Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10649

Projektin nimi: UusiTaito - välityömarkkinoiden kautta avoimille työmarkkinoille

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.12.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Uudenmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Asemapäällikönkatu 14, PL 36

Puhelinnumero: 020 636 0070

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: Tietoa projektista Uudenmaan ELY:n sivuilta:www.ely-keskus.i/fi/ELYkeskukset/uudenmaanely/EU

Vastuuhenkilön nimi: Merja Ekqvist

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: merja.ekqvist(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0405879679

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat Uudenmaan ELY- keskuksen alueen TE- toimistojen ja työvoiman palvelukeskusten työttömät työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, työmarkkinoilla olevat nuoret työnhakijat, maahanmuuttajataustaiset työnhakijat ja yleensä vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat työnhakijat. Yleisesti kaikki ne työttömät työnhakijat, jotka ovat kiinnostuneita osaamisen päivittämiseen koulutuksen/ tekemisen avulla avoimille työmarkkinoille pyrittäessä, tarvitsevat tukea työnhaussa ja työnetsimisessä sekä hyötyvät välityömarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista. Heille voidaan tarjota mm. projektin suunnittelemia ja toteuttamia koulutuksia.

Projekti toteuttaa kumppanuusperiaatteella TEM:n kanssa romanitaustaisten työllistymisen tukihenkilöiden pilottikoulutuksen, joka toteutetaan vuosina 2012-2013. Koulutus tukee suomen Romanipoliittisen ohjelman linjauksia, jolla kehitetään romanien työllistymistä tukevia palveluja ja toimintamuotoja. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja Uudenmaan ELY- keskuksen UusiTaito- projektin kesken ja se on osa Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Koulutus toteutetaan työvoimapoliittisena koulutuksena ja se sisältää lähiopetusta, etäopiskelua ja harjoittelujaksoja. Lisäksi koulutus sisältää suomen kielen kirjallisen ja- suullisen ilmaisun lisäopetusta ja viestinnän opetusta. Projektilla on käytössään 110.600 euron määräraha koulutuksen järjestämiseen 2012-2013.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työnantajat, ammatilliset oppilaitokset, koulutuspalvelujen tuottajat ja työllisyyttä tukevat hankkeet/ projektit, toimijat ja kuntasektorin työllistämisestä vastaavat tahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1125, joista naisia 555

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2566, joista naisia 1360

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 90, joista naisten työpaikkoja 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32, joista naisten työpaikkoja 9

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32, joista naisten tutkintoja 21

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

UusiTaito- projekti perustuu välityömarkkinoiden koordinointiin, jonka tarkoituksena on parantaa työttömien asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia välityömarkkinoiden kautta kohti avoimia työmarkkinoita. Projekti toimii mm. asiakasohjauksen tukirakenteena Uudenmaan ELY- keskuksen alueella välityömarkkinahankkeiden ja TE- toimistojen ja palvelukeskusten välillä. Projekti hankkii työvoimakoulutuksia TE- toimiston ja palvelukeskusten asiakkaille. Lisäksi projekti kerää informaatiota välityömarkkinoista ja markkinoi eri hankkeita ja palveluita työhallinnon virkailijoille, asiakkaille, verkostolle ja työnantajille.
UusiTaito -projekti toimii ns. sateenvarjohankkeena muille välityömarkkinoiden hankkeille sekä koordinoi ja kehittää yhteistyötä.

