Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10551

Projektin nimi: Draivi

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0681365-1

Osoite: Kalevankatu 5-11

Puhelinnumero: (019) 764 200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sykli.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sykli.fi/draivi

Vastuuhenkilön nimi: Kati Lundgren

Asema: Projektipäällikkö

Sähköposti: kati.lundgren(at)sykli.fi

Puhelinnumero: 0505727771

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Riihimäen

Kunnat: Helsinki, Hyvinkää, Riihimäki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hyvinkään-Riihimäen alueen ja Uudenmaan autoalan ammatilliset opettajat, opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja työssäoppimispaikat
Hyvinkään-Riihimäen Ympäristöosaamisen keskus -verkoston toimijat
Auto- ja kuljetusalan yrittäjät ja työntekijät
Alan ammatillinen opettajakoulutus ja ammatillinen opettajakoulutus kokonaisuutena

3.3 Välilliset kohderyhmät

Autoalan järjestöt
Korjaamoalan yritäjät ja muut toimijat
Hyvinkään-Riihimäen aluekeskusohjelma ja sen kanssa yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun ja koulutuskeskus Palmenian koordinoima ennakointi- ja innovaatioympäristötutkimus

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 381, joista naisia 26

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kestävä kehitys on suuri haaste työelämälle. Erityisesti ilmastonmuutoskeskustelu on tuonut selkeästi esiin, että tuotanto ja kulutustavoissa tarvitaan poikkeuksellisen nopeasti suuria muutoksia, jotta ilmastonmuutoksen suurimmat haitat voidaan torjua. Esimerkiksi EU on asettanut tavoitteeksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 20 prosenttia vuoteen 2020.

Autoalaan nämä haasteet kohdistuvat erityisen vahvasti, koska liikenne on yksi keskeinen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Lähitulevaisuudessa alaan kohdistuu odotettavasti suuria muutoksia mm. alan teknisen kehityksen, lainsäädännön ja kuluttajien asenteiden muutoksen myötä. Nämä muutokset aiheuttavat uusia osaamistarpeita alan yrityksissä. Siksi tulevaisuuden muutoksia tulee ennakoida myös alan ammatillisessa koulutuksessa. Ennakoimalla tulevaisuuden osaamistarpeita ja ottamalla ne huomioon ammatillisessa koulutuksessa, voidaan parantaa yritysten ja työntekijöiden valmiuksia sopeutua tuleviin muutoksiin.

Draivi -hanke pureutuu autoalan tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseen työelämän ja oppilaitosten yhteistyönä. Hankkeessa kehitetään ammatillista koulutusta erityisesti kestävän kehityksen ja tulevaisuusajattelun näkökulmasta. Opetus- ja oppimissisältöjen lisäksi kehitetään oppimisympäristöjä sekä opetusmenetelmiä. Tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi järjestettävillä koulutuksilla halutaan tukea myös opettajien ja opiskelijoiden tulevaisuusajattelua. Sillä on jatkossa entistä suurempi merkitys, kun työtavat ja tekniikat muuttuvat nopeasti ja tarvitaan valmiuksia sekä omaksua uutta että myös taitoa arvioida ja kehittää itse omaa työtään ja toimintatapojaan.

Hankkeen tavoitteena on:
1. Autoalan koulutuksen työelämävastaavuuden vahvistaminen kestävän kehityksen osaamistarpeiden näkökulmasta
2. Autoalan opetuksen, opettajien osaamisen ja oppimisympäristöjen kehittäminen autoalan ympäristöhaasteiden ja tulevaisuusajattelun näkökulmasta
3. Alueellisen verkoston ja osaamiskeskittymän rakentaminen vastaamaan koulutuksen työelämävastaavuuden tulevaisuushaasteisiin

Tulevaisuusverstaan pohjalta tunnistetaan autoalan tulevaisuuden kestävän kehityksen haasteet. Tämän pohjalta oppilaitosten, alan yritysten ja asiantuntijoiden yhteistyönä kehitetään opettajien ja työoaikkaohjaajien täydennyskoulus, opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus sekä opiskelijoille suunnattu tulevaisuusverstas. Opetussisältöjen lisäksi kehitetään tulevaisuuskasvauksen menetelmiä ammatilliseen koulutukseen. Oppimisympäristöjen kehittämiseksi laaditaan työkaluja ja tarjotaan arviointi- ja kehittämistukea TOP-paikoille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen sisäisen tiedottamisen kohderyhminä ovat hankkeen henkilöstö, hankekumppanit ja heidän organisaationsa, rahoittajat ja ohjausryhmän jäsenet. Ulkoisen tiedotuksen kohderyhmiä ovat laajasti autoalan kestävästä tulevaisuudesta kiinnostuneet tahot erityisesti yritykset, alan järjestöt ja oppilaitokset ja ennakointi- ja innovaatioympäristöstä tietoa tuottavat tahot sekä ammatillinen opettajakoulutus.

