Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10562

Projektin nimi: Miehet ja syrjäytyminen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Viola - väkivallasta vapaaksi ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1551880-6

Osoite: Savilahdenkatu 24

Puhelinnumero: (015) 365 330

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.violary.fi

Projektin kotisivun osoite: www.violary.fi

Vastuuhenkilön nimi: Sirkku Mehtola

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: sirkku.mehtola(at)viola-vakivallastavapaaksi.fi

Puhelinnumero: 044 529 0088

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat sekä syrjäytymisvaarassa (elämänhallinnallisia ongelmia: työ, sosiaalinen asema, asuminen, perhetilanne, työkyky) olevat että jo syrjäytyneet (kriminaalihuollon asiakkaat, vankeusvangit) nuoret miehet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuotokset välittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon, päihdehuollon, rikosseuraamusalan sekä oikeustoimen ja poliisin toimintoihin. Lisäksi kohderyhmään kuuluvien henkilöiden sosiaaliset verkostot tulevat välillisesti hyötymään hankkeen tuotoksista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 90, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 53, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorten miesten syrjäytymisen ilmiöön liittyvät ongelmat moninaistuvat ja kärjistyvät usein tilanteiksi, joissa tarvitaan moninaisia erityistason palveluita. Siitäkin huolimatta, että sosiaali- ja terveydenhuollon perinteinen palvelukenttä rakentuu laadukkaista peruspalveluista ja erityisen tuen toiminnoista, kuntasektori ei ole kattavasti pystynyt vastaamaan syrjäytymisvaarassa olevien miesten muuttuviin palvelutarpeisiin. Syrjäytymisvaarassa olevat miehet tarvitsevat erityisiä ennaltaehkäisevän tuen ja palvelujen muotoja, joilla syrjäytymisen syvenemiseen ja ongelmien kasaantumiseen voidaan tehokkaasti puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Hanke keskittyykin juuri näiden erityistarpeiden huomioimiseen ja kehittämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Hankkeen varsinaisena tavoitteena on luoda tehokas yhteistyörakenne- ja verkosto niiden viranomaisten välille, jotka kohtaavat työssään syrjäytymisvaarassa olevia miehiä. Hankkeen tavoitteena on varhaisen tuen ja puuttumisen avulla vaikuttaa syrjäytymisen ilmiöön joko ennaltaehkäisevästi tai korjaavin toimenpitein. Käytännössä, koska hanke perustuu palveluohjaukseen keskittyvälle työtavalle, tarkoittaa tämä käyttäjä- ja kysyntäkeskeisen palveluketjun mallintamista ja rakentamista eri toimijoiden välille. Hankkeessa toteutetaan siten reaalisia palvelusuunnitelmia (edelleenpoluttamisia), joissa syrjäytymisvaarassa olevien miesten palveluohjausta pilotoidaan käytännössä. Päävastuu syrjäytyneiden miesten palveluohjauksesta on hankkeen työntekijällä, joka konkreettisesta vastaa palvelusuunnitelmien ja poluttamisen tekemisestä ja toteuttamisesta yhdessä asiakkaan kanssa.

Hankkeen kohderyhmä koostuu syrjäytymisvaarassa olevista tai jo syrjäytyneistä nuorista miehistä, joilla on elämänhallintaan liittyviä ongelmia (esim. työ, sosiaalinen asema, asuminen, perhetilanne, työkyky). Miehet ohjautuvat hankkeeseen ensisijaisesti kuntien sosiaalitoimen (välillisesti myös vankeinhoidon, kriminaalihuollon ja erilaisten päihde- ja mielenterveysyksiköiden) kautta pääsääntöisesti maksusitoumusperiaatteella.

Hankkeen laadullisina vaikutuksina voidaan yleisesti pitää hyvinvoinnin ja tasa-arvon lisääntymistä miesten syrjäytymisen ilmiöön liittyvän erityisosaamisen parantumisen kautta. Hankkeeseen osallistuvien miesten näkökulmasta tämä tarkoittaa syrjäytymisriskien vaikuttavuuden, kasaantumisen ja ketjuuntumisen vähentämistä ja ehkäisemistä keskittymällä erityisesti suojaaviin tekijöihin (vrt. elämänhallinta) . Hankkeen sidosviranomaisten (ja järjestöjen) näkökulmasta tämä tarkoittaa nuorille syrjäytymisvaarassa oleville miehille suunnatun ja mallinnetun, varhaisen puuttumisen perustalle rakennetun yhteistyörakenteen ja -verkoston syntymistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeella on omat nettisivut. Hankkeen varsinainen tiedotustoiminta tapahtuu työkokousten, seminaarin, artikkelien ja hankkeen kirjallisen raportin muodossa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009: hankkeen työkokoukset
2010: verkostoyhteistyö (poluttaminen), työkokoukset
2011: hankkeen loppuseminaari ja -raportti, koulutustilaisuudet/työkokoukset, tulosten esittely alan julkaisuissa

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 210 154

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 157 852

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 234 034

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 160 852

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen varsinaisena tavoitteena oli luoda tehokas yhteistyörakenne- ja verkosto niiden viranomaisten välille, jotka kohtaavat työssään syrjäytymisvaarassa olevia miehiä. Hankkeen tavoitteena oli varhaisen tuen ja puuttumisen avulla vaikuttaa syrjäytymisen ilmiöön joko ennaltaehkäisevästi tai korjaavin toimenpitein. Käytännössä, koska hanke perustui palveluohjaukseen keskittyvälle työtavalle, tarkoitti tämä käyttäjä- ja kysyntäkeskeisen palveluketjun mallintamista ja rakentamista eri toimijoiden välille. Hankkeessa toteutettiin siten reaalisia palvelusuunnitelmia (ns. edelleenpoluttamisia), joissa syrjäytymisvaarassa olevien miesten palveluohjausta pilotoitiin käytännössä yksilövalmennuksen keinoin. Päävastuu yksilövalmennuksen toteuttamisesta oli Porstua ry:n työntekijöillä, hankkeen työntekijä(t) vastasivat valmennusprosessiin osallistuvien ja kuntien sosiaalitoimien välisestä yhteistyöstä.

Hankkeen kohderyhmä koostui syrjäytymisvaarassa olevista tai jo syrjäytyneistä nuorista miehistä, joilla oli elämänhallintaan liittyviä ongelmia (esim. työ, sosiaalinen asema, asuminen, perhetilanne, työkyky). Miehet ohjautuivat hankkeeseen ensisijaisesti kuntien sosiaalitoimen (välillisesti myös vankeinhoidon, kriminaalihuollon ja erilaisten päihde- ja mielenterveysyksiköiden) kautta pääsääntöisesti maksusitoumusperiaatteella. Valmennuksen vaikuttavuudesta tehtiin opinnäytetyö (Birgitta Laine 2012).