Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10546

Projektin nimi: NUOTTA 2011 TYÖHALLINNON OSIO, RINNAKKAISPROJEKTI

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pirkanmaan TE-toimisto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Pääskyntie 6

Puhelinnumero: 0106045901

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mol.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Riku Immonen

Asema: TE-toimiston johtaja

Sähköposti: riku.immonen(at)te-toimisto.fi

Puhelinnumero: 050-3961273

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Ylä-Pirkanmaan, Tampereen, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Virrat, Ruovesi, Orivesi, Parkano, Kihniö, Mänttä-Vilppula

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois- ja Keski-Pirkanmaan (Orivesi) pitkäaikaistyöttömät ja toistuvasti erilaisten toimenpiteiden kohteena olleet henkilöt sekä työnhakijat, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille tai koulutukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Lisäksi toiminta kohdistuu varsinaisten työnhakija-asiakkaiden kohderyhmien kanssa työskenteleviin henkilöihin, joiden ammattilisen osaamisen kehittämisen ja ammattitaidon syventämisen kautta pyritään lisäämään heidän työssäjaksamistaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhminä ovat yritykset ja kunnat, joissa hankkeen asiakkaat ovat työssäoppimassa tai työssä hankkeen aikana. Hankkeen kautta tarjotaan tarvittaessa tukipalveluja ja/tai koulutusta näiden jaksojen tueksi. Toiminta kohdistuu myös oppilaitoksiin ja työvoimatoimistoihin, jotka suunnittelevat uusia toteuttamismuotaja erilaisille kohderyhmille ja toteuttavat/järjestävät niitä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 495, joista naisia 240

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 356, joista naisia 192

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten työpaikkoja 26

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24, joista naisten työpaikkoja 11

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 3

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40, joista naisten tutkintoja 20

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuotta2011-hankkeen tavoitteena on välityömarkkinoiden suunnitelmallinen kehittäminen osana työmarkkinoita siten, että ne muodostavat toimivan työllistymistä edistävän kokonaisuuden henkilöille, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille tai koulutukseen. Toinen hankkeen keskeinen tavoite on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä. Kolmanneksi, selvitetään työvoiman palvelukeskuksen (TYP) toiminnan aloittamisen edellytyksiä hankkeen toimintaalueella ja valmistellaan esitys TYP:n toiminnan aloittamiseksi v. 2013 alusta

Välityömarkkinoiden kehittämistyö ja siihen liittyvät toimenpiteet toteutetaan pääsääntöisesti Pirkanmaan aikuisopiston hallinnoiman Nuotta2011-hankkeen kautta. Hankkeen tässä osassa kohderyhmänä ovat henkilöt tai organisaatiot, jotka työskentelevät pitkään tai toistuvasti työttöminä olleiden henkilöiden kanssa. Tarkennettuina hankkeen tavoitteina on
- Yhteistyöverkostojen toiminnan vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen (mm. kuntouttava työtoiminta, työpajat)
- Kohderyhmän kanssa työskentelevien ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon syventäminen ja sitä kautta työssäjaksamisen lisääminen
- Yhtenäisen asiakassegmentoinnin kehittäminen ja palveluvastuiden selkiyttäminen

Tämän tavoitteen tueksi toteutetaan tutkimus- ja seurantaosio, jonka avulla
- kartoitetaan työelämän rakenteita ja kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuutta Pohjois- ja Keski-Pirkanmaan (Orivesi) TE-toimistojen alueilla
- kerätään työnhakija-asiakkaisiin kohdistuvista toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta tarkempaa systemaattista tietoa eri menetelmin

Tämän osion toimenpiteinä toteutetaan kehittämis- ja koulutustarpeiden määrittely, jonka pohjalta sidosryhmille tuotetaan koulutusta, seminaareja ja muuta kehittämistyötä sekä TYKY-toimintaa.

Työnhakija-asiakkaisiin kohdistuvien toimenpiteiden toteutuksesta vastaa pääsääntöisesti Pohjois-Pirkanmaan te-toimisto. Hankkeen tässä osassa kohderyhmänä ovat Pohjois- ja Keski-Pirkanmaan (Orivesi) pitkäaikaistyöttömät ja toistuvasti erilaisten toimenpiteiden kohteena olleet henkilöt sekä nuoret työnhakijat, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille tai koulutukseen.

Tämän hankeosion tavoitteena on tuottaa ja kehittää kohderyhmälle soveltuvia, asiakkaan tarpeista lähteviä työllistymistä tukevia palveluja.

Hankkeen työnhakijoille tuottamat toimenpiteet:
- ohjaus- ja neuvonta; asiakkaiden palvelutarveselvitykset ja tarvittavat tukipalvelut
- työvoimakoulutus; ohjaavat koulutukset ja osatutkintotavoitteiset koulutukset (yksilö- ja pienryhmämuotoisena toteutettuina, kannettavat tietokoneet koulutusten ajaksi opiskelijoille), projektin kautta tarjotaan paikallisesti oppimisen ohjaus- ja tukipalvelut
- palkkatuettu työ (tarvittaessa yhdistettynä koulutukseen, TOPPIS-malli)
- tavoitteena on, että koulutusjakson jälkeen opiskelijat sijoittuvat avoimille työmarkkinoille hyödyntäen olemassa olevia työllistymismalleja (oppisopimus, Kalotti ym.)

