Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10609

Projektin nimi: Uuteen työhön

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.12.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 020 63 60100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/kainuu

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Outi Pitkänen

Asema: asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: outi.k.pitkanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 536 2502

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

UPM:n Kajaanin tehtaalta irtisanottavat n. 535 henkilöä ja tarpeen mukaan myös muut alueen yritykset ja niiden henkilöstö, joiden toimintaan UPM:n tehtaan lakkauttaminen suoraan tai välillisesti vaikuttaa.

Muiden rakennemuutostilanteissa olevien organisaatioiden ja yritysten henkilöstö, ja muut yritykset, joiden toimintaan em. yritysten lakkauttaminen/ loumautukset vaikuttavat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muiden rakennemuutostilanteissa olevien organisaatioiden henkilöstö, ja yritykset, joiden toimintaan esim. muiden yritysten lakkauttaminen vaikuttaa.

Alueen toimijat, esim. TE-keskus, työvoimatoimistot, kunnat/ Kainuun maakunta-kuntayhtymä, alueen kehittämisorganisaatiot, oppilaitokset jne.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 600, joista naisia 250

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 176, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

UPM- Kymmene Oyj ilmoitti 10.9.2008 suunnitelmastaan sulkea Kajaanin paperitehtaan ja irtisanoa noin 535 työntekijää. Sulkeminen tapahtuisi mahdollisesti v. 2008 loppuun mennessä. Tehtaan lakkauttaminen saattaa nostaa Kainuun työttömyysprosenttia suoraan arviolta 1-2 %-yksikköä, ja kerrannaisvaikutuksiltaan työttömyysprosentti voi nousta arviolta 2-3 %-yksikköä. Kainuussa on lopettanut tai on lakkauttamisuhan alla myös muita yrityksiä.

Uuteen työhön -hankkeen tavoitteena on tukea UPM:n Kajaanin tehtaalta/ muista kainuulaisista yrityksistä irtisanottavien/ lomautettavien henkilöiden työllistymistä uuden työnantajan palvelukseen tai omaan yritykseen ja/ tai henkilöiden uudelleen/ täydennyskouluttautumista. Hankkeessa kartoitetaan henkilöiden lähtötilannetta, tuodaan esiin työllistymismahdollisuuksia, järjestetään tilaisuuksia ja tutustumismahdollisuuksia muille työnantajille, annetaan neuvontaa, koulutetaan jne.

Hankkeen toimenpiteillä vaikutetaan siihen, että UPM:ltä/ muista yrityksistä irtisanottava/ lomautettava henkilöstö työllistyy uuden työnantajan palvelukseen, perustaa yrityksen ja/ tai kouluttautuu uuden työnantajan palvelukseen tai yrittäjäksi. Hankkeen tuloksena yrityksistä irtisanottavien henkilöiden koulutustaso nousee ja he työllistyvät toisen työnantajan palvelukseen tai aloittavat yrittäjinä. Osa irtisanottavista siirtyy esim. eläkkeelle. UPM:n/ muiden yritysten alihankkijoina toimineiden yritysten tilanne helpottuu, ja alueen yritykset saavat osaavaa työvoimaa työvoimatarpeisiinsa. Kainuun työttömyysprosentti ei nouse merkittävästi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan jatkuvasti mm. kohderyhmälle, yhteistyökumppaneille/ sidosryhmille, medialle jne. Tiedottamisen kanavina toimivat mm. erilliset tiedotteet, internet, lehdet, sähköposti jne. Hankkeen alkaessa laaditaan tarkempi tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään koko hankkeen käynnissäolon ajan mm. tiedottamalla hankkeessa toteutetuista toimenpiteistä sekä luotavista uusista toimintamalleista. Tarvittaessa järjestetään erillisiä tilaisuuksia. Hyviä käytäntöjä levitetään myös mm. ohjausryhmän ja sidosryhmäyhteistyön kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 391 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 085 916

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 391 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 085 916

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälinen globalisaatiokehitys on koskenut Suomessa voimallisimmin metsäteollisuutta ja siihen sidoksissa olevaa toimintaa. Kainuussa osa tätä kehitystä oli UPM Kymmene Oyj:n 10.9.2008 ilmoitus Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisesta vuoden 2008 loppuun mennessä. Sen seurauksena päätettiin irtisanoa kaikki 535 työntekijää toukokuun 2009 loppuun mennessä. Lisäksi seurannaisvaikutukset koskivat ja koskevat monia muita yrityksiä ja niiden työntekijöitä.

Kajaanissa vallitsi alusta saakka yksimielisyys siitä mitä tehdään. Alusta asti katsottiin tulevaisuuteen sen sijaan, että olisi pyritty kaikin keinoin pitämään kiinni tehtaasta. Eri tahoilla oli omat roolinsa tilanteessa. Keskeisinä toimijoina olivat mm. Kainuun maakuntayhtymä, Kaupunki, TE-keskus, Finnvera, TE-toimisto, UPM ja Kainuun Etu.

Uuteen työhön -hankkeen tavoitteena oli osaltaan tuoda ja luoda ratkaisuja rakennemuutoksesta johtuviin ongelmiin. Se tuki eri toimenpiteillä UPM:n Kajaanin tehtaalta ja muista kainuulaisista yrityksistä irtisanottavien työllistymistä ja henkilöiden uudelleen tai täydennyskouluttautumista. Kohderyhmään kuluivat myös epäsuoraan UPM:n tilanteeseen sidoksissa olevat tahot.

