Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10643

Projektin nimi: TOIMIALOJEN YHTEISET PELISÄÄNNÖT -HANKE

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2221859-6

Osoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: 0206152710

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kouvolainnovation.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektin verkkonäkyvyys on järjestetty Kouvola Innovation Oy:n verkkosivustolla.

Vastuuhenkilön nimi: Asko Pesonen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: asko.pesonen(at)kinno.fi

Puhelinnumero: 0206156752

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä on alueen pk-yritykset ja alueen elinkeinojen kehittämiseen osallistuvat keskeiset toimijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hyöty kohdistuu alueen pk-yritystoimintaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella luodaan puitteet toimintamallille, kuinka Kouvola Innovation Oy ja muut toimijat verkostoituvat esim. tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Toimintamallille on ominaista muutoslaboratoriona ja katalysaattorina toimiminen yhdessä alueen muiden tekijöiden kanssa.

Kärkiklustereina seudun kehittämisessä tulee olemaan neljä painopistealuetta: digitaaliset sisällöt, rautatie/logistiikka, metsä/energia/ympäristö ja matkailu/vapaa-aika/hyvinvointi. Tällä hankkeella on tarkoitus vauhdittaa kahden viimeksi mainitun klusterin kehittämistoimintaa ja luoda niille suotuisa toimintaympäristö. Panostaminen näihin tärkeisiin toimialaryhmittymiin tukee koko alueen elinvoimaisuutta, osaamista ja antaa voimaa yritystoiminnan kasvuun ja työllisyyden parantamiseen. Hankkeessa selvitetään yritysten näkemykset kehittämistarpeille Kouvolan kahdessa keskeisessä klusterissa.

Tavoitteena on rakentaa alueen elinkeinotoimintaa edistävien toimijoiden ja yritysten kanssa yhteistyössä yhteinen elinkeinojen kehittämistoimintamalli, yhteistyöverkosto, jossa pilottina käytetään tässä hankkeessa kahta klusteria. Tuloksena on tehokas elinkeinojen kehittämisympäristö, yhteistyöverkosto, jossa eri toimijat tarjoavat yrityksille niiden tarvitsemia palveluja, esim. liiketoimintaa aloittavat, kasvuyritykset, vientiin tähtäävät ja kokonaisvaltaista valmennusta tarvitsevat yritykset.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektiin palkataan osa-aikainen viestintäkoordinaattori, joka hoitaa projektista tiedottamisen eri medioissa. Lisäksi projektin toimenpiteistä ja muista tapahtumista tiedotetaan Kouvola Innovation Oy:n nettisivuilla. Tapahtumiin kutsutaan paikallisten ja maakunnalisten lehtien edustajia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yhtenä projektin toimenpiteenä on tunnistaa hyvät käytännöt, jotka haetaan vastaavista yhteistyömallien kokemuksista muualta EU maista ja muista Suomen aluueellisista yhteistyöhankkeista. Tässä projektissa pyritään kokoamaan hyvät käytännöt ja jalkauttamaan ne Kymenlaakson alueelle. Hyvien käytäntöjen tunnistamista ja levittämistä tehdään koko projektin elinkaaren aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 163 744

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 400 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 327 489

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lähtökohdat
Vuoden 2008 lopussa Kouvolan seudun kuntayhtymän toiminnan päättyessä uuteen Kouvolaan on perustettu kehitysyhtiö. Vuoden 2009 alussa työvoimatoimistot muuttuvat työ- ja elinkeinotoimistoiksi (TE-toimistot).

