Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10617

Projektin nimi: Simulaatio- ja peliteknologian sekä peliliiketoiminnan osaamisen kehittäminen Kainuussa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0214958-9

Osoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kajak.fi

Projektin kotisivun osoite: projektilla ei ollut omaa nettisivua

Vastuuhenkilön nimi: Mika Määttä

Asema: johtaja

Sähköposti: mika.maatta(at)kajak.fi

Puhelinnumero: 044 7101 607

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat uudet Kainuun alueelle perustettavat pelialan yritykset sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun henkilöstö. Uudet pelialan yritykset hyödyntävät hankkeessa kehitettävää peliteknologiaa. Kajaanin ammattikorkeakoulun henkilöstön osaaminen peliteknologian ja peliliiketoiminnan alalta lisääntyy.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hanke hyödyttää Kainuun elinkeinoelämää ja luo uutta yrittäjyyttä alueelle. Opiskelijat hyötyvät tästä hankkeesta välillisesti saamalla hyviä opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisia 1

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Peli- ja simulaatioteoll. on kasvanut voim. maailmanlaaj. ja kasvu näyttää jatkuvan. Ala on kuitenkin vielä nuori ja uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti. Uudet teknologiat, päätelaitteet, uudet kuluttajatrendit ja pelit sekä simulaatioratkaisut tarjoavat haasteita, joihin tarttuminen on mahd. pienemmillekin yrityksille. Alalla aukeaa jatkuvasti uusia teknologisia ja sisällöllisiä mahd. uusille toimijoille. Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) hakemassa ja hallinnoimassa peli- ja simul.alan keh.hankkeessa halutaan kehittää valtakunnallisestikin merkittävää peliliiketoiminnan osaamista ja vapaasti hyöd. peli- ja simul.teknologiaa aloittelevien ja jo toimivien pelialan yritysten käyttöön Kainuuseen.

Projektin päätavoitteena on uuden nopeasti kasvavan pelialan osaamisen kasvattaminen, kilp.kyvyn edistäminen sekä uuden yritystoiminnan luominen alueelle. Tavoitteena on edist. pelialan yrittäjyyttä sekä luoda pelialan yrityksille edell. toimia Kajaanin seudulla kehittämällä yrityksille vapaasti hyöd. peliteknologiaa ja peli- ja simul.alan liiketoimin.koulutusta ja -osaamista. Tavoitteena on nostaa Kajaanin alue yhdeksi pelikehitysalan keskukseksi Helsingin, Tampereen ja Oulun rinnalle ja näin luoda uusia yrityksiä ja työpaikkoja Kainuuseen. Merkittävässä roolissa on yht.työsuhteiden luominen peli- ja simulaatioalan yrityksiin ja pelikeh.boratorion toiminnan sekä kehitettävän pelialan koulutuksen tunnetuksi tekeminen, joka mahd. valtakunn. ainutlaatuisen KAMK :n peliohjelmoinnin koulutuksen vahvistamisen ja laajentamisen sekä toimi.ympäristön parantamisen. Yritysyht.työtä olemassa olevien ja uusien yritysten kanssa tehdään sekä peliteknologian- että peliliike-toiminnan osa-alueilla. Projektin konkreettisena tavoitteena on kehittää: 1) helppokäyttöinen ja monella eri alustalla toimiva pelimoottoriteknologia ja 2) alueen yrityksiä hyödyttävää peliliiketoimintaosaamista.

Tuloksena Kainuun alueelle syntyy useita merkitt. peli- ja simul.alan yrityksiä, jotka toimivat läheisessä t&k yht.työssä KAMK :n pelikeh.laboratorion kanssa. Pitk.täht. tuloksena myös edist. ammattikorkeakoulun eri koulutusalojen välistä yhteistyötä, esim. sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan kanssa yht.työssä kehitettävien hyötypelien muodossa. Hanke edesauttaa merkitt. opetuksen ja t&k toiminnan yhdistämisessä, sillä hanke luo edell. opisk. osallistumiseen oikeisiin työelämän projekteihin sekä harjoittelun, opinnäytetöiden että proj.opintojen muodossa. Lyh.täht. tuloksina hankkeessa syntyy pelimoottoriteknologia, joka on alueen yritysten vapaasti hyödynnettävissä, pelialan liiketoiminnan koulutuskokonaisuus, yhteistyösopimuksia muiden pelialan koulutusta antavien organisaatioiden ja yritysten kanssa, vähintään 1 vuosittainen pelialan tapahtuma sekä 3-5 kpl pelialan keh.hanketta. Lisäksi KAMK :n pelikeh.laborat. on tullut valtakunn.ja kansainvälisestikin tunnettu osaamiskeskus ja Kai-nuuseen on syntynyt pelialan yrityksiä ja olemassa olevien pelialan yritysten haarakonttoreita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäinen tiedottaminen:
AMK:n henkilökunta, KAMKin nettissivut
Projektiin osallistuvat yritykset, sähköposti, työkokoukset

