Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10587

Projektin nimi: Välke-projekti - Välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella TYÖHALLINNON OSIO

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 28.2.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto, 1.1.2013 alkaen Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Pellavatehtaankatu 25 (PL 297)

Puhelinnumero: 010 60 40043

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mol.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tyollisyysportti.fi/tampere/kehittamishankkeet/valke-projekti/te-hallinnon-osio/

Vastuuhenkilön nimi: Tarja Paulaniemi 1.1.2013 alkaen (Taisto Tuominen 31.12.2012 asti)

Asema: Palvelujohtaja, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Sähköposti: tarja.paulaniemi(at)te-toimisto.fi

Puhelinnumero: 0295 045 708

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Vesilahti, Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kehittämistoiminnan lopullisina hyödynsaajina ovat työttömät työnhakijat, jotka työllistyvät avoimille työmarkkinoille välityömarkkinoiden vaikuttavuuden parantuessa projektin avulla. Projektin työnhakija-asiakkaita ovat pitkäaikaistyöttömät, esimerkiksi henkilöt, joille on maksettu 500 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella, muuten vaikeasti työllistettävät ja henkilöt joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Asiakkaat ohjautuvat projektin palveluihin ensisijaisesti TE-toimiston, Työvoimanpalvelukeskuksen ja sosiaalityön avopalveluiden kautta. Asiakasohjauksen tehostamiseksi perustetaan alueelliset työryhmät, jotka määritellään sosiaalityön aluejaon mukaan. Alueellisissa työryhmissä on työntekijät TE-toimistosta, Työvoiman palvelukeskuksesta, kuntouttavasta työtoiminnasta, sosiaalityön avopalveluista ja Välke-projektista. Työrymissä käydään läpi vaikeasti työllistyviä, jotka ovat saaneet yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea ja heidät ohjataan palveluiden piiriin. Välityömarkkinoiden vaikuttavuutta parannetaan kehittämällä palvelujärjestelmää, rakenteita ja toimijoiden
yhteistyötä. Projektissa panostetaan olemassa olevien välityömarkkinatoimijoiden toiminnan kehittämiseen pysyvien vaikutusten aikaansaamiseksi. Välityömarkkinatoimijoiden (kehittämiskumppanit ja verkostokumppanit) henkilöstö osallistuu kehittämistyöhön ja koulutuksiin. Myös työttömiä välityömarkkinoille ohjaavien tahojen henkilöstö on projektin kohderyhmää.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tampereen työssäkäyntialueen työnantajat, jotka projektin aikana ja/tai sen jälkeen saavat tarpeisiinsa valmennettua työvoimaa välityömarkkinoilta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 672, joista naisia 336

