Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10622

Projektin nimi: Kädet007

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0502454-6

Osoite: PL 77700

Puhelinnumero: 09-231 999

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.omnia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kadet007.fi

Vastuuhenkilön nimi: Soile Passoja

Asema: tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Sähköposti: soile.passoja(at)omnia.fi

Puhelinnumero: 050 596 3663

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1.Valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat (kulttuuriala, hyvinvointi- ja muut palvelualat, IT-ala, vietsintäala, liiketalous), jotka ovat aloittaneet (tammikuu 2008) tai aloittavat (syksy 2008) opiskelunsa Omniassa ja jotka ovat valinneet yrittäjäuran itselleen, voivat monialaisessa oppilaitoshautomossa ja oppilaitososuuskunnassa aloittaa omaa yritystoimintaansa.
2. Omnian erityisopiskelijat, joille InnoOmniaan sijoittuvat sosiaaliset yritykset tarjoavat työssäoppimis- ja vakinaisia työpaikkoja vanhusten hoiva- ja kotipalvelujen avustavissa tehtävissä.
3. Omnian opettajat, joiden liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyyskasvatustaidot lisääntyvät ja joiden pedagogiset valmiudet monipuolistuvat uuden oppimisympäristön ansiosta. Tämän seurauksena yhä useammalle Omnian opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua yrittäjä- ja työelämälähtöisiin projekteihin ja ohjata heitä valitsemaan yrittäjän ura. Opettajien työ rikastuu eri alojen asiantuntijoiden keskinäisessä työskentelyssä

3.3 Välilliset kohderyhmät

1. Omnian opiskelijat voivat opiskella aidossa mikroyritysten muodostamassa oppimisympäristössä ja voivat testata omia innovaatioita eri alojen asiantuntijoiden muodostamassa innovaatiokeskuksessa.
2. Omnian opiskelijat saavat aidossa yrityselämässä syntyneitä projektitehtäviä tukemaan oppimisprosessiaan ja voivat työskennellä open source -periaatteella toimivassa oppimisympäristössä.
3. Ammatillinen koulutus hyötyy uuden oppimisympäristön kehittämisen tuloksista ja pedagogisista innovaatioista.
4. Kansainvälisen oppilaitosyhteistyön kautta mallia levitetään Eurooppaan, joten hyödynsaajina on eurooppalainen ammatillinen koulutus
5. Toimivat mikroyrittäjät erityisesti niillä aloilla, joihin Omnia tarjoaa koulutusta. Kapea-alainen osaaminen rikastuu moniammatillisessa yrittäjyyskulttuurissa uusiksi sosiaalisiksi innovaatioiksi. Tiloja tarjotaan maahanmuuttajataustaisille yrittäjille kädentaitoja vaativilla aloilla, joista erityisesti hoiva- ja kotipalvelut sekä käsityöala tulevat tarjoamaan yrittämisen mahdollisuuksia maahanmuuttajanaisille.
6. Alueen asiakkaat saavat ihmisläheisiä ja kestävän kehityksn periaatteella tuotettuja lähipalveluja. Alueen kaupunkikuva elävöityy ja lisää kaupungin viihtyvyyttä ja turvallisuutta.
7. Asiakkaat, erityisesti seniorikansalaiset, saavat käyttäjäselvitysten pohjalta laadittuja uusia palvelukonsepteja
8. Julkisen sektorin palveluiden kilpailuttajat ja hankkijat saavat laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita asiakkailleen