Ulkoinen tiedottaminen:
Suuri yleisö, Media
Pelialasta kiinnostuneet ihmiset, Pelialan lehdet
Pelialan yritykset, Pelialan messut yms.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Sisäinen tiedottaminen:
AMK:n henkilökunta, KAMKin nettissivut / projektin alku 2008
Projektiin osallistuvat yritykset, sähköposti, työkokoukset / koko projektin ajan 2008-2011

Ulkoinen tiedottaminen:
Suuri yleisö, Media / projektin loppu 2011
Pelialasta kiinnostuneet ihmiset, Pelialan lehdet / koko projektin ajan 2008-2011
Pelialan yritykset, Pelialan messut yms. / koko projektin ajan 2008-2011

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 532 832

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 532 832

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 619 572

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 609 867

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli pelialan elinkeinoelämän kasvavaan osaajatarpeeseen vastaaminen luomalla Kajaanin ammattikorkeakouluun täysyin uudenlainen, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä pelialan koulutus. Lisäksi tavoitteena oli luoda Kainuuseen pelialan yrittäjyyttä ja yritystoimintaa, sekä kehittää pelimoottoriteknologia, joka on alueen yritysten vapaasti hyödynnettävissä.

Projektin aikana toteutettiin:
- helppokäyttöinen ja monella eri alustalla toimiva, vapaasti alueen yritysten hyödynnettävissä oleva pelimoottoriteknologia
- alueen ja KAMK:n henkilöstön pelialan osaamisen kasvattaminen koulutuksin
- uudentyyppisen pelilalan koulutuksen suunnittelu ja pilotointi/käyttöönotto ja vakiinnuttaminen osaksi normaalia toimintaa
- pelialan yrittäjyyden edistäminen ja edellytysten luominen pelialan yrityksille
- toimintamalli, jossa opiskelijat voivat jo opintojen aikana tai työnteon ohessa harjaantua oman yritystoiminnan aloittamiseen, jossa he voivat muodostaa jo opintojen aikana esimerkiksi osuuskuntaperiaatteella toimivia yrityksiä, jotka voivat alkaa toimintansa pienimuotoisilla alihankinta yms. toimeksiannoilla.
- kontaktien luominen pelialan yrityksiin ja pelikehityslaboratorion toiminnan tunnetuksi tekeminen
- vierailut peli- ja simulaatioalan yrityksiin
- kansainvälisen opetus- ja t&k-yhteistyöverkoston luominen
- yritysten asiantuntijoiden hyödyntäminen koulutuksessa ja sen kehittämisessä
- vierailut pelialan tapahtumissa ja konferensseissa
- pienimuotoiset yrityslähtöiset opiskelijoiden toteuttamat t&k-hankkeet
- vuosittaisen pelialan tapahtuman/seminaarin ideointi ja organisointi

Projektin tuloksena toteutettin älypuhelimille suunnattu Kajak3D pelimoottori, jota on käytetty KAMK:n pelialan opiskelijoiden projekteissa. Myös muutamat yritykset ovat tutkineet Kajak3D:n käyttöönottoa. Projektin tuloksena on toteutettu myös uusi pelialan koulutusohjelma, joka on saavuttanut suurta suosiota Suomessa. Projektin tuloksena on alueelle syntynyt pelialan yritystoimintaa. Suurimmaksi saavutukseksi voidaan lukea se, että helsinkiläinen Supercell Oy perusti Kajaaniin toimipisteen, joka työllistää tällä hetkellä kahdeksan henkilöä. Lisäksi muutama pienempi yritys on perustettu hankkeen myötävaikutuksella.