Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10650

Projektin nimi: Protek Uusimaa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Asemapäällikönkatu 14, PL 36

Puhelinnumero: 020 63 60070

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=17060&area=7651&lang=1

Vastuuhenkilön nimi: Merja Ekqvist

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: merja.ekqvist(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 587 9679

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamien toimiala- ja seutukohtaisten Protek-hankkeiden yritysverkostot ja hankkeiden totettajat pääosin Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Lisäksi joitakin toimialakohtaisia Protek-hankkeita, jotka toimivat osin valtakunnallisesti.

Vuonna 2013 aloitetaan SeutuYP -toiminnan kehittäminen ja sen jalkautus jatkuu vuoden 2014 puolella. Protek -hankkeella on siinä roolia PK-yrityksen palvelunohjauksen kehittämisen kautta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen PK-yritykset ja niiden henkilöstö. Verkostojen toiminnassa suoraan tai välillisesti mukana olevat viranomais-, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uudenmaan ELY-keskuksen PROTEK- kehittämisohjelman toimenpiteet kohdistetaan aloille ja yrityksiin, joissa on kasvavaa tarvetta kouluttaa nykyistä henkilöstöään esim. tuotannollisten ja teknologisten muutosten vuoksi. Kehittämistoiminnan painopisteenä ovat myös alat, joilla on ongelmia osaavan työvoiman saatavuudessa.

Protek-hankkeiden kohderyhminä ovat ensisijassa pk- ja mikroyritysten henkilöstöryhmät, joiden osaamisen kehittäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Esim. ikääntyvät ja vanhentuneen (vanhentuvan) ammattitaidon omaavat työntekijät uhkaavat jäädä syrjään työelämässä toimialojen teknologisissa murrostilanteissa. Kriittisiin kohderyhmiin panostaminen edistää sekä ko. kohderyhmien työssä pysymistä ja työssä jaksamista että kokemusperäisen / hiljaisen tiedon leviämistä kokeneilta työntekijöiltä uusille (mentor-malli, mestari-kisälli).

Kehittämisohjelman toimenpano perustuu yritysten keskinäisiin verkostoihin, jotka vastaavat hankkeiden toteuttamisesta. ELY-keskuksen rooli on suunnata rahoitusta verkostoille työvoima- ja koulutuspoliittisin perustein sekä seurata tavoitteiden toteutumista. Koulutus toteutetaan yhteishankintana ja se kytketään tarpeen mukaan muihin yrityksille suunnattuihin julkisiin kehittämispalveluihin (yritys-, työelämä- ja työnantajapalvelut) ja yleiseen koulutustarjontaan (esim. oppisopimuskoulutus). Vuoden 2011 alusta varaudutaan etenkin pk-seudun yrityksistä ja TE-toimistoista tulevien TäsmäKoulutustarpeiden organisointiin Protek-hankekokonaisuuden pienentyessä sekä tehdään yrityskäyntejä pk-yritysten palveluohjauksen tehostamiseksi yhteistyössä TE-toimistojen kanssa.


Protek Uusimaa -hanke hallinnoi yrityksille järjestettäviä yhteishankintakoulutuksia, koordinoi yrityksille tarjottavien kehittämispalvelujen kokonaisuutta, ohjaa hankekokonaisuuden projekteja / verkostoja alueellaan, seuraa asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä välittää kokemuksia ja tuloksia verkostojen välillä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Uudenmaan ELY-keskuksen www-sivuilla ja intranetjärjestelmässä. Mahdolliset lehdistötiedotteet. Hyvät käytännöt leviävät ohjausryhmän (tai muiden verkostojen osien kautta) sidosryhmille. Tilaisuudet keskeisille sidosryhmille. Yhteishankinnasta ja Protek-toiminnasta voidaan laatia esitteitä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Jatkuvana toimintana Protek-hankkeissa luotujen verkostojen kautta ja erilaisissa tilaisuuksissa.
Projektihenkilöstö mahdollisesti tutustuu muiden EU-maiden "protek"-toimintaa koskeviin kehittämishankkeisiin ja osallistuu ko. teeman seminaareihin EU:n alueella. Lisäksi hyviä käytäntöjä tunnistetaan ja levitetään yhteistyössä ulkopuolisten projektitoteuttajien, muiden ELY-keskusten Protek-toimijoiden ja TEMin koordinaatiohankkeen kanssa. Hyviä käytäntöjä levitetään sidosryhmien ja verkostokumppanien kautta sekä sisäisellä ja ulkoisella tiedottamisella.

Projektissa kehitetyt yhteishankinnan käytännöt ja projektissa kehitetyt työkalut osaamistarpeiden kartoittamiseen siirtyvät suoraan ELY-keskuksen kansalliseen toimintaan, TE-toimistojen, kouluttajien ja ulkopuolisten projektien tietoon ja käytttöön. Projektin jälkeen vastuu em. prosesseita ja käytännöistä siirtyy ELY-keskukselle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 855 770

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 852 997

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 855 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 852 997

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Protek Uusimaa -hanke PROTEK-hankekokonaisuuden tukiorganisaationa varmisti toiminnan kytkennän osaksi muita ELY-keskuksen pk-yrityksille tarjoamia kehittämispalveluja sekä mahdollisti palvelun tuotteistamisen ja synergian erilaisten rahoitus- ja palveluinstrumenttien yhteiskäytössä.

