Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10559

Projektin nimi: Voimavuodet - Takaisin työelämään

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Osoite: Tarkk'ampujankuja 1, PL 181

Puhelinnumero: 0153 5561

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mamk.fi

Projektin kotisivun osoite: voimavuodet.mamk.fi

Vastuuhenkilön nimi: Salla Seppänen

Asema: koulutusjohtaja

Sähköposti: salla.seppanen(at)mamk.fi

Puhelinnumero: 050 320 6831

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Mäntyharju, Kangasniemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmään sisältyvät työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, jotka ovat työvoimapalvelukeskus Reitin asiakkaita. Erityisesti projektin toiminta kohdistuu +45 -vuotiaisiin syrjäytymisuhan alla oleviin, mutta muitakaan ikäryhmiä ei suljeta kokonaan pois projektin piiristä. Kaiken kaikkiaan kohderyhmän arvioidaan olevan noin 60-100 työtöntä/vuosi.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Laajennettuun terveystapaamiseen liittyvän koulutuksen osalta kohderyhmänä ovat Vaalijalan työvalmentajat, 6-8 henkilöä sekä Työvoimapalvelukeskus Reitin henkilökunta, 5 henkilöä.

Työterveyshuolto, josta edustaja myös ohjausryhmässä. Projekti tuottaa tietoa ja malleja, joita voidaan hyödyntää työterveyshuollon toiminnan kehittämisessä.

Muut projektitoimijat ja sitä kautta työttömät, koska hanke tuottaa tietoa ja mallinnukset työttömien ja työttömyysuhanalaisten henkilöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 248, joista naisia 104

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 166, joista naisia 96

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VOIMAVUODET -hankekokonaisuus on työikäisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien kehittämishanke Etelä-Savon alueella ja seutukunnilla. Voimavuodet; Takaisin työelämään -projektissa paneudutaan erityisesti työttömien ja työttömyysuhan alaisten syrjäytymisen ehkäisemiseen, osallisuuden lisääminen ja terveyden edistämiseen. Projektissa on mukana Työvoimapalvelukeskus Reitti, jonka kautta hankkeen toimintapiiriin ohjautuu vuositasolla 60 - 100 asiakasta ja Vaalijalan kuntayhtymän työvalmentajat.

Projektin kohderyhmä
Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, jotka ovat työvoimapalvelukeskus Reitin asiakkaita. Erityisesti projektin toiminta kohdistuu +45 -vuotiaisiin työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin, mutta muitakaan ikäryhmiä ei suljeta kokonaan pois hankkeen piiristä.

Projektin tavoitteet:
- Työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden terveyden edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja sosiaalisen aseman parantaminen.
- Terveyserojen kaventaminen työelämässä ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden välillä.
- Laajennettujen terveystapaamismallien kehittäminen työelämän ulkopuolella oleville henkilöille ja erityisesti +45 v. ikä- ja kohderyhmään kuuluville miehille, joilla terveysongelmat usein kasaantuvat ja ovat terveysvaikutuksiltaan laajoja
- Toimintamallin kehittäminen työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden voimaantumisen, elämän hallinnan ja omaehtoisen terveyden edistämisen tukemiseen ja lisäämiseen.

Projektin toimenpiteet:
- Laajennetut terveystapaamiset, joiden avulla seulotaan ne asiakkaat, joilla on riski terveysongelmien kasaantumiseen.
- Elintapoihin vaikuttaminen; ravinto- ja liikuntaliikuntatottumusten kehittäminen ja tupakoinnin sekä alkoholin käytön vähentäminen
- Toiminnat, joiden kautta vahvistetaan työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden elämänhallintaa, arjessa selviytymistä ja omaehtoista terveyden edistämistä.
- Työvalmentajille ja Reitin henkilökunnalle suunnattu koulutus

Projektin välittömät tulokset:
1. Työttömien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toimintamalli, joka tukee työvoiman saatavuutta ja ehkäisee työttömyyden kautta aiheutuvia terveysriskejä ja sosiaalista syrjäytymistä.
2. Luo ja vahvistaa hyvinvoinnin edistämistä tukevia yhteistoimintaverkostoja eri toimijoiden (kolmassektori, yritykset, hyvinvointipalvelutuottajat ja koulutus) välille.
3. Laajennettuun terveystapaamiseen liittyvän koulutuksen kehittäminen

Voimavuodet - Takaisin työelämään -hanke kuuluu osaksi kolmen hankkeen muodostamaa hankekokonaisuutta, jonka muut hankkeet ovat Voimavuodet - Hyvinvoivat työyhteisöt (ESR) ja Voimavuodet - Sähköiset terveyspalvelut (EAKR).

