Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10630

Projektin nimi: Vaaksa-projekti, työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Mikonkatu 3-5, PL 164

Puhelinnumero: 010 60 24000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tea Raatikainen

Asema: Asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: tea.raatikainen(at)te-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400-649703

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välityömarkkinatoimijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luodaan välityömarkkinoiden työllistämisen malli Mikkelin seudulle, ks. Vaaksan suunnitelma

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Päätöksen edellyttämällä tavalla, ks. Vaaksan suunnitelma

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Päätöksen edellyttämällä tavalla, ks. Vaaksan suunnitelma

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 748 055

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 712 354

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 171 653

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 135 952

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Emo-hanke; Vaaksa-hanke v 2008 - 2013, S10403
Vaaksa-hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä, vajaakuntoisia sekä henkilöitä, joilla työllistyminen on muuten pitkittynyt. Erityisryhminä hankkeessa on mukana myös romaneja ja maahanmuuttajia.

Tavoite
1) Aktiivinen työllistyminen palkkatukimäärärahalla.
Vaaksa-hankkeen toimenpiteissä olleita henkilöitä ohjattiin pidempiin työllistymisjaksoihin avoimille työmarkkinoille (myös järjestöt). Tukea pystyttiin kohdentamaan useammalle henkilölle, kuin mitä emo-hankkeessa olisi ollut mahdollista. Pidemmät palkkatukijaksot tukivat henkilöiden pysyvämpää työllistymistä. Innovatiivisuutta tässä oli se, että palkkatukijakso liitettiin emo-hankkeen toimenpiteisiin (koulutukset, pajat, bussi, mätsääminen), jolloin palkkatukijakso toimi motivaationa työllisyys- ja koulutuspoluilla. Palkkatuki toimi myös pidempänä jaksona ja näytönpaikkana työnantajalle, mutta myös työntekijälle, hänen arvioidessaan ammattialan sopivuutta itselleen tai osaamistasoaan vaadittaviin tehtäviin.
Palkkatukijakso tuki myös palkkatuella työllistetyn henkilön realistista arviointia hänen lisä- ja täydennyskoulutukseen hakeutumisessaan sekä terveydellisiä edellytyksiä suoriutua tehtävistä.

2. Valmentavat koulutukset

Tehostaa ja kehittää uusia työelämään valmentavia valmennusmalleja henkilöille, joilla työelämän ja uuden osaamisen saavuttamisen tavoitteet kauempana, johtuen pitkittyneestä työttömyydestä, tai osaamistason alhaisuudesta (mm. vanhentunut ammatti, koulutuksesta pitkä aika, uuden ammatin oppimisen tarve, keskeytyneet opinnot yms.), heikosta suomenkielen taidosta tai muusta henkilön elämäntilanteeseen liittyvistä ongelmista.

Tarve oppisopimukseen johtavaan koulutukseen ja maahnamuuttajien työelämäkytkentäiseen kielikoulukseen syntyi Vaaksa-hankkeessa, jossa haluttiin tehostaa uusia työhönvalmennuksen toimintamalleja tukemaan Vaaksa-hankkeen kohderyhmän henkilöitten siirtymistä aktiivisemmin takaisin koulutukseen tai työelämään
Kohderyhmä
Välityömarkkinoilla olevat työnhakijat, joilla on halukkuutta ammatilliseen tutkintoon oppisopimusperiaatteella ja maahanmuuttajat joilla on kohtuullinen suomenkielentaito ja aktiivinen tavoite koulutukseen tai työelämään. Kohderyhmän asiakkaat ohjautuivat Vaaksa- hankkeen toiminnoista valmennusjaksolle.

2.1. Oppisopimukseen valmentava koulutus
Oppisopimukseen valmentava koulutus kilpailutettiin, tuottajaksi valittiin Spring House Oy. Kilpailutuksesta vastasi Etelä-Savon ELY- keskus. Koulutusuvalmennuksena tavoitteena oli varmistaa, että opiskelijat suoriutuvat oppisopimuskoulutuksesta valmentavan koulutuksen jälkeen sekä löytää oppisopimussuhde. Jokaiselle laadittiin henkilökohtainen työllistymis- ja / tai koulutussuunnitelma, ja henkilökohtainen- oppimis-, osaamis- sekä elämäntilannekartoitus. Valmennuksen tavoitteena oli työllistyminen oppisopimuksen kautta.
Koulutuksen 13:sta opiskelijasta 5 pääsi koulutukseen, 4 jatkoi työkokeilussa tai työharjoittelussa ja 4 keskeytti. Suoraan oppisopimuskoulutukseen ei ohjautunut kukaan, mutta monelle koulutukseen päässeille ja muulle jatkotoimenpiteelle siirtyneelle kurssi antoi hyvän pohjan selvittää ja omia opiskelu- ja uratavoitteita.
Yhteenveto:
Tällaiselle koulutukselle on tarvetta. Tuloksista huolimatta kurssi toimi tukena jatko-opinnoille. Koulutus tuki opiskelijoita oman opiskelun uratavoitteissa ja toimi vipuna työttömien henkilöiden jatkopolkuihin hakeutumisessa.

2.2. Maahanmuuttajille suunnattu koulutus
Koulutuksen tavoitteena oli hakeutuminen ammatillisesti suuntautuvaan koulutukseen tai työelämään. Kilpailutuksesta vastasi Etelä-Savon ELY -keskus. Koulutusjakso hankittiin Hengitysliitto Heli ry /Miketek-yksiköstä.
Koulutuksen tavoite: Tavoitteena oli jo suomen kieltä puhuvien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ammattitaito- ja osaamiskartoitus, joka ohjaa opiskelijoita ammatillisesti suuntautuvaan koulutukseen. Kartoituksessa tunnistettiin yksilöllinen osaaminen ja arvioitiin sijoittumista työelämään tai koulutukseen. Koulutus muodostui lähiopinto- ja työjaksoista Mikemet Oy:ssa.
Koulutuksen kesto oli 45 päivää. Koulutuksessa jokaiselle laadittiin henkilökohtaiset toimenpiteet ja jatkosuunnitelmat. Koulutus sisälsi osaamis- ja alkukartoituksen, työssäoppimisjaksoja, alkuorientaatiojakson, ohjauskusteluja sekä loppuarvioinnin. Koulutukseen osallistui 8 opiskelijaa, joista kaksi keskeytti.
Yhteenveto:
Maahanmuuttokoulutus, jossa työelämäpolkua nopeutetaan ja tuetaan räätälöidyillä kursseilla on tarvetta. Koulutuksessa arvioitiin ammattitaito ja osaaminen työelämälähtöisesti ja samalla opiskelijat saivat kokemusta erilaisista työtehtävistä ja niissä tarvittavasta suomenkielen taidosta. Koulutus toimi pilottikoulutuksena. Kurssi toimi tukena henkilöille työelämä- ja ammattiopintojen suunnittelussa ja antoi realistisemman kuvan omasta ja eri ammateissa tarvittavasta osaamisesta.