Henkilöstö palkattiin hallinnoimaan verkostojen yrityksille järjestettäviä yhteishankintakoulutuksia, koordinoimaan yrityksille tarjottavien kehittämispalvelujen kokonaisuutta, ohjaamaan hankekokonaisuuden projekteja / verkostoja alueellaan, seuraamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä välittämään kokemuksia ja tuloksia verkostojen välillä. Projektilla oli lisäksi tuotekehitystehtäviä, jotka tähtäsivät sellaisen verkostomaisen toimintamallin luomiseen, jossa pk-yritykset, kehittämispalvelujen tarjoajat, rahoittajat ja keskeiset kumppanit kohtasivat toisensa ja kehittämistarpeisiin pystyttiin joustavasti vastaamaan.

Projektin tuloksena alueelle syntyi kehittämis-, koulutus- ja palveluprosessiosaamista. Projektin myötä osaamisen ja liiketoiminnan kehittämispalveluja hyödynnetään yrityksissä laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Yhteishankintakoulutuksen hankinta oli keskitetty Protek Uusimaa -hankkeeseen.Esim. Uudenmaan ELY-keskus solmi vuonna 2010 yhteensä 78 uutta TäsmäKoulutus -sopimusta (vrt. 44 vuonna 2009 ja 2 vuonna 2008), joista suurin oli osa Protek Uusimaa hankehenkilöstön valmistelemaa. Protek-toiminnalla on näin ollen saatu selkeää lisäystä TäsmäKoulutuksen hankintaan.

Tärkeitä ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat olleet koulutusorganisaatiot, TE-toimistot ja muut sidosryhmät (mm. yrittäjäjärjestöt). Em. tahoille on informoitu Protek-toiminnasta ja yhteishankinnasta.

Projektin ulkoinen loppuarviointi osoitti, että hankkeen tavoitteet ovat osittain vaikeasti saavutettavissa eivätkä yksin hankkeen toimenpiteistä riippuvaisia (mm. synergiaedut eri rahoitusten välillä, hankekokonaisuuden temaattinen täydentäminen). Yritykset olivat loppuarvioinnin mukaan kuitenkin olleet tyytyväisiä Protek-hankkeilta saamaansa palveluun. Myös usean Protek-hankkeen itsearvioinnin yhteydessä yrityksiltä saatu palaute projektien toiminnasta oli positiivista.

Protek Uusimaan aikana luotiin malli yritysverkostojen TäsmäKoulutuksen toteutuksille. Käytännössä yrityksille tämä tarkoitti joustavaa tapaa lähteä koulutuksen avulla kehittämistoimiin ja koordinoivana tai edustahoina toimi yksi osallistuvista yrityksistä tai yrittäjäyhdistys tai liitto.

Projektipäällikkö kehitti TEM:n yrityksen kehittämiskartoitukselle, toisen ESR –hankkeen (YRTY) kanssa, toimintamallin Uudenmaan yrityskontaktinteihin. Mallista saadaan pohjaa valtakunnallisen mallin suunnitteluun ja se oli Protek Uusimaan ja YRTY:n hankkiman Kasvuväylä-kehittämisohjelman pohjalla kehitettäessä verkostoyhteistyönä yritysten palveluohjausta. Yrityspalveluiden kehittämiseen perustettiin sisäinen ELY/TE-toimisto yrityspalvelutiimi, jota projektipäällikkö koordinoi.

Projektin tuloksena syntyi alueelle kehittämis-, koulutus- ja
palveluprosessiosaamista. TäsmäKoulutuksen sekä ELY-keskuksen muiden kehittämispalveluiden tunnettuus lisääntyi. Projektin myötä yrityksillä on hyvät valmiudet hyödyntää osaamisen ja liiketoiminnan kehittämispalveluja jatkossakin laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Projekti on ollut vahvasti mukana kehittämässä uusia yrityspalveluita TEM:n vetämissä työryhmissä.

Täsmän prosessinomistajuuden ollessa projektilla, se mahdollisti kehittää ja ylläpitää työelämälähtöiseksi kehitettyjä käytänteitä. Projektin päättyessä TäsmäKoulutus on toimivin ja sujuvin yhteishankintakoulutuksen tuote saatujen asiakas- ja sidosryhmäpalautteiden perusteella.

Hankkeessa toteutettu Kehitysväylä: TEM-konsernin Kasvuväylä aloitti toimintansa 2011, jolloin hyvin nopeasti havaittiin, että yritykset hakivat liian aikaisin Kasvuväylälle. Syntyi ajatus ”Köyhän miehen kasvuväylästä”, joka auttaa yrityksiä vahvistamaan valmiuksiaan ennen kv-markkinoille suuntaamista. TEM:n Yrityksen kehittäjä –koulutus osana Protek Uusimaa –hanketta työsti ensimmäisen mallin ”Köyhän miehen kasvuväylästä” . Taustalla oli myös Yrityksen kehittämiskartoituksen pilotointi Uudenmaan ELY-keskuksessa 12/2013 alkaen. Koska pelkät TEM-toimijat eivät voi palvella tehokkaasti yrityksiä neuvonnassa sekä palveluiden pariin ohjaamisessa tarvittiin mukaan laajempi kokoonpano. Pääkaupunkiseudun yritysekosysteemi rakentui samaan aikaan, joten päädyttiin pääkaupunkiseudulla tehtävään pilottiin.

Kehitysväylän hyödyt yrityksille: Tarjotaan useita ovia julkiseen palvelujärjestelmään. Ensimmäisen oven takaa aukeaa yrityksen omaa kehittymistä tukeva selkeä etenemispolku yrityspalveluiden viidakossa. Oikeat palvelut oikeaan aikaan tukevat yrityksen kehittymistä.

Tärkein hyöty virkamiehille: työ tehostuu, kun asiakkaat ohjautuvat mahdollisimman varhain oikeiden palveluiden piiriin.