Kouvola Innovation Oy:n vetämä toimintamalli tekee siitä veturin yhteistoiminnan edelläkävijänä ja antaa mallia muille alueellisille kehitysyhtiöille. Toimintamallille on ominaista muutoslaboratoriona ja katalysaattorina toimiminen yhdessä alueen muiden tekijöiden kanssa. Tällä hankkeella luodaan puitteet toimintamallille, kuinka Kouvola Innovation Oy ja muut toimijat verkostoituvat esim. tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Lähtökohtana oli kehittää toimintamalli, millä Kouvola Innovation verkostoituu alueen muihin toimijoihin ja toimii alueen elinkeinoelämän katalysaattorina. Projektin avulla luotiin kahdelle toimialalle yritysverkostot, johon kuuluu kunkin alan PK-yrityksiä ja koulutuslaitoksia sekä toimivat yhteydet muihin Kaakkois-Suomen kehitysyhtiöihin. Verkostojen ehkä suurimmaksi haasteeksi on tullut veturiyritysten puute ja esimerkiksi matkailupuolen koulutustarjonnan vähäisyys. Yritysten vähäinen määrä Metsä-, energia ja ympäristötoimialalla johtuu painopisteeksi valitun Bioenergia-alan toimijoiden vielä vähäisestä määrästä. Toimintamalli, missä kootaan ensin yritysverkostot, sitten kehitetään koulutusjärjestelmiä ja lopuksi perustetaan yrityspuisto-tyyppinen kokonaisuus vaatii pitemmän ajanjakson toteutuakseen kaikilta osin. Hankkeen aikana keskityttiin verkostojen rakentamiseen ja koulutusjärjestelmien kehittämisestä ovat vastanneet verkostossa mukana olleet oppilaitokset KSAO, KyAMK ja LUT.

TYP -hanke on saatu käynnistymään hieman tavoiteaikataulusta jäljessä. Valittujen toimialojen, Metsä-, energia- ja ympäristö sekä Matkailu ja vapaa-aika, synergia toimii erinomaisesti hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Toimialoja yhdistää kestävän kehityksen mukaisten toimenpiteiden yhteisjärjestelyt ja ne tukevat toisiaan myös alueen rakennemuutoksen asettamissa haasteissa.

Kohderyhmä
Varsinainen kohderyhmä on alueen pk-yritykset ja alueen elinkeinojen kehittämiseen osallistuvat keskeiset toimijat. Kuten jäljempänä on selostettu vaikeutti molempien klusterien toimintaa veturi-yritysten vähäisyys sekä PK-yritysten pieni koko, minkä johdosta niiden mahdollisuudet ja kiinnostus osallistua kehitysprojekteihin on vähäistä.

Tavoitteet
Tavoitteena on rakentaa alueen elinkeinotoimintaa edistävien toimijoiden ja yritysten kanssa yhteistyössä yhteinen elinkeinojen kehittämismalli, yhteistyöverkosto, jossa pilottina käytetään tässä hankkeessa kahta klusteria: Metsä, energia- ja ympäristö (MEY) sekä Matkailu- ja vapaa-aika (MATVA).

Kärkiklustereina seudun kehittämisessä tulee olemaan neljä painopistealuetta: digitaaliset sisällöt, rautatie/logistiikka, metsä/energia/ympäristö ja matkailu/vapaa-aika/hyvinvointi. Tällä hankkeella on tarkoitus vauhdittaa kahden viimeksi mainitun klusterin kehittämistoimintaa ja luoda niille suotuisa toimintaympäristö. Panostaminen näihin tärkeisiin toimialaryhmittymiin tukee koko alueen elinvoimaisuutta, osaamista ja antaa voimaa yritystoiminnan kasvuun ja työllisyyden parantamiseen. Hankkeessa selvitetään yritysten näkemykset kehittämistarpeille Kouvolan kahdessa keskeisessä klusterissa.

Toimialojen yhteiset pelisäännöt -hankkeen tavoitteena oli luoda kahdelle Kouvola Innovation Oy:n painopistealueelle, metsä/energia/ympäristö(MEY) ja matkailu/vapaa-aika/hyvinvointi(MATVA) toimialoille, suotuisa toimintaympäristö sekä vauhdittaa kyseisten klusterien kehittämistoimintaa.
Molempien toimialojen kohdalla on projektin aikana keskitytty ensimmäisenä vaiheena toimialojen yhteistyöverkostojen luomiseen sekä toimialojen alkukartoitukseen ja nykytilan analysointiin.
Varsinaiset toimialakohtaiset toimenpiteet ovat tapahtuneet valmistelluilla kehittämistoimenpiteillä sekä niiden pohjalta käynnistetyillä projekteilla.
Tuloksena on saatu käynnistettyä kaksi Kouvolan kaupungin elinkeinostrategiassa asetettua toimialaa sekä luotua niiden ympärille vankat yritysverkostojen ja usean kehitysprojektin käsittävät toimivat klusterit.