Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10523

Projektin nimi: Opin Ovi Kymi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1958694-5

Osoite: Kymenlaaksonkatu 29

Puhelinnumero: 010 3959 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ekami.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kymiedu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tikkanen Sami

Asema: Apulaisrehtori

Sähköposti: sami.tikkanen(at)ekami.fi

Puhelinnumero: 010 3959 200

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Iitti, Virolahti, Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Verkoston toimijoiden aikuisten opintoneuvontaa ja henkilökohtaista ohjausta antavat henkilöt koulutusorganisaatioissa, työhallinnossa, oppisopimustoiminnassa ja työelämän organisaatioissa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluja käyttävät aikuiset ja työelämän organisaatiot.

Henkilöstön kehittämisessä ja aikuiskoulutuksessa toimivat tahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 133, joista naisia 113

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITE
Kehittää aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen tarjontaa, palvelujen koordinointia ja parantaa palveluiden näkyvyyttä ja laatua sekä helpottaa palvelujen saatavuutta. Edistää eri toimijoiden verkostoitumista Kymenlaaksossa, kehittää ohjaus- ja neuvontatyössä toimivien henkilöiden osaamista sekä ohjauksen ja neuvonnan työvälineitä.
KOHDERYHMÄ
Verkoston toimijoiden opintoneuvontaa ja henkilökohtaista ohjausta antavat henkilöt koulutusorganisaatioissa, työhallinnossa, oppisopimustoiminnassa ja työelämän organisaatioissa.
TOIMINTATAPA
Projekti koostuu neljästä osaprojektista, joiden toiminnasta, tuloksista ja taloudesta vastaavat projektipartnerit. Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson seudullisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen verkostotoiminann suunnittelu ovat ovat projektin keskeisiä toimintoja. Muut osaprojektit tukevat verkostojen toimintaa ja tuottavat yhteisiä työvälineitä ja materiaaleja.
TOIMENPITEET
1.Neuvonnan ja ohjauksen maakunnallisen ja seudullisten yhteistyöverkostojen perustaminen. Neuvonnan ja ohjauksen nykytilan kartoitus ja kehittämiskohteiden määrittely. Maakunnallisen ja seudullisten verkostojen toimintamallin suunnittelu. Hakevan toiminnan hyvien käytänteiden ja hakeutumisvaiheen työvälineiden koonti ja kehittäminen. Yhteisen monikanavaisen neuvontapalvelun toimintatavan suunnittelu, pilotointi ja perustaminen sekä työelämäyhteistyön suunnitelma.
2. Neuvonnan ja ohjauksen henkilöstön osaamiskartan laadinta. Verkoston sisäisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus. Neuvonnan ja ohjauksen alueellisen strategian laadinta.
3. Verkostoviestinnän koordinaatio ja työvälineet. Viestintäsuunnitelman laatiminen sekä toteutus. Viestintämateriaalien tuotanto. Verkoston yhteisen verkkoneuvontapalvelun kehitys.
TULOKSET
1.Neuvonnan ja ohjauksen poikkihallinnollinen yhteistyöverkosto toimii. Verkoston opintoneuvonta ja -ohjaus toimii asiakkaalle henkilökohtaistettuna palveluna ja palvelee työelämän organisaatioita. Hakevan toiminnan hyvät käytännöt koottu. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamiskäytäntöjä ja työvälineitä on kehitetty. Neuvontaverkoston palvelut tavoittavat työelämän organisaatiot.
2. Neuvonnan ja ohjauksen henkilöstön osaamistarpeet on määritelty. Verkoston sisäiseen koulutukseen osallistuneet. Verkosto-osaaminen on vahvistunut. Yhteinen näkemys neuvonnasta ja ohjauksesta on muodostunut.
3. Verkoston neuvonta- ja ohjauspalveluja tukevia monikanavaisia tiedotus- ja verkkopalveluja on kehitetty. Verkoston toimijoiden keskinäinen tunnettuus lisääntynyt ja verkostoviestintä vakiintunut. Aikuiskoulutustiedon saatavuus parantunut.
TUOTTEET
1.Verkoston toimintasuunnitelma, hakeutumisvaiheen neuvonnan ja ohjauksen henkilökohtaistamisen työvälineet, työelämäyhteistyön toimintamalli, neuvontapalvelun toimintakonsepti ja palvelukäsikirja.
2. Osaamiskartat, ohjauksen ja neuvonnan alueellinen strategia.
3. Neuvonnan ja ohjauksen verkkopalvelu, verkoston viestintämalli, markkinointi- ja esitemateriaalit.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektipäällikkö vastaa ulkoisesta tiedotuksesta kuten lehdistötiedotteista sekä projektin ja koordinaatiohankkeen välisestä tietojen vaihdosta.

