Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10576

Projektin nimi: KOLMAS LÄHDE

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.2.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Teatterikorkeakoulu, koulutus- ja kehittämispalvelut

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0305712-5

Osoite: Haapaniemenkatu 6

Puhelinnumero: 09 431 361

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.teak.fi/kouke

Projektin kotisivun osoite: www.kolmaslahde.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kai Lehikoinen

Asema: koulutus- ja kehittämispäällikkö

Sähköposti: kai.lehikoinen(at)teak.fi

Puhelinnumero: 050 439 0517

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana pilottiprojekteissa mukana olevat yhdistykset ja niiden työntekijät kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön alueilla (lukumäärät arvioitu kohdassa 6.4.)
2) Kuntaverkostoissa esim. Kuntaliiton Kuntien Paras-hankkeessa, Terve Kunta -verkostossa ja Aluekeskusohjelman kulttuuriverkostossa toimivat kuntien hyvinvointipalvelujen järjestämisestä vastaavat viranomaiset ja työntekijät.
3) Elinkeinoelämän keskusliitossa, Keskuskauppakamarissa, Suomen yrittäjät ry:ssä ja näiden alajärjestöissä hyvinvoinnista ja innovatiivisuudesta Keskuskauppakamarissa ja Suomen yrittäjät ry:ssä hyvinvointiin ja innovatiivisuuteen liittyvistä asioista vastaavat työntekijät.

Projektin käynnistyessä keskusteluja osallistumisesta tullaan käymään kohdissa 2 ja 3 mainittujen organisaatioiden kanssa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

1) Hyvinvointipalvelujen tuottamisesta kiinnostuneet kolmannen sektorin valtakunnalliset, alueelliset, seutukunnalliset ja paikalliset organisaatiot koko Manner-Suomessa.
2) Kolmannella sektorilla työskentelevät ammattilaiset.
3) Kolmannen sektorin kansalaistoimijat.
4) Hyvinvointipalveluja ulkoistavat kunnat.
5) Hyvinvointipalvelujen hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset ja muut työyhteisöt.
6) Koulutusorganisaatiot, jotka kouluttavat työvoimaa kolmannelle sektorille.
7) Aikuiskoulutusorganisaatiot, jotka vahvistavat kolmannen sektorin toimijoiden osaamista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 241, joista naisia 162

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti koordinoi Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana ESR-hankekokonaisuutta ja sen pilottiprojekteja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön alueilla. Koordinoiva projekti edistää yhteistyössä pilottiprojektien kanssa uusien ratkaisujen ja toimintamallien synnyttämistä kolmannen sektorin hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyen. Se tuottaa ennakointi- ja tutkimustietoa kolmannen sektorin palvelutoiminnan uusista malleista ja hyvistä käytännöistä ja selvittää siihen liittyviä juridisia ja eettisiä kysymyksiä, toimintavalmiuksia ja koulutustarpeita. Koordinoiva projekti vahvistaa pilottiprojektien ja niiden taustaorganisaatioiden liiketoiminta-, palvelutuotanto- ja palveluosaamista sekä kolmannen sektorin uusien palvelukonseptien ja hyvien käytäntöjen levittämistä. Se tuottaa pilottiprojektien tueksi ohjaus- ja konsultointipalveluja, teemaseminaareja ja PD-koulutusohjelman. Koordinoiva hanke edistää kolmannen sektorin hyvinvointipalvelujen tunnettuutta tiedottamalla uusista palvelukonsepteista ja toimintamalleista eri sidosryhmille, erityisesti kunta- ja yrityssektoreille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Koordinoivassa hankkeessa viestintä on tärkeässä osassa. Viestinnän tavoitteena on lisätä tietoisuutta kolmannen sektorin rakenteiden uudistamisesta, uusista toimintamalleista, palvelukonsepteista ja kumppanuusverkostoista. Keskeistä on myös viestiä uusista koulutusmahdollisuuksista sekä uudesta tiedosta ja käytännön kokemuksista, jota ennakointi- ja tutkimus sekä pilottiprojektit tuottavat. Viestinnän päätarkoituksena on saada kaikki koordinoivan hankkeen kannalta olennaiset toimijatahot ja sidosryhmät mukaan.

