Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10591

Projektin nimi: KOULUSTA DUUNIIN - tie tähtiin

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0161075-9

Osoite: Utinkatu 44-48

Puhelinnumero: 020 61511

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ksao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ ja www.saari42.fi

Vastuuhenkilön nimi: Asko Jaakkola

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: asko.jaakkola(at)ksao.fi

Puhelinnumero: 0206158802

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Iitti, Kouvola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Kouvolan seudun ammattiopiston opettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit
- työelämän työpaikkaohjaajat ja työnantajat
- Parik-säätiön ja OTE Nuorten työpajojen työ- ja yksilövalmentajat
- Kouvolan kaupungin nuorten ohjaamiseen osallistuvat toimijatahot

3.3 Välilliset kohderyhmät

1) KSAO:n ohjaustyöhön osallistuva henkilöstö ja opiskelijat
2) Työssäoppimispaikat
3) Seudulliset verkostokumppanit
- työhallinto
- sosiaali- ja terveystoimi/ mielenterveyspalvelut
- Parik-säätiön nuoret asiakkaat
- Kouvolan seudun kuntayhtymän OTE Nuorten työpajojen asiakkaat
- perusasteen yläkoulun ammatinvalinnan ohjaus
- Kouvolan seudulla nuorten hyvinvointia edistävät tahot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 42, joista naisia 30

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kouvolan seudun ammattiopiston KOULUSTA DUUNIIN - tie tähtiin -projektin ensisijainen tehtävä on parantaa nuorten ammatillista koulutusta suorittavien työllistymisen valmiuksia niin, että he suorittaisivat opinnot loppuun, sijoittuisivat koulutuksen mukaiseen työtehtävään tai muuhun työhön, työvalmennukseen tai työpajaan omalla seutukunnalla ja kiinnittyisivät työelämään.

Hankkeen toimenpitein kartoitetaan koulutuksen aikana ilmenevät työllistymisen ongelma-alueet. Siinä rakennetaan toimintamalli, jolla ohjauskoulutuksen, tehostetun työssäoppimisen ja verkostokumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla parannetaan nuoren työllistymisen mahdollisuuksia. Toimenpiteet tukevat erilaisista lähtökohdista tulevien opiskelijoiden koulutuksen loppuun suorittamista ja siirtymistä työelämään. Samalla parannetaan ammattiopiston ja työelämän välisen yhteistyön toimivuutta.

Välillisiä tavoitteita ovat opiskelijan parempi motivoituminen opiskeluun ja keskeyttämisen vähentäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Projektin kohderyhmänä ovat oppilaitoksen opettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, oppilaskunta, työelämän työpaikkaohjaajat ja muutoin ohjaustyötä tekevät yhteistyötahot.

KOULUSTA DUUNIIN - tie tähtiin -projektin toimenpiteillä;

- kehitetään työssäoppimiskäytäntöjä monipuolisemmiksi ja yksilöllisemmiksi yhdessä työelämän edustajien kanssa.

- selvitetään, millaiset KSAO:n ja työvoiman palvelukeskuksen, työvoimatoimiston, nuorten terveyspalvelujen sekä ennaltaehkäisevän nuorisotyön väliset yhteistyökäytännöt edistävät työllistymistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Yhteistyötä syvennetään Parik-säätiön ja OTE Nuorten työpajojen kanssa - sovitaan mm. arviointikäytänteistä.

- luodaan oppilaitokselle ennakoivaa tietoa tuottava sähköinen palautejärjestelmä mm. työllistymismittari

Projekti kehittää yhdessä yhteistyökumppanien kanssa alueen tarpeisiin vastaavan työelämään siirtymisen mallin. Se edistää monipuolisen ohjauskulttuurin muodostumista oppilaitoksen sisälle sekä yhteistyötä KSAOn ja uuden Kouvolan kaupungin verkostokumppaneiden kanssa.

Projektin tuloksena;
- KSAOn työllistymisohjauksen suunnitelma ja materiaalit sekä työllistymismittari
- alueellinen työelämään siirtymisvaiheen toimintamalli
- työssäoppimisen suunnittelu vahvistuu opiskelijan lähtökohdista ja siitä tavoitteesta, että työssäoppiminen palvelee hänen työllistymistään
- opettajien, työpaikkaohjaajien, työpajaohjaajien ja työhönvalmentajien työllistymisohjaus vahvistuu ja todentuu
- saadaan aikaan yhteistyömalli KSAO:n ja työhallinnon/työvoiman palvelukeskuksen välille
- yhteistyö Parik-säätiön ja OTE Nuorten työpajojen kanssa juurtuu
- saadaan luotua yrityspankki, jota voidaan käyttää erityisesti silloin, kun haetaan työssäoppimispaikkoja nuorelle, joka tarvitsee monimuotoista ohjausta
- opiskelijan valmistumisen jälkeinen työllistyminen ja työelämään kiinnittyminen paranee
- KSAOn ja uuden Kouvolan kaupungin yhteistyöverkoston toimintakartta

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista laaditaan tiedotussuunnitelma yhteistyössä KSAO:n tiedottajan kanssa.