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 743, joista naisia 392

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Välke-projektilla vastataan Tampereen välityömarkkinoiden kehittämistarpeisiin ja siinä on kolme toisiaan täydentävää toimintalinjaa.Välityömarkkinoiden koordinointi -toimintalinjassa alueen
välityömarkkinatoimijat sekä välityömarkkinoille ohjaavat tahot jäsentävät yhdessä projektin tuella
välityömarkkinoista prosessimaisen kokonaiskuvan, määrittelevät kunkin toimijan roolin osana
palvelukokonaisuutta ja parantavat välityömarkkinoille ohjaamisen osuvuutta ja toimintatapoja ja
kehittämällä vaikeasti työllistyvien moniammatillista asiakasohjausta.Työantajayhteyksien vahvistaminen -toimintalinjassa välityömarkkinatoimijat kehittävät projektin tuella toimintansa työelämälähtöisyyttä ja luovat aktiivisia yhteistyösuhteita avointen markkinoiden työnantajiin. Palkkatuettuun työhön yhdistetään ammatillista työvoimapoliittista koulutusta, työhönvalmennusta ja edelleensijoittamista. Sosiaalisten yritysten välityömarkkinarooli vahvistuu. Projektin työnhakija-asiakkaat työllistyvät kehittämiskumppaneiden tarjoamiin palkkatukitöihin, joita täydennetään koulutuksella, työhönvalmennuksella ja edelleensijoittamisella avoimille työmarkkinoille työllistymisen takaamiseksi. Kohderyhmän ammatillisia valmiuksia parannetaan myös työssäoppimispainotteisella koulutuksella. Uudet työtilaisuudet -toimintalinjassa muodostetaan Välke-työpooli työtilaisuuksien lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi. Työnantajiksi kootaan 3. sektorin yhdistyksiä, yrityksiä, sosiaaliset yrityksiä ja mahdollisesti kuntaorganisaatioita. Projektissa analysoidaan välityömarkkinoiden tarjoamien työtilaisuuksien mahdollisia puutteita ja laaditaan suunnitelma tarvittavista kehittämistoimista. Projektin kohderyhmiä ovat
- pitkään työttömänä olleet tai vaikeasti työllistyvät työnhakijat, jotka hyötyvät kehittyvistä
välityömarkkinoiden palveluista avoimille työmarkkinoille työllistyäkseen
- välityömarkkinatoimijoiden ja välityömarkkinoille ohjaavien tahojen henkilöstö
- välillisenä kohderyhmänä Tampereen työssäkäyntialueen työnantajat, jotka saavat tarpeisiinsa
valmennettua työvoimaa välityömarkkinoilta.Välke-projektin avulla Tampereen alueen välityömarkkinat kehittyvät sisällöllisesti ja niiden työllistävyys avoimille työmarkkinoille paranee merkittävästi. Projektin työnhakija-asiakkaista vähintään 40 prosenttia, noin 248 henkilöä, työllistyy suoraan projektista avoimille työmarkkinoille. Välityömarkkinat muodostavat jäsentyneen ja koordinoidun kokonaisuuden, jossa jokaisella välityömarkkinatoimijalla on oma osuutensa ja tehtävänsä ja välityömarkkinoille ohjaavilla viranomaisilla on edellytykset oikeaan osuvaan ohjaukseen. Välityömarkkinoiden työskentelymahdollisuuksien ja palveluiden sisältö kehittyy työelämälähtöisesti vastaamaan avointen työmarkkinoiden tarpeita. Välityömarkkinatoimijoilla ja avointen markkinoiden työnantajilla on keskenään kiinteää vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa. Välityömarkkinoilla täsmäkoulutetaan ja -valmennetaan työntekijöitä avoimille työmarkkinoille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan internet-sivut ja esite- ym. graafinen aineisto, jolla projektin toiminnasta, palveluista ja aikanaan tuotteista tiedotetaan. Tiedotusmateriaalissa otetaan huomioon eri kohderyhmien, kuten työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden, työllisyydenhoidon toimijoiden, viranomaisten sekä ns. suuren yleisön, tarpeet. Välke-projektista välitetään tietoa myös tiedotusvälineiden kautta, esimerkiksi lehtiartikkelein. Tiedottamisessa käytetään www.tyollisyysportti.fi -sivustoa ja siellä määräajoin ilmestyvää Sarana-verkkolehteä, joka on ensisijassa työllisyydenhoidon ammattilaisille suunnattu julkaisu, jossa käsitellään alueen toimijoille ajankohtaisia teemoja. Työnhakija-asiakkaille tiedottamisessa/palveluiden markkinoimisessa hyödynnetään myös työvoimatoimistoja ja sosiaaliasemia. Työantajajärjestöjen ja yrittäjäjärjestöjen apua käytetään, kun projektista tiedotetaan laajasti avointen työmarkkinoiden työnantajille. Projektista ja sen tuloksista kerrotaan myös foorumeissa, seminaareissa ja erilaisissa esittelytilaisuuksissa. Välke-projektista laaditaan kirjallisia raportteja ja julkaisuja. Kaikessa tiedottamisessa tuodaan esille, että Välke-projekti saa ESR-rahoitusta.

