Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10548

Projektin nimi: Yritysten liiketoimintaosaamisen ja seudullisten yrityspalveluverkostojen kehittäminen Lapissa 2008-2013

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.4.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 8060

Puhelinnumero: 0206360010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/lappi

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/lappi

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295037103

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmiä ovat:
1) julkisrahoitteisesti yritysneuvontaa antavat ja yrityspalveluita tuottavat toimijatahot Lapissa. Keskeisimpiä toimijoita ovat seudullisiin yrityspalveluihin kuuluvat toimijatahot: TE-toimistot, kuntien elinkeinotoimet ja kuntien elinkeinoyhtiöt, ProAgria Lappi ja Leader-toimintaryhmät,
2) kunnalliset luottamus - ja virkamiehet tai niihin rinnastettavat henkilöt (erit. yrittäjyysilmapiirin ja elinkeinoilmaston kehittäminen kunta- ja/tai seutukuntakohtaisesti)
3) yritystoimintaa suunnittelevat ja yritystä perustavat henkilöt sekä toiminnan vakiinnuttamisvaiheessa toimivat yritykset ja mikroyritykset,
4) kasvu- ja kehittämishakuiset yritykset, jotka tavoittelevat kilpailukykynsä parantamista ja liiketoiminnan kasvua mm. kansainvälistymisen avulla sekä
5) johtajuuden ja/tai omistajuuden muutostilanteessa olevat yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projekti kohdistuu myös:
1) yksityisiin yrityspalveluita tuottaviin tahoihin,
2) koulutus- ja konsulttipalveluja tuottaviin organisaatioihin ja yrityksiin,
3) yrittäjäjärjestöihin,
4) muihin kuin em. kohdassa 6.2. mainittuihin yrityksiin sekä
5) muihin kuin em. toimijatahoihin, jotka yrittäjyyttä toiminnallaan edistävät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 3606, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4066, joista naisia 1806

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 410, joista naisten työpaikkoja 200

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 361, joista naisten työpaikkoja 168

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 300, joista naisten perustamia 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 271, joista naisten perustamia 139

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin toiminnalla ja toimenpiteillä halutaan turvata julkisten yrityspalveluiden tasalaatuisuus ja saatavuus mahdollisimman lähellä yrittäjää sekä annetaan julkisille&yksityisille yritysneuvontaa antaville tahoilla mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon. Yrittäjien ja yritysten avainhlöiden liiketoimintaosaamista lisäämällä ja kehittämällä vaikutetaan yritysten parempaan kannattavuuteen ja elinvoimaisuuteen sekä parannetaan kasvukykyisyyttä ja lisätään kansainvälistyvien yritysten määrää Lapissa.

Projektin tavoitteena on
- kehittää seudullisten yrityspalveluiden toimintaa Yritys-Suomi -palvelujärjestelmäuudistuksen ja Lapin seutukunnissa valittujen toiminta- ja yhteistyömallien mukaisesti,
- ylläpitää ja vahvistaa julkisessa yrityspalveluverkostossa toimivien hlöiden osaamista
- vahvistaa syp-verkostoja TE-toimistojen hlökunnan yritysneuvonta- ja palveluosaamista lisäämällä
- kehittää yrittäjyysilmapiiriä
- kehittää alkavien ja toiminnan vakiinnuttamisvaiheessa olevien yrittäjien liiketoimintaosaamista ja yritystoimintavalmiuksia,
- parantaa yritysten kannattavuutta, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä alueellisilla ja valtakunnallisilla tuotteistetuilla asiantuntijapalveluilla ja pitkäkestoisilla valmennusohjelmilla
- aktivoida ja toteuttaa yritysten johtajuuden ja omistajuuden vaihdoksia hallitusti ja turvata yritystoiminnan jatkuvuutta.

Projektin kohderyhmiä ovat:
1) julkisrahoitteisesti yritysneuvontaa antavat ja yrityspalveluita tuottavat toimijatahot Lapissa. Keskeisimpiä syp-toimijoita ovat: TE-toimistot, kuntien elinkeinotoimet ja -yhtiöt, ProAgria Lappi ja toimintaryhmät
2) kunnalliset virka- ja luottamusmiehet
3) yritystoimintaa suunnittelevat ja yritystä perustavat henkilöt sekä toiminnan vakiinnuttamisvaiheessa olevat ja mikroyritykset,
4) kasvu- ja kehittämishakuiset yritykset, jotka tavoittelevat kilpailukykynsä parantamista ja liiketoiminnan kasvua kansainvälistymisen avulla sekä
5) johtajuuden ja/tai omistajuuden vaihdostilanteessa olevat yritykset.
Projekti kohdistuu myös:
1) yksityisiin yrityspalveluyrityksiin
2) koulutus- ja konsulttipalveluja tuottaviin tahoihin
3) yrittäjäjärjestöihin ja
4) muihin kuin em. yrityksiin ja yrittäjyyttä edistäviin tahoihin.

