Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10644

Projektin nimi: YLÖS - Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 28.2.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus, Näyttelijäntyön laitos

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Osoite: Käyntiosoite : Hämeenpuisto 28 D

Puhelinnumero: 050 564 8926

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://t7.uta.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yleisotyo.fi ja www.yleisötyö.fi

Vastuuhenkilön nimi: Mika Lehtinen

Asema: Johtaja

Sähköposti: mika.j.lehtinen(at)uta.fi

Puhelinnumero: 050 564 8926

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

VARSINAINEN KOHDERYHMÄ: Soveltavan teatterin ammattilaiset

Suomessa on koulutettu paljon soveltavan teatterin osaajia, erityisesti teatteri-ilmaisun ohjaajia. Alan työtilanne on haastava, koska valmiita työpaikkoja ei juurikaan ole. Ylös-hankkeen erityinen painopiste on soveltavan teatterin osaajien kannustaminen ja valmentaminen yritystoimintaan.

Vuoden kestävät pilottiprojektit käynnistyvät syksyllä 2009. Projekteissa luodaan malleja soveltavan teatterin yritystoiminnalle ja testataan yleisötyön menetelmien toimivuutta ammattiteattereissa.

MUU KOHDERYHMÄ: Teatterialan ammattilaiset

Hankkeen kartoitusosion tavoitteena on selvittää suomalaisella ammattiteatterikentällä tehtävän yleisötyön tarjontaa ja tarvetta. Kartoitus luo katsauksen ammattiteattereiden yleisötyön tämänhetkiseen tilaan sekä siihen, mihin jatkossa voitaisiin edetä. Lisäksi pyritään tekemään katsausta resursseihin: miten paljon yleisötyöhön tällä hetkellä panostetaan ja mistä resursseja arvellaan saatavan.

Ylös-hanke järjestää teatterialan ammattilaisille kaksi yleisötyöseminaaria Tampereella. Seminaarien tavoitteena on tarjota näkökulma uusiin soveltaviin teatterin tekemisen muotoihin.

Projektin yhteistyökumppaneina toimivat:

1. Valtionosuutta saavat ammattiteatterit sekä valtion harkinnanvaraista toiminta-avustusta saavat ammattiteatterit
2. Julkisen sektorin eri toimialat
3. Yksityinen sektori (erityisesti hyvinvointiala)
4. Teatterialan koulutusta tarjoavat organisaatiot

3.3 Välilliset kohderyhmät

Vuoden kestävät pilottiprojektit käynnistyvät syksyllä 2009. Projekteissa luodaan malleja soveltavan teatterin yritystoiminnalle ja testataan yleisötyön menetelmien toimivuutta ammattiteattereissa.

* Lahden kaupunginteatterin pilottiprojekti toteutetaan Päijät-Hämeen kylissä yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Välillisenä kohderyhmänä toimii kolmas sektori.

* Rauman kaupunginteatterin pilottiprojektissa pyritään teatterin keinoin vähentämään nuorten syrjäytymistä. Välillisenä kohderyhmänä toimivat sekä julkinen sektori että kolmas sektori.

* Tampereen Työväen Teatterin pilottiprojektissa mallinnetaan soveltavan teatterin yritystoiminnan mahdollisuuksia ammattiteattereissa. Välillisenä kohderyhmänä toimii yksityinen sektori.

Hankkeen välillisinä kohderyhminä toimivat myös julkisen sektorin edustajat eri toimialoilta, järjestöjen edustajat, yksityinen sektori sekä teatterialan ammattilaiset ja heitä edustavat organisaatiot. Hankkeen tulokset hyödyntävät näitä eri tahoja uusien palveluiden luomisessa sekä seutujen kehittämisessä tarjoamalla tietoa, ideoita ja työkaluja yhteisölliseen ja osallistavaan työskentelyyn.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 174, joista naisia 144

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ylös on valtakunnallinen hanke, jonka päämääränä on kehittää uudenlaista soveltavan teatterin yritystoimintaa ja vakiinnuttaa ammattimainen yleisötyöjärjestelmä suomalaisiin teattereihin. Hankkeessa myös edistetään soveltavan teatterin ammattilaisten ja yleisötyöntekijöiden osaamista.

