Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10618

Projektin nimi: Ammattisilta

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1958694-5

Osoite: Kymenlaaksonkatu 29

Puhelinnumero: 010 3959 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ekami.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Timo Erikoinen

Asema: Apulaisrehori

Sähköposti: timo.erikoinen(at)ekami.fi

Puhelinnumero: 010 3959200

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Iitti, Virolahti, Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja Kouvolan seudun ammattiopiston ammatillisen perusopetuksen ja aikuiskoulutuksen opetushenkilöstö, oppisopimuksen koulutussuunnittelijat ja työpaikkaohjaajat(perusopetus, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus), Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston työpajaohjaajat, ammatillisten neuvottelukuntien työelämän edustajat. Kohderyhmää tarkennetaan hankkeen aikana ja valitaan alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät painopistealueet ja tutkinnot. Mukaan tulevat tutkinnot suunnitellaan oppilaitosten yhteistyönä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat työelämän organisaatiot, oppilaitosten ammattiosaamisen näyttötoimikunnat, opiskelijat ja koulutuksen järjestäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 716, joista naisia 501

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston(=EKAMI) ja Kouvolan seudun ammattiopiston ammatillisen perusopetuksen ja aikuiskoulutuksen opetushenkilöstö, oppisopimuksen koulutussuunnittelijat, EKAMIN työpajaohjaajat, ammatillisten neuvottelukuntien työelämän edustajat ja työpaikkaohjaajat(perusopetus, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus). Kohderyhmää tarkennetaan hankkeen aikana ja valitaan alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät painopistealueet ja tutkinnot.Mukaan tulevat tutkinnot suunnitellaan oppilaitosten yhteistyönä.

Välillisinä kohderyhminä ovat työelämän organisaatiot, oppilaitosten ammattiosaamisen näyttötoimikunnat, opiskelijat ja koulutuksen järjestäjät.

Projektin keskeisenä tavoitteena on parantaa opetuksen työelämävastaavuutta oppilaitoksen ja työelämän välistä kumppanuutta sekä opettajien työelämäosaamista kehittämällä. Lisäksi kehitetään seuraavia toimintoja:

1. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen pedagoginen toteutus, työssä oppimisen ohjauksen käytänteiden yhdenmukaistaminen ja mallintaminen.

2. Toimintatapojen luominen opetuksen sisältöjen ja menetelmien työelämävastaavuuteen.

3. Oppilaitoksen koulutusmuotojen yhtenäisen, moduloidun työpaikkaohjaajakoulutusmallin käyttöön otto ja työpaikkaohjaajien kouluttaminen mallin mukaisesti.

Projektin toimenpiteet:
I Suunnitteluvaihe
Tiedotussuunnitelman laatiminen ja tiedotus eri organisaatioissa
Yhteistyöverkoston luominen
Työryhmien valinta
Projektisuunnitelman tarkentaminen työryhmissä
Kartoitetaan työssä oppimisen ohjauskäytännöt, työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmallit, opettajien työelämäosaaminen ja näiden kehittämistarpeet
Kartoituksen pohjalta laaditaan tarkennetut työ- ja toimintasuunnitelmat

II Toteuttamis- ja kehittämisvaihe
Toimintasuunnitelman laatiminen yhteistyöverkostossa toimenpiteiden toteuttamiseksi:
- työssä oppimisen toimintamallit
- opettajien työelämäosaamista kehittävät hankkeet
- työpaikkaohjaajakoulutuksen opetussuunnitelma
- työpaikkaohjaajakoulutusten toteuttaminen
Koulutukset ja workshopit opettajille:
- työssä oppimisen toteutuksen ja ohjauksen pedagogiset mallit
- ohjausosaaminen
- kehittämishankkeet ja niiden toteuttaminen
Toimenpiteiden arviointi palautteiden ja kyselyjen avulla

III Vakiinnuttamisvaihe
Työssä oppimisen toimintamallien kuvaus laadunohjausjärjestelmään
Kehitettyjen toimenpiteiden ja toimintamallien käyttöönoton vahvistaminen:
- oppilaitoksen tulosyksiköiden ja tiimien työskentely
- tiedottaminen
- kouluttaminen
Kehittämistarpeiden analysointi jatkotyöskentelyn pohjaksi