Projektin tiedotussuunnitelma täsmennetään projektin käynnistyessä ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Välke-projektin kokemuksista ja aikaansaaduista hyvistä käytännöistä tiedotetaan laajasti koko projektin ajan. Hyvien käytäntöjen vakiintumiselle osaksi normaalitoimintaa on eduksi, että Välke-projektissa kehitetään olemassa olevien toimijoiden (välityömarkkinatoimijoiden ja välityömarkkinoille ohjaavien viranomaistoimijoiden) omaa toimintaa ja niiden välistä yhteistyötä. Projektissa kehitetyt ja kokeillut toimintatavat vakiintuvat jatkuviksi käytännöiksi. Hyvien käytäntöjen leviämistä tuetaan järjestämällä koulutuksia ja seminaareja laajasti alueen työllisyydenhoitoon liittyville toimijoille. Tilaisuudet ovat avoimia myös muiden alueiden toimijoille.

Projektin ohjausryhmänä toimiva Tampereen kaupunkiseudun työpoliittinen yhteistyöryhmä ja sen verkostot sekä kehitysryhmä tukevat projektin hyvien käytäntöjen levittämistä.

Hyvien käytäntöjen ja muiden kokemusten levittämisessä hyödynnetään myös www.tyollisyysportti.fi -sivustoa ja projektin omia internet-sivuja sekä laaditaan raportteja ja julkaisuja. Neuvottelut ja muut henkilökohtaiseen kontaktiin perustuvat tiedon levittämisen ja vaikuttamisen tavat ovat tehokkaita ja niitä käytetään. Välke-projekti osallistuu kansalliseen välityömarkkinoiden kehittämisen teematyöskentelyyn ja kokemusten vaihtoon, mikäli sellaista järjestetään. Projekti hakee kokemuksia muualla tehtävästä kehittämistyöstä ja jakaa tietoa omasta toiminnastaan myös itsenäisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 4 935 221

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 652 840

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 928 509

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 743 127

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Välke-projekti muodostui Tampereen kaupungin ja TE-hallinnon osioista 31.12.2012 saakka. TE-hallinnon osio jatkui 31.12.2014 asti. Tavoitteena oli kehittää laaja-alaisesti Tampereen ja Pirkanmaan välityömarkkinoita.

1) Oikea-aikaisten, siirtymiä avoimille työmarkkinoille tukevien työvoimapoliittisten palvelujen ja palveluyhdistelmien kokeileminen välityömarkkinoilla.

2) Palvelujen ja palveluyhdistelmien vaikuttavuuden parantaminen sekä parantuneen vaikuttavuuden osoittaminen pitkäkestoisen (12 kk asti) seurannan ja selkeiden mittareiden avulla.

3) Palvelumallien ja -yhdistelmien kehittäminen siten, että niiden hyödyntäminen oli TE-hallinnon virkailijoiden näkökulmasta mahdollisimman yksinkertaista.

Projektin määrällisenä asiakastavoitteena oli 672 aloittanutta asiakasta. Avoimille työmarkkinoille heistä piti työllistyä 40 %.

Projektin hyviä käytäntöjä olivat:
- työhönvalmennus
- ryhmämuotoinen TOPPIS-koulutus
- yksilöllinen työssäoppimispainotteinen koulutus
- tuella palkatun siirtäminen muun työnjärjestäjän tehtäviin
- edellä mainittujen palveluiden yhdistelmät
- yhdistystoimijakartta
- palkkatuetun työn seurantalomake

Vuosina 2013-2014 tavoitteena oli projektissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen jalkauttaminen. Projektin omassa seurannassa sekä ulkoisissa arvioinneissa ja tutkimuksissa käytännöillä on todettu olevan selvästi positiivista vaikutusta vaikeasti työllistyvien henkilöasiakkaiden tilanteisiin.

Tavoitteena oli jalkauttaa hyvät käytännöt TE-palveluiden asiakastyöhön (TE-toimisto ja sen toimipisteet) sekä Tampereen ja lähikuntien työllisyyspalveluihin (TYP-toiminta/kuntien työllisyyspalvelut). Kohderyhmään kuuluivat kunnat: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Vesilahti ja Ylöjärvi. Välke-projekti tuki kuntien tekemän työhönvalmennustyyppisen työskentelytavan kehittymistä.

