Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10575

Projektin nimi: Lapin seudulliset yrityspalvelut; hallinnointi ja koordinointi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.4.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1570168-6

Osoite: PL 8060

Puhelinnumero: 0206360010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/lappi

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/lappi

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295037103

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmät ovat:
1) yritystoimintaa suunnittelevat ja perustavat henkilöt sekä pääsääntöisesti 0-3 vuotta toimineet ja mikroyrittäjät sekä
2) julkisrahoitteisesti yritysneuvontaa antavat ja yrityspalveluita tuottavat toimijatahot Lapissa. Keskeisimpiä toimijoita ovat TE-toimistot, kuntien elinkeinotoimet ja kuntien elinkeinoyhtiöt, ProAgria Lappi ja Leader-toimintaryhmät.
Projektin toimenpiderahoitus haetaan erillisellä projektihakemuksella Manner-Suomen ESR-ohjelman Pohjois-Suomen alueosiosta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muita kohderyhmiä joihin toiminta kohdistuu
1) maakunnallisten yrityspalveluorganisaatioiden henkilökunta sekä
2) yli 3 vuotta toimineet mikroyrittäjät, jotka haluavat kehittää liiketoimintaosaamistaan projektikokonaisuuteen kuuluvien toimenpiteiden kautta
3) maakunnalliset ja paikalliset yrittäjäjärjestöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Seudullinen yrityspalvelu on koko Lapin kattava verkosto, joka antaa asiakkaille yleisneuvontaa ja opastaa yritystoiminnan käynnistämisessä ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Sen tehtävä on antaa neuvontaa ja tietopalvelua, selvittää asiakkaan palvelutarve sekä tarjota tunnistettuja tarpeita vastaavat ratkaisut. Se myös välittää asiakkaalle muun asiantuntijan silloin, kun ratkaisu ei löydy seudullisesta yrityspalvelusta.

Projekti tukee valtakunnallisen Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän mallin mukaista kehittämistyötä ja toimintaa. Projekti tähtää yrityspalveluiden paikalliseen saatavuuteen, tasalaatuisuuteen ja tasapuolisuuteen yritysneuvojien osaamista ylläpitämällä ja lisäämällä. Palvelun kehittämisessä kukin yksittäinen toimija tekee itsenäisiä päätöksiä ja Lapin ELY-keskus tukee seutukunnittain valittuja yhteistyömuotoja. Asiakaspalvelua parannetaan olemassa olevien organisaatioita ja rakenteita kehittämällä ja uudistamalla. Alkavien yrittäjien ja erityisesti ensimmäisiä vuosia yrittäjänä toimiville projektin tarjoaa lisäksi mahdollisuuden liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja siten yrityksen toimintaedellytysten parantamiseen ja elinvoimaisuuden lisäämiseen.

Projektin kohderyhmänä ovat julkisrahoitteisesti yritysneuvontaa antavat ja yrityspalveluita tuottavat toimijatahot Lapissa. Keskeisimpiä toimijoita ovat työvoimatoimistot, kuntien elinkeinotoimet ja kuntien elinkeinoyhtiöt, ProAgria Lappi ja Leader-toimintaryhmät. Toisena projektin keskeisenä kohderyhmänä ovat yritystoiminta suunnittelevat ja yritystä perustavat henkilöt sekä toiminnan vakiinnuttamisvaiheessa toimivat yritykset.

Projektin toimenpiteet kohdistuvat:
A. yritystoimintaa suunnitteleviin ja yritystoiminnan jo käynnistäneisiin yrittäjiin (esim. tietoiskutyyppisiä tilaisuuksia/koulutuksia ja Yrityksen perustamisen teemapäivät)
B. yritysneuvontaa antaviin tahoihin (liiketoimintaosaamista kehittävät&ylläpitävät valmennusohjelmat ja koulutuspäivät sekä yrityspalveluosaamista kehittävä koulutus),
C. yritysneuvontaverkostoille seuduittain (seutukokoukset, erikoistumisopinnot, seudulliset arviointi- ja kehittämiskeskustelut sekä muut tarvittavat seutukunnallista verkostoitumista ja yhteistyötä edistävät koulutukset).

