Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10640

Projektin nimi: Monikulttuuriset yrityspalvelut

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin kaupunki/Talous- ja suunnittelukeskus/Elinkeinopalvelu/NYP yrityspalvelut

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0201256-6

Osoite: PL 37, Kaisaniemenkatu 6 A

Puhelinnumero: 09 31032628

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.yrityshelsinki.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa internet-osoitetta, vain www.yrityshelsinki.fi- kotisivujen yhteydessä.

Vastuuhenkilön nimi: Nyrki Tuominen

Asema: Elinkeinopäällikkö

Sähköposti: nyrki.tuominen(at)hel.fi

Puhelinnumero: 09 31036255, 0503369277

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kauniainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat
Yrityshautomotoiminnasta kiinnostuneet aloittavat yrittäjät ja yrityshautomoyrittäjät
Yritystoiminnasta kiinnostuneet maahanmuuttajat
Yritystoiminnan alkuvaiheessa olevat maahanmuuttajayrittäjät

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työvoimatoimistot
Oppilaitokset
Maahanmuuttoviranomaiset
Yrittäjäjärjestöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1509, joista naisia 508

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1721, joista naisia 652

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 495, joista naisten työpaikkoja 290

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 636, joista naisten työpaikkoja 227

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 330, joista naisten perustamia 130

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 509, joista naisten perustamia 170

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Monikulttuuriset yrityspalvelut -projektin tavoitteena on kehittää yritysneuvonta-, yrittäjyyskoulutus- ja yrityshautomopalveluja, joiden tuloksena syntyy kilpailukykyisiä, kannattavia yrityksiä ja uusia työpaikkoja ja jo toimivien yritysten toimintaedellytykset paranevat. Tavoitteena on myös auttaa maahanmuuttajia työllistymään ja integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kohderyhminä ovat yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat, yrityshautomotoiminnasta kiinnostuneet aloittavat yrittäjät, sekä yritystoiminnasta kiinnostuneet maahanmuuttajat ja yritystoiminnan alkuvaiheessa olevat maahanmuuttajayrittäjät.

Maahanmuuttajat tarvitsevat usein riittämättömän kielitaidon takia lisäneuvontaa ja -koulutusta. Yritysneuvonnan tukimateriaaliksi laaditaan selkokielinen yrittäjyysopas erityisesti maahanmuuttajien tarpeisiin. Kehitetään myös yrittäjyyspainoitteisia suomen kielen kursseja, joiden jälkeen maahanmuuttajilla on valmiudet osallistua yrittäjäkursseille. Toiminnan alkuvaiheessa oleville maahanmuuttajayrittäjille järjestetään lyhyitä iltakoulutuksia paitsi suomeksi, myös englanniksi ja venäjäksi.

Yrityshautomossa alkuvaiheessa oleville innovatiivisille yrityksille luodaan suotuisat kasvumahdollisuudet, yritysten kilpailukyky paranee ja kehitys nopeutuu. Yrityshautomossa olevat maahanmuuttajayrittäjät verkoistuvat paitsi keskenään, myös kantaväestöön kuuluvien hautomoyrittäjien ja koko Uudenmaan hautomoverkoston yrittäjien kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista ja sen toteuttamisesta kerrotaan kotisivulla www.yrityshelsinki.fi., Helsingin Elinkeinopalvelun sekä Talous- ja suunnittelukeskuksen kotisivuilla.
Tehdään tarjottavista palveluista painettu esite, jota jaetaan työvoimatoimistoissa, kirjastoissa, sosiaalitoimistoissa, maahanmuuttajien neuvontapisteissä ja tilaisuuksissa.
Tiedote projektin aloittamisesta lähetetään sähköpostitse potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuten työvoimatoimistoihin, oppilaitoksiin, maahanmuuttajajärjestöihin ja maahanmuuttajatyötä tekeviin organisaatioihin.
Projektista tiedotetaan myös erilaisissa tilaisuuksissa kuten yrittäjäinfoissa ja -koulutuksissa sekä tapaamisissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista on hyötyä seudullisille yrityspalveluorganisaatioille, uusyrityskeskuksille ja
työvoimaviranomaisille kuten TEM, TE-keskukset ja työvoimatoimistot, sekä muille organisaatioille ja viranomaisille, jotka ovat tekemisissä työllistymiskysymysten ja maahanmuuttoasioiden kanssa. Projektin etenemisestä ja tuloksista kerrotaan jukisissa tilaisuuksissa sekä vierailulla eri organisatioissa ja oppilaitoksissa koko projektin keston ajan ja projektin loppuraportin valmistuttua.
Selkokielistä yritysopasta jaetaan seudullisille yriysneuvontapalveluille, joissa on maahanmuuttaja-asiakkaita heti oppaan valmistuttua. Oppaan on suunniteltu valmistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä. Lisäksi vuoden 2010 aikana selkokielisestä oppaasta laaditaan myös nettiversio.
Hyvät käytännöt esitetään myös YritysHelsingin kotisivuilla, johon tehdään hankkeelle oma alasivu.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 370 625

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 289 907

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 508 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 482 845

