Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10533

Projektin nimi: LIFE@WORK

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia / Forsknings- och utvecklingsinst Aronia

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2059910-2

Osoite: Raseborgsvägen 9

Puhelinnumero: +358 19 224 8000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.novia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.novia.fi/lifeatwork

Vastuuhenkilön nimi: Birgitta Forsström

Asema: Forsknings- och utvecklingschef

Sähköposti: birgitta.forsstrom(at)novia.fi

Puhelinnumero: +358 44 762 3900

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Raaseporin

Kunnat: Hanko, Inkoo, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Arbetsgivarna (organisationerna) i regionen och deras arbetstagare

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tjänsteleverantörer som får möjlighet att utveckla sitt produktutbud med ledning av det innovativa arbete som görs och som föder nya tjänstebehov.
Kommunernas förtroendevalda. Tre kommuner sammanslås till staden Raseborg 1.1.2009. Den nya kommunens stora organisation leds i sista hand av förtroendevalda som bör känna till den stora arbetslivsutmaningen och de har möjlighet att få ny kunskap för sitt beslutsfattande genom projektets aktiviteter.
Utbildningsenheternas personal (i synnerhet de som bildar kontaktytorna till arbetsgivarna) genom möjlighet att delta i utvecklingsarbetet och kunskapshöjande tillfällen.
Yrkeshögskolestuderande genom möjlighet att delta med projekt och examensarbeten som gagnar de deltagande organisationernas och studerandes kunskapsutveckling.
Man kan sammanfattat säga att utbildningssektorn berörs på tre olika sätt av projektet:
- utbildningsenheternas organisationer kan få stöd i sitt personalutvecklingsarbete,
- enheterna som erbjuder fortbildning hittar nya idéer för produktifiering och
- studerande får arbetslivskompetens genom projekt- och examensarbeten.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 503, joista naisia 367

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Trenden i samhället idag är att organisationer och företag står inför ett förändringsskede då en allt större del av den arbetsföra befolkningen går i pension samtidigt som det är en utmaning att rekrytera ny arbetskraft. Den unga generationen arbetstagare är avsevärt mindre än den tidigare och dessutom är de unga mobila och flyttar i allt högre grad från sin västnyländska hemort för intressanta arbetsplatser. Arbetsgivarna i västra Nyland har en stor utmaning att hitta motiverad, kompetent och produktiv personal på längre sikt. Huvudstads- och Åboregionen ligger lockande nära till. Eftersom de anställda blir allt färre, gäller det för arbetsgivarna att satsa på sin värdefulla resurs - personalen - dess välmående och kompetensutveckling.

Flere aktörer inom arbetslivet (arbetstagare, arbetsgivare, personalledning, företagshälsovård, arbetarskydd, tjänsteproducenter) gör redan vissa insatser på sina håll för att befrämja arbetshälsa och välmående men resurserna är ytterst begränsade beträffande tid, kunskap och ekonomiska resurser. Då koordineringen mellan de olika aktörerna dessutom saknas, blir effekten av insatserna minimala. Behovet av delaktighet samt delande av kompetens och erfarenheter mellan organisationerna är stort. Det finns även ett stort behov av att sammanföra olika aktörer som stöder personalutvecklingen för att hitta samarbetsformer och synergieffekter samt utveckling av lämpliga lösningar som svarar mot behoven.

I projektet vill man utveckla en kunskapsplattform för att tillvarata, utveckla och befrämja arbetslivskompetens ur både arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv. Syftet är att sammanföra organisationer, arbetstagare, arbetarskyddsansvariga, företagshälsovård, forskare, utbildningsenheter och tjänsteleverantörer kring ämnesområdet. Innovationer föds i skärningspunkten av olika verksamhetsområden (Medici-effekten). Genom att sammanföra ovan nämnda aktörer finns möjligheten för nya upptäckter och innovationer. Detta leder till utveckling av kompetensen, en välmående personal och en produktiv organisationen.

Man skapar och utvecklar verktyg och modeller för kompetensledning och kompetensutveckling samt arbetshälsa för företag och organisationer. Verktygen och modellerna utvecklas under projektets gång genom utvärderingsinstrument och kontinuerlig uppföljning. Det ledande för verktygs- och modellutvecklingen är ett salutogeniskt perspektiv (Antonovsky 2002), där fokus är på hälsoresurser och möjligheter i arbetslivet att satsa på hanterbara, begripliga och meningsfulla arbets- och ledningsprocesser.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Information om projektet och dess innehåll sprids genom de många kontakterna som projektpersonalen tar till organisationer och genom den marknadsföring man gör för projektets händelser. Seminarierna är goda informationskanaler.
Information om projektet sprids också genom webbsidan, som uppdateras kontinuerligt.
Aronia har många parter i sitt nätverk, som erbjuds möjlighet att bekanta sig med projektets arbete och resultat

Regionens media informeras om projektet och lockas till att bevaka projektverksamheten.