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 55, joista naisia 33

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohderyhmä: 1. valmistumisvaiheessa olevat, yrittäjänurasta kiinnostuneet opiskelijat, 2. ohjaajina ja valmentajina toimivat opettajat
Tavoite: Projekti tuottaa monialaisesti verkottuneen yrittämisen konseptin yrittäjiksi aikoville opiskelijoille, yrityshautomon ja työssäoppimispaikkoja Omnian opiskelijoille ja asiakaspalvelupisteen alueen asukkaille.
Toiminta: Projektin aikana toteutetaan opettajien menetelmäkoulutusta ja kehitetään opetussuunnitelmia. Uudet menetelmät ja opsit luovat yrittäjyyden oppimisen puitteet
Tulokset: Laaditun konseptin pohjalta yrittäjyys saadaan eläväksi osaksi opetustoimintaa. Projekti korostaa yritystoiminnan verkottumista, jolloin luodaan pohja uusien oppimis- ja pienyrittäjyysklustereiden synnylle ja samalla kehitetään ammatillisen koulutuksen yritysyhteistyötä ja yrittäjyyden oppimista.
InnoOmnia yhdistää käsityöaloja (laajasti ymmärrettynä) edustavat mikroyrittäjät, Omnian opiskelijat ja opettajat uuden oppimisympäristön ja toimintakonseptin avulla. InnoOmnian yrittäjät tarjoavat työssäoppimis- ja oppisopimuspaikkoja opiskelijoille. InnoOmniasta kumpuaa eri koulutusalojen opiskelijoille työelämälähtöisiä oppimistehtäviä, projekteja ja opinnäytetöitä (asiakasanalyysit, kannattavuuslaskelmat, prototyyppien valmistukset, kotisivujen laatiminen). InnoOmnian ja Omnian yhteistyön avulla laajennetaan Omnian oppimisympäristöä, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja kehitetään oppimismenetelmiä siten, että työelämä- ja yrityslähtöisyydestä tulee luonnollinen osa koko Omnian toimintaa. Oppiminen tapahtuu tutkivan oppimisen prosessissa. Oppimisprosessissa hyödynnetään eri alojen asiantuntijoiden substanssiosaamista ja luovuutta, jota opiskelijoiden ennakkoluuloton innovointi ja toimintaa tukevat tilaratkaisut rikastuttavat. Opettajien liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyyttä tukevien pedagogisten menetelmien käyttö ja ohjaustaidot vahvistuvat heidän toimiessaan tiiviissä yhteistyössä InnoOmnian yrittäjien kanssa. Myös opetussuunnitelmatyössä ja työelämätarpeiden ennakoinnissa tarvittavat taidot ja tiedot lisääntyvät. InnoOmnia tulee olemaan yrittäjyyttä ja yrittäjyyskoulutusta edistävän tutkimus- ja selvitysmateriaalin tuottaja, ja nuorille yrittäjiksi ryhtyville informaatiota jakava keskus. InnoOmnia tukee myös alueen muiden oppilaitosten opettajien yrittäjyyskasvatusta ja erilaisten opetusmenetelmien käyttöä. Se toimii yhteistyössä alueen peruskoulujen, luokioiden ja ammattikorkeakoulujen kanssa.
Hankkeen tuottama lisäarvo: InnoOmnia tulee elävöittämään ja tasapainottamaan Espoon keskustaa, jota nyt reunustavat suuret kauppakeskittymät. InnoOmnia korostaa lähipalvelujen merkitystä ja asiakkaan erilaisten tarpeiden huomioimista. Kädentaitojen ja osaamisen merkitys kasvaa ulkomailta tuotetun kertakäyttötavaran kustannuksella. Ympäristöystävällisyys ja luontoa säästävä liiketoiminta saavat konkreettisen muodon.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottaminen kohdistuu seuraaviin tahoihin:
1. Opettajat -> tiedotettavat asiat: menetelmäkoulutus, opetussuunnitelmien rakentaminen (yrittäjyyden korostuminen), osuuskuntatoiminnan ohjaus, aika 2008 - 2009
2. Opiskelijat -> useita tiedotustilaisuuksia 2008 - 2010, work-shop -seminaarit, joissa mukana yrittäjiä v. 2009, osuuskuntien perustamiseen liittyvät tiedotustilaisuudet, 2009 - 2010,
3. Opiskelijat, opettajat, yrittäjyydestä kiinnostuneet: vuosittaiset Yrittäjän Päivä Omniassa -seminaarit
4. Oppimisen ja Yrittämisen ilo -seminaari syksy 2010, opiskelijoille, opettajille, yrittäjille ja alueen asukkaille
5. Opetushallinto ja Espoon alueen päättäjät, tiedotustilaisuudet ja välitulosten esittely 2009 ja 2010
6. Yrittäjäjärjestöt, -> konseptin esittely, arviointipyynnöt, aika 2010
7. Kansainväliset yhteistyöoppilaitokset -> konseptin kehittäminen aika 2008 - 2010
Lisäksi projektista laaditaan www-sivut, joiden avulla on mahdollista seurata projektin etenemistä. Projektipäällikkö julkaisee sivuilla oppimispäiväkirjansa uuden konseptin luomisesta. Tiedottamisessa hyödynnetään myös projektin puitteissa käytössä olevaa sosiaalista web'iä, erityisesti opiskelijoita innostetaan sen käyttöön
8. Opetushallitukselle tiedotetaan opetussuunnitelmatyöstä
9. Projektista laaditaan julkaisu