Yleisötyö antaa osallistujille omakohtaisia elämyksiä ja mahdollisuuden syventyä teatterin maailmaan.
Yleisötyössä teatteri laajentaa toimintaansa muuhunkin kuin esitysten valmistamiseen. Yleisötyö on laaja kokonaisuus erilaisia toimintatapoja, joiden päämääränä on syventää teatterin ja yleisön välistä suhdetta.

Yleisötyö voi olla esimerkiksi...
... toiminnallinen työpaja, joka syventää katsojan kokemusta esityksestä
... teatterin monipuolista yhteistyötä esimerkiksi kummikoulun kanssa
... erityistä tukea tarvitseville henkilöille suunnattua osallistavaa toimintaa

Hankkeen puitteissa järjestetään kolme vuoden kestävää pilottiprojektia ammattiteattereissa. Projekteissa luodaan malleja soveltavan teatterin mahdollisille palveluille ja testataan yleisötyön menetelmien toimivuutta ammattiteatteriympäristössä ja sen ulkopuolella. Lahden kaupunginteatterin pilottiprojekti toteutetaan Päijät-Hämeen kylissä yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Rauman kaupunginteatterin pilottiprojektissa pyritään teatterin keinoin vähentämään nuorten syrjäytymistä. Tampereen Työväen Teatterin pilottiprojektissa mallinnetaan soveltavan teatterin yritystoiminnan mahdollisuuksia ammattiteattereissa.

Hanke järjestää kaksi kansainvälistä yleisötyön seminaaria Tampereella vuosina 2009 ja 2010. Seminaareissa alan ammattilaiset esittelevät malleja toimivasta soveltavan teatterin yritystoiminnasta ja esimerkkejä onnistuneista projekteista sekä luovat katsauksen alaan liittyvään tutkimukseen.

Ylös-hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä soveltavan teatterin yritystoimintaa Suomessa. Syksyllä 2009 järjestetään soveltavan teatterin yrittäjyysvalmennus, joka on suunnattu soveltavan teatterin ammattilaisille ja opiskelijoille. Valmennus koostuu lähiopetusjaksoista Tampereella sekä yksilötapaamisista, joissa työstetään omaa liiketoimintasuunnitelmaa.

Soveltavan teatterin ja yleisötyön idea- ja tietopankki www.yleisötyö.fi avataan keväällä 2009. Sivustolla tarjotaan tietoa yrittäjyydestä, soveltavan teatterin ja yleisötyön sisällöistä sekä alan toimijoista. Idea- ja tietopankkiin kerätään ajankohtaisia artikkeleita ja tutkimustietoa. Ylös-hankkeen aikana tehdään yleisötyöhön liittyvä kartoitus. Muun muassa tämän kartoituksen sisältö on löydettävissä tietopankista.

Ylös on Tampereen yliopistossa toimivan Tutkivan teatterityön keskuksen hanke, jonka päärahoittajana toimii Opetusministeriön valtakunnallinen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma. Kyseessä on ESR-ohjelma, jota koordinoi Etelä-Suomen lääninhallitus. Toinen tärkeä rahoittaja on Luova Tampere -ohjelma.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Ylös-hankkeen tiedottamisen tavoitteena on aito kohtaaminen ja yhteistyökumppanien sitouttaminen hankkeen sisältöihin. Viestinnän kautta vaihdetaan tietoa ja kokemuksia ja tehdään avointa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Avoimuus mahdollistaa kokemusten leviämisen laajemmalle ja vaikutusten jatkumisen myös hankkeen päätyttyä.