Projektin käynnistyessä sille luodaan yksityiskohtainen tiedotusstrategia. Viestinnässä tullaan hyödyntämään ensisijaisesti TeaK:n, Allianssin ja SLU:n omaa osaamista ja yksiköitä. Tiedon jakamista, keskustelua ja verkottumista varten kehitetään modernit yhteisölliset työkalut. Tieto on keskitetysti saatavilla hankkeelle perustettavien verkkosivujen- ja palvelujen kautta, joita ylläpidetään verkkoportaalissa. Median edustajia kutsutaan aika ajoin koordinaatiohankkeen järjestämiin tapahtumiin ja seminaareihin.

Koordinoivan projektin viestinnästä vastaavat koordinoivan projektin johtaja TeaK:ssa ja hänen tukenaan projektin alakohtaisia sisältöjä käytännössä koordinoivat projektipäälliköt TaiK:ssa, Allianssissa ja SLU:ssa. Viestinnän toteuttaa hankkeeseen palkattava tiedottaja yhteistyössä hankkeen projektipäällikköjen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. kohta 9. Projektin toteuttamissuunnitelma. Yksityiskohtaisempi aikataulutus tehdään, kun projektille luodaan yksityiskohtainen tiedotusstrategia projektin käynnistyessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 919 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 895 365

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 216 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 895 365

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kolmas lähde koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa "Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana" 4.2.2008 - 31.12.2010 välisenä aikana. Hanke tuki kehittämisohjelman yhdeksän pilottihankkeen 105 paikallisyhdistystä palvelutuotannon kehittämisessä, vahvisti niiden liiketoiminta- ja palveluosaamista ja tuotti tietoa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan hyvinvointipalvelujen uusista innovaatioista.

Hanke savutti 17 eri puolilla Suomea järjestetyn seminaarin ja koulutustilaisuuden kautta yli 550 osallistumista laajasti yli toimialojen. Lähes 50 henkilöä osallistui kahteen 30 opintopisteen Professional Development täydennyskoulutusohjelmaan. 15 heistä sai diplomin suorittamastaan opintokokonaisuudesta. Lisäksi pilottiprojekteille tarjottiin konsultointia palvelutuotannon kehittämisen täsmätarpeisiin. Seminaari- ja koulutustilaisuuksien järjestämisen myötä hankkeessa synnytettiin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen palvelujen tueksi kouluttaja- ja asiantuntijaverkosto, jossa toimii 87 osaajaa eri aloilta.

Hankkeessa tuotettiin ennakointi- ja tutkimustietoa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmannen sektorin palvelutuotannon kehittämisen tueksi kuuden selvityksen verran. Selvitykset käsittelivät muun muassa järjestöjen palvelutoiminnan verotuksellisia ja juridisia kysymyksiä, järjestöjen palvelutoimintaa koskevia osaamistarpeita, kuntien kiinnostusta järjestöjen palvelutarjontaan, yritysten kiinnostusta järjestöjen palvelutarjontaan sekä hyvinvointipalvelujen hyviä käytäntöjä. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan yhdistysten hyvinvointipalvelujen uudet oivallukset, ajankohtaiset kehittämisnäkökulmat ja tulevaisuusvisiot koottiin Kolmannella lähteellä päättöjulkaisuun 44 kirjoittajan voimin.

Hanketta hallinnoi Teatterikorkeakoulun Kokos Palvelut (ent. koulutus- ja kehittämispalvelut) yhteistyössä Suomen Allianssin ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa. Osatoteuttajana hankkeessa on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. ESR-kehittämisohjelmaa hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahoittavana viranomaisena toimii Lapin elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta osoitteessa www.kolmaslahde.fi .