Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10608

Projektin nimi: Pajalta tutkintoon - uusien työpajamallien kehittäminen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Osoite: Tarkkampujankuja 1, PL 181

Puhelinnumero: 015 355 61

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mamk.fi

Projektin kotisivun osoite: pajaltatutkintoon.mamk.fi Pajalta tutkintoon hankkeella on oma Facebook ryhmä.

Vastuuhenkilön nimi: Anu Haapala

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: anu.haapala(at)mamk.fi

Puhelinnumero: 0503125123

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Iisalmi, Mikkeli, Savonlinna, Kuopio, Pielavesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Ammattiopistojen opiskelijat
2. Työpajoilla työskentelevät nuoret
3. Koulutuksen ulkopuolella olevat työttömät nuoret
4. Ammattiopistojen opettajat, ammattihenkilöstö ja opiskelijahuoltohenkilöstö
5. Työpajojen työ- ja yksilövalmentajat
6. Järjestöjen henkilöstö
7. Yritysten henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös paikallisen palvelujärjestelmän edustajat (mm. työhallinto, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi), kolmannen sektorin toimijat sekä peruskoulujen ja lukioiden oppilaanohjaajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 270, joista naisia 108

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa.Työpajatoiminnasta tehdyt analyysit osoittavat työpajatoiminnan olevan taloudellisesti kannattavaa; sillä voidaan vähentää syrjäytymistä. Hanke perustuu nivelvaiheen ohjauksen, koulutusalakohtaisten ratkaisujen, starttipajatoiminnan sekä järjestö- ja yritysyhteistyön kehittämiseen ja mallintamiseen työpajojen, ammattiopistojen, järjestöjen ja yritysten yhteistyönä.
Hankkeen kohderyhmät:
1.Ammattiopistojen opiskelijat
2.Työpajoilla työskentelevät nuoret
3.Koulutuksen ulkopuolella olevat työttömät nuoret
4.Työpajojen työ- ja yksilövalmentajat
5.Ammattiopistojen, järjestöjen ja yritysten henkilöstö

Hankkeen tavoitteet:
1.Ehkäistä ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä
2.Aktivoida koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria luonnonvara- alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä puu- ja rakennusalan koulutukseen tai nuorten työpajojen starttipajatoimintaan
3.Vakiinnuttaa työpajojen, ammattiopistojen, järjestöjen ja yritysten yhteistyörakenteita
4.Opinnollistaa nuorten työpajatoimintaa ja mahdollistaa työpajalla opitun tunnistamisen.
5.Vahvistaa ammattiopistojen, työpajojen sekä yritysten henkilöstön valmennusosaamista
6.Mallintaa työpajapedagogiikkaa.

Hankkeen toimenpiteinä
1.Käynnistetään alakohtaiset työpajapilotit ammattiopistojen, työpajojen ja yritysten yhteistyönä.
2.Rakennetaan alueelliset toimintamallit työpajojen, ammattiopistojen, järjestöjen ja yritysten yhteistyöhön.
3.Järjestetään oppilaitosten, työpajojen, yritysten, järjestöjen sekä palvelujärjestelmän edustajien osaamista ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa vahvistavaa koulutusta.
4.Tuotetaan tkonkreettisia toimintamalleja työpajoilla opitun tunnistamiseen ja tun-nustamiseen.

Hankkeen tuloksena
1.Koulutukseen sijoittuminen työpajajakson jälkeen paranee
2.Opintojen keskeyttäminen vähenee ja työelämään kiinnittyminen paranee
4.Syntyy yhdisteltävissä olevia työelämäläheisiä oppimisympäristöjä
5.Työpajapalvelujen kattavuus alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten osalta paranee erityisesti Etelä-Savossa
6.Ammatillisten oppilaitosten, pajojen, järjestöjen ja yritysten henkilöstön yhteistyövalmiudet vahvistuvat
7.Starttipajatoiminta kehittyy

Tuotoksina syntyy työpajahops,mallit työpajojen, oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen yhteistyöhön, pajoilla hankitun osaamisen tunnustamisen käytännöt.Hankkeen vaikutuksena koulutuksen työelämävastaavuus paranee ja osaavan työvoiman saanti helpottuu, valittujen koulutusalojen vetovoimaisuus lisääntyy, nuorten koulutukseen sijoittuminen tehostuu ja syrjäytyminen estyy.