Projektille laaditaan projektin alkaessa viestintäsuunnitelma. Projektin palvelujen markkinointivaiheessa projektista tiedotetaan monipuolisesti ja laajasti lehdistössä, internetissä ja projektiesitteitä levitetään kattavasti mm. työelämän organisaatioille. Projektin toimijaorganisaatioissa projektiesittelyjä järjestetään organisaatioiden henkilöstölle eri toimipisteissä. Projektin toteutusvaiheessa tiedottamista tapahtuu opintoneuvontapalvelun, yhteisten koulutustilaisuuksien ja muun toiminnan kautta.

Projektin sisäisestä tiedotuksesta vastaavat projektipäällikkö ja työpakettien vastuuhenkilöt. Projektipäällikkö välittää koordinaatiohankkeesta tulevat tiedot yhteistyöverkostolle. Projektin keskeisten toimenpiteiden valmistuttua tiedotteet yhteistyökumppaneille, rahoittajille, hallinnoijille sekä medialle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin toimintamalleja, työvälineitä ja hyviä käytäntöjä levitetään koko projektin ajan projektitoimijoille yhteistyöverkoston yhteisissä työkokouksissa, koulutuksissa ja seminaareissa ja valtakunnallisissa koordinaattorin järjestämissä tilaisuuksissa.
Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä levitetään seminaarissa ja toimijaverkoston organisaatioissa projektin juurruttamisvaiheessa syksyllä 2011.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 538 066

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 523 455

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 644 882

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 629 664

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet

Projektin yleistavoitteena oli kehittää asiakaslähtöisesti aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen tarjontaa ja koordinointia, parantaa palveluiden näkyvyyttä ja laatua sekä helpottaa palvelujen saatavuutta. Lisäksi edistetään toimijoiden verkostoitumista, ohjaus- ja neuvontatyössä toimivien henkilöiden osaamista ja kehitetään ohjauksen ja neuvonnan työvälineitä.

Projektin tavoitteet ja tulokset

1. Oppilaitosten ja työvoimatoimistojen neuvonnan ja ohjauksen poikkihallinnollinen verkosto toimii ja yhteinen neuvontapalvelu on suunniteltu. Toimijoiden sisäinen ja välinen neuvonta ja -ohjaus toimivat asiakkaalle henkilökohtaistettuna palveluna. Hakeutumisvaiheen käytäntöjä sekä neuvonnan ja ohjauksen työvälineitä on kehitetty. Neuvontaverkoston palvelut tavoittavat työelämän organisaatiot.
2. Neuvonnan ja -ohjauksen henkilöstön osaamistarpeet on määritelty. Verkosto-osaaminen on vahvistunut ja yhteinen näkemys neuvonnasta ja ohjauksesta on muodostunut.
3. Verkoston neuvonta- ja ohjaustoimintaa tukevia monikanavaisia tiedotus- ja verkkopalveluja on kehitetty. Verkoston sisäinen tunnettuus on parantunut. Verkostoviestintä on vakiintunut. Verkkopalveluun linkitetyn aikuiskoulutustiedon saatavuus on parantunut.

Toteutus

Projektin toteutus vaiheistettiin neljään eri vaiheeseen: kumppanuuden rakentaminen, kartoitusvaihe, kehittämisvaihe sekä pilotointi ja vakiinnuttamisvaihe.Projektin kehittämistyö toteutui ydintoimijoiden muodostamassa projektitiimissä ja yhdyshenkilöiden muodostamassa verkostokokouksessa

Tulokset

Organisaatioiden ohjaushenkilöstöä on lisätty ja heidän toimenkuviaan on kehitetty. Projekti kehitti ja vakiinnutti monikanavaisen yhden luukun palvelun, johon asiakas voi ottaa ensikontaktin haluamallaan tavalla. Näin Kymiedu-palvelu on parantanut palvelujen saatavuutta.
Kymiedu on tiedotus- ja markkinointitoimillaan tehnyt koulutusneuvontapalveluja näkyväksi.

