Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10586

Projektin nimi: Seutumalli

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.11.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208201-1

Osoite: Viitaniementie 1 C, PL 472

Puhelinnumero: 040 341 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jao.fi

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Saarikoski

Asema: johtaja

Sähköposti: vesa.saarikoski(at)jao.fi

Puhelinnumero: 040 341 5100

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektiin mukaan tulevien kuntien lukioiden ja kunnissa olevien muiden koulutusyksiköiden (esim. kansalaisopistot) opettajat ja opinto-ohjaajat, kunnissa toimivien yritysten ja julkisyhteisöjen työpaikkaohjaajat sekä mukana olevien koulutuskuntayhtyminen opettajat ja opinto-ohjaajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toiminta-alueen toisen asteen koulutus. Seutumallia voidaan soveltaa kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin, riippumatta tutkinnon järjestämismuodosta (ns. nuoriso- ja aikuiskoulutus), sekä kaikkeen sellaiseen lukiokoulutukseen, jossa suoritetaan lukion ohessa ammatillista perustutkintoa tai sen osia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 155, joista naisia 135

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Seutumalli -hakkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen, yritysten ja lukioiden kuntakohtainen yhteistoiminnallinen koulutusmalli = Seutumalli. Seutumalli -hankkeessa luodaan vuosina 2008 - 2011 eri toimijoiden yhteistyönä koulutusmalli, joka tulee tulevaisuudessa tarjoamaan aidon vaihtoehtoisen koulutuksen suoritustavan. Projektin aikana ammatillisen koulutuksen toteutustapoja kehitetään yhteistoiminnallisesti lukioiden sekä yritysten kanssa. Projektin vaikutuksesta yritykset / julkisyhteisöt tulevat entistä vahvemmin mukaan kouluttamaan ammattitaitoista työvoimaa ja samalla turvaavat työvoiman saatavuuden. Koulutuksellisen moniammatillisen yhteistoiminnan myötä ammattiin valmistuvien virta pois omalta kotiseudulta vähenee ja työvoiman saanti sekä työllisyys paranee.

Seutumallissa opiskelijoiden opinnot suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken siten, että opinpolku koostuu pääosin (70-90 opintoviikkoa) opiskelupaikkakunnan ulkopuolella =kotipaikkakunnalla suoritettavista opinnoista. Kotipaikkakunnalla oppimispaikkoina voivat olla paikalliset yritykset/julkisyhteisöt, paikallinen lukio, kansalais-/työväenopisto tai opintoja voidaan suorittaa mm. verkkokursseina. Seutumallin kehittämistä laajennetaan vuosittain uusilla perustutkinnoilla niin, että syksystä 2011 malli on vakiintunut käyttöön useissa perustutkinnoissa ja koulutusohjelmissa.

Seutulähtöisessä koulutusmallissa ammatillisen perustutkinnon opinnot voi suorittaa normaalissa kolmen vuoden opintoajassa. Opinnoissa painottuu työpaikoilla tahtuva oppiminen (opinnoista vähintään 40 opintoviikkoa on työssäoppimista oman kotipaikkakunnan yrityksissä) lisäksi opintoihin kuuluvat yhteiset opinnot ja vapaasti valittavat opinnot suoritetaan oman kotipaikkakunnan lukiossa tai jossakin muussa koulutusyksikössä. Seutumallilla ammatillisen perustutkinnon, lukion koko oppimäärän ja ylioppilastutkinnon (ns. kolmoistutkinto) voi suorittaa neljässä vuodessa ollen kolme ensimmäistä vuotta paikallisen lukion opiskelijana ja neljännen vuoden ammatillisen oppilaitoksen opiskelijana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yhteistyökunnat/ yritykset:
-koko hankkeen ajan
-yhteistyökuntien ja kuntien yritysten edustajille infotilaisuuksia kunnissa
-jalkautuen tietoa yrityksiin

Kunnissa olevat nuorten vanhemmat ja muut kunnissa olevat sidosryhmät:
-keväisin päättävien peruskoululaisten vanhemmille järjestettävissä vanhempainilloissa ym. tilaisuuksissa kerrotaan seutumallin mahdollisuuksista
-yhteistyökuntien paikallislehtiin artikkeleita