Hanketta hallinnoi Mamk ja se toteutetaan aisopimuksen sovitussa yhteistyössä Esedun, Mikkelin nuorten työpajojen, Samin, Savonlinnan nuorisoverstaan, Savonlinnan seudun Nuorisotoiminnan tuki ry:n, Savon ammatti- ja aikuisopiston, Ylä-Savon ammattiopiston ja Iisalmen Kehy-pajan kanssa. Metsäkeskus ja MTK-Eteläsavo sitoutuvat aiesopimuksin oppimisympäristöjen kehittämiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotuksen tarkoituksena on hankeprosessien sujuva ja laadukas eteneminen, toiminnan avoimuuden ja näkyvyyden lisääminen sekä verkostoitumisen edistäminen. Tehokkaalla, kohderyhmien mukaisella viestinnällä pyritään myös yhteistyön vahvistamiseen hankkeen eri osapuolten kesken. Sisäisen tiedotuksena kohderyhmänä ovat hankkeen ohjausryhmä, projektiryhmä, hankkeen toteuttajat ja keskeiset sidosryhmät. Tavoitteena on informaation ajantasainen leviäminen hankkeen toimijoille sekä hankkeen toiminnan eteneminen. Sisöisesti tiedotuksesta vastaa hankkeen projektipäällikkö ja keinoina ovat:
- Sähköpostilistat
- Tiedotteet
- Työseminaarit
- Projektiryhmätapaamiset

Ulkoiset tiedotuksen kohderyhmänä ovat yhteistyöprojektit, osa sidosryhmistä, alueelliset päättäjät ja viranomaiset, media ja suuri yleisö. Tavoitteena on edistää sopivien yhteistyötahojen löytymistä ja verkostoitumista, edistää hankkeen toteuttamista, tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuloksista sekä edistää syntyvien uusien käytäntöjen leviämistä ja käyttöönottoa. Ulkoisesta tiedotuksesta vastaa hankkeen projektipäällikkö yhdessä Mamkin tiedottajan kanssa. Ulkoisen tiedotuksen keinoina ovat:
- Hankkeen esite
- Julkaisut (artikkelit, raportit, hankkeessa tehtävä tutkimus)
- Hankkeen www-sivut
- Hankeseminaarit ja tiedotustilaisuudet

Tiedotustilaisuuksiin osallistujat kirjataan ESR-seurantalomaketta varten.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisen ohella hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintamallien juurruttamisesta mukana oleviin organisaatioihin.

Vuosi 2008
Koulutus- ja ohjaustilaisuudet ammattiopistojen eri alojen opettajille, tiimivastaaville, kehitysjohtajille, työhallinnon työntekijöille sekä työpajatoiminnan esimiehille.

Vuosi 2009

Uusien pajatoimijoiden, yritysten sekä järjestöjen sitouttaminen hankkeen puitteissa rakentuneeseen verkostoon sekä rakenteilla olevaan toimintamalliin.


Vuosi 2010

Alakohtaisten toimintamallien (marata- ja luonnonvara-ala) pohjalta tapahtuva uusien alojen mukaanotto oppilaitosten sisällä järjestettävien benchmarkkaus- ja ohjaustilaisuuksien avulla.
Hankkeen päätösseminaari
Työpajapedagogiikkaa käsittelevän julkaisun ilmestyminen ja sen levittäminen

Vuosi 2011

Julkaisun levittäminen jatkuu vierailujen yhteydessä.
Hyvien käytäntöjen esille nostaminen ja tulosten levittäminen vierailujen yhteydessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 486 054

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 478 201

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 554 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 539 751

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana vahvistettiin yhteistyötä ja kehitettiin toimintamalleja ammattiopistojen ja työpajojen välillä. Parhaimmissa kokeiluissa on päästy tilanteeseen, missä työn vastuu on ollut siellä, missä nuori on ollut läsnä. Lähettävä osapuoli on tehnyt nuoren opintopolun muutoksiin liittyvät hallinnolliset työt. Hankkeessa helpotettiin nuorten opiskelumahdollisuuksia joustavan siirtymisen kautta. Nuorten työpajojen nuoria on tuettu hakeutumaan erilaisiin koulutuksiin ja annettu tietoa sekä koulutuksista että niiden rahoitusmahdollisuuksista. Oppilaitoksissa tukea tarvitsevia nuoria on ohjattu työpajojen kautta suorittamaan opintojaan työssä oppimalla joko pajoilla tai yrityksissä. Toimintaan on laadittu hankkeen aikana sopimukset työpajan ja ammattiopiston välille. Sopimusmallit ovat käytössä edelleen esim. Kuopiossa ja Mikkelissä.

Hankkeessa hyödynnettiin oppimisympäristön kartoitus -menetelmää ja laadittiin nuorten työpajajaksoista portfolioita. Työpajapedagogiikkaa kehitettiin myös Starttipajatoiminnan tarpeisiin.

Hankkeessa mallinnettiin 4H - yhdistysten työllistämistoimintaa, missä yhdistys toimii työvoiman välittäjänä maaseudun yrityksiin. Kesätyöpaikkoja tarjosivat myös nuorten Muuntaja - kesätyöleiri Mikkelissä ja nuorten kesätyöpajat Savonlinnassa.

Hankkeessa ilmestyi julkaisu Uusia avauksia tekemällä oppimiseen - Työpajojen ja ammattiopistojen välisen yhteistyön kehittyminen Etelä- ja Pohjois-Savossa (painos 250 kpl).
Julkaisussa on kuvattu Työpajan ja ammattiopiston yhteistyössä rakentuva pedagoginen malli (s. 114).