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli kehittää yritysneuvonta-, koulutus- ja hautomopalveluja, erityisesti maahanmuuttajille. Kohderyhmänä ovat olleet maahanmuuttajat, jotka ovat kiinnostuneet yrityksen perustamisesta ja jo toimivat maahanmuuttajayrittäjät, jotka tarvitsevat lisäneuvontaa ja koulutusta sekä yrityshautomoyrittäjät.
Projektin päähakija ja toteuttaja oli Helsingin kaupungin YritysHelsinki (NYP yrityspalvelut). Osatoteuttajana oli Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Osarahoittajina ja yhteistyökumppaneina olivat hankkeessa mukana Vantaan ja Espoon kaupunkien elinkeinotoimet. Yhteistyökumppaneina olivat myös Vantaan ja Espoon uusyrityskeskukset, sidosryhminä TE-toimistot, ELY-keskus, maahanmuuttoasioiden kanssa tekemisessä olevat tahot, oppilaitokset ja Uudenmaan yrityshautomot.
Vastuu projektin toteuttamisesta oli YritysHelsingillä. Projektissa toimii projektipäällikkö, projektiasiamies, suunnittelija ja kolme yritysneuvojaa. Palmeniasta oli hankkeessa mukana suomen kielen asiantuntijat.
Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, jossa olivat edustettuna kaikkien hankkeessa mukana olleiden organisaatioiden edustajat, lisäksi ELY-keskuksen ja Helsingin yrittäjät ry:n edustajat. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen toteuttamisen aikana 9 kertaa. Hankkeelle asetettiin myös työryhmä, johon kuuluivat YritysHelsingin yritysneuvojat, Palmenian suomenkielen asiantuntijat sekä Vantaan ja Espoon uusyrityskeskusten edustajat. Projektin työryhmä kokoontui säännöllisesti. Kaikki osapuolet olivat aktiivisesti mukana projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyö sujui erinomaisesti. Hanke teki tiivistä yhteistyötä kahden muun maahanmuuttajayrittäjyyttä koskevan ESR-hankkeen kanssa: valtakunnallinen hanke "MASUUNI- maahanmuuttajat suomalaisen yrittäjyyden lisäarvona" ja "Omalle yrittäjäuralle"- maahanmuuttajanaisten yrittäjävalmennus.
Projektista on tiedotettu YritysHelsingin kotisivulla ja Helsingin Elinkeinopalvelun kotisivulla. Järjestettävistä info-/koulutustilaisuuksista on laadittu tiedotteet suomeksi ja/tai englanniksi ja venäjäksi. Tilaisuuksista on tiedotettu myös englanninkielisessä HelsinkiTimes- sekä SixDegrees- lehdissä. Lehdissä on myös ollut juttuja projektista. Projekti on esitelty myös koulutustilaisuuksissa, seminaareissa ja muissa tapahtumissa.
Projekti toteutettiin pääosin tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti.
Projektin aikana tarjottiin yritysneuvontaa aloittaville maahanmuuttajataustaisille henkilöille pk-seudulta. Yritysneuvonta tarjottiin suomen kielen lisäksi englannin. ruotsin, saksa, ranskan, ara-bian, venäjän ja viron kielillä. Yritysneuvonnassa kävi yhteensä n. 2800 henkilöä, neuvontakäyntejä oli yhteensä n. 4250. Projektin aikana perustettiin yli 900 uutta yritystä.
Yrityksen perustamisesta kiinnostuneille järjestettiin infotilaisuuksia. Kolmen tunnin tilaisuuksissa annettiin perustiedot yrittämisestä Suomessa. Niitä järjestettiin englanniksi ja venäjäksi kuukausittain; muutama kertaa vuodessa myös arabiaksi ja kerran viroksi. Tilaisuuksissa oli keskimäärin 15-20 osallistujaa/kerta.
Projektin aikana osallistui tilaisuuksiin yhteensä yli 1000 henkilöä.
Infotilaisuuksia järjestettiin myös Espoossa ja Vantaalla sekä eri oppilaitoksissa.
Maahanmuuttajayrittäjille järjestettiin iltakoulutuksia. Noin 3 tunnin koulutuksissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita, kuten verotus, markkinointi ja myyntityö, yritystalous, pienyrityksen lakiasiat, kansainvälinen kauppa, tulliasiat tms. Koulutukset olivat englanniksi ja venäjäksi, osa myös suomeksi. Kursseja järjestettiin syksyisin ja keväisin, yhteensä noin 30 iltaa vuosittain. Kursseille osallistui keskimäärin 18-20 henkilöä/ilta.
Yrityshautomopalveluja kehitettiin jatkuvasti. Yrityshautomossa Ilmalassa oli innovatiivisille yrityksille tarjolla 17 toimistohuonetta vuokralle. Hautomosta muodostui monikulttuurinen palvelualan yrityshautomo. Suurin osa palveluista oli B-to-B palveluja. Hautomoyrittäjistä n. 70 % oli maahanmuuttajataustaisia. Toimialoista oli mm. IT-ala, ympäristöala, vientikonsultointi, riskienhallinta, media. Vuonna 2010 käynnistettiin virtuaalihautomotoiminta potentiaalisille kasvuyrityksille. Virtuaalihautomoon valittiin yritykset pitchaustilaisuukissa, jossa yritys esitti 5 minuutissa liikeideansa yritysneuvojista koostuvalle raadille. Neuvonta-, koulutus- ja asiantuntija-palvelut olivat yhteisiä kaikille hautomoyrittäjille.
Hankkeessa luotiin selkokielinen yrityksen perustajan opas, joka on tarkoitettu lähinnä maahanmuuttajille, mutta sopii tukimateriaaliksi kaikille yrityksen perustajille. Palmenian selkokielen asiantuntijat käänsivät oppaan selkokielelle. Oppaasta tehtiin toisen ESR-hankkeen (Masuuni) kautta käännökset 10 Suomessa eniten puhutulle kielelle.
Hankkeen aikana järjestettiin yksi yrittäjyyspainotteinen suomen kielen kurssi. Palmenian suomen kielen asiantuntijat tarjosivat myös kielitukea kuudella yrittäjäkurssilla.
Yhteenvetona voi sanoa, että projekti onnistui hyvin.