Kohderyhmät:
Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat Uudenmaan ELY -keskuksen alueen TE- toimistojen ja palvelukeskusten pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt. Yleisesti ottaen projekti tukee kaikkia työttömiä työnhakijoita, joilla on vaikeuksia työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille.
Tavoitteet:
Tavoitteena on lisätä välityömarkkinoiden vaikuttavuutta kehittämällä ja mallintamalla välityömarkkinoiden asiakasohjauksen ja työllistämistoimijoiden hyviä käytäntöjä. Työnhakija-asiakkaat löytävät uusia mahdollisuuksia välityömarkkinoilta osaamisen parantamiseen ja saavat tukea työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on välityömarkkinoiden eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen sekä palvelutarjonnan kokonaisuuden hahmottaminen. Työnantajille tarjotaan tietoa välityömarkkinoista sekä pyritään madaltamaan rekrytointikynnystä vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien palkkaamiseksi. Työnantajille tarjotaan tietoa TE- hallinnon tarjoamista tukimuodoista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotussuunnitelma esiteltiin ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa 2009. Tiedotusta ja markkinointia suunnataan verkostotoimijoille ja työhallinnolle ja työnhakijoille. TE- toimistoja ja palvelukeskuksia informoidaan projektista ja välityömarkkinahankkeista (mm. työpajoista) käymällä toimistokokouksissa. Hyvistä työkäytännöistä/malleista tiedotetaan infoissa, verkostotapaamisissa, koulutustilaisuuksissa ja eri välityömarkkinatapaamisissa. Projektilla on oma sähköinen tiedotuslehti ja ajankohtaisasioista tiedotetaan välityömarkkinat Helsingissa-nettiportaalin kautta. Projektin välityömarkkinaselvitys "tiekartta" tulee sähköiseen muotoon (moodle), jolloin sitä voidaan täydentää ja käyttää verkossa. Välityömarkkinamahdollisuuksista yhteisiä infotilaisuuksia muiden välityömarkkinahankkeiden kanssa. Projektin tapahtumista on saatavilla myös tietoa TEM:n valtakunnallisen koordinaatioprojektin kautta.
2011-2013: Tiedotus asiakkaille ja työnantajille, seminaarit, verkostotapaamiset yms. lehdistötiedotteet, lehtiartikkelit, www-sivut (TE- toimistojen), työnhakukeskusten kautta markkinointia ja tiedottamista. Loppuseminaari välityömarkkinaverkostolle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektille on laadittu tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelmaa päivitetään vuosille 2011-2013. Hyvistä työkäytännöistä malleista tiedotetaan vuosittain erilaisissa infoissa, sähköisillä foorumeilla ( projektin uutiskirjeessä ja välityömarkkinat nettiportaalissa ja TEM:n koordinaatiohankkeen kautta ), verkostotapaamisilla, työhallinnon työkokouksissa yms. tapaamisfoorumeilla,koulutustilaisuuksissa ja neuvottelupäivillä. Hyvät tulokselliset asiakasohjausprosessit kuvataan ja mallinnetaan, joita levitetään em. tavalla. Projektilla on jo runsaasti tiedostusmateriaalia, joita levitetään verkostolle koko projektin toiminta-ajan (2011-2013). Loppuseminaari välityömarkkinatoimijoille/verkostolle 2013. Projektihenkilöstö tutustuu kansainvälisiin vastaaviin välityömarkkinoita koskeviin kehittämishankkeisiin tai osallistuu seminaariin EU:n alueella.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 293 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 250 020

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 503 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 250 020

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa toteutettiin pitkäaikaistyöttömille tuettuja koulutuspolkuja kohti työelämää, asiakaslähtöisyys suunnittelun perustana. Palvelukeskusten, kouluttajien ja projektin roolin muotoutuminen uusien koulutusväylien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Projektissa pilotoitiin, dokumentoitiin ja tuotteistettiin koulutuskokonaisuuksia. Esimerkkinä tästä Astu Ammattin-koulutus, Mahdollisuuksien Metropoli-koulutus ja romanitaustaisille suunnattu Työllistymisen tukihenkilökoulutus DZOR. Tavoitteena luoda pysyväiskäytäntöjä, jotka voidaan siirtää toteutettavaksi jatkossakin. Ajatuksena osallisuuden lisääntyminen ja vertaisoppiminen.
Verkostojen luominen ja kaksisuuntainen tiedottaminen projektin laadullisina tavoittena.
Välityömarkkinatoimijoiden tiedonsaanti parani ja toimintaedellytykset laajenivat. Luotiin käytäntöjä verkostomaiselle yhteistyölle.
Hyvät käytännöt voivat siirtyä perusorganisaatioille esim. TE-hallinto ja kuntien työllistämispalvelut. Tärkeänä toimintana tiedon kerääminen ja välittäminen. Projektin kantavana teemana koko toiminta-ajan toimijoiden yhteistyörakenteiden edistäminen ja hyvien käytäntöjen saattaminen näkyvämmäksi. Mahdollisuuksien mukaan pyrittiin rakenteiden ja toimintojen tuominen uuteen TE- toimistoverkkomalliin.