Projektin tuotteet ja tulokset:
- Työssäoppimisen ohjauksen pedagoginen malli
- Tuotteistettu työpaikkaohjaajakoulutus ja sen esite
- Työpaikkaohjaajakoulutuksen verkko- ja muu materiaali
- Raportit kehittämishankkeista
- Työssäoppimisen prosessikuvaus

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Projektin sisällöstä ja etenemisestä järjestetään tiedotustilaisuuksia Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa ja Kouvolan seudun ammattiopistossa ja niiden työryhmissä keväällä 2008, syksyllä 2009, syksyllä 2010 ja keväällä 2011

- Oppilaitosten ammatillisia neuvottelukuntia ja näyttötoimikuntia tiedotetaan projektin etenemisestä vuosittain.

- Projektiesitettä levitetään yhteistyökumppaneille, työpaikoille ja työelämän järjestöille erityisesti kevään, kesän ja alkusyksyn 2008 aikana.

- Projektista tiedotetaan sen järjestämien koulutustilaisuuksien yhteydessä paikallisissa ja alueellisissa tiedotusvälineissä.

- Lisäksi projektista tiedotetaan oppilaitosten internet-sivuilla ja tarvittaessa tulosyksiköiden ja työryhmien kokouksissa ja oppilaitosten sähköisissä viikkotiedotteissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen kytkeytyy projektin vakiinnuttamisvaiheeseen syksyllä 2010 ja keväällä 2011 seuraavasti:

- Työssä oppimisen toimintamallit ja prosessit kuvataan ja kirjataan laadunohjausjärjestelmään.
- Työssä oppimisen ohjauksen pedagogisia toimintamalleja käsitellään oppilaitosten tulosyksiköissä ja alakohtaisissa neuvottelukunnissa.
- Sovitaan toimintatapa kehittämishankkeiden tulosten siirtämisestä opetuksen sisältöihin ja käytettäviin opetusmenetelmiin.
- Opettajien perehdytys toimintamallin käyttöön tapahtuu oppilaitosten tulosyksiköiden ja työryhmien kokouksissa.
- Työpaikkaohjaajan koulutusmallin käyttöönotto ja koordinointivastuuhenkilön määrittäminen.

Projektissa tuotettu materiaali on nähtävillä oppilaitoksen www-sivuilla projektin päätyttyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 543 392

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 501 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 639 596

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 605 308

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin yleistavoitteena oli parantaa opetuksen työelämävastaavuutta oppilaitoksen ja työelämän välistä kumppanuutta sekä opettajien työelämäosaamista kehittämällä.

Välittömät tavoitteet olivat seuraavat:
1. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen pedagogisten mallien kehittäminen ja työssäoppimisen ohjauksen käytänteiden yhdenmukaistaminen ja mallintaminen.
2. Toimintatapojen luominen opetuksen sisältöjen ja menetelmien työelämävastaavuuteen.
3. Oppilaitoksen koulutusmuotojen yhtenäinen, moduloitu työpaikkaohjaajakoulutusmalli on otettu käyttöön ja työpaikkaohjaajia on koulutettu.

Projektille asetetut välittömät tavoitteet on saavutettu hyvin, joten projekti on myös edistänyt sille asetetun yleistavoitteen toteutumista. Projektin tuloksena:
1. Luotiin työssäoppimisen ohjauksen prosessikuvaus ja pedagoginen toimintamalli.
2. Toteutettiin opettajien kehittämishankkeita ja vertaisoppimisen mahdollistavaa puimala -menetelmää opetuksen työelämävastaavuuden kehittämisvälineenä.
3.Työpaikkaohjaajakoulutusmalli otettiin käyttöön ja työpaikkaohjaajia koulutettiin uuden koulutusmallin mukaisesti. Koulutusmallia voi käyttää kaikissa eri koulutusmuodoissa.

Tavoitteiden toteutuminen on mahdollistunut, koska projektin toimenpiteet ja kehittämisprosessi on toteutettu projektisuunnitelman mukaisesti.

Toimenpiteiden toteutumisen myötä projektissa on kehitetty seuraavat uudet tuotteet:
1. Työssäoppimisen ohjauksen pedagoginen malli ja prosessikuvaus
2. Tuotteistettu työpaikkaohjaajakoulutus
3. Työpaikkaohjaajakoulutuksen koulutusmateriaali
4. Raportoidut kehittämishankkeet