Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10642

Projektin nimi: Luova Suomi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-korkeakoulusäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Arkadiankatu 28, 5.krs.

Puhelinnumero: (09) 47001

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.luovasuomi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.luovasuomi.fi ja creativeindustries.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jari Handelberg

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: jari.handelberg(at)hse.fi

Puhelinnumero: 010 2178 667

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin välittömät kohderyhmät ovat ohjelmasta rahoitettavien hanketoimijoiden lisäksi muut luovien alojen kehittäjät ja koulutusorganisaatioiden edustajat, sekä mahdolliset yritykset ja/tai ammatinharjoittajat. Kehittäjätahoihin luetaan tässä myös esim. alueellisten kehittäjäorganisaatioiden edustajat sekä päättäjät ja rahoittajatahot, jotka ovat aktiivisia toimijoita luovien alojen kehittämisessä.

Verkostotoiminta suunnitellaan näitä kohderyhmiä varten ja palvelut suunnataan heille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat kansallisella tasolla alan yrittäjät ja ammatinharjoittajat, yrityspalvelujen tuottajat ja rahoittajatahot, mentorit, konsultit ja muut tukipalveluiden tuottajatahot. Lisäksi hankkeessa tuotettu tieto palvelee päättäjätahojen sekä innovaatiopolitiikan toimijoiden suunnittelua ja arviointia.

Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat sellaiset muiden alojen yritykset, jotka voisivat toiminnassaan hyödyntää luovien alojen yritysten tuottamia palveluita, tuotteita tai osaamista.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös kansalliset ja kansainväliset rahoittajatahot, jotka tukevat tai suunnittelevat toimintaa luovien alojen vahvistamiseksi. Hankkeen tuottama tietoperusta tukee myös tämän toiminnan kohdentamista sekä toimijoiden keskenäisen työnjaon selkeyttämistä.

Kansainvälisellä tasolla hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat kansainvälisten rahoittajatahojen lisäksi eri maiden päättäjät, kehittäjät- ja koulutustahot. Pyritään hyödyntämään kansainvälisiä rahoitusvaihtoehtoja (esim. pohjoismaista rahoitusta, tutkimusrahoitusta, Interreg-ohjelmia sekä ENPI-ohjelmaa) pohjustamalla kv-verkostojen rakentamista. Kv-työn kautta pyritään lisäämään suomalaisten kansainvälistä hanke-ja muuta luovan talouden verkostoitumista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32, joista naisia 24

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LUOVA SUOMI, Palvelu luovien alojen kehittäjille

Luova Suomi -hanke koordinoi opetusministeriön luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa ja on osa valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa 2007-2013.

Luovan Suomen tehtävänä on tukea ja ohjata kehittämisohjelmassa toimivia hankkeita sekä vahvistaa kehittäjätahojen osaamista. Hanke myös vahvistaa toimijoiden välistä verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomalaisen osaamisen tekeminen tunnetuksi kansainvälisesti on yksi Luovan Suomen tehtävistä.

Koordinaatiohanke levittää alan osaamista ja tietoa hyvistä toimintamalleista. Se vahvistaa alan tietoperustaa keräämällä alan tutkimuksia ja hyviä esimerkkejä. Luova Suomi tarjoaa luovien alojen kehittäjille ja toimijoille erilaisia palveluja:

1. Tieto- ja viestintäpalvelut
Koordinaatiohanke kerää ja tuottaa runsaasti tietoa luovista aloista, mikä auttaa ennakoimaan alan kehitystä ja kehittämistarpeita. Tämän pohjalta edistetään myös alan määrittelyä ja tilastointia.

Syyskuussa 2008 avautuvat www.luovasuomi.fi sivut tarjoavat tietopankin luovista aloista niin Suomessa kuin maailmalla. Hanke ryhtyy myös julkaisemaan sähköistä uutiskirjettä, joka tuo lukijoilleen säännöllisesti ajankohtaista tietoa luovista aloista.

2. Tapahtumat ja verkostotapaamiset
Luova Suomi järjestää alueellisia ja valtakunnallisia tiedotustilaisuuksia sekä hanketyöpajoja, jotka nostavat esiin luovan talouden ajankohtaista tematiikkaa. Tilaisuudet löytyvät palvelun tapahtumakalenterista sivuilta www.luovasuomi.fi.

3. Verkostoituminen ja hanketukipalvelut
Luova Suomi tukee kehittämisohjelman hankkeita ja luovien alojen hanketoimijoita tiedottamalla ESR-rahoitusmahdollisuuksista, konsultoimalla niitä ja avustamalla verkostoitumisessa.
Luovien alojen tilaisuuksien yhteydessä järjestettävät tilaisuudet ovat mahdollisuus myös hankkeiden verkostoitumiselle. Tapaamisissa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja, työskennellään työpajoissa ja mikä tärkeintä, kuullaan toisten arvokkaita kokemuksia.

Luova Suomi tukee luovien alojen kansainvälistä hanketoimintaa mm. koostamalla tietoa kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista.


Hankkeen toimijat:
Luova Suomi -hanketta johtaa Teknillinen korkeakoulu, ja vuoden 2010 alusta Aalto-yliopisto. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore vastaa luovien alojen tietoperustan kehittämisestä sekä alan määrittelyn ja tilastoinnin edistämisestä. Luova Tampere puolestaan toteuttaa valtakunnallisia hanketyöpajoja ja koordinoi tapahtumia Turussa ja Tampereella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Viestintäsuunnittelija vastaa viestintäsuunnitelman tuottamisesta. Käytännössä projektista tiedotetaan www-sivustolla, uutiskirjeellä sekä teemaverkostojen ja valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä. Viestintäsuunnittelija vastaa tiedon keräämisestä, koostamisesta ja levittämisestä relevanteissa kanavissa.