Hankkeen toiminta-aika on 2008-2011.
Hankkeen koordinattorina on Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy, Terveysalan laitos Mikkeli.
Lisätietoja: koulutusjohtaja Salla Seppänen, salla.seppanen@mamk.fi, p. 050 320 6831
projektipäällikkö Marja-Liisa Laitinen, marja-liisa.laitinen@mamk.fi, p. 040 826 6073

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistyessä sille laaditaan tiedotussuunnitelma. Tiedotuksen painopisteet ovat seuraavat:
- Projektipäätöksestä tiedottaminen mahdollisimman kattavasti eri medioille.
- Projektikäytännöistä tiedottaminen yhteistyö- ja sidosorganisaatioille.
- Projektille tehdään oma esite ja muu esittelymateriaali.
- Projektista syntyvät opinnäytetyöt ja tutkimusartikkelit ovat olennainen osa tiedottamista ja hyvien käytäntöjen levittämistä.
- Projektitiedotus integroidaan myös mukana olevien organisaatioiden omaan sisäiseen viestintään (intranet, organisaation omat lehdet), jolle tuotetaan jatkuvasti hankkeen etenemisestä kertovaa materiaalia.
- Projektista tiedotetaan ja se verkottuu muiden sitä lähellä olevien projektien kanssa
- Projektia esitellään hallinnoijan www-sivuilla sekä eri puolilla maakuntaa järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa ja seminaareissa.

Tiedottamisessa hyödynnetään projektin hallinnoijan ja yhteistyökumppaneiden jo olemassa olevia verkostoja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitetyt hyvät työ-, tuote- ja menetelmäkäytännöt tunnistetaan, arvioidaan ja mallinnetaan. Tuote- ja menetelmäkäytännöt koskevat toimintamalleja ja palveluita omaehtoisen terveydestä huolehtimiseen hankkeen kohderyhmille sekä projektin tavoitteita edistäviä yhteistoimintaverkostoja.

Hyviä tuote- ja menetelmäkäytäntöjä levitetään aktiivisen tiedottamisen (lehdistö, sähköinen media), materiaalien, koulutustilaisuuksien sekä seminaarien avulla. Projektissa tehdään tutkimusta, jonka tuloksia hyödynnetään toimintamallien kehittämisessä ja tulosten tehokkaassa levittämisessä. Projektia esitellään kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa ja seminaareissa, esim. valtakunnallisilla ammatillisen kuntoutuksen päivillä, Kuntoutussäätiön ja Vatesin vuosiseminaareissa.

Alustava levittämisaikataulu:
- v. 2009 käynnissä olevien toimintojen tiedottaminen eri medioiden sekä Reitin ja Vaalijalan kautta.
- v. 2010-2011 hankkeen tulokset, mallinnukset ja julkaisu esitellään paitsi hankkeen seminaarissa myös eri medioiden kautta mahdollisimman laajaan käyttöön.
Hyviä työkäytäntöjä levitetään muille projektiorganisaatioille ja hankkeessa mukana oleville tahoille sitä mukaa kun ne tunnistetaan ja testataan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 166 782

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 153 618

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 184 782

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 170 048

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoite
Voimavuodet -hankekokonaisuus oli työikäisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien kehittämishanke Etelä-Savossa. Voimavuodet hankekokonaisuuden osahankkeen Takaisin työelämään tavoitteena oli pääasiassa yli 45 -vuotiaiden työttömien ja työttömyysuhan alaisten henkilöiden syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden lisääminen. Tavoitteena oli myös kehittää hyvinvointi- ja terveystapaamisten toimintamalli työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden voimaantumisen, elämän hallinnan ja omaehtoisen terveyden edistämisen tukemiseen ja lisäämiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää ja vahvistaa hyvinvoinnin edistämistä tukevia yhteistoimintaverkostoja ja koulutusmalleja eri toimijoiden (kolmassektori, yritykset, hyvinvointipalvelutuottajat ja koulutus) välille. Hankkeessa mukana olleiden työttömien ikäjakaumaksi muodostui 21 - 62 vuotta ja keski-iäksi 45,5 vuotta.

Toteutus
Työvoiman palvelukeskus Reitti oli luonteva yhteistyökumppani hallinnoivalle Mikkelin ammattikorkeakoululle. Samoin Vaalijalan kuntayhtymä sillä myös heidän palkkalistoillaan on työvalmentajia. Prosessiyhteistyössä mukana oli myös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin verkkopalveluiden asiantuntijat ja heidän kauttaan OmaHyvis verkkopalvelun pilotointi.