Projektin sisällön täsmentämisessä ja toimenpiteiden toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä seuduilla toimivien yrityspalveluorganisaatioiden ja yrittäjäjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin kohderyhmien tarpeita.

Tällä projektilla hallinnoidaan ja koordinoidaan omalta osaltaan hankekokonaisuuteen liittyviä muita projekteja (F10548, F10869 ja F11011).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotustoimenpiteet:
1) Markkinointi/rekrytointivaihe: toimijakohtaiset tapaamiset, sähköposti, seutukuntatapaamiset, Lapin TE-keskuksen intranet ja internet sekä loppuvuoden 2008 kick off -tilaisuus seudullisten yrityspalveluorganisaatioiden johtajille
2) Toteutusvaihe ja tulosten levittäminen: seutukuntatapaamiset, toimijakohtaiset tapaamiset, sähköposti, Lapin ELY-keskuksen internet ja intranet, Yritys-Suomi extranet, paikalliset ja maakunnalliset tiedotusvälineet ja Lapin TE-keskuksen yrityspalvelujen uutiskirje sekä valtakunnalliset Yritys-Suomi -palvelujärjestelmään liittyvät kokoukset ja seminaarit.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään seutukuntakokousten (4 kertaa/v/seutu), ohjausryhmätyöskentelyn (sidotaan maksatuskausiin) ja johtoryhmätyöskentelyn (2-3 kertaa/v) kautta. Lisäksi Lapissa luotuja hyviä käytäntöjä ja kohdaettuja huonoja käytäntöjä tuodaan esiin Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän valtakunnallisilla foorumeilla. Projektin päätteeksi järjestetään maakunnallinen seminaarin projektin tuloksista ja hyvistä käytännöistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 923 105

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 887 913

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 923 105

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 887 913

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lapin yrittäjyyshankkeen tekemän työn painotus on ollut seudullisen yrityspalvelutyön vahvistamisessa sekä pk-yrityksien asiakaspalvelun kehittämistyössä. Projektin tuloksena on vahvistettu seudullisia kehittämisen painopisteitä sekä laadittu käytännön toimenpiteet ja työnjako. Seudut ovat myös julkaiseet omat kehittämisen painopisteensä. Tällä on haluttu lisätä seutujen välistä yhteistyötä, mutta myös tehdä valtakunnallisia uusia avauksia. Seudullinen yrityspalvelutyö on vahvistanut edelleen toimijoiden välistä yhteistyötä sekä lisännyt avoimuutta ja selkeyttänyt toimijoiden rooleja.

Valtaosasta yrittäjyyshankkeen kautta tehdyistä toimenpiteistä on laadittu lehti-ilmoitukset paikallisiin lehtiin. Lehti-ilmoituksilla on varmistettu hankkeen palveluiden tiedon kohdentuminen mahdollisimman monelle kohderyhmän jäsenelle.

Projektin loppuaikana yrittäjyyshankekokonaisuuden (neljä erillistä hanketta) tuloksista koottiin loppujulkaisu Yritteliäs Lappi, tarinoita lappilaisesta yrittäjyydestä, ISBN 978-952-314-196-4 (painettu) ja ISBN 978-952-314-197-1 (PDF) . Julkaisu on toimitettu kaikille seudullisille yrityspalvelutoimijoille, ohjausryhmän jäsenille sekä kunnille ja muille sidosryhmille. Loppujulkaisu on myös julkaisujärjestelmässä osoitteessa http://www.doria.fi/handle/10024/103659. Laajin yksittäinen lehtiartikkeli toteutettiin Elinvoimainen Suomi 2015 juhlajulkaisussa, joka ilmestyi Talouselämän yhteydessä 20.3.2015. Tämä julkaisu keskittyi Lapin seutujen kehittämisen painopisteisiin sekä hankkeen määrällisiin tuloksiin. Tällä artikkelilla toivottiin olevan kansallista sidosryhmätyötä lisäävää vaikutusta. Tuloksista järjestettiin myös loppuseminaari elämysravintola Santamuksessa 18.2.2015, viralliselta nimeltä Santa's Golden Fantasy Oy Ab.