Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10648

Projektin nimi: Osaamisen ennakoinnilla kasvua

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Uudenmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Maistraatinportti 2 (PL 15)

Puhelinnumero: 010 6360070

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: Ei ole.

Vastuuhenkilön nimi: Niskanen Vesa

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: vesa.niskanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 7255814

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat alueen pk-yritykset ja muut työnantajatahot sekä alueen työvoima. Lähestymistapa on toimialoittainen/klusterittainen ja alueittainen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat ne viranomais-, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, jotka pyrkivät edistämään alueen yritystoimintaa ja työmarkkinoiden toimivuutta. Ennakointihankkeista saatuja tuloksia ja skenaarioita käytetään hyväksi Uudenmaan ELY-keskuksen strategisessa suunnittelussa sekä tuloksia leviteään hiljattain perustetussa Uudenmaan ennakointifoorumissa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 204, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 241, joista naisia 124

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteet ja kohderyhmät

Projektin tavoitteena on kehittää toimintamallia, jossa toimialakohtaisia ennakointiselvityksiä ja osaamistarvekartoituksia käytetään hyväksi pk-yritysten kehittämistyössä ELY-keskuksessa ja muissa kehittäjäorganisaatioissa. Yritysten kehittämishankkeiden tavoitteena on vahvistaa alueen pk-yritysten ennakointi- ja liiketoimintaosaamista.

Ennakoinnin tavoitteena on myös vahvistaa ELY-keskuksen strategista suunnittelua.

Tavoitteena on lisäksi selvittää Uudellemaalle tärkeiden toimialojen ja uusien kasvualojen tulevaisuuden näkymiä sekä tunnistaa pk-yritysten koulutus- ja osaamistarpeita sekä liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeita. Tavoittena on lisäksi vastata ennakointihankkeista saatuihin haasteisiin hyödyntämällä ELY-keskuksen omia palveluja.

Työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen selvittämällä tulevaisuuden kohtaanto-ongelmaisten toimialojen osaamisvajeita ja kehittämistarpeita.

Koordinoida alueellista ennakointia ja juurruttaa toimialoittainen ennakointi pysyväksi käytännöksi alueellisessa ennakointiverkostossa.

Kohderyhmänä ovat alueen pk-yritykset ja muut työnantajatahot sekä alueen työvoima. Välillisiä kohderyhmiä ovat ne viranomais-, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, jotka pyrkivät edistämään alueen yritystoimintaa ja työmarkkinoiden toimivuutta.

Projektin toimenpiteet:

Toimialoittaiset ennakointiselvitykset/alueittaiset skenaariot kilpailuttamalla. Yritysten kehittämishankkeet (mm. koulutusta ja konsultointia, tarvekartoituksia) ostopalveluina.

Tarvittaessa ohjataan yrityksiä ELY-keskuksen palveluiden piiriin ja/ tai ohjaamalla muihin palveluihin (Trio, TE-keskuksen Kasvu-projekti, Kv-projekti, Tykes, Tekes, Osaamisklusteriohjelmat jne.)

Ennakointitiedon jakaminen ELY-keskuksen asiantuntijoille, työvoimatoimistoille ja yhteistyötahoille mm. maakuntaliitto, seutukunnat, kunnat, ammattikorkeakoulut, yliopistot, Tekes, Sitra, seudulliset yrityspalvelupisteet, aluekeskusohjelmat, osaamiskeskukset.

ELY-keskusennakoinnin kehittäminen valtakunnallisissa työryhmissä ja alueellisen ennakoinnin kehittäminen mm. Uudenmaan tietopalveluryhmässä ja Helsingin seudun suunnat -seurantaryhmässä, joissa ovat mukana: Uudenmaan liitto, Helsingin kaupungin tietokeskus, YTV, Hyvinkään kaupunki/Hyvinkää-Riihimäki Neloset, Uudenmaan ympäristökeskus, Lohjan kaupunki/Hiiden yhteistyö, Tuusulan kunta/Kuuma-ryhmä, Helsingin seudun kauppakamari, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Uudenmaan ELY-keskuksen sivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä talon intranet järjestelmän avulla.

Tietoa projektista levitetään myös painetun esitteen avulla.