1. Sisäinen tiedotus
- kohderyhmä: johtoryhmä, henkilöstö ja opiskelijat
- keinot: projektin esite ja KSAOn kotisivut, KSAOn nettilehti, tiedotustilaisuudet, kokoukset ja keskustelut

2. Ulkoinen tiedotus
- kohderyhmä: muut oppilaitokset, työpajat, työvoima, yhteistyöyritykset, nuorisotyö
- keinot: julkaisu, jossa kerrotaan hankkeessa luoduista toimintatavoista sekä hankkeeseen kiinteästi liittyvissä tapahtumissa esiintyminen ja yhteistyökummppaniverkoston kautta tiedottaminen.
Julkaisu laaditaan sellaiseen muotoon, että julkaisua voidaan hyödyntää KSAO:n lisäksi muissakin oppilaitoksissa viitteellisesti. Julkaisu kohdistetaan erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä työssäoppimispaikoille, mutta se tarjoaa tietopaketin myös muille tärkeille sidosryhmäläisille. Julkaisu on löydettävissä KSAOn nettisivuilta josta se on vapaasti hyödynnettävissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kertyvää tietoa levitetään ja hyödynnetään koko projektin ajan koulutus-, keskustelu- ja konsultaatiotilaisuuksissa, jotka projekti järjestää tai muiden tilaisuuksissa.Työllistymisohjauksen materiaalit ja menetelmät sekä yrityspankin tiedot kootaan materiaalipankiksi KSAO:n extranetiin.

Kumppanuustoimijoiden kanssa yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen levittämistä varten muodostetaan seuraavien hankkeiden kesken konsultaatiorinki, joka kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa vuorotellen kussakin instansissa:
1. Työnäky / Koulutuskeskus Salpaus, ESR haku 2008. Projektipäällikkö Sirkku Oksanen.
2. KaaSu/ Parik -säätiö. Projektipäällikkö Isa Mäkelä.
Yhteistyöhön osallistuvat hankkeiden keskeiset toimijat.
Yhteistyön keskeiset toimenpiteet:
1) Esiselvitysvaiheen ja projektin toimenpiteiden suunnittelun benchmarking
2) Tulosten ja kokemusten vaihto projektin kuluessa
3) Hyvien käytäntöjen levittäminen omissa oppilaitoksissa ja seudullisissa verkostoissa
4) Salpauksen Työnäky - hankkeen kanssa järjestetyt yhteiset luentotilaisuudet

Projektissa luoduista hyvistä käytännöistä tehdään julkaisu (esim. case-tyyppisesti). Ne laitetaan KSAO:n extranetin lisäksi esille KSAO:n verkkosivuille kenen tahansa ladattavaksi. Luodaan lista yhteistyöyrityksistä, jota päivitetään. Projektin lopuksi pidetään päätösfoorumi, jossa esitellään tuloksia henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja muiden oppilaitosten edustajille, jotka työskentelevät samojen asioiden parissa

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 271 436

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 262 902

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 319 390

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 309 318

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Kymenlaaksossa on edelleen koko joukko nuoria,joille ammatillisen uran selkiytyminen ja työhön sijoittuminen ovat haasteellisia asioita.Useimmiten on kysymys nuorista, joiden elämänhallinta tai yleiset työelämävalmiudet eivät ole riittäviä työelämän tarpeisiin tai ammattialan valinta ei ole ollut nuorelle oikea.

Projektin varsinaiseen kohderyhmään kuuluivat KSAO:n opettajat ja opiskelijahuollon henkilöstö, työelämän työpaikkaohjaajat ja työnantajat, Parik-säätiön ja Kouvolan kaupungin OTE Nuorten työpajojen työ- ja yksilövalmentajat ja Kouvolan kaupungin nuorten ohjaamiseen osallistuvat toimijatahot.

Projektin tavoitteena oli vahvistaa kohderyhmän pedagogista osaamista ja ohjausvalmiuksia, luoda selkeät käytännöt KSAO:n, TE-toimiston, TYP:in, OTE Nuorten työpajojen ja Parik-säätiön väliselle yhteistyölle, rakentaa monialainen työllistämisyhteistyöverkosto saattaen vaihtamaan KSAO:n opiskelijoita työelämään, kehittää työllistymisohjauksen opintokokonaisuus ja opintomateriaali (e-materiaali) ja mallintaa läpäisyä edistäviä, yksilöllisiä kouluttautumismalleja.

