Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10590

Projektin nimi: FOR-TAITO- Rakennemuutosalueen liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma pk-yrityksille (sis. myös aloittavat yritykset)

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus, yritysosasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1567682-0

Osoite: PL 29

Puhelinnumero: 020636 0130

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Paukku

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: jarmo.paukku(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050-395 5389

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Ypäjä, Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Forssan alueen mikro- ja pienyritykset Hämeen ELY-keskuksen yritysosaston ko vuoden linjauksen mukaisesti- Forssan rakennemuutosalueen osalta. Kohderyhmän yritykset ovat kasvuhaluisia, ja kasvukykyisiä sekä mahd. kansainvälistyviä. Vuosittain linjataan ESR-rahoitettavien yritysten osalta toimialat ja painotukset yritysten osalta, jotka voivat käyttää tarjottavien asiantuntijapalveluita ja koulutusohjelmia. Toimialaltaan nämä yritykset ovat ainakin tuotannollisia ja yrityspalveluyritykset, mutta myös tarpeen mukaan muitakin toimialoja rakennemuutosalueella - v 2008 linjaustan mukaan. Linjauksia tarkistetaan vuosittain. Näissä yrityksissä kohderyhmänä ovat pääasiassa asiantuntija-ja johtotehtävissä toimivat henkilöt sukupuoleen ja ikään katsomatta huomioiden tasavertaiset mahdollisuudet työelämässä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Näissä konsultointitoimeksiannoissa tai koulutusohjelmissa saattaa tulla esille muita yrityksen kehittämistarpeita, joihin meidän ELY-keskuksen muilla osastoilla olisi annettavaa esim tekes-palveluista lisätietoja tai työvoimatoimiston rekrytointipalveluista lisätietoa yritykselle => näin voidaan palvella yritysasiakasta kokonaisvaltaisesti. Näistä yrityksen antamista kehittämisvinkeistä neuvotellaan yrityksen kanssa ja kysytään heidän suostumus ja halu saada lisätietoja mahdollisista muista soveltuvista palveluista tai avustusmahdollisuuksista tai esim ohjataan Finnveran rahoituksen hakuun.

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös Forssan kehittämiskeskus/hautomot, joiden tiloissa näitä koulutusohjelmia tai konsultointeja saatetaan järjestää. Myös hautomoissa hautomoyritykset hyödyntävät hyvin näitä asiantuntijapalveluita menestyäkseen paremmin. Hautomoiden vetäjät tuntevat hyvin meidän asiantuntijapalvelut, ja osaavat suositella niitä hyvin hautomoyrityksille.

Forssan kehittämiskeskuksen asiantuntijat voivat myös kertoa meidän palveluista - konsultoinneista, tuotteistetuista asiantuntijapalveluista, koulutusohjelmista ja ohjata yritysasiakas kysymään palvelua meiltä. Yrityksiä informoidaan myös seudullisista alueen palveluista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 140, joista naisia 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 79, joista naisia 26

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten perustamia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on parantaa toimivien/alkavien yritysten kannattavuutta,kilpailukykyä,kasvua sekä menestymismahdollisuuksia myös kansainvälisesti.Vahvistetaan yritystoiminnan jatkuvuutta ja
toimivien ja uusien yritysten elinkelpoisuutta samalla työllisyyttä edistäen Forssan alueella.

Työllisyyttä vahvistetaan turvaten työpaikat ja luoden mahdollisuudet uusien työpaikkojen syntymiseen Forssan alueen rakennemuutosalueella .

Pääpaino on kasvuhaluisissa-,ja- kykyisissä mahd. kansainvälistyvissä Forssan alueen pk-yrityksissä.Yhteistyö ja kumppanuus kehittyy Forssan Kehittämiskeskuksen/hautomon ohjatessa yritykset meidän palveluihin.

Miten:yritysten pienimuotoinen kehittäminen räätälöidyn asiantuntijapavelun avulla.Saadaan nopeasti ja helposti pienimuotoista asiantuntijan täsmäapua yrityksen ongelmatilanteisiin (vältytään pitkältä hakemuskäsittelyltä),kun EAKR:n kehittämisavustus ei sovellu.Asiakkaina ovat mikro-ja pk-yritykset Forssan alueella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kun projekti käynnistyy:
* ELY-keskuksen internet-sivuilla: yrityskohtaiseen asiantuntija-apuun on määrärahaa käytettävissä sekä asiantuntijapalvelut /konsultointipäivät ovat haettavissa sähköisesti internetissä kotisivuillamme. Internetissä on linjauksemme:kenelle nämä asiantuntijapalvelut on tarkoitettu ja minkälaiseen tarpeeseen.
* Forssan kehittämiskeskus/hautomot informoivat yrityksiä/aloittavia yrityksiä alueellaan ja suosittelevat näitä palveluita
- yhteiset tietoiskut ELY-keskuksen ESR-palveluista alueen yrittäjille
* yrityskäynti/yrityksen edustajien tapaaminen, jolloin käydään läpi yrityksen kehittämistarpeet ja mietitään mahdollisesti sopivia mm meidän ESR-rahalla toteutettavista asiantuntipalveluita. Niin kauan kuin rahaa on ko tuotteistetut asiantuntijapalvelut/konsultointipäivät ovat www-sivuillamme.
* Vuosittaisen määrärahan loputtua ilmoitamme asiasta netissä/asiakaskontakteissa

