Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10637

Projektin nimi: Omalle yrittäjäuralle - Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämisen hanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0115776-3

Osoite: Sturenkatu 2

Puhelinnumero: 040 509 01 97

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.diak.fi

Projektin kotisivun osoite: www.omalleyrittajauralle.fi

Vastuuhenkilön nimi: Eija Kattainen

Asema: Palvelupäällikkö

Sähköposti: eija.kattainen(at)diak.fi

Puhelinnumero: 0400 239 879

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Hyvinkää

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsianiseen kohderyhmään kuuluvat:

- Pääkaupunkiseudulla asuvat maahanmuuttajataustaiset naiset, joiden tarkoituksena on perustaa sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan pienyrityksiä.

- Pääkaupunkiseudulla jo yrittäjinä toimivat maahanmuuttajat, jotka ovat halukkaita kehittämään yritystoimintaansa mentoroinnnin avulla.

- Pääkaupunkiseudulla toimivat yrittäjät, erityisesti pien- ja naisyrittäjät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat:

- yrittäjäjärjestöt,
- uusyrityskeskukset,
- TE- keskukset,
- työvoimatoimistot,
- sosiaalitoimistot ja -virastot,
- terveyskeskukset ja -virastot,
- erilaiset oppilaitokset (mm. ammatillinen II aste ja ammattikorkeakoulut),
- maahanmuuttajajärjestöt sekä
- Uudenmaan ja erityisesti pääkaunkiseudun kunnalliset toimijat, jotka työskentelevät maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat lisäksi Diak Etelän opiskelijat, joiden panosta hyödynnetään projektin toteutuksessa. Heille tarjotaan mahdollisuus osallistua mm. projektin seminaareihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 115, joista naisia 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 103, joista naisia 99

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28, joista naisten työpaikkoja 22

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten perustamia 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15, joista naisten perustamia 13

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Omalle yrittäjäuralle - Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämisen hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on maahanmuuttajataustaiset naiset, jotka ovat kiinnostuneita oman yritystoiminnan aloittamisesta ja jo yrittäjinä toimivat maahanmuuttajat pääkaupunkiseudulla.

Omalle yrittäjäuralle - Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämisen hankkeella edistetään uudenlaisen yrittäjyyden syntymistä pyrkimällä saamaan yrittäjiksi maahanmuuttajataustaisia naisia, joiden tarkoituksena on perustaa erityisesti sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan pienyrityksiä.

Projektissa kehitettävällä maahanmuuttajayrittäjien mentorointimallilla edistetään myös jo yrittäjinä toimivien maahanmuuttajien yritystoimintaa, heidän yritysvalmiuksiaan, liiketoiminnallista kehitystään ja yritysten kilpailukyvyn paranemista sekä tuetaan heidän verkostoitumaan entistä paremmin kantaväestään kuuluvien yrittäjien kanssa.

Projektin aikana maahanmuuttajataustaisille naisille järjestetään yrittäjävalmennusta, joka koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja mentoroinnista. Jo yrittäjinä toimiville maahanmuuttajille järjestetään mentorointia maahanmuuttajayrittäjien mentorointimallin testauksen yhteydessä.

Projektissa maahanmuuttajayrittäjien mentorointimallin kehittämisen ja mallin testauksen tuloksena tuotetaan Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja, jossa on erilliset osuudet koordinaattorille, mentorille ja aktorille. Käsikirja tuotetaan yleiseen käyttöön mentorointia käyttäville organisaatioille.

Projektin vaikutuksena maahanmuuttajien työllistyminen paranee sekä heidän yritystoimintansa Suomessa kasvaa ja kehittyy. Maahanmuuttajien ja erityiseti maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjyyden lisääntyminen ja yritysten toimintaedellytysten parantuminen synnyttää uusia työpaikkoja ja vahvistaa maahanmuuttajien ja erityisesti maahanmuuttajanaisten, työllistymistä ja työmarkkinoilla pysymistä ja saa usein lähtömaassaan hvyin korkeasti koulutettujen naisten voimavarat hyödyntämään suomalaista työ- ja yrityselämää ja helpotetaan heidän työelämään siirtymistään. Sosiaali- ja terveys sekä hyvinvointialan yritystoiminnan lisääntyminen helpottaa myös sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuusongelmaa.

Maahanmuuttajien yritystoimintamahdollisuuksien paraneminen edistää monimuotoisen työ- ja yrityselämän kehittymistä, yrittäjien kansainvälistymistä sekä tasa-arvoistumista työ- ja yritysmaailmassa.

Maahanmuuttajien toimintaedelytykset lisääntyvät suomalaisessa yhteiskunnassa, muualta tulleiden integroituminmen yhteiskuntaan helpottuu ja syrjäytyminen vähenee.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottamisesta tehdään tiedotussuunnitelma yhteistyössä osatoteuttajien, Naisyrittäjyyskeskuksen, Inkerikeskuksen, Monika-naiset ry:n ja Suomen somaliliiton kanssa. Tiedotussuunnitelmassa otetaan huomioon osatoteuttajien omat verkostot ja mahdollisuudet kääntää tiedotusta eri kielille.
Projektin alkamisesta, projektin toimenpiteisiin (yrittäjävalmennus, mentorointi, seminaarit) rekrytoinnista ja markkinoinnista tiedotetaan hallinnoijan Diakonia-ammattikorkeakoulun internetsivuilla ja muilla sen tiedotuskanavilla, osatoteuttajien internetsivuilla ja muissa heidän verkostoissaan sekä keskeisten maahanmuuttajajärjestöjen- ja organisaatioiden (Rasmus-naiset, Kotolista) internetsivuilla.
Hyvin keskeisessä asemassa sekä tiedotuksen, suunnittelun, asiantuntijuuden ja muun yhteistyön että projektiin osallistuneiden maahanmuuttajayrittäjien yritystoiminnan tukemisesta jatkossa on Helsingin uusyrityskeskus (NYP)

Projektin koordinaattori käy myös esittelemässä projektia eri organisaatioissa (esim. Kulttuurikeskus Caisa, Familia Club), tilaisuuksisssa ja tapahtumissa (messut) sen alkaessa, osallistujia rekrytoitaessa, projektin käynnissä ollessa ja päättyessä.

Projektia tehdään näkyväksi myös pääkaupunkiseudun ja maahanmuuttajille suunnatuissa lehdissä ja muissa tiedotusvälineissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana kehitettyn maahanmuuttajien mentorointimallin tuloksena tuotetaan Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja, joka tulee yleiseen käyttöön vuoden 2010 lopulla ja levitetään erityisesti Uudellamaalla yrittäjien neuvontajärjestöjen, kuten Naisyrittäjyyskeskus ry, eri opppilaitosten ja työvoimahallinnon kautta kirjallisena versiona ja myöhemmin mahdollisesti myös nettiversiona.

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjiksi aikoville maahanmuuttajille kehitetty koulutusmalli tuotteistetaan ja käynnistetään Diakissa.

Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennuksessa käytettävän opetuskokonaisuuksien ja mentoroinnin yhdistämisestä saatujen kokemusten levittämistä eri oppilaitoksille ja organisaatioille tiedotetaan projektin seminaareissa ja tiedotusvälineissä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 216 325

