Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10625

Projektin nimi: TRAPPAN - TEMPUT

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan TE- keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1568735-1

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 19 A

Puhelinnumero: 010 19 1450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Juha Holmi

Asema: ESR koordinaattori

Sähköposti: juha.holmi(at)te-keskus.fi

Puhelinnumero: 010 60 28639

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Kyrönmaan, Kaustisen, Jakobstadsregionen, Kokkolan, Ylivieskan

Kunnat: Kruunupyy, Kannus, Vähäkyrö, Korsnäs, Isokyrö, Maalahti, Luoto, Mustasaari, Närpiö, Kristiinankaupunki, Vöyri, Laihia, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Halsua, Kaustinen, Vaasa, Kaskinen, Pedersöre, Lestijärvi, Kalajoki, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijainen kohderyhmä:Perusturvan ja työvoimahallinnon as., joille tehdään aktivointi tai muu henkilökohtainen suunnitelma ja joilla on edellytykset siirtyä suoraan tai portaittain välityömarkkinoiden, VTM (siirtymätyömarkkinoiden,ST) kautta avoimille työmarkkinoille(ATM).

Hlöasiakkaita voivat olla esim. työttömät työnhakijat,vajaatyökykyiset, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät ja maahanmuuttajat joilla fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia rajoitteita tai vaikeuksia työelämään siirtymisessä (kts.Hall.ohjelma Vanhanen II,10.10),ikääntyvät työhakijat,joilla alhainen koulutustaso ja jotka tarvitsevat räätälöityjä työllistymisen malleja;syrjäytymisvaarassa olevat nuoret; välittäviltä työmarkkinoilta seuraaville portaille siirtyvät hlöt joilla edellytyksiä työllistyä VTM tai VTM kautta avoimille työmarkkinoille;sos.perustein työllistyneet tai muissa toimenpiteissa (työkyvyn arvioinnit,työkokeilu,työharjoittelut/TEVAt,koul.jaksot jne) olevat hlöt, jotka tarvitsevat tukea siirtyäkseen VTM kohti avoimia työmarkkinoita

Amm.koulutuksen tai siihen valmistavan toiminnan, koulutukseen ohjaamisen tms tarpeessa olevat hlöt; Hlöt, joilla mahd siirtyä tehtävästä toiseen samalla työnantajalla,yritysryppäässä tai toiselle työnantajalle (pooli),esim usean työnantajan yhdessä palkkaamat hlöt (mikäli yhdellä yrityksellä ei ed. kokoaikaisen hlön palkkaamiseen); Hlöt, jotka tarvitsevat räätälöityä määräaikaista tukea oppisopimus- palkkatuki yms. asioissa

Toissijainen: Yhteistyökumppanit

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toteuttajaorganisaatioiden projektin ulkopuolinen toiminta. Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat myös media, kansalaiset, työvoimapalveluiden käyttäjät ja organisaatioina esim. työvoimatoimistot, Kansaneläkelaitos, sosiaalitoimi, koulutusta järjestävät tahot, kaupungit ja kunnat. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös päättäjät ja tutkimusyhteisöt.

Projektin välilliset vaikutukset kohdistuvat työllistyneisiin henkilöihin ja heidän lähipiiriinsä
taloudellisesti ja elämänlaadun kohoamisena. Myös kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden osaaminen vahvistuu. Ymmärrys välityömarkkinoista, yhteiskuntavastuusta, työelämän kehittämisestä ja inhimillisestä työyhteisöstä laajenee. Tasa-arvoinen oikeus työhön mahdollistuu, joka puolestaan edistää ihmisoikeuksien toteutumista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 333, joista naisia 105

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 60, joista naisten työpaikkoja 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa kehitetään Pohjanmaan TE-keskuksen alueella TRAPPAN-portaittaisen etenemisen malli, jonka avulla vuosittain n. 70 työtöntä asiakasta siirtyy räätälöidysti oman suunnitelman mukaisesti kohti avoimia työmarkkinoita useimmiten välityömarkkinoiden kautta. Työnteko- ja työnhakuvalmiuksien sekä ammatillisen osaamisen kartoituksen pohjalta laadittava henkilökohtainen suunnitelma mahdollistaa oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisen ohjautumisen.

Hankkeen kohderyhmänä on työvoimahallinnon ja perusturvan/sosiaalitoimen asiakkaat, joille tehdään aktivointi- tai muu henkilökohtainen suunnitelma ja joilla on edellytykset siirtyä suoraan tai portaittain välityömarkkinoiden kautta avoimille työmarkkinoille, esim, työttömät työnhakijat, vajaatyökykyiset ja maahanmuuttajat joilla fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tai kognitiivisia rajoitteita.

Asiakkaan työelämävalmiuksia ja ammatillista osaamista lisätään ja työkokemusta kartutetaan erilaisilla toimenpidekokonaisuuksilla, jonka osia ovat mm. työharjoittelu, työelämävalmennus, työkokeilu, työhönvalmennus, palkkatuettu työ (sisältäen yksilö- ja työvalmennuksen). Sen lisäksi käytetään hyväksi erilaisia työllistymistä tukevia ohjaavia ja ammatilliseen koulutukseen valmentavia ryhmiä. Nk. TOPPIS-mallin integroimista TRAPPAN-malliin selvitetään ja kokeillaan. Työnetsinnän, rekrytointituen, koulutus-, yritys- ja työvalmennuksen erilaisten yhdistelmien sekä erilaisten yksilövalmennuksen menetelmin henkilö työllistetään pysyväisluonteisesti avoimille työmarkkinoille, joko suoraan tai välityömarkkinoiden kautta.