Projektet låter producera en broschyr om projektets målsättning och verksamhet. Broschyren stöder informationsverksamheten på flere sätt.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia har under projektets gång byggt upp den planerade plattformen för samarbete inom arbetslivskompetens och har många möjligheter att sprida kunskap om projektets resultat och de bästa exemplen i framtiden. Projektet är en av de första faserna i ett långsiktigt arbete.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 153 362

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 149 347

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 199 319

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 195 260

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektet Life@Work
Yrkeshögskolan Novia, Forsknings- och utvecklingsverksamhet, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, www.novia.fi/lifeatwork

Mål
Målsättningen med projektet var att inom den västnyländska regionen skapa en regional innovativ plattform för att befrämja, tillvarata och utveckla arbetslivskompetens, välbefinnande och livskvalitet i arbetslivet. Ovannämnda skedde i samarbete med regionens olika aktörer genom att sammanföra organisationer, företag, arbetsgivare, arbetstagare, arbetarskyddsansvariga, företagshälsovård, forskare, utbildningsenheter och tjänsteleverantörer kring hälsa och livskvalitet i arbetslivet.

Genomförande
Inom projektet var fokus lagt på resurser, möjligheter och lösningar i arbetslivssammanhang och satsningen på begripliga, hanterbara och meningsfulla arbets- och ledningsprocesser både på person- och organisationsnivå. Detta i enlighet med ett salutogent perspektiv, som fungerat som teoretiskt perspektiv genom hela projektets verksamhet och alla processer.
I samarbete med en engagerad och aktiv styrgrupp definierades aktuella kärnområden för verksamheten. Kärnområden identifierades utgående från de uttalade regionala behoven och önskemålen för utvecklingsarbete. Följande kärnområden som definierades och satsades på inom projektet var: det psykosociala arbetarskyddet, ledarskap- och medarbetarskap, arbeta och må bra i Västnyland i form av ledarseminarium, hälsomotion, kommunpolitikern som arbetsgivare, företagshälsovård samt konst och kultur inom arbetslivsutveckling. Innehållet, utformningen och genomförandet av utvecklingsarbetet relaterat till samtliga kärnområden utvecklades i samarbete med aktuella intressenter, aktörer, tjänsteleverantörer, arbetsgivare, arbetstagare, organisationer och företag. Kartläggnings-, uppföljnings- och utvärderingsinstrument utarbetades i enlighet med det teoretiska perspektivet. Samarbete med olika nationella forum inom temat etablerades såsom exempelvis med Social- och hälsovårdsministeriets Forum för välbefinnande i arbete, Taide ja työhyvinvointi, det samnordiska forumet Kultur, arbete och hälsa, Produforum, handelskammaren samt Folhälsans forskningscenter. Utvecklingsverksamheten inom de olika kärnområdena genomfördes som bl.a. innovations verkstäder,temadagar, skräddarsydda kurser, mässa, lunchträffar, personalstrategiarbete, facilitering, expertföreläsningar, verksamhetsutvecklingsarbete och konstnärlig verksamhet.

Resultat
Som projektets ledande resultat kan utvecklandet av en kunskapsplattform ses. Kunskapsplattformen består i huvudsak av en kunskapsbank som innefattar de erfarenheter och den kunskap som genererats under projektets gång med uppbevaring på Yrkeshögskolan Novias hemsidesmiljö. Inom kunskapsbanken återfinnes erfarenheter av verktyg och modeller som utvecklats inom projektverksamheten såsom exempelvis: arbetarskyddskurs för utbildningssektorn, samtalslunch som forum för arbetshälsa, ledarskap- och medarbetarskapskurser, företagens och organistionernas verktygsbackar, vernissage och storytelling som hälsofrämjande metod. Som resultat kan ytterligare nämnas publikationen "LIFE@WORK, en inspirationsbok för ett gott arbetsliv". Publikationen förekommer i både svensk och finsk version och kan utnyttjas som tryckt eller nätversion.Som resultat har LIFE@WORK även registreras som varumärke inom Yrkeshögskolan Novias forsknings- och utvecklingsverksamhet. Detta möjliggör framtida satsningar, samarbete och utveckling inom området för främjandet av arbetslivskompetens, välbefinnade och livskvalitet i arbetslivet både på person- och organisationsnivå.