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 193 549

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 216 325

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 193 549

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Omalle yrittäjäuralle - Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämisen projektin toteutusaika oli 1.8.2008-31.12.2010. Projektin lähtökohdaksi oli määritelty maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen ja tukeminen sekä maahanmuuttajayrittäjien toimintavalmiuksien parantaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Projektin tavoitteina oli saada yrittäjiksi maahanmuuttajataustaisia naisia, joiden tarkoituksena oli perustaa sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan pienyrityksiä sekä kehittää maahanmuuttajayrittäjien mentorointimalli, jonka avulla edistetään myös jo yrittäjinä toimivien maahanmuuttajien yritystoimintaa, heidän yritysvalmiuksiaan, liiketoiminnallista kehitystään ja yritysten kilpailukyvyn paranemista sekä tuetaan heidän verkostoitumistaan entistä paremmin kantaväestään kuuluvien yrittäjien kanssa. Projekti pyrki vaikuttamaan erityisesti maahanmuuttajanaisten työllisyyden paranemiseen maahanmuuttajien yritystoimintaa ja uusien yritysten perustamista aktivoimalla ja siihen liittyvien uusien työpaikkojen syntymistä edistämällä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Projektin tavoitteena oli myös vähentää monikulttuurisuudesta ja maahanmuuttajuudesta syntyviä esteitä työ- ja yritys-elämässä.
Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennusten osallistujamäärien, heidän perustamiensa yritysten ja yrittäjämentorointiin hakeutuneiden määrän perusteella projektin lähtökohdat olivat realistisia ja ajankohtaisia. Projektisuunnitelmassa varsinaiseen kohderyhmään oli suunniteltu kuuluvan pääkaupunkiseudulla asuvat maahanmuuttajataustaiset naiset, joiden tarkoituksena oli perustaa sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan pienyrityksiä, pääkaupunkiseudulla jo yrittäjinä toimivat maahanmuuttajat, jotka ovat halukkaita kehittämään yritystoimintaansa mentoroinnnin avulla sekä pääkaupunkiseudun yrittäjät, erityisesti pien- ja naisyrittäjät. Kohderyhmät olivat juuri niitä, joita projektin toimenpiteillä voitiin tukea ja joita itseään projektin yrittäjävalmennukset ja yrittäjämentorointi kiinnositvat.
Projektin toimenpiteitä olivat maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennukset, yrittäjämentoroinnit ryhmämentorointina ja parimentoroinnit, maahanmuuttajayrittäjien mentorointimallin kehittäminen ja testaaminen mentorointien avulla sekä käsikirjan työstäminen, kirjoittaminen ja julkaiseminen. Projektin toimenpiteisiin kuuluivat myös maahanmuuttajien yrittäjyyteen seminaarit.
Projektille asetetut tavoitteet pystyttiin toteuttamaan ja tuloksena 65 maahanmuuttajataustaista naista suoritti yrittäjävalmennuksen ja 13 maahanmuuttajayrittäjää osallistui joko pari- tai ryhmämentorointiin. Selvimmin ja välittömästi projektin tuloksista kertoo projektin yrittäjävalmennukseen osallistuneiden naisten uusien yritysten määrä, joita syntyi yrittäjävalmennuksen aikana 15. Projekti tulokset vaikuttivat maahanmuuttajien työllistymistä parantavasti, sillä uusiin yrityksiin työllistyi 28 henkilöä, joista 26 maahanmuuttajataustaista. Näistä työpaikoista 22 työllistivät naisia.
Projektin tuloksena on myös uusi maahanmuuttajayrittäjien yritystoiminnan tukemiseksi kehitetty mentorointimalli. Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja on levitetty uusyrityskeskuksiin ympäri Suomen ja erityisesti Helsingin ja pääkaupunkiseudun uuusyrityskeskuksiin. Käsikirjaa on levitetty myös pääkaupunkiseudun kaupunkien maahanmuuttoasioiden parissa työskenteleville ja yrittäjäjärjestöille. Käsikirja on myös mahdollista saada nettiversiona osoitteessa http://www.diak.fi/files/diak/Julkaisutoiminta/C_19_ISBN_9789524931236.pdf.
Projektin yrittäjävalmennukset, mentorointi ja seminaarit myös lisäsivät tietoutta maahanmuuttajayrittäjyydestä. Projekti edisti merkittävästi sukupuolten tasa-arvoa suomalaisessa yritys- ja työelämässä edistämällä maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjyyttä ja maahanmuuttajayrittäjien yritystoimintaa. Projekti edisti myös etnisen tasa-arvon lisääntymistä ja syrjinnän vähenemistä tukemalla maahanmuuttajayrittäjyyttä uuden mentorointimallin avulla.
Tarkoituksena on, että projektissa kehitetty maahanmuuttajayrittäjien mentorointimalli yleistyy maahanmuuttajayrittäjien yrittäjyyttä tukevaksi työvälineeksi pääkaupunkiseuudulla ja koko Suomessa maahanmuuttajien yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden ja verkostojen kautta. Tähän on erittäin hyvät mahdollisuudet, koska käsikirja on jo levitetty lähes kaikkiin pääkaupunkiseudun uusyrityskeskuksiin, yrittäjäjärjestöihin ja uusuyrityskeskuksiin ympäri maan. Yyrittäjävalmennuksessa kehitetty maahanmuuttajien yrittäjävalmennuksen malli on kiinnostanut useita oppilaitoksia ja yhteisöjä ja sitä on levitetään edelleen yrittäjyyskoulutusta ja -valmennusta tarjoaville organisaatioille ja oppilaitoksille. Mallissa on koettu hyväksi kolmen tärkeän osion yhdistäminen, jolloin tasapainoisesti otetaan huomioon yrittäjäksi aikovan maahanmuuttajan tarpeet huomioimalla yrittäjävalmennuksen teoriaopetuksen ohella erityisesti henkilökohtainen ohjaus ja mentoroinnin antama tuki.