentuu pidempikestoisia työuria kuin aikaisemmin. Henkilöstö on entistä motivoituneempaa ja ammatillisesti pätevämpää.
Alueelta saadaan eri toimialoista syvällisempää ja laaja-alaisempaa tietoa koulutus- ja kehittämistarpeista sekä näkymistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Protek News -lehti julkaistaan kerran kahdessa vuodessa. Jakelu Satakunnan yrittäjät -lehden välissä jäsenille (noin 11 000 kpl/jakelu), alueen TE-toimistoille, muille yhteistyötahoille sekä manageritoiminnan kautta kohdeyrityksille
- esite projektista ja toimintamallista
- nettisivut
- lehtimainokset
- lehdistö- ja tiedotustilaisuudet
- muut tilaisuudet (alueeelliset ja ylialueelliset)
- ohjausryhmän kautta
- Osaamisen kehittämispalvelut -lehti
- yhteistyötahojen ja sidosryhmien kautta
- Satakunnan Protek-projektin osio valtakunnalliseen julkaisuun
- julkaisu projektin toiminnasta ja hyvistä käytännöistä projektin päättyessä

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana kehitetään ylialueellista yhteistyötä vastaavien hankkeiden (esim meriteollisuuteen liittyen) kanssa. Hankkeiden välillä hyödynnetään henkilöstön kokemusten ja osaamisen vaihtoa.

Hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisen julkaisun kautta. Sysyllä 2013 valmistuvan julkaisun teettää Protekin valtakunnallinen kehittämishanke. Projektin kuluessa tarkennetaan tarvittaessa hyvien käytäntöjen levittämistä myös muilla tavoin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 928 240

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 870 952

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 928 240

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 870 952

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

ESR-osarahoitteisen PROTEK -projektin keskeisenä tavoitteena oli vastata osaavan työvoiman saatavuus -ongelmaan, joka muodostui Satakunnassa entistä suuremmaksi haasteeksi. Satakunnan työmarkkinoilta arvioitiin poistuvan 3 500 - 3 700 hlö/vuosi vuosina 2010-2015. Määrällisesti suurin poistuma kohdistui teollisuuteen, terveydenhuoltoon ja sosiaalialalle. Vastaavasti työmarkkinoille tuli vuosittain n. 2 400 nuorta. "Vaje" oli yli 1000 henkilöä.

Tavoitteena oli myös yritysten keskinäinen yhteistyön, verkottumisen, toimintatapojen uudistamisen ja henkilöstön kehittämisen kautta auttaa yrityksiä sopeutumaan paremmin muutoksiin ja tukea verkostoissa toimivia yrityksiä niin, että niiden palveluksessa jo oleva työvoima voisi osaavana, hyvinvoivana ja motivoituneena jatkaa työelämässä nykyistä pidempään. Verkostomainen toimintatapa lisääntyy ja kehittyy alueella. Osaamisen, kokemusten ja tiedon välittyminen sekä yritysten yhteistoiminta ja yhdessä kehittäminen lisääntyy verkoston sisällä. Luodaan Satakuntaan työyhteisöjen verkostomaista kehittämistoimintaa tukeva ja lisäävä toimintamalli. Työorganisaatioiden kehittyminen lisääntyy. Hiljaisen tiedon siirto otetaan osaksi työorganisaatioiden kehittymistä, varsinkin kun henkilöstön ikärakenne antaa siihen aihetta. Alueelta saadaan eri toimialoista tai klustereista syvällisempää ja laaja-alaisempaa tietoa koulutus- ja kehittämistarpeista sekä näkymistä. Verkostomanageritoiminnalla ja yhteishankintakoulutuksilla haettin ratkaisua edellämainittuihin haasteisiin.

Projektissa edistettiinn pk-sektorin yritysten osaavan työvoiman saatavuutta työelämälähtöisten RekryKoulutusten avulla sekä kehitettiin yritysten henkilöstöä Täsmä- ja irtisanomistilanteissa edistettiin henkilöstön uudellensijoittumista MuutosKoulutuksilla.

Verkostomanageritoiminnan avulla kartoitettin henkilöstön osaamis- vajeita ja muita ELY-keskuksen yrityksille suunnattujen palvelujen ja tukien tarpeita yrityksissä. Lisättiin yritysten keskinäistä yhteistyötä perustamalla uusia yritysverkostoja tai kehitettiin olemassa olevia yritysverkostoja. Verkostoissa järjestetyt koulutukset olivat yrityksille kustannustehokkaita. Lisäksi yritysten keskinäinen yhteistyö, osaamisen, kokemusten ja tiedon välittyminen sekä yritysten yhteistoiminta lisääntyi verkoston sisällä. Luotiin Satakuntaan työyhteisöjen verkostomaista kehittämistä tukeva toimintamalli verkostomanagertoinnin avulla.Työyhteisöt omaksuivat elinikäisen kouluttautumisen toimintatavan. Koulutusaiheen ympärille muodostuneet yritysverkostot olivat pääasiallisin verkostoitumisen muoto, joka osoittautui toimivaksi malliksi hyödyntäen kaikkia osapuolia. Manageroinnin kautta muodostui 18 koulutusverkostoa, joista esimerkkeinä metallialan, valokuitualan, maanrakennusalan, isännöintialan,liikenneopettajan, IWS hitsausneuvojan, leipomoalan ja sähkötyöalan verkostot. Osa koulutusverkostoista oli ylialueellisia. Käynnistettiin myös laajaa Puupuistohanketta Pohjois-Satakuntaan. Verkostomanageri järjesti eri toimialojen yrityksille verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia alan ajankohtaisista aiheista.

Täsmäkoulutuksiin valittin jo työssäolevista työntekijöistä; ensisijaisesti ikääntyneitä, alhaisen koulutustason tai vanhentuneen ammattitaidon omaavia, epätyypillisissä työsuhteissa olevia ja maahanmuuttajia sekä yksinyrittäjiä. RekryKoulutuksiin valittiin työttömiä ja työttömyysuhanalaisia henkilöitä. Lomautettuja ja irtisaottuja valittiin Täsmä- ja MuutosKoulutuksiin.
Projektille asetettu tavoite 200 uutta työpaikkaa saavutettiin 72 %:sti. Osallistuneiden yritysten tavoite170 yritystä ylittyi yhdellä prosentilla. Yrityksissä on paljon sekä uuden rekrytoitavan että työssäolevan henkilöstön koulutustarpeita. Tarpeita tulisi edelleen kartoittaa systemaattisesti. Käyttävissä olevan rahoituksen määrästä paljolti riippuu missä määrin joudutaan tekemään priorisointeja.

Projekti oli osana valtakunnallista työ- ja elinkeinoministeriön PROTEK- kehittämisohjelmaa.