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1. Konseptin esittely päätösseminaarissa joulukuu 2010, kohderyhmänä ammatillinen koulutus, erityisesti luovien alojen koulutusyksiköt, opetushallitus, Espoon alueen päättäjät, yrittäjäjärjestöt ja kansainväliset yhteistyökumppanit
2. Kädentaitojen keskuksen www-sivuilta linkitys Kädet007-projektin www-sivuille, joilla konsepti esitellään
3. Omnian oppilaitososuuskuntien ja oppilaitoshautomoyrittäjien messut alueen asukkaille, yrittäjille ja muille opiskelijoille (vuosittain Yrittäjän Päivä Omniassa -seminaarin yhteydessä järjestettävät tilaisuudet)
4. Hyviä käytäntöjä levitetään myös projektin tiedotustilaisuuksissa
5. Projektin päätösseminaarissa julkaisu hankkeesta

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 397 199

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 397 058

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 472 857

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 472 716

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin keskeisimpänä tavoitteena on ollut tuottaa omnialainen toiminta, jossa kädentaidon yrittäjät, opiskelijat ja opettajat verkottuvat monialaiseksi yhteistyöverkostoksi, joka edistää opiskelijoiden yritystoiminnan aloittamista ja mahdollistaa opettajien liiketoiminnan ja yrittäjyyskasvatustaitojen lisääntymistä. Tavoitteeseen pääsemiseksi Kädet007 hankkeessa mukana olleet opettajat hakeutuivat oppilaitoksen sisäisen haun kautta. Hankkeen liikkeellelähdöstä alkaen opettajat jakautuivat eri kehittämisalueiden mukaisesti pilotteihin. Syyskuun neljäntenä päivä oli 1. yrittäjyyspäivä syksyllä 2008, jossa Omnin opiskelijoille ja henkilöstölle tuotiin yrittäjyys laajana aihesisältönä keskusteluun. Tämän yrittäjyyspäivän 4.9.2008 avasi työvoimaministeri Tarja Gronberg. Syksyn 2008 kuluessa paneuduttiin ulkopuolisen ohjaajan tuella kolmena (3) seminaaripäivänä uudenlaisen yrittäjyyden, oppimisen, uudenlaisen toimintatavan haasteisiin ja yhteistyöhön. Syksyllä pienryhmissä tuotettiin; Yrittäjyyden käsikirja ja Toiminnallinen viitekehys. Kevättalvella 2009 kehittämisalueet hahmottuivat kolmeen: Omnialainen pedagogiikka, Omnialainen toimintakulttuuri ja Omnialainen verkostoyhteistyö. Tuloksena avautui ns. yhteisen areena ajattelun malli Outi Heggìn teoreettisen mallin pohjalta. Alkuvuonna 2009 koko Omniassa toeutettiin myös opiskelijoiden ja opettajien yrittäjyysasennekysely. Verkostopienryhmien kokoontumiset ja seminaaripäivät olivat toimintamalli työskentelylle. Pilotit työstivät kirjalliset toimintasuunnitelmat esimiehen hyväksyntä vavisti sen koko osaston kehittämistyötä. Ensimmäiset pilotit käynnistyivät jo helmikuun lopulla 2009. Syyskuun kolmas päivä 2009 oli toinen iso yrittäjyystapahtuma alueen yrittäjille, yhteistyökumppaneille, opiskelijoille ja henkilöstölle. Siinä laajennettiin ja syvennettiin kaikkien