Oppilaitosten henkilöstö:
-koko hankkeen ajan
-infotilaisuuksia koko henkilöstölle + valikoidulle kohderyhmälle (mm. oppilaitosten johto, opinto-ohjaajat ja työssäoppimista ohjaavat opettajat)

Valtakunnallisesti koulutuksenjärjestäjille
-koko hankkeen ajan päivittyvä info www.jao.fi sivuilla
-hankkeen loppuvaiheeseen painottuen osallistuminen valtakunnallisiin tilaisuuksiin joissa hankkeen tuloksia esitellään
-hankkeen loppuvaiheessa päätösseminaarin järjestäminen (mahdollisesti yhteistyössä muiden samaan aikaan päättyvien Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallinnoimien hankkeiden kanssa)

Hankkeesta laaditaan projektiesite jota jaetaan yhteistyötahoille sekä muille hankkeesta kerrottaessa. Www.sivuja päivitetään jatkuvasti. Lisäksi projektipäällikkö ja projektin toimijat laativat tilaisuuskohtaista materiaalia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Seutumalli -hankkeen tuloksista kerrotaan aktiivisesti vuoden 2011 syyslukukauteen painottuen. Seutumalli mallinnetaan hanketoiminnan aikana siten, että sitä voidaan levittää ja monistaan muiden koulutuksenjärjestäjien hyödynnettäväksi. Levittämistä tehdään paitsi mukana olevien koulutusorganisaatioiden sisällä (levitetään koskemaan kaikkia perustutkintoja) niin myös muille koulutusorganisaatioille alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Jyväskylän ammattiopistolla on laajaa ja monipuolista kokemusta ammatillisen koulutuksen kehittämistoiminnasta. Aikaisemman valtakunnallisen kehittämistyön aikana (mm. näyttöaineistojen laadinta, hyvien näyttökäytäntöjen levittäminen ja työssäoppishankkeet) luotuja yhteistyöverkostoja hyödyntäen voidaan seutumallin tuloksia levittää jo olemassa olevassa verkostossa. Tuloksia levitetään paitsi sähköpostikyselyihin ja puheluihin vastaten myös käymällä eri tilaisuuksissa ja eri koulutuksenjärjestäjien luona kertomassa tuloksista. Hankkeen loppuvaiheessa järjestetään päätösseminaari, joka on suunnattu valtakunnallisesti kaikille koulutuksenjärjestäjille ja muille yhteistyötahoille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 484 533

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 484 401

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 648 210

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 609 681

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Seutumalli -hankkeessa ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja yritykset kehittivät yhteistyössä koulutusmalleja, jotka mahdollistavat opintojen suorittamisen pääosin kotipaikkakunnalla. Näiden seutulähtöisten koulutusmallin avulla lisätään koulutuksen joustavia suoritusmahdollisuuksia. Pitkän aikavälin tavoitteena on turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja koulutuksen työelämävastaavuus sekä tiivistää koulutusta tuottavien tahojen alueellista yhteistyötä.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän koordinoima hanke toteutettiin 1.5.2008-30.11.2011. Hankkeessa oli mukana Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto, Jämsän ammattiopisto, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus ja Keski-Suomen alueen lukiot ja yritykset. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat olleet mukana olevien lukioiden ja kunnissa olevien muiden koulutusyksiköiden opettajat ja opinto-ohjaajat, kunnissa toimivien yritysten ja julkisyhteisöjen työpaikkaohjaajat sekä mukana olevien koulutuskuntayhtyminen opettajat ja opinto-ohjaajat.

Seutumalli -hankkeen toiminta on ollut projektisuunnitelman mukaista ja sille asetetut tavoitteet on saavutettu. Hankkeen aikana on luotu ammatillisen tutkinnon työssäoppimista painottava seutumalli, kahden ammatillisen tutkinnon yhdistävä seutulähtöinen yhdistelmäopintomalli ja lukioiden kanssa yhteistyössä on kehitetyt seutulähtöisiä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistäviä yhdistelmäopintomalleja (vaihtojaksot, kahden tutkinnon seutulähtöinen malli ja kolmoistutkintomalli). Alueen koulutusta tuottavien tahojen yhteistyö on lisääntynyt.