Projekti osallistuu omalta osaltaan välityömarkkinoiden osioiden (välittävien- ja siirtymätyömarkkinoiden) määrittelyyn, rakenteiden selkeyttämiseen, sisällön ja tuotteiden kehittämiseen ja palvelujen tuottamiseen. Tässä käytetään hyväksi toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden pitkää kokemusta ja asiantuntemusta siitä, miten on realistista käytännössä toimia ko. kohderyhmän kanssa.

Hankkeen avulla tiivistetään alueellisia verkostoja kolmannen sektorin toimijoiden ja yhteiskuntavastuullista työllistämistä tuottavien yritysten välillä siten että kolmannen sektorin toimijat tarjoavat työmahdollisuuksia työllistettäville (työnetsijöiden avulla) sekä työnantajille ja työntekijöille työhön sijoittumiseen tarvittavaa tukea. Työvalmentajien tukea tarjotaan myös työpaikoille - tuetun työllistämisen ja tuetun oppisopimusmallin soveltamista.

Hanke edistää henkilöiden arjenhallintaa, parantaa yksilölliset tarpeet huomioiden osaamista, työmarkkina- ja taloudellista asemaa sekä elämän laatua osallisuutta lisäämällä sekä syrjäytymistä ehkäisemällä. Osallistujien elämänhallinnan kok.valtainen paranemista arvioidaan VAT / MELBA / ARVI- menetelmillä ja/tai mittareilla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

KTS LIITE 1 Aikataulutettu tiedotus-, markkinointi- ja valtavirtaistamissuunnitelma: josta selviää tarkempi suunnitelma. Myös mentelmät, tavoitteet ja kanavat ym. on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Sisäinen tiedottaminen:
Keille: Projektityöntekijät (esim. tehtävänkuvaukset), Hanketta toteuttavat organisaatiot (esim. Intranetin kautta), Ohjausryhmälle.

Ulkoinen tiedottaminen:
Keille: Osallistuvat organisaatiot, Potentiaaliset asiakkaat, asiakkaat, Pot. työnantajat sekä välityömarkkinoilla että avoimilla työmarkkinoilla.

Menetelmät ja kanavat:
Verkostointi, info- ja opastustapahtumia, yhteistyö- ja kehittämispäivät, yhteiset asiakastapaamiset, seminaarit, learning cafet, internet-sivut, esitteet, kirjeet, puhelinsoitot, sähköpostit, käyntikortit ym. tiedotus- ja markkinointimateriaali, haastattelutilaisuudet, yksilövalmennustapaamiset, opastus esim. organisaation toimintaan, Verkostointi / verkostoyhteistyö, yrityskäynnit, työnetsintä, henkilökohtaiset tapaamiset

Menetelmät: Kaikki aikaisemmin mainitut sekä esim. seminaarit (omat ja muiden järjestämät), tiedotustilaisuudet, messut, julkaisut ja tiedotusvälineiden, median, hyödyntäminen, cd-romput.
Muuta: Seminaarit ja julkaisut pyritään toteuttamaan yhteistyössä muiden hankkeiden/toimijoiden kanssa.
Tiedottamista tapahtuu myös jos tehdään projektisuunnitelman muutoksia sekä seuranta-, vuosi- ja loppuraporttien tekemisen myötä ja internetin-tietopalvelun kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

KTS LIITE 1 Aikataulutettu tiedotus-, markkinointi- ja valtavirtaistamissuunnitelma

Valtavirtaistamisen osioita (aktiviteetit, menetelmät, kanavat) löytyy jo edellisestä, tiedottamiseen liittyvästä, kappaleesta. Tavoitteena on yleisen tietoisuuden lisääminen mm. seuraavista asioista: ESR, hankkeesta ja sen taustaorganisaatioiden, sosiaalinen ja tuettu työllistyminen ja vajaakuntoisuus, välityömarkkinat. Valtavirtaistaminen tulee painottumaan projektin loppupuolelle mutta esim. joidenkin tulosten osalta jo aikaisemmin.

Valtavirtaistetaan projektissa mahdollisesti syntyneet/kehitetyt/ päivitetyt hyvät käytännöt ja toimintamallit sekä sisäisen ja ulkoisen arvioinnin tulokset.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 730 416

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 703 078

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 760 656

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 742 307

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin. Asiakasmäärän osalta tavoite on toteutunut erittäin hyvin, sillä 31.3.2011 mennessä projektissa oli yhteensä 286 henkilöasiakasta (tavoite 277).
Ammattitutkintoihin on valmistunut asiakastyön päättymiseen mennessä (31.3.2011) 13 henkilöä ja lisäksi kaksi henkilöä on valmistumassa toukokuun ja kaksi kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Tavoitteeksi on merkitty 15 tutkintoa.

Koulutus- ja henkilötyöpäiviä on kertynyt vuoden loppuun mennessä 32 018 htp, joka on reilusti yli tavoitteen (29 651 htp). Projektin ansiosta sen asiakkaille on saatu 38 uutta työpaikkaa (tavoite 30) ja projektiin mukaan tulleita yrityksiä on 119 (tavoite 70).

Projektin asiakastyön päättyessä 31.3.2011 asiakastilanne on ollut seuraava:
Toimenpiteessä 161 (joista 10 muuttanut).
Työttömänä 125, joista hankkeen aikana on ollut toimenpiteessä 110.
Asiakkaista 56,3%:lla on muu status kuin työtön.