Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10604

Projektin nimi: Opin Ovi, Etelä-Pirkanmaa

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0206289-7

Osoite: Valkeakoskenkatu 28

Puhelinnumero: (03) 57421

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.vaao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.vaao.fi/aikuiskoulutus/projektitoiminta/opin_ovi_etela-pirkanmaa/ ja www.sasky.fi/projekt

Vastuuhenkilön nimi: Raimo Alarova

Asema: Kuntayhtymäjohtaja / rehtori

Sähköposti: raimo.alarova(at)vsky.fi

Puhelinnumero: 0400 800 972

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Akaa, Punkalaidun, Urjala, Valkeakoski, Kangasala, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmä on koko Etelä-Pirkanmaan ja Sastamalan seudun työikäinen aikuisväestö; erityisesti puutteellisen pohjakoulutuksen, vanhentuneen ammatillisen koulutuksen ja oppimisvaikeuksia omaavien aikuisten, terveydellisistä tai muista syistä ammattia ja työtä vaihtavien, maahanmuuttajien sekä pk-yritysten ja niiden henkilöstö. Myös ikääntyvä työikäinen väestö on projektin kohteena.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä nähdään yhteistyökumppanit: kaikki alueen aikuiskoulutusta tarjoavat oppilaitokset, kunnat, työvoimahallinto, toimintaan mukaan tulevat yritykset ja niiden järjestöt, alueen yrityspalvelukeskuskset, alueen työntekijäjärjestöt, Pirkanmaan oppisopimuskeskus.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24, joista naisia 14

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Pirkanmaan OpinOvi on pitkälti Nosteen perustalta lähtevä aikuisten koulutusten ja urasuunnittelun neuvonta- ja ohjaustoimintaa. Hanke on osa valtakunnallista aikuisopiskelun kehittämisohjelmaa, jonka teema on Aikuisohjaus työelämän voimavarana. Tavoitteena on kehittää osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspelveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla. Opetusministeriö ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat myöntäneet rahoitusta hankkeelle vuosille 2008 - 2013. Toimintaan otetaan mukaan kaikki Etelä-Pirkanmaan ja Sastamalan seudun aikuiskoulutuksen muodot ja kouluasteet. Yhteistyökumppaneita ovat myös Etelä-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan oppisopimiskeskus, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, yrittäjäjärjestöt ja Etelä-Pirkanmaan kunnat. Hanketta hallinnoi Etelä-Pirkanmaalla Valkeakosken aikuiskoulutuskeskus.

Toiminnassa tullaan painottamaan asiakas- ja kysyntälähtöisyyttä eli "puolueettomalla" maaperällä asiakkaalle annetaan ohjausta elinikäisen oppimisen periaatteella. Ohjaus tullaan toteuttamaan syvällisempänä kuin pelkästään koulutustarjonnan esittelynä. Tavoitteena on luoda verkosto, jossa kunkin asiakkaan tarpeisiin olisi käytettävissä olemassa olevien organisaatioiden ohjaushenkilöiden alakohtainen asiantuntemus. Ohjaus on osa oppilaitosten ns. hakevaa toimintaa, mutta myös asiakkaan osaamisen tunnistamista ja aikaisempien opintojen hyväksilukemista, osaamisen tunnustamista. Asiakasnäkökulmaa yritetään kehittää osaamiskartoitusten suuntaan, jossa asiakkaalle ensisijassa kerrotaan mitä hän osaa eikä mitä osaamista häneltä puuttuu.

Kysyntälähtöisyyttä toteutetaan ohjauksen uusilla työmuodoilla ja verkostoitumisella, joiden tavoitteena on edistään aikuisväestön ja osaavan työvoiman saatavuutta. Kysyntälähtöisyydellä palvellaan sekä aikuisopiskelijaa että seudun työellämää, ei niinkään oppilaitoksia. OpinOvi tulisi olemaan areena, jossa työvoiman tarve ja uusi työntekijä kohtaisivat. Tiivis yritysyhteistyö on uusi ja tärkeä painopiste aikuisohjaukseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Toiminta-alueen sanomalehtiin ja paikallisradioihin tehdään juttuja ja mahdollisuuksien mukaan maksettuja ilmoituksia. Hankkeesta tehdään asiakkaille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja esitteitä ja julisteita. Omat kotisivut luodaan ja linkitetään osaksi valtakunnallista Opin Ovi hanketta.

Tiedotusta tehdään myös voimallisesti markkinoinnin yhteydessä vierailemalla yhteistyöverkostossa yrityksissä, työpaikoilla, yrittäjäjärjestöissä, oppilaitoksissa, messuilla, tapahtumissa jne.

Esitteitä ja materiaalia on jaossa julkisilla paikoilla mm. kirjastoissa, oppilaitoksissa, työvoimatoimistoissa, oppisopimuskeskuksessa jne.

Hankkeelle tehdään tiedotus- ja markkinointisuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa valtakunnallisen Opin Ovi hankkeen kanssa tehdään jatkuvasti. Tampereen seudun ja Pohjois-Pirkanmaan Opin Ovi hankkeen kanssa on säännölliset tapaamiset. Vierailuja suoritetaan myös muihin valtakunnallisiin Opin Ovi toimintapisteisiin ja vaihdetaan kokemuksia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 220 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 214 915

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 253 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 247 176

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

OPIN OVI ETELÄ-PIRKANMAA 2008 - 2013

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa -hanke (ESR) aloitti toimintansa heinäkuussa 2008. Sitä hallinnoi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. Hankkeessa on mukana myös Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hanke päättyi 30.6.2013

Opin Ovi E-P:n tavoitteena on ollut tarjota uraohjausta ja neuvontaa aikuiseen makuun yhden luukun periaatteella. Sen palvelut on - kaikkien Opin ovien tapaan - tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka tarvitsevat ammatillista uraohjausta ja neuvontaa koulutukseen sekä ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on ollut myös saada alueelle toimiva yhteistyökumppaneiden verkosto.