Seutumallien (työssäoppimispainotteinen koulutusmalli ja yhdistelmäopintojen koulutusmallit) kehittäminen ja mallintaminen on tehty useisiin eri perustutkintoihin. Seutulähtöisessä koulutusmallissa opinnoista omalla kotipaikkakunnalla voidaan suorittaa jopa 60 opintoviikkoa (esim. kolmoistutkintomallissa 40 ov lukio-opintoja ja 20 ov työssäoppimista). Työssäoppimispainotteisessa koulutusmallissa kotipaikkakunnalla voidaan suorittaa tutkinnosta ja alueen työpaikoista riippuen pääsääntöisesti n. 40 opintoviikkoa.

Kotikuntapainotteisen oppimisen tueksi on laadittu yhteensä 9 uutta ammattitaitoa täydentävien opintojen verkkokurssikokonaisuutta. Verkko-opinnot tukeva aikaan ja paikkaan sitomatonta kotipaikkakunnalla tapahtuvaa oppimista. Ammatillisten aineiden kotikuntapainotteisen oppimisen tueksi on laadittu 4 uuttaa verkkokurssikokonaisuutta.

Työssäoppimisen laadun varmentamisen työvälineiksi on kehitetty työpaikkaohjaajien koulutusmalleja ja materiaaleja sekä oppimisympäristöanalyysikäytänteitä. Kaikista mukana olevista yrityksistä ja työpaikoista on tehty yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa oppimisympäristöanalyysit, joiden avulla työssäoppimista voidaan suunnata juuri oikeassa koulutuspolun vaiheessa juuri oikeaan työpaikkaan. Työpaikoille on järjestetty tarpeen mukaista työpaikkaohjaajakoulutusta. Hankkeessa on koulutettu 156 uutta työpaikkaohjaajaa. Työpaikkaohjaajakoulutuksen tueksi on laadittu MaRaTa-alan Työpaikkaohjaajan opas ja kehitetty 2 uuttaa verkkokurssikokonaisuutta: Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov ja Sote-alan työssäoppimisen aineisto. Lisäksi yhteistyössä TopTrainerTeam -hankkeen toimijoiden kanssa on kehitetty "Työpaikkaohjaajakoulutuksen suorituspassi" työpaikkaohjaajakoulutuksen yksilöllinen toteuttamistapa. Työpaikkaohjaajakoulutuksen suorituspassin keskeisenä ajatuksen on arvostaa ja tehdä näkyväksi ohjaajalla jo ennestään olevaa osaamista tunnistamalla ja tunnustamalla osaaminen. Malli soveltuu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten työpaikkaohjaajien kouluttamiseen.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen toimijat ovat yhdessä kehittäneet yhdistelmäopintojen (kahden tutkinnon opinnot kotikuntapainotteisesti, kolmoistutkinto sekä lukiolaisille suunnatut ammatilliset vaihtojaksot) seutulähtöisiä koulutuspolkuja. Kolmoistutkinnon toteuttamisen prosessi on selkeytetty ja mallinnettu: tiedottaminen, hakuprosessi, opinpolun rakentaminen, ohjaus, yhteistyö ammatillinen koulutuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstön välillä. Luodussa mallissa opiskelija on 3 ensimmäistä vuotta oman kotipaikkakunnan lukion opiskelija tehden välillä ammatillisia opintoja (joko kontakti oppimista ja/tai verkko-opintoja) ja neljännen vuoden ammatillisen oppilaitoksen opiskelija. Kolmen ensimmäisen vuoden pääpaino on lukio-opinnoissa ja neljännen vuoden ammatillisissa opinnoissa. Ammatillisiin opintoihin liittyvät työssäoppimiset tehdään mahdollisuuksien mukaan kotipaikkakunnalla. Lukiolaisille suunnattuihin vaihtojaksoihin on kehitetty kaksi uutta kokonaan verkko-oppimisena toteutettavaa yhden opintoviikon mittaista vaihtojaksoa. Yhdistelmäopintoihin ohjaamisen/hakeutumisen tueksi on julkaistu sähköistä materiaalia sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän sivulla: http://www.jao.fi/?Deptid=14861 että Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen sivuilla: http://www.peda.net/veraja/poke/kt.