Aikaisemmin erillään olleita neuvontapalveluja on koordinoitu muodostamalla Kymiedu-neuvontapalvelua yhteisesti ylläpitävä verkosto eri oppilaitosten ja TE-toimistojen neuvonta- ja ohjaushenkilöstöstä.

Projekti on edistänyt neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamista yhteisissä työpajoissa ja koulutuksissa sekä tuottanut verkoston käyttöön neuvonta- ja ohjaustyön työvälineitä.

Kymenlaakson alueelle on syntynyt pysyvä oppilaitosten neuvonnan ja ohjauksen verkosto, joka ylläpitää ja kehittää koulutusneuvonta- ja verkkopalvelua. Palvelun verkostoon kuuluu 13 neuvojaa ja ohjaajaa.

Heidän käytössään on palvelukäsikirja ja uraneuvonnan työkalu sekä Kymiedu-verkkopalvelun tietopankki. Projekti on koonnut aikuisten neuvonnan ja ohjauksen toimijoiden verkoston Kymenlaakson aikuiskoulutusta tarjoavista oppilaitoksista ja työhallinnosta.

Projektissa laadittiin verkoston ja palvelun vakiinnuttamissuunnitelma: Aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen 2012-2015 -asiakirja yhteistyössä organisaatioiden avainhenkilöiden kanssa. Asiakirja sisältää kuvauksen Opin Ovi Kymi:n kehittämistyöstä ja tuloksista, strategiset tavoitteet kehittämiskohteineen sekä sopimuksen Koulutusneuvonta Kymiedun palvelujen tuottamisesta ja koordinoinnista

Sopijaosapuolet sitoutuvat osallistumaan Opin Ovi Kymi -hankkeessa luodun Koulutusneuvonta Kymiedun palvelujen tuottamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä sopivat palvelun koordinoinnista.

Kymiedu-palvelut tuotetaan verkostona, johon kuuluu tällä hetkellä 13 neuvojaa ja ohjaajaa oppilaitoksista. Jokainen palvelua tuottava organisaatio nimeää verkostoon 1-3 neuvojaa ja ohjaajaa, joista yksi toimii yhteyshenkilönä. Palvelu käsittää puhelin-, sähköposti-, neuvontapiste- ja verkkopalvelun. Palvelu toimii pääosin samalla periaatteella kuin kokeiluaikana. Vain neuvontapisteen aukiolo muuttuu yksipäiväiseksi. Piste on auki torstaisin klo 14.00-17.00. Kaakkois-Suomen TE-toimisto ei osallistu neuvontapisteen päivystykseen projektin jälkeen. TE-toimisto ja muut yhteistyökumppanit osallistuvat tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan verkoston yhteistyöhön, infotoimintaan ja yhteisiin tapahtumiin.

Palvelun ylläpito hoidetaan jaetun vastuun periaatteella. Jokaisella toimijalla on oma vastuutehtävänsä.

Koulutusneuvonta Kymiedun toimintaa ja verkostoa ohjaa koordinaattorin vetämänä yhteistyöryhmä, jonka keskeinen tehtävä on ylläpitää, kehittää ja arvioida Koulutusneuvonta Kymiedussa tuotettavia palveluita ja verkoston toimintaa Opin Ovi Kymi -projektissa sovittujen kehittämiskohteiden mukaisesti ja hyväksyä vuosittainen toimintasuunnitelma ja kustannusarvio. Palvelun toteuttajat koordinoivat Koulutusneuvonta Kymiedun toimintaa vuorovetoisesti vähintään kalenterivuoden kerrallaan. Koordinointivuoroista sovitaan yhteistyöryhmässä.

Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhteistyöryhmä järjestää vuosittain 1-2 puolen päivän mittaista aikuisohjausfoorumia, johon kutsutaan yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajia.