Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10629

Projektin nimi: Väylä-hanke, työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 164

Puhelinnumero: 50100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tea Raatikainen

Asema: Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkö

Sähköposti: tea.raatikainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 649 704

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Kerimäki, Sulkava, Enonkoski, Savonlinna, Punkaharju, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Vaikeasti työllistyvät Itä-Savossa

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välityömarkkinatoimijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työllistäminen palkkatyösuhteseen Väylä-projektin tukemana

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yhdessä Väylä-projektin kanssa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yhdessä Väylä-projektin kanssa

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 100 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 078 665

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 078 665

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

1. Hankkeen lähtökohta
Väylä-hanke, työvoimapoliittiset toimet, S10629
Lähtökohta; Emo-hanke Väylä-hanke v. 2007 - 2013,S10241
Väylä-hankkeen tavoitteena oli kehittää vaikeasti työllistettävien työvalmiuksia ja työllistää heitä. Tarkoituksena oli kehittää toimintatapoja, joilla haastavampi työvoima saatetaan avoimille työmarkkinoille. Projektin kohderyhminä olivat Savonlinnan seudun vaikeasti työllistyvät ja vajaakuntoiset henkilöt. Lisäksi välityömarkkinoilla toimivat työantajat (järjestöt ja yhdistykset) sekä alueen yritykset.
Työvoimapoliittinen sisar-hanke toimi resurssina hankeessa toteuttaville työhallinon toimenpiteille, niin, että mahdollisimman moni hankkeen kohderyhmäänkuuluva työtön työnhakija pääsi osalliseksi hankkeen antamasta tuesta (työvalmennus, ohjaus, koulutus, polutus avoimille työmarkkinoille). Työvoimapoliiittisella hanekkeella varmistettiin palkkatukimäärärahojen riittävyys toimenpiteiisiin.

2. Projektin toteutuminen
Projektin toteutus oli käytännössä aktiivista työllistämistä palkkatukimäärärahalla. Lisäarvo verrattuna normaaliin palkkatukityöllistämiseen tuli emo-hankkeen (Väylä-hanke) antamasta lisätuesta työllistymiseen tai koulutukseen hakeutumiseen. Väylä-hankkeessa olleita henkilöitä pystyttiin ohjaamaan pidempiin työllistymsijaksoihin ja sitä kautta myös avoimille työmarkkinoille. He saivat työllistymiseensä työvalmennustukea, ohjausta työnhakuun, tukea työpaikalla, ohjausta, koulutusta, ohjausta opiskeluun tai yrityksen perustamiseen, ohjausta terveyspalveluihin, sekä arjen tukea.

Projekti teki yhteistyötä emo-hankkeen (Väylä-hankkeen) kautta ja toimi sen hankkeen sisarhankkeena myös yhteistyötahojen kanssa. Keskeisimmät yhteistyötahot; Savonlinnan TE- toimisto, Savonlinnan työvoimanpalvelukeskus, KELA, alueen järjestöt ja yhdistykset, alueen yritykset ja työantajat, alueen kunnat ja alueen oppilaitokset.

3. Hankkeen tulokset emo-hankkeen (Väylä-hanke) tulokset ovat myös työvoimapoliittisen hankkeen hankkeen tuloksia, erityisesti palkkatukityöllistymistulokset.

Kokonaisasiakasmäärä: 827 henkilöä.
Palkkatukityöllistämispäiviä: 19 972
Koulutus- ja konsultointipäiviä: 23 648 (Työelämässä eteenpäin koulutus), josta lähiopetuspäiviä 239
Ohjaus- ja konsultointipäiviä 3 437 (Väylän työvalmennus)
1) Aktiivinen työllistyminen hankkeesta avoimille työmarkkinoille: 45 henkilöä
2) koulutukseen 31 henkilöä

Tulokset emohankkeesta (Väylä-hanke), jotka heijastuvat myös rinnakkaishankkeeseen.
1) Tehostaa työllistymistä palkkatukitoimenpiteillä.
Palkkatuki on TE- toimistojen normaali tukitoimenpide työllistämiseen. Innovatiivisuutta oli emo-hankkeen kautta ohjautuvat tukitoimenpiteet työllistymiseen (työvalmennus, koulutus, ohjaus, arjenhallinnan tuki, verkostojen palvelut lähemmäksi, henkilökohtainen tuki). Lisäresurssi työvoimapoliittisesta määrärahasta mahdollisti useammalle mahdollisuuden hyödyntää palkkatukea, sijoittua pidemmille jaksoille työhön ja antaa näytttö työnanatjalle työkyvystä, osaamisesta ja motivatiosta. Työntekijälle työjakso toimi arviointimahdollisuutena ammattialan sopivuudesta ja vaadittavasta osaamistasosta. Palkkatukijakso ja siihen saatu ohjaus emo-hankkeesta tuki myös palkkatuella työllistetyn henkilön realistista arviointia hänen lisä- ja täydennyskoulutukseen hakeutumisessaan sekä antoi myös pohjan arvioida henkilön omat terveydelliset edellytykset työelämään.
2) Työelämävalmennuksen mallintaminen järjestöissä ja henkilökohtaisen ohjauksen liittäminen osaksi ennakoivaa koulutusta ennen työllistymisjaksoa.
3) Työelämässä eteenpäin koulutus. Koulutus toimi ennakoivana ohjaus- ja arviointijaksona ennen järjestöihin työllistymistä. Koulutuksen aikana tehtiin työnhakijan osaamiskartoitus, jonka pohjalta hänelle laaditiin tavoitteet ja tulevalle työllistymisjaksolle. Työvalmentaja kiinnittyi jo koulutusvaiheessa henkilön tulevaan työllistymisjaksoon ja tarvittavaan työvalmennukseen.
4) Järjestöjen yhteisten toimintamallien ja yhteisen seudullisen välityömarkkinastrategian rakentaminen, minkä toivotiin vahvistavan kolmannen sektorin toimijoiden roolia alueellisena työllistäjänä.
5) Toteutettu Työvalmentaja-koulutus, jossa vahvistettiiin ohjaajien työvalmennustaitoja ja järjestöjen ammatillista työotetta.

4. Tulosten hyödyntäminen ja loppupäätelmä.
Toimenpiteitä ja kokemuksia hyödynnetään Väylä-hankkeen jatko-hankkeessa, Kanava-hankkeessa, Savonlinnan Kuntapilottihankkkeessa ja alueen työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitetuissa hankkeissa. Väylä-hanke teki pohjatyötä useammalla toimintasektorilla, jonka pohjalta välityömarkkinatyön jatkaminen ja yhteistyön tekeminen alueen toimijoiden kanssa on ollut askeleen helpompaa ja joiltakin osin myös realistisempaa.

Emo-hankkeen isäntänä toimi Savuva-säätiö, joka osoittautui liian pieneksi ja kokemattomaksi hankealustaksi näinkin mittaville hanketoimenpiteille. Ongelmaksi muodostui rahoituksen kestävyys, toimijoiden sitoutuneisuus ja yhteistyön haasteellisuus eri tahojen kanssa.