Hankkeesta tiedottamisen ytimenä ovat koko hankeajan hankkeelle laadittavat www-sivut. Niille kootaan myös muut tiedottamisessa käytetty aineisto: esitteet, julkaisut, muu hankkeessa tuotettu aineisto, lehdistötiedotteet, seminaariaineistot ja vierailukäyntien ohjelmat. Seminaariaineistojen ja tehdyn kehittämistyön tuloksista laaditaan artikkeleja, julkaistavaksi auto- ja kestävän kehityksen alojen lehdissä. Hankkeen alussa tehtävän sidosryhmäkartoituksen myötä laaditaan tiedottamisen tueksi myös sähköpostilista, jonka avulla hankkeesta on mahdollista tiedottaa ajantasaisesti.

Tiedottamisen onnistumista seurataan sidosryhmiltä kerätyn palautteen avulla. Tiedottamisessa onnistumista arvioidaan hankkeen ohjausryhmässä ja siitä raportoidaan rahoittajalle väli- ja loppuraportoinnin yhteydessä. Hankkeen tulokset kootaan loppuraportiksi ja esitellään hankkeen päättävässä loppuseminaarissa. Hankkeen tiedottamisesta vastaa projektipäällikkö yhdessä kumppanien kanssa laadittavan tarkemman vastuutuksen mukaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanke käynnistetään yhteisellä seminaarilla. Hankkeen www-sivut laaditaan osaksi Syklin sivustoa, ja niihin laaditaan linkitys hankekumppaneiden sivustoilta.

Vuoden 2008 Tulevaisuusfoorumi -tapahtumasta ja sen tuloksista tiedottamisen välineinä ovat hankkeen sekä sidosryhmien www-sivut, sähköposti, ja alan julkaisuja varten tuotettavat artikkelit, ohjelmaesite sekä lehdistötiedote.

Vuonna 2009 tiedotuksessa painottuvat sisäinen viestintä ja sidosryhmäyhteistyö Toimenpiteistä ja tuloksista tiedotetaan www-sivuilla, sähköpostitse sidosryhmille ja hankekumppaneille. Hankesuunnitelmaan kuuluvat vierailukäynnit palvelevat myös hankkeesta tiedottamista. Jakson työryhmätyöskentelyn osallistavat työtavat tukevat sisäisen viestinnän tavoitteita.

Vuosina 2009-2010 koulutuksista tiedotetaan alan opettajille erikseen laadittavan tiedotus- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Koulutuksista tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen on tärkeä osa koulutusten tuotteistamista ja sitä arvioidaan koulutuksia pilotoidessa.

Vuonna 2011 järjestetään hankkeen loppuseminaari ja tuotetaan loppuraportti, hankken itsearviointiraportti ja hankkeen vaikutuksista kestävän kehityksen edistäjänä tehtävä ulkoinen arviointiraportti. Hankkeen tuotoksista laaditaan myös esite. Seminaarista ja koulutuksesta tiedotetaan lehdistötiedotteella, www-sivuilla, sähköpostitse ja ilmoituksin.

Vuoden 2011 tammikuussa tuotoksia esitellään EDUCA ja Auto ja korjaamo -messuilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 243 631

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 243 631

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 300 841

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 313 733

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Draivi-projektin tavoitteina olivat

1. autoalan koulutuksen työelämävastaavuuden vahvistaminen kestävän kehityksen osaamistarpeiden näkökulmasta
2. autoalan opetuksen, opettajien osaamisen ja oppimisympäristöjen kehittäminen autoalan ympäristöhaasteiden ja tulevaisuusajattelun näkökulmasta
3. alueellisen verkoston ja osaamiskeskittymän rakentaminen vastaamaan koulutuksen työelämävastaavuuden tulevaisuushaasteisiin

Draivin koordinaattorina ja hallinnoijana toimi Suomen ympäristöopisto SYKLI ja osatoteuttajia olivat Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH, Hyria koulutus Oy, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Laurea ammattikorkeakoulu ja Autoalan keskusliitto AKL. Projekti toteutettiin aikavälillä 4/2008-3/2011.