Lisäksi vuosittain edellisten vuoden tulosten julkistamisen yhteydessä julkaistaan tiedotustilaisuudessa mitä ESR-määrärahalla on saatu aikaiseksi, esim konsultointipäivinä.

Lisäksi toimintakertomuksesta selviää pääpiirteittäin mitä vuosittain on tehty ESR-rahalla.ESR-ohjausryhmässä ja kansainvälistymis/kehittämisryhmässä ollaan koko ajan tietoisia paljonko on vielä määrärahaa käytettävissä ja isompien koulutusohjelmien vaiheet.

Projektin päätyttyä tehdään loppuraportti ja yhteenveto mitä rahalla on saatu aikaiseksi niin määrällisesti kuin sisällöllisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Myönteiset ja kielteiset käytännöt toimivat pohjana hakijayrityksen mahdollisiin seuraaviin projekteihin.Virheistä opitaan ja mietitään miten niiltä vältytään toimintoja parantamalla sisäisesti/ulkoisesti. Myönteinen käytäntö monistetaan koko projektin ajan sekä mahdollisiin seuraaviin projekteihin. Näistä hyvistä käytänteistä voidaan tiedottaa esim tiedotustilaisuuksissa vuosittain samoin kuin hakijan sisäisessä toiminnassa aihealueen yhteisessä kokouksessa vähintään vuosittain- esim palautteen muodossa, että yritysasiakkaan ovat olleet tyytyväisiä saadessaan välittömän avun ongelmaansa muutaman päivän konsultoinnin avulla ripeästi ja helposti.
Projekti on niin pieni, että mitään kirjallista käytäntöjen opusta ei laadita, vaan kaikki voimavarat kohdistetaan asiakaspalveluun. Pyritään hyödyntämään myös hakijayrityksen muiden osastojen hyvät käytännöt noudattamalla ministeriön antamaa ohjeistusta yritysosaston ESR-määrärahoista.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 223 635

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 223 635

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ollut tarjota Forssan alueen pk-yrityksille pienimuotoista kehittämisapua ja parantaa siten niiden kannattavuutta, kilpailukykyä ja menestymismahdollisuuksia taloudellisesti heikkona aikana. Projekti on luotu tilanteeseen, jossa on haluttu taata Forssan alueen yritystoiminnan jatkuvuus ja uusien yritysten elinkelpoisuus, ja sitä myöten edistää työllisyyttä.

Tavoitteen toteuttamiseksi keinoina on käytetty TEMin tuotteistettuja asiantuntijapalveluita sekä yrityskohtaisesti räätälöityä konsultointia, joiden avulla on saatu nopeasti ja helposti pienimuotoista asiantuntijan täsmäapua yrityksen ongelmatilanteisiin. Projektin avulla pk-yrityksille on haluttu tarjota myös avainhenkilöiden valmennusohjelmia, sillä pk-yritysten liikkeenjohdollinen osaaminen on erittäin tärkeää yrityksen kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Uutena palveluna tarjottiin yrityksille maksutonta talousapuklinikkaa. Klinikan asiantuntijana toimi kilpailutettu rahoitusalan konsultti ja se toteutettiin yhteistyössä Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa.

Tuotteistettuja asiantuntijapalveluja tai yrityskohtaista konsultointia toteutettiin yhteensä 38 yrityksessä. Tuotteista Balanssi, PK-LTS ja Tuotto+ olivat eniten käytetyt. Valmennusohjelmia toteutettiin kaksi: 20 koulutuspäivän mittainen Toimitusjohtajakurssi aloitettiin keväällä 2009 ja 12 päivän mittainen Talouspäällikkökurssi aloitettiin syksyllä 2010. Kummatkin kurssit hankittiin avaimet käteen -palveluna TEMin kilpailuttamista valmennusohjelmista. Kursseille osallistui yhteensä 27 yritystä. Talousapuklinikalle osallistui yhteensä 36 henkilöä.

Projektin toiminta jatkuu Hämeen ELY-keskuksen toisessa oman tuotannon hankkeessa nimeltään VIRVE - kehittämisohjelma pk-yrityksille.