Hyvien käytäntöjen käyttöönottoa edesauttoi se, että tutut henkilöt olivat helposti lähestyttävissä pienissäkin asioissa. Käyttöönottoa tukivat projektissa tehdyt Sormi raiteilla -mallit, yhteistyö-, suunnittelu- ym. palaverit ja infot. Malleja otettiin käyttöön rohkeammin ja mm. ajatusta palvelujen yhdistelemistä saatiin ajettua sisään. Painopiste Välkkeen toiminnassa vuonna 2013 oli selvästi TE-hallinnon ja Tampereen kaupungin suunnassa. Vuoropuhelua oli paljon palveluntuottajien kanssa (TEAK ja työssäoppimispainotteinen koulutus, TaitoProfiilit/TAKK/Riihenaika ja työhönvalmennus sekä TAKK/TREDU ja työvoimakoulutus). Isompi askel yhdistysten suuntaan otettiin loppuvuodesta Välkkeen järjestämässä yhdistysfoorumissa. Vuoden 2014 aikana painopisteenä olivat lähikunnat ja yhdistykset.

Suosituksia ryhmätoppis

- Kuntien kanssa tehden toimintamalli on jo todettu toimivaksi.
- Yritysten kanssa kokeiluja kannattaa jatkaa. Kokemuksia saatiin muutamista.
- Yhdistysten kanssa kannattaa toppiksia myös edelleen tehdä. Pienellä panostuksella saadaan ryhmiä, laatua ja vaikuttavuutta. (Välke: SPR/Kontti ja Pirkanmaan Sininauha, asiakaspalveluosaaja)
- Työnantajaedustus on erittäin tärkeää myös valintavaiheessa.
- Edellyttää koordinointia (usean työnantajan mallissa enemmän). Suosittelemme, että TE-hallinnosta on aina nimettynä henkilö, joka vastaa kokonaisuudesta, koordinoi toppista niin, että asiat tapahtuvat oikeaan aikaan.


Välke-projektin Tampereen kaupungin osiossa oli rakennettu yhdistystoimijakartta. Toimijakartta löytyy osoitteesta http://www.tyollisyysportti.fi/toimijakartta/. Toimijakartta on opas välityömarkkinoiden työskentelymahdollisuuksista ja palvelua tarjoavista toimijoista Tampereella. Se on tarkoitettu työmarkkinoille suuntautuville, ohjausta ja tukea tarvitseville työnhakijoille sekä työllistymispolkua ohjaaville tahoille. Toimijakartta toimii hyvänä perehdytysvälineenä uusille virkailijoille. Profilointilomakkeen avulla henkilöasiakas saa suuntaa siitä mistä kohdasta polkua sinun kannattaisi aloittaa, mitkä toimijat olisivat osuvimpia. Toimijakarttaa olisi hyvä päivittää koskemaan koko Pirkanmaata.

Projektin määrillisiksi tuloksiksi tuli 743 henkilöasiakasta ja heistä työllistyi avoimille työmarkkinoille 22 %.

Projekti suosittelee jatkossa opinnollistamiseen ja työhönvalmennukseen liittyviä jatkokehittämishankkeita. Välke-projektin kokemuksen mukaan opinnollistaminen lisää selvästi yksilön uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja kykyihinsä sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia. Työhönvalmennus puolestaan auttaa konkreettisesti pääsemään työmarkkinoille. Koska kuntien rooli työllisyydenhoidossa jatkossa kasvaa, kannattaa kuntien hyödyntää ESR:n tarjoamia mahdollisuuksia uusien ja olemassa olevien palveluiden kehittämiseksi. Lisäksi kuntien kannattaa panostaa tiiviiseen keskinäiseen yhteistyöhön palvelujen yhdenmukaistamiseksi.

Hyvät käytännöt on otettu käyttöön TE-palveluissa ja ovat jo arkipäivää. Kuntien ja välityömarkkinatoimijoiden kanssa on päästy hyvään alkuun. Yhteistyötä on tärkeää jatkaa myös tulevaisuudessa.