Keskeisiä toimenpiteitä olivat mm.
-irtisanottavan henkilöstön lähtötilanteen ja osaamisen kartoitukset sekä neuvonta koulutukseen sijoittumisessa, työllistymisessä yms.
-Työvoimakoulutukset
-Työllistymismahdollisuudet muille työnantajille
-rekrytointitilaisuudet
-Toiminnallisten yhteistyöverkostojen rakentaminen rakennemuutospaikkakuntien välille

Työvoimapoliittiset koulutukset muodostivat hankkeen keskeisen toiminnon. Sen kautta järjestettiin yhteishankintakoulutuksina sekä tutkintoon johtavia koulutuksia että myös koulutuksia, joissa koulutettiin työntekijöitä suoraan uuden työnantajan palvelukseen ja uuteen ammattiin.

Kaikkiaan koulutuksiin osallistui 172 henkilöä. Entisiä UPM:n työntekijöitä oli 64 henkilöä, joista 47 osallistui pitempikestoisiin (n. 5-18 kk) koulutuksiin. Transtechin osalta koulutuksiin osallistui 95 henkilöä. Lisäksi muita osallistujia oli 13 henkilöä.

Pitempikestoisiin koulutuksiin osallistuneista 47:stä UPM henkilöistä oli marraskuun 2010 lopussa uudessa työssä 18, koulutuksessa 12 ja työttömänä 15 henkilöä. Muista koulutuksiin osallistuneista 9 muusta henkilöstä 3 on työssä, 3 työttömänä ja 1 koulutuksessa.

Pitempikestoisten koulutusten ohella järjestettiin "Uudelle uralle" -tyyppisiä lyhytkestoisempia koulutuksia. Näissä koulutuksissa mietittiin niin mahdollisuuksia uudelleen työllistymiseen ja uudelleen kouluttautumiseen kuin myös kokonaisvaltaisemmin "oman elämän järjestämistä". Lyhytkoulutuksiin osallistuneista UPM:n henkilöistä suurin osa oli ikäryhmältään (n. 50-56 v.) sellaisia, joiden työllistyminen on haasteellisinta. Em. koulutuksiin osallistui kaikkiaan 17 UPM:n henkilöä. Ko. ikäluokalle työllistyminen koetaan usein vaikeammaksi eivätkä eläkeratkaisut ole vielä mahdollisia.

Lisäksi järjestettiin lyhytkestoisia (TäsmäKoulutukset) koulutuksia yhteistyössä Transtech Oy:n kanssa. Transtech Oy:n koulutuksiin osallistuneista lähes kaikki ovat tällä hetkellä työssä yrityksen palveluksessa.

Projektin yhteistyöyrityksinä olivat UPM:n lisäksi sellaiset yritykset, jotka joko olivat itse rakennemuutoksen takia kouluttamassa omaa henkilöstöään uudelleen, tai jotka tarvitsivat uutta henkilöstöä ja kouluttivat sitä itselleen yhteishankintana Uuteen työhön -projektin ja UPM Kymmenen kanssa. Itä-Suomen tasolla yhteistyötahoja olivat muut äkillisen rakennemuutoksen alueet/paikkakunnat, joiden kanssa mm. jaettiin kokemuksia rakennemuutoksen hoidosta.

TIEDOTUS JA JULKISUUS
UPM:n Kajaanin paperitehtaan tilanne ja jatkohoito on ollut sekä Kajaanissa että myös valtakunnallisesti esillä säännöllisesti. Esim. se, kuinka entiset paperitehtaan työntekijät ovat opiskelleet uuteen ammattiin, on ollut paljon esillä. Esim. Kainuun Sanomien mielipidepalstoilla on usein ollut asiaan liittyviä kirjoituksia eri näkökulmista. Samoin koko nykyisen Renforsin rannan (entinen paperitehtaan alue) tilanne ja siellä tapahtuneet muutokset olivat säännöllisesti esillä. Uuteen työhön -projektin toimintaa esiteltiin usein samalla, kun koko sitä työtä mitä asian eteen Kainuussa on tehty.

HYVÄT KÄYTÄNTEET
Projektin hyviä käytänteitä ei voi erottaa koko rakennemuutoksen hoidon kokonaisuudesta Kainuussa. Keskeistä on ollut se yhteistyö, mitä eri toimijat ovat tehneet alusta saakka yhteisten tavoitteiden eteen. Kajaanin kaupunki, elinkeinoyhtiö Kainuun Etu, UPM, Kainuun ELY-keskus, TE-toimisto ja muut tahot ovat yhdessä määrittäneet tavoitteet, vastuut ja toimintatavat tilanteen hoitamiseksi.

TOIMINNAN JATKUVUUS
Uuteen työhön -hankkeen aikana on luotu uutta "uudelle uralle -toimintamallia Kainuuseen. Malli pohjautuu osin hankkeessa saatuihin kokemuksiin. Toimintamallia tullaan soveltamaan ja edelleen kehittämään Kainuun ELY-keskuksessa ja mallista on tavoitteena luoda pysyvää toiminta- ja yhteistyömallia Kainuuseen.