Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10615

Projektin nimi: ALPERTTI

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 30.9.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: TAO, Turun Ammattiopistosäätiö

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0276652-8

Osoite: Teijonkatu 5

Puhelinnumero: 020 7475 666

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.taos.fi

Projektin kotisivun osoite: www.alpertti.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jaakko Lainio

Asema: Projektipäällikkö

Sähköposti: jaakko.lainio(at)taos.fi

Puhelinnumero: 040 5083 953

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Nuoret, joilta puuttuu kokonaan kiinnostus tällä hetkellä opiskelemaansa ammattialaan tai jotka ovat saaneet ammatilliset perusopintonsa päätökseen, mutta eivät ole kuitenkaan työllistyneet opintojaan vastaavalle alalle.
Projektin lisäosan varsinainen kohderyhmä muodostuu ensisijaisesti niistä 16 - 26-vuotiaista työttömistä nuorista, joiden ammatilliset opinnot ovat keskeytyneet tai ovat keskeyttämisvaarassa ja työllistyminen kyleiselle alalle tuntuu vastenmieliseltä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projekti kohdistuu ammattioppilaitoksiin ja mahdollisen työllistymisen kautta myös opiskelijoiden lähipiiriin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 292, joista naisia 118

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 16, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 55, joista naisten tutkintoja 31

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Alpertti on TAO, Turun Ammattiopistosäätiön käynnistämä hanke opiskelijoiden työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi koskien erityisesti niitä opiskelijoita, joilta näyttää puuttuvan kokonaan kiinnostus tällä hetkellä opiskelemaansa ammattialaan. Projektissa pyritään auttamaan myös niitä nuoria, jotka ovat keskeyttäneet tai saaneet ammatilliset perusopintonsa päätökseen, mutta eivät ole kuitenkaan syystä tai toisesta työllistyneet opintojaan vastaavalle alalle.

Projektissa on perustettu oppilaitokseen pieni toimintayksikkö, joka suorittaa oppilaitoksessa tapahtuvaa ohjaustoimintaa ja oppilaitoksesta poistuneille annettavaa työvalmennusta. Ensin mainitusta vastaavat urakoordinaattori ja mielenterveysasioihin erikoistunut toimintakykyohjaaja jotka yhdessä perehtyvät vaikeuksissa olevien opiskelijoiden tilanteisiin ja pyrkivät omien asiantuntijaverkostojensa avulla ohjaamaan opiskelijaa tutkinnon loppuun saattamiseen omassa tai jossakin muussa oppilaitoksessa, tai sitten vaihtoehtoisesti selvittävät mahdollisuuksia siirtyä opiskelun tai työharjoittelun kautta kokonaan uudelle alalle. Ohjaustoimenpiteisssä tavoitteena on saavuttaa urasuunnitelmia vailla olevien nuorten luottamus siten, että heidät saadaan johdatettua edes lyhytaikaisiin työsuhteisiin tai mieluummin tietysti pitkän tähtäimen suunnitelmien avulla opiskeluun ja/tai pysyviin työsuhteisiin. Tukijärjestelmän perustaksi pyritään kehittämään atk-tekniikkaan pohjautuva uudenlainen syrjäytymisbarometri, jonka avulla on mahdollista tunnistaa syrjäytymisvaaraa aiheuttavat tekijät entistä nopeammin ja käynnistää korjaavia toimenpiteitä juuri silloin, kun niillä voidaan olettaa olevan parhaimmat vaikutusmahdollisuudet.
Työpajatyyppisesti hoidettavan valmennustoiminnan tavoitteena on tarjota erityisesti opintonsa keskeyttäneille nuorille yksi uusi väylä suoraan työelämään. Toiminta perustuu pääasiassa työpaikoilla annettavaan työvalmennukseen ja sen jälkeiseen seurantaan ja etäohjaukseen. Työpaikoiksi on valittu ensisijaisesti sellaisia yrityksiä, joilla on arvioitu olevan tulevaisuudessakin tarvetta myös melko alhaisen koulutustason omaavista työntekijöistä. Työvalmennukseen pyritään kehittämään järjestelmällinen Exert-toimintamalli, jonka esikuvana voidaan pitää vielä muutamia vuosikymmeniä sitten vallalla ollutta toimintatapaa siirtyä oppivelvollisuuden jälkeen suoraan työelämään ja kehittää työuraa työssäoppimisen tai myöhemmin aloitettavan ammattiopiskelun avulla.
Projektin ydin on toimintaympäristön realiteetit huomioonottavassa lähestymistavassa: rajatuissa kohderyhmissä syrjäytymisvaaraan joutuneet nuoret etsitään, löydetään ja ohjataan uudelleen opiskeluun tai työelämään. Nuorille pyritään selvästi osoittamaan työelämän todelliset tarpeet ja niiden mukana tulevat mahdollisuudet.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan suoraan kohde- ja sidosryhmille kirjeitse, projektin verkkosivuilla sekä yhteistyötahojen kiertokirjeillä. Keskeisimpiä sidosryhmiä ovat:
- Lausteen perhekuntoutuskeskus
- Turun Kaupungin nuorisoasiankeskus Ohjaamo
- Turun Kaupungin KOHO-toiminta
- Turun Oppisopimustoimisto
- Turun ammatti-instituutti
- Muut 2. kouutusasteen oppilaitokset Turun seudulla
- Turun työvoimatoimisto
- Varsinais-Suomen TE-keskus
- Turun talousalueella toimivat yritykset
- Paikalliset työmarkkinajärjestöt
- Valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt

Lisäksi tullaan julkaisemaan tiedotteita pääasiassa TAO:n opetusalojen ammattilehdissä ja laaditaan varsinaiselle kohderyhmälle suunnattu esite.