Projektin toimenpiteitä ovat:
1) Koulutustilaisuudet&tapaamiset yritysneuvontaa antaville julkisille yrityspalveluorganisaatioille
2) Kunnalliset ja/tai seutukunnalliset yrittäjyysilmapiirin edistämistoimenpiteet
3) Aktivointi/koulutustilaisuudet ja valmennusohjelmat yrityksen perustamista suunnitteleville ja pääsäänt. 0-3 vuotta yrittäjinä toimiville hlöille sekä mikroyrittäjille
3) Yritysneuvonta TE-tstoista määräajaksi palkattujen henkilöiden toimesta,
4) Tuotteistetut asiantuntijapalvelut pk-yrityksille
5) Pitkäkestoiset valmennusohjelmat kasvuhakuisille, kehittyville ja kansainvälistyville yrityksille
6) Valmennusohjelmat omistajanvaihdostilanteessa oleville sekä hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä kehittäville yrityksille

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotustoimenpiteet:
1) Markkinointi/rekrytointivaihe: toimijakohtaiset tapaamiset, sähköposti, seutukuntatapaamiset, Lapin TE/ELY-keskuksen intranet ja internet, Yritys-Suomi -extranet sekä vuodenvaihteen Kick off
-tilaisuus seudullisten yrityspalveluorganisaatioiden johtajille/toimijoille sekä TE/ELY-keskuksen, seudullisten yrityspalveluiden toimijoiden sekä muiden sidosryhmien yrityskäynnit
2) Toteutusvaihe ja tulosten levittäminen: seutukuntatapaamiset, toimijakohtaiset tapaamiset, sähköposti, Lapin TE/ELY-keskuksen internet ja intranet, Yritys-Suomi extranet, paikalliset ja maakunnalliset tiedotusvälineet, TE/ELY-keskuksen, seudullisten yrityspalveluiden toimijoiden sekä muiden sidosryhmien yrityskäynnit ja Lapin TE/ELY-keskuksen yrityspalvelujen uutiskirje sekä valtakunnalliset Yritys-Suomi -palvelujärjestelmään liittyvät kokoukset ja seminaarit. Muut kansalliset ja kansainväliset tapahtumat ja tilaisuudet yrittäjyyden edistämiseen liittyen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään säännöllisten seutukuntakokousten, maakunnallisten yritysneuvojatapaamisten, ohjausryhmätyöskentelyn ja Yritys-Suomi -johtoryhmätyöskentelyn kautta. Lisäksi Lapissa luotuja hyviä käytäntöjä ja todettuja ei-niin-hyviä käytäntöjä tuodaan esiin Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän valtakunnallisilla foorumeilla sekä erilaisissa valtakunnallisessa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa ja työkokouksissa. Projektin päätteeksi järjestetään maakunnallinen seminaari projektin tuloksista ja hyvistä käytännöistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 8 817 817

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 500 703

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 9 071 695

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 718 160

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yleinen arvio tavoitteiden toteutumisesta ja tärkeimmistä tuloksista.

Lapin yrittäjyyshankkeen vaikutukset Lapin pk-yrityksten toimintaan on mittava. Lapin ELY-keskuksen Yrittäjyyshankkeisiin on osallistunut yhteensä 1605 yritystä, joka tarkoittaa suhteutettuna Lapin n. 7500 yritykseen, että reilusti joka neljäs yritys on osallistunut hankkeen toimintaan. Tällä hankekokonaisuudella on vahvistettu yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja myös luotu uusia yrityksiä. Vaikuttavuutta kysyttäessä yritysten aktiivisuus jatkuvaan kehittämiseen on lisääntynyt. Lapin kuin koko Suomen menestyminen perustuu kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tälle tielle yrittäjyyshanke on luonut vahvan pohjan. Yrittäjyyden tueksi on valmennettu osaavat seudulliset yrityspalvelutoimijat, jotka tunnistavat yritysten tarpeet ja ohjaavat näitä osaaville palveluille, kehittämisen ja investointien pariin.
Kansainvälistä liiketoimintaa on edistetty monin em. ohjelmin. Joissakin Lapin kunnissa kv -toiminta on jokapäiväistä toimintaa. Nämä toimivat myös esimerkkeinä ja veturiyrityksinä monille muille verkostoyrityksille. Koulutus- ja konsultointiohjelmien kautta on voitu aktivoida uusia yrityksiä kv-markkinoille.

Yrityksen perustamista suunnittelevat henkilöt
Lapin yrittäjyyshankkeen kautta järjestettyihin yrityksen perustamisen teemapäiville osallistui yhteensä 1325 henkilöä, joista perustettiin 271 yritystä.

Seudulliset yrityspalvelutoimijat
Seudullisille yrityspalvelutoimijoille on järjestetty 57 tilaisuutta ja näissä on ollut yhteensä 1121osallistujaa. Tilaisuuksissa on syvennetty yritysten kohtaamiin haasteisiin ja hankittu osaamista näiden tunnistamiseen ja neuvontaan. Lapin seudulliset yrityspalvelutoimijat ovat lisäksi hankkineet innovaatiotoiminnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Lisäksi hanke on ollut myötävaikuttamassa Lappiin toteutettujen yritysneuvojien ammattitutkintojen määrään. Lapissa järjestettiin kaksi yrityskehittäjäkoulutusta.

Kunnat
Lapissa on 21 kuntaa, näistä 16 kuntaa on hankkinut Y4-palveluita. Kunnissa on vahvistettu mm. elinkeinostrategioita, opeteltu yritysvaikutusarviointeja sekä luotu näihin käytännön työkaluja ja tiedotettu työstetyistä aiheista kuntalaisille. Palvelu on koettu tarpeelliseksi ja joustavaksi. Toteutukset ovat olleet yksilöllisiä ja paikkakuntien tarpeista lähteneitä. Palvelun kautta on saatu uutta tapaa suhtautua yritystoimintaan sekä toimia kannustavana kumppanina eri tilanteissa.