Viestinnän kaksisuuntaisuus ja avoimuus mahdollistavat hyvien käytäntöjen ja uusien soveltavan teatterin palveluiden kehittämisen. Projektia toteuttavien henkilöiden viestintätaidot ovat avainasemassa, jotta todellinen osallistuminen toteutuu. Tiedon ja näkemysten keruu ja niiden avoin vaihto ovat ratkaisevia hankkeen onnistumiselle.

Tiedotuksessa ja osallistujien välisessä keskustelussa idea- ja tietopankki www.yleisotyo.fi on tärkeä väline henkilökohtaisten kontaktien (tapaamiset, puhelut ja sähköpostit) ohella. Koska hankkeeseen osallistuu henkilöitä hyvin erilaisista organisaatioista on tärkeää huolehtia oikean viestin saattamisesta oikeille henkilöille, oikein painotuksin. Sosiaalinen media toimii myös merkittävänä viestinnän kanavana.

Muita viestintäkanavia ovat: yhteistyöverkostot, kansalliset mediat, raportit, seminaarit, kokoukset ja tapaamiset sekä hankkeen omat julkaisut (projektiesite, idea- ja tietopankki www.yleisotyo.fi ja loppuraportti).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ylös-hankkeen aikana kehitetään malleja soveltavan teatterin yrittäjyydelle ja erilaisille palveluille. Palveluita kehitetään sekä ammattiteattereiden toimintaympäristöön että sen ulkopuolelle. Hankkeessa myös levitetään jo olemassa olevia kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä. Kohderyhmänä ovat soveltavan teatterin ammattilaiset.


AIKATAULU HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMISEKSI


TOIMENPITEET 2008

* Hankkeesta tiedottaminen Tutkivan teatterityön keskuksen nettisivuilla

* Seminaarimatka Audiences London -organisaation järjestämään yleisötyöseminaariin Lontooseen, jossa puheenvuoro hankkeen sisällöistä

* Tutkivan teatterityön keskuksen järjestämät tilaisuudet

* Asiantuntijatapaamiset


TOIMENPITEET 2009

* Idea- ja tietopankki www.yleisotyo.fi

* Puheenvuorot yleisötyöntekijöiden ja soveltavan teatterin ammattilaisten tilaisuuksissa

* Kansainvälinen yleisötyön seminaari

* Soveltavan teatterin yrittäjyysvalmennus

* Tutkivan teatterityön keskuksen järjestämät tilaisuudet

* Asiantuntijatapaamiset

* Luova Suomi -tapaamiset


TOIMENPITEET 2010

* Puheenvuorot yleisötyöntekijöiden ja soveltavan teatterin ammattilaisten omissa tilaisuuksissa

* Tutkivan teatterityön keskuksen järjestämät tilaisuudet

* Kansainvälinen yleisötyön seminaari

* Idea- ja tietopankki www.yleisotyo.fi

* Asiantuntijatapaamiset

* Luova Suomi -tapaamiset

* Kartoituksen ja loppuraportin levittäminen sosiaalisen median keinoin

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 377 679

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 343 555

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 450 072

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 426 093

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ylös-hankkeen lähtökohta ja kohderyhmien valinta onnistuivat erinomaisesti. Hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden valinnassa onnistuttiin hyvin. Osatoteuttajat olivat sitoutuneita hankkeen toteutukseen ja sisältöjen kehittämiseen. Eri tahojen yhteistyö toimi mutkattomasti. Työn ja vastuiden jako oli selkeä yhteistyökumppanien kesken.

Hankkeen puitteissa toteutettu työpajatoiminta kolmessa pilottiprojektissa sekä yleisötyöseminaarit onnistuivat erinomaisesti. Seminaarit keräsivät paikalle runsaasti myös sellaista yleisöä, jolla ei aiemmin ollut tietoa ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten yleisötyötä voidaan tehdä.

Hankkeen aikana saatiin runsaasti kannustavaa palautetta soveltavan teatterin ammattilaisilta ja suomalaisten ammattiteattereiden edustajilta.