Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10573

Projektin nimi: TYÖTÄ, TIETOA JA TYÖVOIMAA

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.4.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto / Itäinen sosiaaliasema

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0201256-6

Osoite: PL 7440

Puhelinnumero: (09) 310 4011

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hel.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hel.fi/hki/sosv/fi/maahanmuuttajien_palvelut/hankkeet

Vastuuhenkilön nimi: Maaretta Pukkio

Asema: Itäisen sosiaaliaseman päällikkö

Sähköposti: maaretta.pukkio(at)hel.fi

Puhelinnumero: (09) 310 62523

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kauniainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Itähelsinkiläiset yrittäjät ja työttömät maahanmuuttajataustaiset asukkaat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työhallinto, sosiaalitoimi, maahanmuuttajien perheet, maahanmuuttajajärjestöt, yrittäjäjärjestöt, työyhteisöt, elinkeinoelämä.
Yleisesti kaupungin terveen kansainvälisyyden kehittäminen

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1220, joista naisia 470

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 534, joista naisia 283

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työtä, tietoa ja työvoimaa -projekti toimii Itäisellä sosiaaliasemalla, jonka toiminta-alueella asuu suurin osa maahanmuuttajataustaisista helsinkiläisistä. Samalle alueelle sijoittuu myös paljon työpaikkoja.
Maahanmuuttajien työttömyysprosentti on edelleen joidenkin kansallisuuksien osalta jopa yli 60 % (Tilastokeskus/ TM 15.6.07), vaikka työllisyystilanne on yleisesti parantunut. Toisaalta samanaikaisesti yrityksissä kärsitään työvoimapulasta. Työllisyyden parantaminen on tärkeää syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja yritysten toimintaedellytyksiä tukevaa toimintaa. Projektissa tuotetaan kaupungin ja työhallinnon normaalien työllisyyspalveluiden tueksi eri kulttuureista tulleiden työnhakijoiden ja työpaikkojen tarpeita yhdistäviä ja kohtaamista helpottavia toimintamalleja. Projektin yhteistyökumppaneina ovat mm. yrittäjäjärjestöt ja maahanmuuttajayhteisöt.
Hankkeessa työllistetään maahanmuuttajia yrityksiin ja parannetaan maahanmuuttajien työllistymisedellytyksiä. Yrityksille tarjotaan tukea, neuvontaa ja koulutusta monimuotoisen työyhteisön haasteissa. Julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyöhön kehitetään toimintamalleja kansainvälistyvän kaupungin tarpeisiin.
Edellisten projektien ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kokemuksia hyödynnetään jatkokehittämällä räätälöityjä maahanmuuttajatyön ja työllistämisen ohjaus- ja koulutusmalleja mm. työvalmennusta. Samalla mallinnetaan työvalmentajan toimenkuvaa ja edistetään monimuotoisen työyhteisön kehittymistä.
Työtä, tietoa ja työvoimaa -projekti tuottaa ja hankkii palveluita sekä työvoimaa tarvitseville yrityksille että potentiaalisille työnhakijoille. Projektissa työskentelee kahdeksan työntekijää, joista kaksi vastaa projektin toteuttamisesta ja yhteyksistä yrityksiin. Kuusi työntekijää toimii työvalmentajina. Työvalmentajat muodostavat moniammatillisen tiimin, jolla on valmiuksia työskennellä erilaisten kulttuurien ja kohderyhmien esim. nuorten ja perheiden kanssa.
Projektiin hankitaan ostopalveluina suomen kielen ja atk:n koulutusta, ammatinvalinnanohjausta sekä monimuotoisuuskoulutusta ja kulttuuritulkkausta. Lisäksi järjestetään info- ja rekrytilaisuuksia sekä työnantajille että työnhakijoille. Kulttuuriosaamista pyritään hankkimaan erityisesti maahanmuuttajajärjestöiltä, joita samalla ohjataan tuotteistamaan osaamistaan. Suomen kielen koulutusta järjestetään erilaisissa ympäristöissä kuten työpaikoilla, leikkipuistoissa ja moskeijoissa. Työpaikkojen kielikoulutuksiin yhdistetään oppimateriaalin tuottaminen eri ammattialojen ja kielitaustojen tarpeisiin. Materiaalit ovat yritysten käytössä myös projektin jälkeen. Projekti edistää alueen maahanmuuttajatyön verkoston toimintaa ja projektien yhteistyötä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkamisesta ja projektihenkilökunnan rekrytoimisesta tiedotetaan yhteistyötahoille syksyllä 2008. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa työskenteleviä työvoimavirkailijoita, sosiaalityöntekijöitä, -ohjaajia ja etuuskäsittelijöitä sekä perhetyöntekijöitä informoidaan projektin tarjoamasta palvelusta. Yrittäjille ja maahanmuuttajayhteisöille järjestetään tiedotuskampanja. Projektille valmistetaan yleisesite ja tiedotuksessa hyödynnetään kaupungin sisäistä ja ulkoista tiedotusta, internet- ja intranet-palveluita, paikallislehtiä ja yrittäjien ja maahanmuuttajien omia lehtiä. Kohderyhmille järjestetään tiedotustilaisuuksia ja projektista tiedotetaan verkostokokouksissa.