Hankkeen kaikki osatoteuttajat osallistuvat viestintään tuottamalla materiaalia omasta toiminnastaan. Mm. Cupore tuottaa kiteytettyä tietoa ja linkkejä alan uusimmasta tutkimuksesta, jota voidaan jakaa esim. www-sivujen ja sähköisten uutiskirjeiden kautta.

Viestinnässä painotetaan eri tahojen tarpeiden tunnistamista tehokkaan tiedonkulun toteuttamiseksi. Viestintä koostuu mm. tietoperustan tiedon sekä hankkeissa syntyvän tiedon koostamisesta ja levittämisestä, hanketukipalveluiden, teemaverkostojen sekä valtakunnallisten tapahtumien viestinnästä sekä kansallisten että kansainvälisten hyvien käytäntöjen identifioinnista ja levittämisestä.

Uutiskirje toimii myös keskeisenä tiedotuskanavana.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Verkostotoiminta sekä valtakunnalliset tapahtumat toimivat asiantuntijafoorumeina, jossa hyvien käytäntöjen levittämisellä on keskeinen rooli. Hanketoiminnan tuloksia esitellään pääasiassa v. 2009-2010. Verkostotoiminnan ja valtakunnallisten tapahtumien aikataulutus toteutetaan kunkin vuoden osalta heti kun tieto tulevista muista luovien alojen tapahtumista on saatavilla.

Verkkosivuilla ja uutiskirjeellä levitään tietoa hyvistä käytännöistä koko projektin ajan. Verkkosivujen kehittäminen toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään toimivan perussivuston rakentamiseen. Toisessa vaiheessa sivuston vuorovaikutuksellisuutta kehitetään niin, että hanketoimijoilla on mm. mahdollisuus tiedon ja tapahtumien syöttämiseen sivustolle (loppuvuosi 2010-11). Tiedon koostamisessa käyttäjäkeskeinen lähestymistapa on keskeinen. Näin eri kohderyhmät löytävät nopeasti itselleen tärkeän tiedon ja hyvät esimerkit.

Verkossa toimivan tietopankin on tarkoitus toimia myös vuosina 2011-13 ja sen jälkeenkin, mikäli rahoitus sen ylläpitämiseen löytyy. Näin opit hyvistä käytännöistä ovat löydettävissä jatkossakin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 138 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 996 082

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 317 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 166 317

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Luova Suomi on koordinoinut valtakunnallista luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Hankkeen on edistänyt kehittämisohjelmasta rahoitettujen hankkeiden, muiden luovien alojen ja talouden kehittäjien, päättäjien, rahoittajien sekä yrittäjien ja ammatinharjoittajien välistä tiedonvaihtoa ja verkostoitumista sekä kokemusta, osaamisen ja hyvien käytäntöjen levittämistä.

Hanketuen kautta tuettiin kehittämisohjelmasta rahoitettavien hankkeiden valmistelua, toimijoiden välistä verkostoitumista sekä välitettiin tietoa kentän tarpeista, käynnissä olevasta muusta toiminnasta sekä kokemuksista.

Tieto- ja viestintäpalveluiden, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien sekä hyvien toimintamallien jalkauttamisen kautta on luotu perusta aktiivisen ja kasvavan luovien alojen ja talouden toimijaverkoston syntymiselle.

Tietoperustan kehittämisen kautta on luotu näkemystä, tunnistettu ja ennakoitu alan kehittymistä sekä sen haasteita ja mahdollisuuksia. Tämä tieto on Luova Suomen kautta helposti hyödynnettävissä niin päätöksenteossa, kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa, että osana yritystoiminnan kehittämistä ja innovaatiotoimintaa.

Luova Suomi on näkynyt myös kansainvälisesti: hankkeen verkkosivut ovat muodostuneet ikkunaksi luovan talouden kehittämistyöhön Suomessa, ja Luova Suomi on esittäytynyt lukuisille kansainvälisille delegaatioille ja asiantuntijaryhmille sekä erilaisissa tilaisuuksissa.

Hankkeen toiminta on nojautunut vahvasti yhteistyöhön niin kehittämisohjelmasta rahoitettavien hankkeiden, muiden kehittäjätahojen, rahoittjien ja päättäjien väliseen vahvaan yhteistyöhön. Esim. tilaisuudet, tiedonvälitys ja uutiskirje ja verkostotoiminta on toteutettu vahvasti yhteistyössä keskeisten valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Projektin toimenpiteiden tuloksena on syntynyt yhteisiä alustoja niin viestinnälle eri toimijoiden välillä, verkostomaista toimintamallia toteuttavia käytänteitä sekä yhteistä näkemystä luovan talouden täysipainoiselle toteutumiselle.

Yhtälailla hankkeiden ja eri toimijoiden välille on syntynyt konkreettista yhteistyötä mm. yhteisten tapahtumien ja tiedonvaihdon muodossa. Verkkosivustot ovat rakentuneet aktiiviseksi tiedonvälityspaikaksi, jota kuvaa myös sivuston kävijämäärien ja uutiskirjeen tilaajakunnan tasainen kasvu, toimijoiden aktiivisuus uutisten ja tapahtumatietojen tuottajana sekä suora asiakaspalaute.

Verkkosivuille on koottu myös merkittävä määrä luovien alojen kehittämisen kannalta keskeistä tietoa, joka toimii myös perustana ennakoinnille.

Kansainvälisen -konferenssin tuloksena tunnistettiin luovan talouden kehittymisen kannalta keskeisiä mahdollisuuksia ja haasteita. Tapahtuman palautteen kautta nousi näkyväksi myös kiinnostus suomalaista luovien alojen ja talouden kehittämistä kohtaan kansainvälisestä näkökulmasta.