Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10619

Projektin nimi: Kemi-Tornio alueen maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Koulutus- ja kehittämispalvelut / Lapin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: Siljotie 2

Puhelinnumero: (016) 341 2954

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ulapland.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ulapland.fi/?Deptid=28723

Vastuuhenkilön nimi: Antti Koski

Asema: johtaja

Sähköposti: antti.koski(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040-736 8481

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi, Tornio, Tervola, Keminmaa, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kemi-Tornio talousalueen maahanmuuttajat ja kotoutumisvaiheen loppuvaihessa työmarkkinoille siirtyvät. Toimenpiteet kohdistuvat työvoimatarpeeltaan lähitulevaisuudessa akuutteihin toimialoihin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmänä lisäksi maahanmuuttajien kanssan työskentelevät ja palvelutoiminnan toteuttajat (työtapojen kehittäminen) sekä maahanmuuttajia työllistävät ja työllistämistä harkitsevat PK-yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 94, joista naisia 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 80, joista naisia 52

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kemi-Tornio alueen maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen -hankkeen tavoitteena on soveltaa talousalueen maahanmuuttajille työllistämistä ja kuntoutumista tukevia toimintamalleja. Hankkeen lähtökohtana on valtakunnallisista kehittämistoimenpiteistä saadut kokemukset ja nykyisiä maahanmuuttajille tarjottavia peruspalveluita täydentämällä mm. Majakka -hankkeen palvelumalleja niitä edelleen kehittämällä ja soveltamalla. Erityisinä kysymyksinä ovat maahanmuuttajaväestön pieni koko, heterogeeninen kulttuuri- ja ja kielitausta sekä määrällisesti vähäiset soveltuvat avoimet työpaikat ja samanaikaisesti tiettyjen alojen työvoimapula.

Hankkeessa järjestetään kolme kertaa (=kolmelle ryhmälle) maahanmuuttajille suunnattu koulutuskokonaisuus. Tuetun työllistämisen toimintamalleja sovelletaan yhteistyössä alueen yritysten kanssa maahanmuuttajien työllistymisen parantamiseksi. Projektiin liitetään toimintatutkimus, jonka tuloksia voidaan hyödyntää työskentelytapojen ja kokemusten levittämisessä laajempaa käyttöön.

Toteutuksen lähtökohtana on osaamisen kartoittamisen ja tunnistamisen pohjalta henkilökohtaisten "työllistymispolkujen" rakentaminen. Toisena keskeisenä toiminta-alueena on aktiivinen yhteistyö talousalueen pk-yritysten kanssa työssäoppimisen mahdollistamiseksi. Lisäksi hankkeessa aktivoidaan maahanmuuttajien omaehtoista toimintaa ja organisoitumista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kohderyhmä Tapa Aikataulu Vastuuhenkilö

Projektiryhmä Kokoukset/spostit/verkkosivut jatkuva pp
Ohjausryhmä Kokouset/spostit/verkkosivut jatkuva/kokous 4/vuosi pp
Yritykset Käynnit/spostit/verkkosivut jatkuva/viikottaiset käynnit työnets
"Viranomaistahot" Tapaamiset/spostit/verkkosivut jatkuva/viikottaiset tapaamiset pp
Maahanmuuttajat Tapaamiset/spostit/verkkosivut jatkuva/viikottaiset tapaamiset pp
Oppilaitokset Kokoukset/sposti/verkkosivut jatkuva/kuukausittaiset pp
Yleinen tiedottaminen Esite/verkkosivut/tiedotustilaisuudet 3 - 4 vuodessa projektiryhmä
Alan toimijat Seminaarit 2 kpl projektiaikana pp

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana luodaan maahanmuuttajien kanssa toimivien yhteistyöverkosto, sekä pyritään maahanmuuttajien omaehtoisen organisoitumisen tukemiseen talousalueella (mm. yhdistykset). Hankkeeseen liittyy seurantatutkimus; julkaistavat raportit jaetaan osallistujille, sidosryhmille ja muille maahanmuuttajien kanssa toimiville tahoille. Erityisenä painopistealueena PK-yritykset ja työperäisestä maahanmuutosta kiinnostuneet.

Tiedon levittämisessä käytetään sähköpostijakelulistoja, alan julkaisuja, internetsivustoja ja osallistumisia aihealueeseen liittyviin tapahtumiin ja seminaareihin. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutustilaisuuksia ja seminaareja.

Hankkeen tuloksena syntyvä malli otetaan käyttöön sovellettuna talousalueen tarpeisiin. Hyviä käytäntöjä levitetään hankkeeseen liittyvän tutkimusosion avulla valtakunnallisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 590 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 589 289

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 590 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 589 289

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa palveltiin reilua kahdeksaakymmentä kolmikantaohjauksen kautta osoitettua asiakasta ja tehtiin noin 300 yrityskäyntiä Meri-Lapin työssäkäyntialueella. Yhteistyö Meri-Lapin TE-toimisto kanssa sujui hyvin ja kaikille asiakkaille löydettiin hankkeen toimesta joko työ-, työharjoittelu- tai koulutuspaikka.

Työllisyyskoulutusosioon suunnitellut koulutukset saivat hyviä arvioita ja yhteistyö Lapin ELY-keskuksen sekä kouluttajien kanssa onnistui erinomaisesti. Seuranta ja tuki koulutuksen aikana helpotti maahanmuuttajataustaisen osallistumista koulutukseen. Yhteinen arviointi lisäsi eri toimijoiden välistä yhteisymmärrystä tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Toteutetun preppauskurssin tulokset olivat hyviä ja helpotti asiakkaiden pääsyä Lappian järjestämään koulutukseen.

Hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajatyössä höydennettävissä olevaa toimintatapaa: 1. kolmikantaohjaus, 2. päiväksi duuniin ja 3. jobbaus.

Tutkimusosioon liittyi kaksi raporttia, joista toiseen kirjattiin eri toimijaryhminen kokemuksia ja mielipiteitä ja toiseen työnetsijän toiminnan kuvaus.

Hanke osallistui aktiivisesti MAKO- ja ALPO-verkostojen toimintaan. Kansainvälisesti hanke oli mukana Metropolis - toiminnassa. Lisäksi hanke oli mukana Lapin maahanmuuttajastrategian valmistelytyössä.