Ennakointiselvitysten yhteydessä julkaistaan lehdistötiedotteita. ELY-keskuksen yhteistyökumppaneille lähetetään keskitetysti kutsuja ennakointiseminaareihin eri toimialoilla.

Hyvät käytännöt leviävät myös ohjausryhmän kautta tärkeimmille yhteistyökumppaneille. Ennakointitietoa jaetaan jatkuvasti Uudenmaan alueen avaintoimijoille ja kaikille sidosryhmille mm. juuri perustetussa Uudenmaan ennakointifoorumissa.

Kaikessa tiedotuksessa noudatetaan esr-ohjeistusta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään johdonmukaisesti kaikille yhteistyötahoille Uudellamaalla sekä kansallisessa ennakointiverkostossa koko projektin toteutusajan.

Ennakointiselvityksistä julkaistaan raportteja, jotka painetaan ja lähetetään tärkeille sidosryhmille.

Ennakointiselvityksistä julkaistaan lehdistötiedotteita, pidetään seminaareja ja levitetään hyviä käytäntöjä Uudellemaalla, ELY-keskus ennakointiverkostossa ja muissa kansallisissa verkostoissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 817 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 748 327

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 817 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 748 327

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeet saatiin käynnistettyä kutakuinkin tavoitteiden mukaisesti. Pääsimme aloittamaan vasta 7.1.2009 kun projektihakemus hyväksyttiin, joten aikataulullisesti ja ohjelmakauden tavoitteita ei liene täysin saavutettu. Tämä ei johdu projektistamme vaan hallinnosta. Yhteistyössä toteuttajien ja viranomaisten kanssa on onnistuttu. Hankkeita on käynnistetty ja suunniteltu uusia.

Osallistujien ja yritysten/organisaatioiden valinta on tehty kilpailuttamalla. Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa on toiminut hyvin. Projekti on ollut jatkuvassa yhteydessä toimittajiin sekä E-vastuualueen asiantuntijoihin. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken on sovittu aloituspalavereissa ennen hankkeiden käynnistämistä. Toteutuksen aloituspalavereihin on pyydetty mukaan asiantuntijoita E-vastuualueelta, jotta saatavaa ennakointitietoa voitiin myös hyödyntää E-vastuu alueen omien palveluiden ja tuotteiden avulla.

Projektille haettiin jatkoaikaa lisärahoitusta ja jatkoaikaa vuodelle 2014. Noudatettu projektisuunnitelmaa. Tehty tilintarkastukset sovitusti.

Ongelmia ei ole ollut projektin toteutuksessa, sen lähtökohdissa ja kohderyhmissä. Toimialajärjestöjen ja E-vastuualueen asiantuntijoiden ottaminen mukaan ennakointihankkeisiin on ollut hedelmällistä.

Verkostoituminen yritysten kesken - eri yritysten ja toimialojen rajapinnoista syntyy usein uusia innovaatiota ja liiketomintamahdollisuuksia.Toimintaympäristön seuraaminen seutukuntatasolla on ollut hyvä käytäntö, jotta koko ajan tiedetään missä mennään ja millaisia mahdollisia tulevaisuuden skenaaroita Uudellamaalla voi toteutua. Osallistuminen alueelliseen ennakointifoorumiin, jota vetää Uudenmaan liitto on ollut hyvä käytäntö.

Toiminnan jatkuvuuden arviointi on vaikeahkoa, olemme luoneet kuitenkin monia elementtejä joita voitaisiin hyödyntää kansallisessa toiminnassa projektin päätyttyä. Toimialajärjestöjen mukaan kytkeminen hankkeissa varmistaa disseminoinnin vaikuttavuuden. Samoin E-vastuualueen omien asiantuntijoiden kytkeminen tiiviisti ennakointiprosesseihin, jotta voidaan hyödyntää vastuualueen omia palveluita ja rahoitusinstrumentteja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Verkostohallitus-ennakointimallista ja sen tuotteistamisesta on käyty keskusteluja TEMin kanssa, samoin Cleantech-hankkeen miniklusterimalli voitaisiin mahdollisesti tuotteistaa. Muotoilualan pilot-hankkeen jälkeen toimialajärjestö ORNAMO julkaisee vastaavan ennakointiselvityksen joka vuosi omalla rahallaan.