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Aktiivisella ja jäsennetyllä viestinnällä edesautetaan hankkeen osalta EU:n viestintästrategian toteutusta ja luodaan myönteinen julkisuuskuva hankkeesta ja sen tavoitteista. Tiedottamisella sekä tehostetaan yhteistyötä, avoimuutta ja kumppanuutta osallistuvien toimijoiden ja verkoston kesken että lisätään hankkeen näkyvyyttä ja tehokkuutta. Tavoitteellisen tiedottamisen tuloksena syntyy uusia kunta-, maakunta- ja kansallisen tason sidosryhmiä tukemaan hankkeen pyrkimyksiä. Tiedotustoimien kohderyhmänä on työnhakija-asiakkaat sekä projektiin osallistuvat operatiiviset ja hallinnolliset toimijat. Hankkeessa syntyneistä tuloksista tiedotetaan laajemmin maakunnassa ja sen ulkopuolella toimiville verkostoille, oppilaitoksille sekä julkiselle sanalle. Tiedotustoiminta jäsentyy hankkeen sisäisen tiedottamisen (sähköposti, puhelin, kokoukset) lisäksi tiedotustilaisuuksilla ja internet- sivujen kautta. Sen tavoitteet ja tulokset julkaistaan laajempaan levitykseen myös esitteen muodossa. Tutustumiskäyntejä järjestetään yhteistyöorganisaatioihin operatiivisen toteutuksen puitteissa. Verkottumiseen sisältyy myös seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen ja niissä vaikuttaminen. Graafisen ilmeen tuottamisessa noudatetaan yleisesti sovittua yhtenäistä linjaa sekä ESR-viestinnästä annettua ohjeistusta. Hankkeen tiedotuksesta vastaa erikseen nimetty pääasiallinen toteuttaja sekä sovitusti kukin yhteistyötaho, tiedotuksen seurannasta vastaa ohjausryhmä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista, sen hyvistä ja kehitettävistä käytännöistä, tullaan tiedottamaan avoimesti ja aktiivisesti eri välineitä käyttäen projektin toteutusvaiheen mukaisesti sen eri kohderyhmille, verkostoille sekä julkiselle sanalle seuraavasti.

milloin mitä kenelle miten
2008-11 hankkeen perustiedot/päivitys julkinen internet
2008-12 hallinto ja projektin johto kohderyhmät intranet, e-mail, puhelin, kokoukset
2009-12 hankkeen ja tutkimusten tulosten esittely kohderyhmät/
julkinen internet, e-mail, puhelin, seminaarit
2008-12 tiedotustilaisuudet julkinen internet, e-mail, esitteet, kokoukset

Hankkeen loppuvaiheessa projektisuunnittelijat käyvät esittelemässä Pirkanmaan alueen te-toimistoille ja TYPlle hankkeen aikana saatuja kokemuksia ja sen tuloksia. Sidosryhmäasiakkaille ja hankkeen yhteistyökumppaneille järjestetään loppuseminaari, jossa esitellään hankkeen aikana syntyneitä hyviä käytäntöjä ja arvioidaan niitä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 163 855

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 154 363

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 731 103

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 663 694

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nuotta2011-hanke oli kumppanuushanke, jossa Pirkanmaan aikuisopisto ja Pohjois-Pirkanmaan TE-toimisto (v. 2013 alusta alkaen Pirkanmaan TE-toimisto) hallinnoivat omia hankkeitaan, mutta toimivat käytännössä yhtenä hankkeena. Molempien hankkeiden perimmäisenä tavoitteena oli edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä.
Pirkanmaan TE-toimiston hankkeen toimenpiteet kohdistuivat ensisijaisesti vaikeasti työllistyviin henkilöihin. Keskeisinä toimenpiteitä Pirkanmaan TE-toimiston hankeosiossa olivat tehostettu asiakasohjaus, palkkatuki ja työvoimakoulutus, erityisesti yksilölliset työvoimakoulutusjaksot.

Hankkeen asiakasmäärä oli 521 työnhakija-asiakasta Hankkeen asiakasmäärätavoite oli 495. Varsinaisia hanke-asiakkaita, joiden toimenpiteiden kokonaiskesto on 7 h tai enemmän, oli hankkeessa 356. Asiakkaista vain perusasteen suorittaneita oli 37,43 % ja 52,4 % aloittaneista oli suorittanut keskiasteen koulutuksen. Aloittaneista työttömiä oli 83,53 % (PAT 29,94 %) ja heikossa työmarkkina-asemassa (= mamu, vajaakuntoinen, vähemmistöön kuuluva tai muu heikossa tm-asemassa oleva) olevia 40,12%. Asiakkaista oli miehiä 48,94 % ja naisia 51,06 %.