Läpäisyä ja työllistymistä edistämään Kouvolan seudun ammattiopistolle mallinnettiin työvaltainen koulutus. Koulutus on sopimuksenvaraista, työpajalla tapahtuvaa oppimista, josta oppilaitos maksaa yhteistyökumppanille ohjauspäivämaksun /opiskelija / läsnäolopäivä. Tutkinnon osien opetussuunnitelmat työvaltaistettiin ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista osa integroitiin työvaltaiseksi. Koulutuksen ohjausvastuu on työpajalla jaetusti KSAO:n ammatinopettajan kanssa. Ammatinopettaja koordinoi koulutusta sekä on vastuussa opiskelijan arvioinnista. Ammattiopisto saa opiskelijasta valtionrahoituksen ja vastaa opiskelijan opintososiaalisista eduista sekä vakuutuksesta. Työvaltaisen koulutuksen kustannukset muodostuvat ohjauspäivämaksusta, ruokarahasta ja opettajaresurssista. Tulokset ovat olleet hyviä, kouluttautumismalli on edistänyt läpäisyä ja ehkäissyt syrjäytymistä.

Malli on kirjattu erityisopetuksen suunnitelmaan ja yksi erityisen tuen väline.Työvaltaista koulutusta koordinoivat erityisopetuksen koordinaattori ja erityisopetuksen koulutuspäällikkö.

KSAO:n opiskelijan työllistymistä edistettiin monesta eri tulokulmasta. Oppilaitokselle sisäänajettiin INKA koulutuksen arviointijärjestelmä(www.inka.cec.jyu.fi), jonka avulla kartoitettiin valmistuvan opiskelijan työllistymistä ja luotiin KSAO työllistymismittari. Mittarin tuloksiin reagoitiin kouluttamalla kohderyhmää opiskelijan työllistymisohjaukseen mm. IMBA / Melba arviointityökalun käyttäjäkoulutuksella opoille ja opettajille. Työkalua käytetään opiskelijan urasuunnittelun tukena mm. opiskelijan keskeyttämisuhan tai epäsopivan alavalinnan korjaamiseksi ja sopivan työssäoppimispaikan tai työpaikan löytämiseksi.

Kohderyhmän koulutusta toteutettiin myös asiantuntijaluentojen avulla, joiden tavoitteena oli rohkaista ja vahvistaa kohderyhmän ohjausosaamista.

1.Ammattiin oppimisen keskeiset tekijät; Keskuspuiston ammattiopiston Opintokaruselli
2.Paneelikeskustelu yhteistyössä Kouvolan Yrittäjät ry:n kanssa.Keskustelu nuorten työllistymisen tilanteesta ja siihen vaikuttavista muuttujista.
3.IMBA / Melba lukijakoulutus,Vamlas ry.
4.Seurauspedagogiikan luento,VTT Sonja Kurten-Vartio.
5.Dialogilla syvätehoa oppimiseen,FT yliopettaja Helena Aarnio.
6."Asennetta!" Nuorten työelämätaidot, asenne ja motivaatio,Jone Nikula.
7.Päihteet oppilaitoksessa, puheeksiotto ja toimenpiteet,TPY yhteisövalmentaja Outi Hedemäki

Koulutuksiin osallistui yhteensä 242 henkilöä ja kustannuksiksi muodostui 26,80 € / henkilö.

Toisen nivelvaiheen transitiota toteuttamaan perustettiin monialainen työllistämistyöryhmä ja yhteistyökartta. Työllistämistyöryhmä työllistää vuosittain noin kaksikymmentä opiskelijaa oppilaitoksen ovesta suoraan sisään työpaikalle. Työryhmän toimintaa koordinoivat KSAO sosiaali- ja terveysalan, hoiva-alalle valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen lehtorit. Malli on toistettavissa kaikenlaisten opiskelijaryhmien kanssa.Monialainen verkostokartta - työpöytämalli www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/

Opiskelijoiden työllistymisohjausta varten projektissa luotiin 1 ov:n laajuinen (vapaasti valittavat opinnot) työllistymisohjauksen Moodle-pohjainen kurssi ja opetusmeteriaaliksi työllistymisohjauksen tietokonepeli, Saari42;Gizmologia, (www.saari42.fi). Materiaalin tuottaminen e-muotoon toteutettiin opiskelijavoimin sekä palvelunostona. Peli on osoitteessaan vapaasti pelattavissa.
Projektille asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Projektin tarjoamilla resursseilla luotiin johdonmukaisia ja konreettisia toimenpiteitä johtamaan opiskelijan opintojen läpäisemiseen ja valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen. Toimenpiteet jalkautuivat osaksi Kouvolan seudun ammattiopiston normaalia toimintaa ja Saari42;Gizmologiaa pelataan myös valtakunnallisesti.