Hankkeen prosessit suunniteltiin yhteistyössä toimijoiden kanssa (Mamk, Reitti, Esshp). Hankkeen käytännön toimet suoritettiin Mamkin Hyvinvointipalvelukeskus Elixiirissä jonne työttömät ohjautuivat joko Reitin, TE -toimiston, työttömien yhdistyksen tai muuten hankkeesta tiedon saatuaan. Keväällä 2009 suunnittelutyöryhmä työsti viiden hyvinvointi- ja terveystapaamisten mallin jota käytännössä toteutettiin syksyllä 2009 alkaen. Viimeiset, viidennet, seurantakäynnit suoritettiin syksyllä 2010.

Terveystapaamisilla pyrittiin seulomaan ne, joilla oli riski terveysongelmien kasaantumiseen ja luomaan malli terveysongelmien varhaiseen puuttumiseen. Terveystapaamisilla selvitettiin kokonaiskolesteroli, verenpaine, verensokeri, hemoglobiini, pituus, paino, BMI, kehonkoostumus ja puristusvoima sekä kartoitettiin elämäntilanne, ihmissuhteet ja sosiaalinen verkosto. Keskusteluissa oli luonnollisesti läsnä myös terveys-, liikunta- ja työllistymisasiat sekä niihin liittyvänä työkyky ja sen ylläpitäminen.

Koko tapaamisprosessin ajan yhteistyökumppanit, lähinnä Mamkin opettajat ja opiskelijat sekä Reitin terveydenhoitaja pitivät asiakaspalaverejä lähes viikoittain. Palavereissä käytiin läpi asiakkaiden asiat ja suunniteltiin jatkohoitomahdollisuuksia tai -toimenpiteitä.

Asiakasprosessin lisäksi hanke toteutti myös koulutusprosessi työvalmentajille ja henkilöille joilla on asiakkaina työttömiä. Koulutuksen sisältö suunniteltiin yhteistyössä työvalmentajien kanssa ja siinä oli aiheena mm. asiakkaan tunnemaailma ja sen vaikutus, ihmisen seksuaalisuus, huumeet ja muut päihteet sekä mielenterveys.

Tulokset
Hankkeella tavoitettiin 120 alueen työtöntä ja heistä 81 kävi läpi koko viiden tapaamiskäynnin sarjan. Suurin osa kävi läpi alkuperäisen suunnitelman mukaiset neljä käyntiä.

Työttömien työkykyindeksin keskiarvoksi muodostui alku- ja loppumittauksissa 33 (n=45), joka työkykyluokituksen mukaan vastaa kohtalaista työkykyä. AUDIT -kyselyn perusteella ilmeni (n=78), että miehet käyttivät alkoholia useammin ja suurempina annosmäärinä kuin naiset. Molemmilla sukupuolilla ja kaikkien ikäryhmien mukaan mitattuna alkoholinkäyttö jäi enimmäkseen 1-2 annokseen kerralla, mutta runsasta käyttöä oli kuitenkin lähes jokaisessa ikäryhmässä. Työttömyysajan pituuden mukaan käyttö oli runsainta alle 1 vuotta sekä yli 13 vuotta työttömänä olleilla.

Asiakaspalautteiden perusteella voidaan arvioida että hanke onnistui tavoitteessaan kannustaa hyvinvoinnin parantamiseen ja terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseen. Asiakaspalautteissa todettiin erilaisten terveydentilan mittausten ja tutkimusten olleen heille erittäin tärkeitä. Myös saatu terveystieto oli tarpeellista ja tapaamiset olivat tunnelmaltaan asiakasta kunnioittavia.

Hankkeen toimijat havaitsivat että useimpien työttömien suurin terveysongelma oli yksinäisyys ja ulkopuolelle jäämisen tunne. Etenkin miesten kohdalla työttömyyden aiheuttama yhteisöllisyyden puute oli usein merkittävä lähtösyy myös lisääntyneelle alkoholin käytölle ja siitä välillisesti aiheutuneille monille terveydellisille ja sosiaalisille ongelmille. Myös monet naiset kokivat sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle jäämisen yhdeksi suurimmaksi syyksi terveydentilansa heikentymiselle.

Työttömyys ja siihen liittyvät ilmiöt vaativat moniammatillista vuorovaikutusta eri tahojen kanssa. Hankkeessa onnistuttiin vahvistamaan jo aiemmin syntyneitä verkostosuhteita ja luomaan uusia.

Mikkelin ja ympäristökuntien kesken on menneillään neuvottelut sosiaali- ja terveyspalvelujen seudullistamisesta. Työvoiman palvelukeskus Reitti toimii seudullisesti, joten hankkeissa saatu tieto on sitä kautta hyödynnettävissä jo nyt.