Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10603

Projektin nimi: Näkymiä ympäristöön - tienvarsien kunnostustöitä Etelä-Savossa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Jääkärinkatu 14

Puhelinnumero: 020 6360 120

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/etela-savo

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Juha Maaranen

Asema: rakennuttamispäällikkö

Sähköposti: juha.maaranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 651 874

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät Etelä-Savon alueelta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Matkailuelinkeinonharjoittajat, maanomistajat, tienkäyttäjät, kunnat, kylätoimikunnat, kiinteistöjen omistajat sekä ympäristö- ja tiehallinnot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 48, joista naisia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 49, joista naisia 2

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Savossa tehdään vuosina 2008 ja 2009 tienvarsialueiden kunnostuksia Näkymiä ympäristöön - hankkeen yhteydessä.

Työhön palkataan vuonna 2008 22 pitkäaikaistyötöntä (vuonna 2009 26hlö), jotka koulutetaan tehtävään. Hankkeen aikana he tekevät liikenneturvallisuusraivauksia, maisemanhoitotöitä ja rakennuskunnostuksia.

Työntekijät valitaan yhdessä kuntien työvoimatoimistojen kanssa. Koulutuksessa ja sitä seuraavassa työjaksossa henkilöt saavat ammatillista osaamista, jota he voivat hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeenkin. Työporukkaan kuuluminen ja yhdessä tekeminen ehkäisevät myös sosiaalista syrjäytymistä. Hankkeen päättyessä työntekijöiden jatkotyöllistymistä pyritään edistämään.

Työkohteet valitaan siten, että ne edistävät liikenneturvallisuutta ja ylläpitävät viihtyisää ja monimuotoista ympäristöä. Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä alueita raivataan näkymiltään avoimiksi ja levähdyspaikkoja siistitään. Maisemanhoitotöinä tehdään maisemaraivauksia, kunnostetaan perinnebiotooppeja ja hoidetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita. Rakennuskunnostukset painottuvat perinnerakennusten ja -rakennelmien kunnostamiseen, jolloin työt tehdään perinteisin, rakennusten arvot säilyttävin menetelmin.

Hanketta johtaa Etelä-Savon ympäristökeskus yhteistyössä Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat kunnat, työvoimatoimistot ja Museovirasto. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon TE-keskus ja Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotussuunnitelman mukaisesti (liitteenä).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Rahoittajaviranomaisen ohjeiden mukaisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 823 242

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 795 126

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 823 242

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 795 126

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeelle suunnitellut keskeiset toimenpiteet toteutuivat. Hankkeen avulla on saatu tieympäristöä viihtyisämmäksi ja liikenneturvallisuutta paremmaksi. Turvallisuusnäkökohtia huomioitiin reuna-alueita hoidettaessa etenkin valtateiden risteysalueilla ja hirvivaara-alueilla, sekä kallioleikkauksissa. Aiempaa avarampi tie luo käyttäjälleen kulkuvälineestä riippumatta turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen. Rakennuskunnostusten ja luonnonhoitokohteiden osalta tehdyt työt olivat lähes yksinomaan sellaisia, joihin kohteen omistajalla ei ilman projektin tukea olisi ollut mahdollisuutta ryhtyä. Vanhoja rakennuksia kunnostamalla, luonnonhoito-, ja raivaustöillä parannettiin tiemaiseman ja rakennetun ympäristön laatua. Yhteistyöosapuolilta saatu palaute oli positiivista ja samantapaisen toiminnan toivottiin jatkuvan.