Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10549

Projektin nimi: SISARMEET -hanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Mikonkatu 3 ja 5, PL 164

Puhelinnumero: 010 60 24000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.te-keskus-fi

Projektin kotisivun osoite: www.meetit.fi

Vastuuhenkilön nimi: Sirkka Rytkönen

Asema: Pieksämäen työ- ja elinkeinotoimiston johtaja

Sähköposti: sirkka.rytkonen(at)te-toimisto.fi

Puhelinnumero: 050 3961535

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Joroinen, Juva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät ja vajaakuntoiset työttömät työnhakijat kolmen kunnan alueelta. Lisäksi Bovallius ammattiopistosta valmistuneet kommunikaatio- ongelmaiset vajaakuntoiset opiskelijat kotipaikasta riippumatta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitoksissa opiskelevat vajaakuntoiset tai muista syistä työllistymisen erityistoimenpiteitä tarvitsevat oppilaat. Terveydellisistä syistä työttömyysuhanalaiset työntekijät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 220, joista naisia 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 220, joista naisia 92

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten tutkintoja 2

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa ohjataan asiakkaat MEET-hankkeeseen. Arvioidaan asiakkaiden kuntoutus-, koulutus ja tukityötarve. Työnhakijoille laaditaan yksilöllinen työllistymispolku, jossa keskeisenä motivaatiokeinona on palkkatyö.
Työllistyminen painottuu yrityksiin. Tehdään tiivistä yhteistyötä MEET-hankkeen kanssa mm. sosiaalisen yrityksen työpaikkojen lisäämiseksi. Tavoitteena on löytää yksityiseltä sektorilta pitempikestoisia, tarvittaessa tuettuja työpaikkoja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projetille perustetaan web sivut jossa projektin periaatteen ja eteneminen selvitetään. Projektista tehdään tapauskohtaisia informatiivisia videoita, joista kohde henkilöä tunnistamatta voidaan seurata työllistymispolkujen onnistumita tai epäonnistumista. Nykyaikainen kameratekniikka antaa mahdollisuuden suureen kuva-aineistoon josta teetetään ammattitaitoisten toimittajan ja käsikirjoittjan voimin noin puolituntia kestävä opetus/ dokumenttifilmi sosiaalisen yrityksen työllistämisen vaikeuksista ja onnistumisista.
Projektista tehdää myös paperiesite sekä suomeksi että englanniksi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät käytännöt levitetään päätösseminaarin lisäksi em webbisivulla ja informatiivisten videoista kootulla filmillä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 015 380

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 895 673

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 015 380

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 940 308

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

SISARMEET-hankkeen asiakkaista lähes puolet eli 108 henkilöä on ollut työssä tai palkkatukityössä. Tavoitetta voidaan pitää hyvänä mm. talouden taantuma huomioiden. Työelämävalmennuksessa on ollut 74 henkilöä. Edellä mainituista työssä, palkkatukityössä tai työelämävalmennuksessa kaikki eivät ole eri henkilöitä, koska usein työhön edetään työelämävalmennuksen kautta.

Vaikka noin puolet hankkeen asiakkaista on ollut työssä, niin hankkeen kuluessa on huomattu, että palkkatukityöhön tai avoimille työmarkkinoille siirtyminen on ollut liian iso haaste monelle hankkeen asiakkaalle. Työmarkkinavalmiuksien lisäämiseen tarvitaan esim. kuntouttavaa työtoimintaa. Pieksämäellä asia on edennyt kevään 2010 aikana merkittävästi.

Työllistyminen yrityksiin on jäänyt arvioitua heikommaksi, johtuen monista syistä: taloudellinen taantuma, asiakkaiden heikko ammatillinen koulutus ja vähäinen työkokemus sekä asiakkaiden vajaakuntoisuus, päihdeongelmat ja mielenterveysongelmat. Sosiaalinen yritys Bovallius Palvelut Oy on työllistänyt omaa toimintaansa kehittämällä yli kolmekymmentä asiakasta yli vuoden mittaisiin työsuhteisiin. Joroinen -Juva alueella tämä ei ole heikkojen kulkuyhteyksien vuoksi ollut mahdollista, sillä suurin osa yrityksen toiminnasta on sijoittunut Pieksämäen seudulle.Isolle osalle asiakkaistamme on löytynyt hyviä ammatillisia kouluttautumispaikkoja, hyviä työelämävalmennus ja palkkatukityöpaikkoja sekä pienelle määrälle asiakkaita työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta. Osalle asiakkaista on löytynyt syy pitkittyneeseen työttömyyteen: sairaus, päihdeongelma, vähäinen koulutustaso/ ammattitaidottomuus, kehitysvammaisuus jne. Hankkeessa on tehty paljon työtä asiakkaan elämän suunnan muuttamiseen työllistymisen suuntaan ja tukemiseen työnhaussa.