Vuonna 2009 projektista tiedotetaan verkostokokouksissa. Projekti järjestää info- ja rekrytilaisuuksia, joiden yhteydessä kerrotaan projektista ja jaetaan esitettä. Koulutuksien yhteydessä kerrotaan työllistymismahdollisuuksista projektin avulla. Yhteistyökumppaneihin ja erityisesti yrityksiin ollaan aktiivisesti yhteydessä. Väliraportti syksyllä 2009 toimitetaan yhteistyökumppaneille ja siitä tiedotetaan yrittäjien ja maahanmuuttajien lehdille.

Vuoden 2010 keväällä jatketaan info- ja rekrytilaisuuksia ja verkoston yhteistapaamisia, joissa projektista kerrotaan. Syksyllä järjestetään projektin loppuseminaari, josta tiedotetaan myös median edustajille. Projektin loppuraportti julkaistaan 2011 ja toimitetaan yhteistyötahoille ja tiedotusvälineille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin toiminnasta ja hyvistä käytännöistä kerrotaan monikulttuuriverkoston kokouksissa, yrittäjien järjestöissä ja yhteistyötapaamisissa koko projektin ajan.
Projektin toteutumisesta raportoidaan sosiaaliviraston ja kaupungin johdolle säännöllisesti.
Ohjausryhmän jäsenet tiedottavat projektista omille taustaorganisaatioilleen. Tiedotusvälineisiin ollaan aktiivisesti yhteydessä.
Projektin henkilökunta osallistuu eri valtakunnallisiin tapahtumiin, joissa projektin kokemuksista kerrotaan.
Vuosina 2009 ja 2010 tehdään matkat johonkin muuhun EU-maahan, esimerkiksi Englantiin tai Hollantiin. Tarkoituksena on tutustua sikäläisiin maahanmuuttajiin kohdistettuihin työvalmennus- ja kotouttamismalleihin ja niistä saatuihin tuloksiin. Tutustumiskohteina olisivat myös erilaiset työpajat ja muut välityöpaikat. Samalla kerrotaan oman projektin toiminnasta ja tavoitteista.

Projektin loppuvaiheessa painotetaan hyvien käytäntöjen hyödyntämistä ja jatkumista alueella projektin jälkeen. Syksyllä 2010 pidettävässä loppuseminaarissa kerrotaan projektin kokemuksista painottaen hyvien käytäntöjen levittämistä.

Keväällä 2011aikana projektin tuloksista ja maahanmuuttajien työvalmennuskokemuksista koulutus- ja tiedotuspaketteja, jotka on tarkoitettu sidosryhmien käyttöön. Projekti järjestää yleisiä tiedotustilaisuuksia sekä ohjausta ja konsultointia sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille, te-toimiston työntekijöille ja maahanmuuttajajärjestöjen avainhenkilöille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 952 595

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 934 552

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 120 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 099 473

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Helsingin kaupungin Itäisellä sosiaaliasemalla on vuosina 2008-2011 toiminut ESR-osarahoitteinen Työtä, tietoa ja työvoimaa -projekti, jonka päätavoite oli alueella asuvien työttömien maahanmuuttajataustaisten asukkaiden työllistymisen tukeminen työvalmennuksen keinoin. Lisäksi projektilla oli muita työvalmennuksen mallintamiseen, koulutuksen kehittämiseen, yritysten rekrytoinnin avustamiseen sekä maahanmuuttajajärjestöjen ja verkostotyön tukemiseen liittyviä tavoitteita ja toimintaa.

Maahanmuuttajien työvalmennuksen mallintaminen oli yksi TTT-projektin tavoitteita. Projektin taustalla oli Sosiaaliviraston Työhön ohjaus -yksikössä toteutettu pitkäaikaistyöttömien työvalmennus, jossa valmentajat työskentelivät sosiaaliasemilla. Työvalmennusta haluttiin laajentaa maahanmuuttajien työllistymistä tukevaksi kehittämällä malli, jota voitaisiin jatkossa hyödyntää sosiaalityön apuna.

Työtä, tietoa ja työvoimaa -projektissa työskenteli projektipäällikön ja -koordinaattorin lisäksi kuusi hyvin eri taustoilta tulevaa ja eri aloja tuntevaa työvalmentajaa. Projektin aikana työvalmentajat osittain vaihtuivat, millä oli merkitystä mallin kehittämistyön jatkuvuuteen. Toisaalta valmentajien vaihtuminen lisäsi projektissa tietoa eri kulttuureista ja työtavoista työvalmennuksessa.