Mitä teimme: työmuotoja

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista tärkeimpänä on ollut henkilökohtainen ohjaus, joka on toiminut ajanvarausperiaatteella. Käytössä on ollut lähes koko ajan oma toimi- ja ohjauspiste. Ohjausta on voitu asiakkaan tarpeen ja asuinpaikan mukaan järjestää muuallakin (esim. TE-toimiston tiloissa, Sininauhan tiloissa tai vaikkapa kahvilassa). Tapaamisten määrä asiakkaiden kanssa on vaihdellut yhdestä kerrasta pitkäkestoisiin prosesseihin, joissa on myös tehty yhteistyötä esim. ammatinvalintapsykologin, eri alojen kouluttajien ja erityisohjaajan sekä työelämän palvelukeskuksen kanssa.
Opin ovi -pysäkit ovat olleet lyhyitä päivystyksiä (tunti kerrallaan), jolloin on jaettu esitteitä ja kerrottu ohjauspalveluista. Näitä on ollut TE-toimistossa ja kirjastoissa. Erilaisissa työnhaku- ym. ryhmissä on pidetty infoja Opin oven toiminnasta kohderyhmään kuuluville.
Myös erilaiset tiedotustilaisuudet, suuremmat ja pienemmät koulutukseen ja uravalintaan liittyvät tapahtumat ovat kuuluneet Opin oven toimintaan.

Yritysyhteistyötä on tehty sekä Etelä-Pirkanmaalla että erityisesti Sastamalassa. Yhteistyö on ollut käytännössä mm. yrityskäyntejä, osaamisen ja työhyvinvoinnin kartoitusta, rekrytointia ja Sastamalassa myös yhteistyötä yrityspalvelun ja yrittäjäjärjestöjen kanssa sekä yritystreffejä.

Verkostoyhteistyö on ollut merkittävä osa toimintaa. Kaikenlainen yhteinen toiminta, ideointi ja ajatusten vaihto on kantanut eteenpäin. Verkostoissa on toimittu kolmella tasolla:

Alueellisesti mm. Etelä-Pirkanmaan aikuiskoulutustoimijat ja muut hankkeet, TE-toimisto, Valkeakosken seudun kehitys Oy ja työelämä ovat olleet osaltaan mukana toiminnassa.
Projektilla on ollut työrukkasenaan toimintatiimi, joka on suunnitellut erilaisia tapahtumia ja muutenkin ideoinut toimintaa ja tuotoksia.

Pirkanmaalla tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. muut Opin ovet ja hankkeet, joiden kanssa on järjestetty yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia (esim. Koskikeskuksessa ja Keskustorilla Tampereella).Opin ovi -auton kanssa on tehty kierroksia Etelä-Pirkanmaalla ja Sastamalassa.

Valtakunnallisesti Opin Ovi E-P on osallistunut aktiivisesti Aikuisohjauksen koordinaatiohankkeen tilaisuuksiin (esim. Opin paikka -seminaari ja Opin ovien klinikkapäivät). Laituri-hankkeen pilottia on toteutettu yhdessä Opin Ovi E-P:n sekä Konkari-hankkeen kanssa. STUDIO-hankkeen -koulutuksiin on osallistuttu ja tehty sen kanssa muutakin yhteistyötä. Myös Opin ovien Hakevan toiminnan ja
työelämäyhteistyön teemaryhmään on osallistuttu.

Sastamalassa hankkeesta tiedottaminen on alusta alkaen sisällytetty aikuiskoulutuksen henkilökunnan ja yhteistöyhankkeiden normaaliin toimintaan. Yhteistyön ansiosta on voitu tuottaa TNO-palveluita
Sastamalan alueen yrityksiin monipuolisemmin. Tämä on osaltaan helpottanut yhden luukun periaatteen jalkauttamista osaksi normaalia toimintaa.


Mutkia polulla

Kovin suuria hankaluuksia ei polun varrella ole ollut, joitakin mutkia kuitenkin: Projektin alku oli hidasta, mm. hankesuunnitelmaan piti tarkentaa. Ja matkan varrella tarkennuksia ja muutoksia on tarvittu ja
täsmennetty.
Projekti on ollut melko pitkä, joten sinä aikana henkilöstökin on ehtinyt osittain vaihtua, mm. projektipäällikkö kaksi kertaa.
Ja kaikki suunnitellut verkostotoimijat eivät ole lähteneet niin aktiivisesti mukaan kuin oli ajateltu.


Mitä saimme aikaan, mikä jää elämään

Opin ovessa on työstetty verkostokartta TNO-palvelujen toimijoista sekä vuosikellomalli, johon on kirjattu tapahtumat, jotka voisivat jatkua hankkeen päättymisen jälkeen yhteistyökumppanien kanssa. Opin oven ohjausprosessi on mallinnettu. Ohjaustoiminnan jatkumisen mahdollisuuksia ja muotoja on selvitelty ja selvitllään. Osittain hankkeen ohjaustoimintaa jatkaa keväällä 2013 toimintansa aloittanut Ura Ovi ry.

Pirkanmaan alueella toiminta jatkuu Yhden luukun työryhmässä erilaisten tapahtumien ja ohjauksen kysymysten parissa.


Lopuksi

Ohjaustyön tarpeellisuutta kuvaa pari ajatusta ohjauksessa olleiden palautteesta:

"Tällaista ohjaustahan me tarvitsemme, että joku avaa lukkoja."

"Yksilöohjaus on todella hyvä idea. Henkilökohtaisen suunnitelman tekeminen sai tuntemaan, että asioillani on merkitystä."