Tiedotussuunnitelmaan sisältyy myös yleisiä tiedotustilaisuuksia lähialueen oppilaitoksille ja toiminnassa mukana oleville yhteistyöyrityksille. Hankkeen loppuvaiheessa järjestetään seminaarityyppinen tilaisuus yhteistyössä muiden toimintaan osallistuneiden tahojen kanssa.

Tärkein tiedotuskanava tulee kuitenkin olemaan asiakkaisiin kohdistuvat suorat kontaktit, tapaamiset ja puhelinneuvottelut.

Projektissa tuotettavasta syrjäytymisbarometristä järjestetään tiedotustilaisuus.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2009 - Tiedottaminen projektin tavoitteista ja odotettavissa olevista tuloksista
- Esitetyyppinen julkaisu, joka on samalla yhteyshenkilön apuvälinesolmittaessa uusia yhteistyösuhteita.
- Verkkosivujen avaaminen
- Esittely oppilaitoksen omassa tiedotuslehdessä

Vuosi 2010
- Tiedotus verkkosivuilla
- Urakoordinaattorin yhteydenpito eri sidosryhmiin
- Osallistuminen MAST-hankkeessa järjestettyihin tilaisuuksiin, suora tiedotus

Vuosi 2011
- Esitetyyppinen julkaisu projektin laajennusosasta
- Omien verkkosivujen avaaminen valmennusyksikölle
- Tiedotteet julkisille tiedotusvälineille
- Yksilövalmentajan suorat kontaktit sidosryhmiin
- Väliraportti

2012
- Verkkosivujen päivittäminen
- Tarpeen mukaan suoritettavat hanke-esittelyt eri tahojen järjestämissä koulutustilaisuuksissa

2013
- Verkkosivujen päivittäminen
- Loppuraportin julkaiseminen
- Hyvien käytäntöjen levittäminen kysynnän mukaan erilaisissa tilaisuuksissa
- Oman tiedotustilaisuuden järjestäminen

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 230 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 224 746

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 283 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 276 182

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Alpertti oli TAO, Turun Ammattiopistosäätiössä vuosina 2009-13 toteutettu projekti ammatillisen peruskoulutuksen päättäneiden (valmistuneiden/keskeyttäneiden) ohjaamiseksi työelämään tai jatko-opintoihin. Erityisen kohderyhmän muodostivat ne opiskelijat, joilla ei tuntunut enää olevan mitään kiinnostusta opiskelemaansa ammattia kohtaan ja joiden opinnot olivat juuri sillä hetkellä keskeytymässä poissaolojen ja puutteellisten opintosuoritusten takia.
Projekti toteutettiin kahtena toimintakokonaisuutena, joista ensimmäinen ajoittui keväältä 2009 keväälle 2011 ja toinen syksystä 2011 syksyyn 2013. Ensimmäisen toimintakokonaisuuden aikana projektin keskeisimpänä toimijana oli urakoordinaattori, jonka tehtävänä oli seurata opiskelijoiden opintojen etenemistä ja puuttua välittömästi sellaisiin tilanteisiin, joissa opiskelijoiden poissaolomäärät antoivat syyn epäillä opintojen olevan keskeytymisvaarassa. Hän toimi yhteistyössä oppilaitoksen opinto-ohjaajan ja luokanvalvojien kanssa. Urakoordinaattorin toimintaa projektin puitteissa täydensi mielenterveysasioihin erikoistunut toimintakykyohjaaja. Hän toimi puolestaan yhteistyössä opiskelijaterveydenhoitajan kanssa.
Projektin toisessa kokonaisuudessa projektitoiminnan painopistettä pyrittiin siirtämään opintonsa keskeyttäneiden parissa toimineelle työvalmentajalle, jonka tehtävänä oli saattaa keskeyttäneet valmennuksen ja työkokeilujen kautta suoraan työelämään. Työvalmentaja pyrki luomaan yritysten ja oppilaitoksen välisen työelämäverkoston, joka koostui pääasiassa sellaisista yrityksistä, joilla oli jatkuvaa työvoimatarvetta ja jotka eivät olleet toimineet aikaisemmin oppilaitoksen työssäoppimispaikkoina. Työvalmentaja toimi myös läheisessä yhteistyössä urakoordinaattorin, toimintakykyohjaajan ja työvoimaviranomaisten kanssa. Toisena uutena menetelmänä otettiin käyttöön ns. Diili-sopimukset, jossa urakoordinaattorin ja luokanvalvojien käyttöön luotiin selkeä ohjaus-, palkitsemis- ja dokumentointijärjestelmä.
Projektin avulla kyettiin sen koko toteutusaikana tavoittamaan noin 300 nuorta. Näistä opintonsa keskeyttäneitä oli yhteensä 246 henkilöä. Ohjaus- ja tukitoimenpiteiden myötävaikutuksella 72 saatiin siirtymään työelämään ja 87 opiskelemaan johonkin toiseen oppilaitokseen. Omassa oppilaitoksessa tutkinnon loppuun suorittaneita oli yhteensä 53 opiskelijaa.
Järjestelmällinen ohjaus- ja tukitoiminta vaikutti ilmeisen positiivisesti myös keskeyttäneiden kokonaismäärien muutokseen. Projektin viisivuotisena toteutusaikana keskeyttäneiden osuus oli 7,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin sitä edeltäneenä viisivuotiskautena.