Työvalmentajat edustivat eri kansallisuuksia ja kieliosaamista ja heillä oli kokemusta eri ammateista, järjestötyöstä, yrittäjyydestä ja myös työttömyydestä ja työnhausta. Kaikilla oli aikaisempaa kokemusta työvalmennuksesta tai maahanmuuttajien neuvonnasta. Erityisen tärkeää projektin toiminnalle oli työhallinnon palveluksessa olleiden kokemus ja tieto TE-toimiston säännöistä ja toiminnasta. Työttömyysturvaan ja työllistymisen tukiin liittyvät lait ja säädökset määrittelevät monia työn hakijan oikeuksia ja velvollisuuksia ja niiden tunteminen työllistymisen ohjauksessa on erittäin tärkeää. Omakohtainen kokemus maahanmuutosta ja kotoutumisen prosessista sekä työnhausta olivat suureksi hyödyksi työvalmentajan työssä.

TTT-projektin työvalmennusvaihe kesti noin kaksi vuotta, jona aikana projektissa oli 534 asiakasta työvalmennuksessa. Heidän lisäkseen projektissa oli 1250 kirjattua lyhytaikaista neuvontatapahtumaa. Projektisuunnitelmassa oli vuosille 2008- 2010 projektin asiakastavoitteena yhteensä 1220 asiakasta, josta työvalmennukseen osallistuvien asiakkaiden määrä oli 700. Pitkäkestoiseen työvalmennukseen osallistuneiden määrä on suunnitelmassa arvioitua pienempi, mikä johtuu osaksi asiakkaiden työllistymisen hitaudesta. Asiakkaiden työllistymisen esteet olivat ennalta arvioitua suurempia ja projektin toiminta-aikana vaikuttanut yleinen lama hidasti työllistymistä. Myös projektin henkilökunnan vaihtuvuus vaikutti asiakkaiden määrään.

Projektin aikana asiakkaista 120 työllistyi avoimille työmarkkinoille ilman tukia. 12 asiakasta aloitti yritystoiminnan. Osa asiakkaista työllistyi määräajaksi ja työn jatkuvuutta seurattiin projektin aikana 6 kk kuluttua työhön menosta. Noin 3/4; työllistyneistä oli tarkistushetkellä edelleen työssä, jolloin asiakkuus projektissa heidän osaltaan päätettiin.

Projektin tavoitteena oli avoimille työmarkkinoille työllistyminen. Työllistymispolun välivaiheina projektissa olivat koulutukset ja tukityöllistyminen. Työelämävalmennuksessa projektin aikana aloitti 122, ja palkkatuella 63 asiakasta. Projektin asiakkaille järjestetyissä työvoimapoliittisissa ja projektin hallinnollisilla rahoilla järjestetyissä koulutuksissa oli 301 osallistujaa. Muihin projektin ryhmätoimintoihin osallistui 67 asiakasta.

Paitsi työhön on projektista ohjattu asiakkaita myös koulutuksiin. Projektin päättyessä 62 asiakasta oli aloittanut ammatillisen koulutuksen. Puolella koulutus on omaehtoista, puolet asiakkaista osallistui työvoimapoliittiseen koulutukseen.

Terveydelliset ongelmat nousivat esille useilla asiakkailla. Työvoiman palvelukeskus Duuriin ohjattiin yhteensä 66 asiakasta ja kuntoutusneuvojalle 27. Lisäksi usean asiakkaan kanssa selvitettiin terveyspalveluita ja avustettiin lääkärikäynneillä. Palveluneuvonnan tarve oli asiakkailla hyvin suuri. Monet mm. terveydelliset ongelmat tulivat esille vasta useamman työvalmentajalla käynnin jälkeen. Paitsi omia ongelmia, saattoi perheessä olla hoitoa tarvitsevia perheenjäseniä, joiden hoidon vuoksi työllistyminen oli käytännössä hankalaa. Asiakkaat eivät olleet kertoneet ongelmastaan TE-toimistossa työttömyysturvan menettämisen pelossa. He eivät myöskään tienneet erityispalveluista, joita mahdollisesti oli tarjolla.

TTT-projektin kokemukset on koottu raporttiin, joka löytyy Helsingin sosiaaliviraston internet-sivuilta: www.hel.fi/hki/sosv/fi/maahanmuuttajien_palvelut/hankkeet. Raportissa on myös esitetty maahanmuuttajien työvalmennusmalli ja projektin suositukset. Erityisesti projektissa huomattiin pysyvän oikea-aikaisen maahanmuuttajien työvalmennuksen ja työllisyysasioiden neuvonnan merkitys syrjäytymistä ehkäisevänä työmuotona.