yrittäjyystietämystä, verkostoiduttiin, kuultiin yrittäjien arkea ja markkinoitiin kehitystyön alla olevien pilottien kirjoa. Syksyn verkostopienryhmäpäivien tuloksena osa pilottihankkeista yhdistyi kehittämisalueiden samankaltaisuuden paljastuttua. Omnian pilottimarkkinat marraskuun alussa 2009 oli tapahtuma, johon osallistuivat kaikkien yksiköiden opiskelijoita, kouluttajia ja esimiehiä laajasti. Ensimmäinen opiskelijoiden muodostama osuuskunta työsti Kädet007 hankkeen tuella syksyn 2009 osuuskuntasopimusta ja hankki yrittäjyysosaamista. Alkuvuodesta 2010 työstettiin verkostopienryhmissä (opiskelijat ja opettajat)Omnialaista pedagogiikan mallia, joka esittäytyi Omnian väelle 8.3. 2010. Välittömästi pienryhmissä jatkui pilottien- ja pienryhmätyöskentelyn tuella Omnialaisen toimintakulttuurin työstäminen, joka esittäytyi 10.5 Omnian väelle. Kevään aikana käynnistyi myös Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ja Seinäjoen seudun koulutuskonsernin sekä Omnian yhteistyönä vertaisarvioinnissa käytettävän toteutuksen mallintaminen; arvioitavat kohteet, niiden tavoitteet, arvioinnin tasojen määrittely sekä muu vertaisarvioinnissa käytettävä materiaali. Loppukeväästä ja elokuusta 2010 pilottien kehittämistyö kohdistui Omnialaisen verkostoyhteistyöhön. Työn tulokset esitettiin Omnian henkilöstölle syyskuun 2010 seminaripäivässä. Elo- syyskuulle ajoittuivat myös PIRKO:n, Omnian ja SEDU:n vertaistarvioinnit sekä syksyllä 2009 ja 2010 tehty opiskelijoiden ja henkilöstön yrittäjyysasennekyselyt. Hankkeen kokonaisuus vedettiin yhteen hankkeen ajan tehdyn seurannan, kyselyjen ja pilottiopettajien haastattelujen kautta. Opiskelijoiden kommentointi; risut ja ruusut palaute kehittämistyössä mukana olemisesta, yrittäjyysasennekyselyjen 2009-2010 tulokset ovat samoin yhteevetona sekä vertaisarviointi ja Omnian kehittämiskohteet ja onnistumsiet ovat myös koosteena julkaisussa. Laajin arviointiaineisto oli pilottiopettajille haastattelujen materiaali. Aineisto työstettiin narratiivisella tutkimusotteella tarinoiksi. Kädet007 hankkeen toteuma on luettavissa http://www.omnia.fi/dman/Document.phx?documentid=kc3371013123014. Kädet007 hankkeen areena ajattelu jatkuu 17.3.2011 järjestimme Kädet007 Cafee. Mukana olivat uudet NY yritystä pyörittävät opiskelijat sekä pilotteja vetäneet opettajat. Tapaaminen keskittyi pilottien nykytilanteen, tuen tarpeen ja onnistuneista kokemuksista keskusteluun. Opiskelijat kertoivat NY yrityksiensä käynnistämisestä ja siinä tarvitsemastaan tuesta. Keskusteluareena oli näköaloja avaava, Ny yritysten yritystoiminnan markkinoinnille, osapuolten taustayhteisöjen mahdollisuuksien hyödyntämiselle ja koko yritysidean realisoinnille toteutusta varten. Kädet007 2. Cafe on 10 päivä toukokuuta, joka varmasti saa lisää innokkaita opiskelijoita mukaan oman yritysideansa ja jo toimivan yrityksensä arjen yhteiseen pohdintaan.