Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10626

Projektin nimi: Sytyke-hanke (S10089)/ Työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.8.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 010 19 1450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.te-keskus.fi/kainuu

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Outi Pitkänen

Asema: asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: outi.k.pitkanen(at)te-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 536 2502

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Hyrynsalmi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevat työttömät työnhakijat Hyrynsalmella
- työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yli 500 pv saaneet
- pitkäaikaistyöttömät tai heihin rinnastettavat
- osatyökykyiset (ns. vajaakuntoiset)
- alle 25-vuotiaat työnhakijat
- maahanmuuttajat

Usein heidän toimeentulonsa koostuu erilaisista tuista, kuten asumis-, työmarkkina- ja toimeentulotuesta. Ammatillista koulutusta on vähän tai ei lainkaan, mutta yleensä heillä on kokemusta erilaisista työtehtävistä ja/tai työpaikoista. Monilla on sellaisia kädentaitoja, erityislahjakkuutta tai työkokemusta erilaisista seka- ja aputöistä, joita voi hyödyntää työelämässä, mutta joiden varaan yksistään on vaikea työllistyä. Monilla on sosiaali- ja terveysongelmia, joihin työpajajakson aikana voidaan puuttua tai joita sosiaalinen pajatoiminta ja osallisuus sinänsä helpottaa.

Sytyke-hankkeessa (hakemusnumero 700071) sosiaalitalkkarityön esiselvityskyselyn kohderyhmät ovat Kainuun kunnat, maakuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimi, työvoimatoimistot, koti-, asumis- ja hoivapalvelujen tuottajat, potilas-, vammais-, eläkeläis- ja veteraanijärjestöt, kylä- ja asukasyhdistykset ja muut mahdolliset alueelliset tahot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ks. Sytyke-hanke (hakemusnumero 700071)

Alueen yritykset, järjestöt, kunta ja muut työnantajat, elinkeinoelämä, Kela, maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, työllistyvien perheet sekä palveluita käyttävät asiakkaat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 13, joista naisia 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Hyrynsalmen kunnan Sytyke - Hyrynsalmen sosaalisen työllistämisen ja työpajan kehittämishanke -projektille (hakemusnumero 700071).

Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja palkkatuet) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Ks. Sytyke-hanke (hakemusnumero 700071). Projektista tiedotetaan em. hankkeen kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ks. Sytyke-hanke (hakemusnumero 700071). Hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan yhteistyössä ko. hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 89 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 861

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 148 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 107 544

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tämä hanke käsittää Sytyke -hankkeen (S10089) työvoimapoliittiset toimenpiteet; palkkatukityöllistämisen sekä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankinnan. Ajalla 1.1.-31.8.2009 on palkkatuella työllistetty yhteensä 15 henkilöä. Palkkatukea on maksettu yhteensä 53 321 euroa. Työnantajan rahoitusosuus on ollut 45 687,08 euroa. Kaikki työllistetyt ovat olleet projektisuunnitelman kohderyhmän mukaisia pitkäaikaistyöttömiä tai työmarkkinatukea 500 pv saaneita henkilöitä. Naisia työllistetyistä on ollut kahdeksan, miehiä seitsemän.

Sytyke- hankkeen ohjaavaan koulutukseen osallistui 10 työllistettyä ennen palkkatukijakson alkamista. Koulutuksen tavoitteena oli parantaa osallistujien työnhakuvalmiuksia ja lisätä työelämätietoutta. Opetussisältöön kuyului mm. vuorovaikutus- ja tiimitaidot, asiakaspalvelu, tietotekniikan alkeet sekä työnhakuasiakirjojen laadinta.

Projektin tavoitteena on ollut 13 kohderyhmään kuuluvan henkilön työllistäminen. Tämä tavoite on ylittynyt kahdella henkilöllä. Työllistettyjen työkyky ja työmarkkinavalmiudet ovat parantuneet ohjaavan koulutuksen ja työllistämisjakson aikana.