Asiakkaille järjestettiin hankkeen kautta 901 eri asiakastoimenpidettä, jotka jakautuvat seuraavasti:
info 6
ryhmämuotoinen koulutus 56
koulutus...yksittäinen 94
ohjaus 480
palkkatuki julkiselle 65
palkkatuki julkiselle + opso13
palkkatuki yksit. 63
palkkatuki yksit.+ TOPPIS 1
palkkatuki yksit.+opso 3
starttiraha 2
testi 16
TOPPISkoulutus...yksittäinen 2

Hankkeen kaikkien asiakastoimenpiteiden htp-määrä on ollut yhteensä 41574 (tavoite koko hankkeessa 42767 htp). Näiden lisäksi hankkeen asiakkaita on ohjattu kansallisen rahoitus- ja palvelujärjestelmän 284 eri asiakastoimenpiteeseen. 356 hankkeessa lopettaneen pitkäkestoisen (= toimenpiteiden kesto yhteensä 7 h tai enemmän) asiakkaan työmarkkina-asema päätöshetkellä (%-jakaumana). Hankkeessa suoritettiin 40 tutkintoa ja 26 osatutkintoa.

Koulutuksessa tai opiskelemassa 12,6 %
Pitkäaikaistyöttömänä 2,5 %
Työelämän ulkopuolella 16,0 %
Työssä avoimilla työmarkkinoilla 20,0 %
Työssä muualla kuin avoimilla 12,4 %
Työtön 35,1%
Yrittäjänä 1,4 %

Lopetushetkellä kaikista päättäneistä ja keskeyttäneistä pitkäkestoisista asiakkaista koulutuksessa tai opiskelemassa, työssä tai yrittäjänä kaikista päättäneistä ja keskeyttäneistä on ollut 46,3%. Työelämän ulkopuolelle tilastoiduista noin kolmannes (lopettaneiden kokonaismäärästä 5.7 %) sijoittui johonkin aktiivitoimenpiteeseen hankeasiakkuuden päättyessä

Pohjois-Pirkanmaan te-toimiston hankeosion keskeiset toimenpiteet ovat olleet tehostettu asiakasohjaus, työvoimakoulutus sekä yksittäin että ryhmämuotoisesti järjestettynä ja palkkatukijaksot. Nämä kaikki ovat toimenpiteitä, jotka kuuluvat normaalistikin työhallinnon palvelutarjontaa. Suurin ero normaalipalveluin verrattuna oli siinä, että asiakasohjaukseen oli käytettävissä periaatteessa enemmän työaikaa kuin te-toimiston normaalissa asiakastyössä.Tosin suuren asiakasmäärän vuoksi hankkeen työntekijöiden työnhakija-asiakkaille antama keskimääräinen ohjausaika jäi vähän yli neljään tuntiin. Asiakaspalautteen mukaan se kuitenkin koettiin riittävänä, sillä hankkeen asiakkaat kokivat, että hankkeen aikana saatu yksilönohjauksen määrä oli sopiva. Sopivaksi ohjauksen määrän arvioi 79 prosenttia vastaajista. 15 prosenttia arvioi ohjauksen määräksi hieman tai aivan liian vähäiseksi ja yksi prosentti koki ohjauksen määrän olevan liian suuri. Yksilöohjauksen laatu arvioitiin pääosin hyväksi.

Yksilöllisten työvoimakoulutuksen järjestäminen osalta hankkeen merkitys oli ja on siinä, että niiden kautta ko. asiakasryhmälle saadaan turvattua normaalia työvoimakoulutusväylää parempi mahdollisuus päästä koulutukseen. Monella ko. asiakasryhmään kuuluvalla oli kokemuksia siitä, että he olivat jääneet aiemmin koulutusvalinnoissa ulkopuolelle. Näin hanke toteutti selkeästi positiivisen diskriminoinnin ideaa. Samoin tehostettu hakeutumisvaiheen ohjaus ja käytännön asioiden järjestelyssä auttaminen ennen koulutusten aloittamista koettiin tärkeänä koulutuksen onnistumisen kannalta. Hankkeen keskeinen merkitys on ollut siis siinä yksinkertaisessa oivalluksessa, että annetaan tälle asiakasryhmälle sitä mitä se tarvitseekin: tehostettuja palveluita, erityisopetusta, positiivista diskriminointia, pitkäkestoista motivointia ja tukea toimenpiteiden aikana.

Palkkatukijaksojen osalta hanke oli tarjosi pääosin lisäresurssia. Hankkeen innovatiivinen elementti tältä oli kehittää lomake palkkatukijaksoja onnistumisen arvioimiseksi. Lomake on työhallinnon vapaassa käytössä ja annettu myös eteenpäin TEM:n käyttöön.

Te-toimiston hankeosiosta rahoitettiin myös Työvoiman palvelukeskuksen aloittamista koskeva selvitys- ja perustamistyö, jonka toteutti Innolink Research Oy. Sen tuloksena alueen kunnat, KELA ja Pirkamaan TE-toimisto päätyivät käynnistämään sopimusperustaisen TYP-tyyppisen työvoiman yhteispalvelun.