Projektin keskeisimpiä tuloksia ja tuotoksia ovat:

1. Autoalan tulevaisuusfoorumi 9.10.2008
Foorumin tavoitteena oli kartoittaa auto- ja kuljetusalan tulevaisuudennäkymiä, haasteita ja keinoja vastata erityisesti kestävän kehityksen haasteisiin. Foorumiin kokoontui nelisenkymmentä osallistujaa. Työryhmien tuotosten perusteella valittiin ne autoalan tulevaisuuden osaamistarpeet, joihin projektissa keskityttiin.

2. Autoalan opettajien koulutukset
Draivin puitteissa toteutettiin koulutuksia pilottioppilaitosten autoalan opettajille. Koulutusten tavoitteena oli antaa tukea opetuskokonaisuuksien laatimiseen ja tietoa esim. autoalaan tulevaisuudessa kohdistuvista muutoksista.

3. Valmiit opetuskokonaisuudet autoalan ammatilliseen opetukseen
Draivissa laadittiin valmiita opetuskokonaisuuksia autoalan ammatilliseen opetukseen. Kokonaisuuksissa on kuvattu oppimistavoitteet, opetussisällöt sekä opetusmenetelmät. Kokonaisuuksiin sisältyy myös valmiita esityksiä ja opettajan taustamateriaaleja. Kokonaisuuksia laadittiin yhteensä seitsemän:
Kestävät käytännöt arjessa ja autokorjaamolla, Auton elinkaari, Kestävä kehitys autoalalla, Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa, Tulevaisuuden autoteknologiat (automyynti), Yrityksen yhteiskuntavastuu ja ympäristömarkkinointi ja Taloudellinen ajaminen ja kestävä kehitys tavaraliikenteessä (kuljetuslogistiikka).

4. Opiskelijoiden tulevaisuusverstas autoalalle
Tulevaisuusverstaan tavoitteena on oppia tarkastelemaan auto- ja kuljetusalaa laajasti ja oppia pohtimaan, minkälainen auto- ja kuljetusala on tulevaisuudessa ja mitä ympäristöasiat ja kestävä kehitys merkitsevät alalle tulevaisuudessa. Tulevaisuusverstaasta laadittiin vastaavanlainen kuvaus kuin muista opetuskokonaisuuksista.

5. Kestävän kehityksen oppimispolkumalli ja esimerkkioppimispolku autoalalle
Oppimispolku on kuvaus kestävän kehityksen oppimistavoitteista ja opetuksen sisällöistä tutkinnon aikana vuositasolla. Esimerkkioppimispolkua voi hyödyntää oman oppilaitoksen kestävän kehityksen opetuksen ja oppimispolun suunnittelussa.

6. Korjaamon käytännöt kuntoon: autokorjaamon tarkistuslistat ja hyvät käytännöt
Draivissa laadittiin käytännönläheinen opas autoalan oppilaitoksille ja yrityksen työ- ja oppimisympäristöjen arvioinnin ja kehittämisen työkaluksi. Oppaassa on koottu tarkistuslistoja eri aiheista ja kuvattu samoista aiheista joitakin korjaamoiden hyviä käytäntöjä.

7. Malli ja työkalut kestävän kehityksen oppimistavoitteiden sisällyttämiseksi työssäoppimisjaksolle
Korjaamo-oppaan tarkistuslistoja voi hyödyntää työssäoppimisjakoilla opiskelijoiden tehtävänä. Tehtävä tukee opiskelijan kestävän kehityksen taitojen kehittymistä sekä työssäoppimispaikan käytäntöjen kehittämistä. Draivissa laadittiin myös ohjeistus tarkistuslistojen hyödyntämiseen työssäoppimisjaksolla.

8. Kuljettajakoulutukset ja korjaamokoulutus
Draivin puitteissa järjestettiin ammattikuljettajille koulutusta mm. taloudellisesta ajotavasta. Projektissa myös kehitettiin ja pilotoitiin koulutus raskaan kaluston korjaamoille hyödyntäen autokorjaamoiden tarkistuslistoja.

Kaikki projektin tuotokset ovat saatavilla ja ladattavissa projektin www-sivuilla: www.sykli.fi/draivi